Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'План урока'
 Задачи урока: продолжить формирование представления о химических элементах; обобщить знания учащихся о распространении кислорода в природе, его физи...полностью>>
'Документ'
Настоящее пособие предназначено лицам, поступающим для обучения в сокращенные сроки по основной образовательной программе подготовки бакалавра профил...полностью>>
'Закон'
Защита состоится «14 декабря» 2006 г. в 1400 часов на заседании диссертационного совета Д 212.243.07 при Саратовском государственном университете име...полностью>>
'Конкурс'
Традиционно накануне новогодних праздников Дом Дружбы «Ярославль-Пуатье» проводит конкурс детского рисунка «Я рисую Францию» среди школьников города,...полностью>>

Тематичний план практичних занять з курсу " догляд за хворими дітьми " для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н р. №

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

" дОГЛЯД ЗА хворими дітьми "

для студентів ІІ курсу ІІ медичного факультету у весняному семестрі 2010/11 н.р.

з/п

Тема

Кількість годин

1.

Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в дитячих поліклініках та педіатричних стаціонарах. Принципи фахової субординації в системі педіатр – медична сестра –молодший медичний персонал. Медична документація.

3

2.

Структура і функції педіатричного стаціонару і поліклініки.

Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей.

3

3.

Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми.

3

4.

Особливості гігієни дітей та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд за дітьми з лихоманкою. Застосування клізм у дітей.

3

5.

Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей.

3

6.

Особливості організації харчування здорових дітей першого року життя та дітей різного віку.

3

7.

Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.

3

Всього

21

Зав. кафедри педіатрії № 2,

чл.-кор. НАМН, професор Волосовець О.П.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ

" ухоД ЗА больными детьми "

для студентов ІІ курса ІІ медицинского факультета в весеннем семестре 2010/11 н.р.

п/п

Тема

Количество часов

1.

Особенности деонтологии в работе медицинского персонала с детьми и их родственниками.

Основные профессиональные обязанности младшего и среднего медицинского персонала в детских поликлиниках и педиатрических стационарах. Принципы профессиональной субординации в системе педиатр – медицинская сестра – младший медицинский персонал. Медицинская документация.

3

2.

Структура и функции педиатрического стационара и поликлиники.

Приемное отделение детской больницы. Госпитализация, санитарная обработка и транспортировка больных детей.

3

3.

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Личная гигиена медперсонала. Дезинфекция и стерилизация предметов ухода за детьми.

3

4.

Особенности гигиены детей и уход за ними в детской больнице. Гигиенические и лечебные ванны. Уход за детьми с лихорадкой. Применение клизм у детей.

3

5.

Учет и правила хранения лекарственных средств. Особенности введения лекарственных средств детям.

3

6.

Особенности организации питания здоровых детей первого года жизни и детей разного возраста в стационаре.

3

7.

Техника проведения антропометрических измерений у детей разного возраста.

3

Всего

21

Зав. кафедри педиатрии № 2,

чл.-кор. НАМН, профессор Волосовець О.П.

Тематичний план практичних занять з пропедевтики педіатрії

для студентів ІІІ курсу ІІ медичного факультету

у весняному семестрі 2010/11 н.р.

1

Семіотика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей (пілороспазм, пілоростеноз, захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки, захворювання біліарної системи, захворювання підшлункової залози, захворювання кишечника) у дітей. Додаткові методи (ультразвукова діагностика, ендоскопія). Синдром «гострого живота».

3,5

2

Методика клінічного обстеження сечової системи у дітей. Лабораторні методи дослідження сечової системи у дітей.

3,5

3

Семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей. Мікроскопічні зміни сечового осаду. Гостра та xpoнічна ниркова недостатність.

3,5

4

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Методика клінічного обстеження ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гiпep- i гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

3,5

5

Особливості імунної системи та системи крові у дітей різних вікових груп. Методи клінічного та лабораторного обстеження дітей з ураженням імунної системи та системи крові. Інтерпретація загальноклінічного аналізу крові у дітей різного віку в нормі та при найбільш поширених захворюваннях.

3,5

6

Семіотика найбільш поширених захворювань імунної системи у дітей. Семіотика основних синдромів та найбільш поширених захворювань системи крові у дітей. Основні показники імунологічного дослідження крові та мієлограми.

3,5

7

Курація хворого для написання історії хвороби

3,5

8-9

Підсумковий модульний контроль

Захист історії хвороби

7,0

10

Визначення природного вигодовування. Переваги грудного вигодовування. Шляхи підтримки. Кількісний та якісний склад материнського молока та його імунологічні властивості. Труднощі при годуванні груддю. Профілактика гіпогалактії та маститу. Режим харчування жінки-годувальниці. Техніка грудного вигодовування. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при природному вигодовуванні.

3,5

11

Правила та терміни введення прикормів. Види прикормів. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях після введення прикорму. Потреба дітей першого року життя в вітамінах та мінералах.

3,5

12

Визначення штучного та змішаного вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей для догодовування та штучного вигодовування немовлят. Техніка i правила догодовування. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Техника штучного вигодовування i критерії оцінки його ефективності. Прикорм i корекція харчування при штучному та змішаному вигодовуванні. Добова потреба в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах та калоріях при штучному та змішаному вигодовуванні.

3,5

13

Раціональне харчування здорових дітей, старших одного року. Потреба в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах та калоріях. Режим харчування дітей старших одного року.

3,5

14

Підсумковий модульний контроль

3,5

Всього годин

49

Завідувач кафедри педіатрії № 2,

чл.-кор. НАМН, професор О. П.Волосовець

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ

для студентів ІІІ курсу ІІ медичного факультету

в осінньому семестрі 2010-2011 н.р.

п/п

Тема

Кількість годин

1

Періоди дитячого віку, їх характеристика та особливості

3,0

2

Особливості періоду новонародженості.

3,0

3

Фізичний розвиток дітей, його оцінка, семіотика порушень фізичного розвитку дітей.

3,0

4

Психомоторний розвиток дітей.

3,0

5

Оцінка психомоторного розвитку дітей.

3,0

6

Підсумковий модульний контроль

3,0

7

Методика клінічного обстеження центральної та периферичної нервової системи у дітей. Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч). Особливості спинномозкової рідини у дітей в нормі та при патології.

3,0

8

Морфологічні i функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей. Особливості будови підшкірної клітковини у дітей. Семіотика уражень шкіри та змін з боку підшкірної клітковини у дітей.

3,0

9

Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м'язової системи у дітей. Методика клінічного обстеження кісткової i м'язової систем у дітей. Семіотика уражень і захворювань кістково-м'язової системи у дітей.

3,0

10

Методика клінічного обстеження органів дихання у дітей. Основні клінічні ознаки ураження органів дихання у дітей.

3,0

11

Топографічна та порівняльна перкусія легень у дітей. Аускультація легень, інтерпретація даних.

3,0

12

Семіотика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Спірографія. Гостра дихальна недостатність у дітей.

3,0

13

Методика клінічного огляду серцево-судинної системи у дітей: загальний огляд, пальпація. Основні клінічні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей.

3,0

14

Перкусія меж відносної та абсолютної серцевої тупості у дітей, семіотика порушень. Методика аускультації серця у дітей, інтерпретація даних.

3,0

15

Семіотика найбільш поширених природжених i набутих захворювань серцево-судинної системи у дітей. Гостра та хронічна серцева недостатність.

3,0

16

Особливості ЕКГ, ФКГ та ехокардіографії у дітей різного віку в нормі та при патології.

3,0

17

Методика клінічного обстеження органів травлення (огляд, пальпація, перкусія, аускультація).

3,0

Завідувач кафедри педіатрії № 2,

професор О.П.Волосовець

Тематичний план практичних занять для студентів 4 курсу ІІ медичного факультетуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Секція внутрішньої медицини клінічна ефективність амлодипіну в людей похилого віку, хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з облітеруючими захворюваннями артерій нижніх кінцівок атаман Ю. О., Тимошенко А. С

  Документ
  КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АМЛОДИПІНУ В ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ З ОБЛІТЕРУЮЧИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК
 2. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (2)

  Документ
  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на­вчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчально­го закладу та їх раціональне використання .
 3. М. П. Драгоманова у бібліографічних джерелах / укл

  Документ
  Національний педагогічний університет імені М. П. Драго- манова - великий і потужний за всіма світовими академічними мірками навчальний заклад. Університетська спільнота студентів, викладачів і співробітників становить близько 30 осіб.
 4. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 5. План роботи управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради

  Документ
  Робота управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради упродовж 2011 року була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти шляхом забезпечення виконання міських освітніх програм.

Другие похожие документы..