Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Слово «холокост» происходит от греческого holokaustos (всесожжение, жертвоприношение с помощью огня). Означает трагедию еврейского народа в период с ...полностью>>
'Решение'
Адам В. Трудное решение. Мемуары полковника 6-й германской армии / В. Адам ; пер. с нем. Н. М. Гнединой, М. П. Соколова ; под ред. З. С. Шейниса. - М...полностью>>
'Документ'
В марте состоялись выборы Главы района и депутатов районного Собрания. Несмотря на определенные сложности, Собрание депутатов приступило к исполнению...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с осуществлением государственного регулирования и надзора финансового рынка и финансовых...полностью>>

Інститут регіональних досліджень нан україни у 2010 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАН УКРАЇНИ
у 2010 році

Львів – 2011

Інститут регіональних досліджень НАН України у 2010 році: Інформаційне видання. – Львів, 2011. – 86 с.

Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р.

Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться досягненнями науки України.

Відповідальний редактор: Кравців В.С., доктор економічних наук, професор

Редакційна група: Демченко В.В., кандидат фізико математичних наук

Кузик В.А.

Адреса Інституту: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Тел. (032)270-71-68, факс (032)270-70-58.

E-mail: irr@mail.lviv.ua.

ВСТУП

Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;

 • систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;

 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;

 • ринкової інфраструктури і підприємництва;

 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;

 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;

 • методологічних та прикладних проблем моніторингу регіональних процесів;

 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів;

 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць, підприємств, організацій;

 • розробку методик, проектів законодавчих і нормативних актів;

 • наукові експертизи;

 • організацію нарад, семінарів, конференцій;

 • надає консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності.

При Інституті функціонує аспірантура і докторантура та діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями: 08.00.05 - «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». В Інституті діє також спеціалізована вчена рада К 35.154.02 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Організаційну структуру Інституту складають 8 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної економічної політики;

 • відділ регіональної екологічної політики;

 • відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону;

 • відділ прогнозування і моделювання розвитку регіону;

 • відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного спів­робітництва;

 • відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні;

 • відділ моніторингу регіонального розвитку;

 • відділ територіальних суспільних систем і просторового розвитку

Наукова діяльність Інституту у звітному році визначалася основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ сучасної регіональної політики. Відповідно до Постанови Президії НАН України № 45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України» головними напрямами наукової діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України є:

 • Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;

 • Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;

 • Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;

 • Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.

І. Основні наукові досягнення Інституту
у 2010 році

Проведені протягом 2010 р. дослідження дозволили отримати ряд важливих теоретичних та прикладних результатів:

 • розроблено концептуальні підходи до формування просторової організації національної економіки на основі врахування тенденцій змін функціональної та просторової структури;

 • визначено цілі, потенціал та особливості реалізації концепції міжрегіональної економічної інтеграції в процесі районування економічного простору України;

 • розроблено методичні підходи до оцінювання міграційних ризиків та соціально-економічних наслідків міграційних процесів в Україні;

 • досліджено проблеми розвитку соціально-трудових систем регіону в умовах глобалізаційних викликів;

 • обґрунтовано концептуальні засади модернізації ринкових механізмів регулювання у сфері природокористування в Україні;

 • розроблено проект концепції удосконалення державної просторової політики регіонів із врахуванням прояву новітніх ознак територіально-структурних процесів;

 • обгрунтовано методичні підходи до оцінки рівня розвитку виробничої та соціальної інфраструктури сільських територій, визначено фактори розвитку сільських територій та показники їх економічної діяльності;

 • розроблено пропозиції щодо напрямів та механізмів забезпечення сталого розвитку гірських територій, які включені в документи, схвалені на пленарному засіданні Конгресу Ради Європи;

 • обґрунтовано концептуальні засади підвищення ефективності вико­рис­тання фінансового потенціалу регіону, розроблено інструментарій оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств регіону;

 • розроблено методичний інструментарій для моніторингу інвести­ційної привабливості регіону, здійcнено комплексну оцінку інвести­ційної привабливості семи областей Західного регіону України;

 • обґрунтовано науково-методичні засади розвитку нових форм транскордонного співробітництва, розроблено методологічні підходи для їх впровадження в регіонах України та у стратегії добросусідства з країнами ЄС.

Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій».

За результатами досліджень у 2010р. підготовлено та надіслано органам влади 90 доповідних, наукових записок та рекомендацій, впроваджено – 65.

II. Дані про тематику та обсяги НДР

Дані про кількість та обсяги фінансування НДР, які виконувались Інститутом у 2010 році:

Вид тематики

Кількість тем (проектів, завдань)

Обсяги фінансування
(тис. грн.)

Ра­зом

В т. ч. завер­шено у звіт­ному році

Ра­зом

В т. ч. за ра­хунок коштів загального фонду Державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Державна:

1.1. Тематика, що виконувалась за зав­даннями державних цільових прог­рам, головним розпорядником бю­джетних коштів яких є НАН України, та фінансувалась за бю­джетною програмою 6541050

1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями державних науково-технічних програм Міністерства освіти і науки України

1.3. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади

1.4. .Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалось за бюджетною програмою 6541050

1.5. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

1.6. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та фінансувалися за бюджетними програмами 6541030 та 6541050

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень

2

2

288,0

288,0

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з:

Українським науково-технічним центром (УНТЦ)

Російським фондом гуманітарних досліджень (РФГД)

Російським фондом фундаментальних досліджень (РФФД)

Конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

3. Відомча тематика:

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України

2

939,885

939,885

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

7

5

3727,494

3727,494

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Загальний фонд Державного бюджету)

1

1

479,108

479,108

3.4. Тематика, що фінансувалась за обома бюджетними програмами

3.5. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140, 6541160 та 6541180) (Загальний фонд Державного бюджету)

5. Пошукова тематика:

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

5. Госпдоговірна тематика:

5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

4

4

219,0

179,0

Загалом

16

12

5653,487

5613,487Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2009 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2009 р.
 2. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2008 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2008 р.
 3. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2006 році: Інформаційне видання

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2006р.
 4. В. П. Вишневський член-кореспондент нан україни, доктор еко­номічних наук, професор Донецької національного університету

  Документ
  I У навчальному посібнику викладено теорстико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних сгатисгачних даних та інших
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля

Другие похожие документы..