Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
Иванов В.А., Иванов Д.В., Рябова Н.В. Развитие радиофизических методов диагностики ионосферы и каналов KB связи с использованием цифровых ЛЧМ сигнало...полностью>>
'Документ'
Биологи, предложившие понятие генетического груза, исходили из представления об идеальном генотипе, обеспечивающем идеальную приспособленность. Сегод...полностью>>
'Программа'
Научное руководство программой осуществляет Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий и Международная а...полностью>>
'Программа дисциплины'
Дать слушателям представления об основных закономерностях, приводящих к появлению в современном обществе террористической угрозы; о задачах и целях, к...полностью>>

AZƏrbaycanşÜnasliğIN (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri

Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi


Bakı Slavyan Universiteti

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Gəncə Dövlət Universiteti


AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN

AKTUAL PROBLEMLƏRİ

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin

anadan olmasının

87-ci

ildönümünə həsr olunmuş

I Beynəlxalq elmi konfrans

3 – 8 may, 2010-cu il

Bakı-Naxçıvan-Gəncə

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

K.M.Abdullayev -

İ.Ə.Həbibbəyli

E.İ.Məmmədov

M.A.Əliyev

S.Ə.Qafarova

A.A.Kazımov

N.V.İbadov

E.Ə.Şükürlü

R.M.Qeybullayeva

Q.N.Barxalov

İ.Z.Qasımov

A.Ə.Rəcəbli

A.F.Namazlı

Bakı Slavyan Universitetinin rektoru,

Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir

üzvü, filologiya elmləri doktoru,

professor

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru

Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi

üzvü, filologiya elmləri doktoru,

professor

Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru

kimya elmləri doktoru, professor

Bakı Slavyan Universitetinin elmi işlər üzrə

prorektoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Bakı Slavyan Universitetinin beynəlxalq

əlaqələr üzrə proprektoru, filologiya elmləri doktoru, professor

Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Gəncə Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru,

Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycanşünaslıq tədris-mədəniyyət mərkəzinin müdiri, filologiya elmləri namizədi, dosent

Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Bakı Slavyan Universitetinin Ölkəşünaslıq elmi tədqiqat laboratoriyasının müdiri, fəlsəfə elmləri namizədi, dosent

Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Bakı Slavyan Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr və regionşünaslıq fakültəsinin dekanı, tarix elmləri namizədi, dosent

Təşkilat komitəsinin məsul katibi

İÇİNDƏKİLƏR

Аббасова Зибейда

Некоторые аспекты развития

туризма в Aзербайджане ..............................

13

Abdullayev Çingiz

Alamniyada Azərbaycan dilinə və mədəniyyətinə maraq .......................................

18

Abdullayeva Gültəkin

İbtidai siniflərdə şagirdlərin nitqinin

ifadəlilyi üzrə işin təşkili ……………….........

21

Abdullayeva Ruhəngiz

Alman və Azərbaycan dilləridə

frazeoloji çoxmənaliliq və frazeoloji variantliq ..........................................................

24

Абдулла-заде Сара

Измена и верность в контексте

моральных ценностей общества

(на основе художественной прозы) .............

29

Абдуллабекова Гюляр

К истории зарождения и развития

Азербайджановедения в польше

XIX-XX века ..................................................

29

Ağamirzəyev Əliş

Azərbaycan Respublikasi prezidentinin sərəncamları ilə nəşr olunan latın

qrafikalı kitablar arasında

Rus ədəbiyyatı nümunələri .............................

33

Агасиева Эльшана

Формирование и развитие

национальной идеи азербайджанцев ……...

38

Ağayev Əjdər

Ədaləti Qulamhüseyn

Məhəmmədhüsеyn Şəhriyаr

yаrаdıcılığındа Azərbаycаn ............................

44

Ağayev İmran

Baki şəhərində əhalinin məşğulluğunun

Yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri ................

45

Аllаhvеrdiyеvа Fəridə

Mürəkkəb siintаktik bütövün

kоmpоnеntləri аrаsindа

sintаktik əlаqə vаsitələri .................................

50

Алиев Октай

Национальные и международные

последствия этнических чисток и геноцида: case-study – ходжалы и

сребреница .....................................................

55

Aslanova Nailə

Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında insan

taleyi və müəllif “mən”-inin ifadəsi .............

62

Ахундова Алла

Оранта нахичеванская ...................................

69

Ашумова Афаг

Синтез национальной ладовой основы с современной техникой композиторского письма в поэме с.ибрагимовой

«ithaf» для органа и вокального дуэта .........

76

Babayeva Məryəm

Rəşid Behbudovun Azərbaycan

musiqi mədəniiyətində rolu .............................

80

Babayev Rafiq

Bəzi inanclar: görünən və görünməyən tərəflər (Naxçıvan materialları əsasında)..........

85

Babayeva Rəsmiyyə

Müasir azərbaycan-ingilis dil

əlaqələrinin qarşılıqlı xüsusiyyətləri ................

89

Bağirov Adil

Naxçivan ərazisində bəzi toponimlərin

yaranma və formalaşma yolları .......................

95

Bağırova Sevinc

Baloniya təhsiil prosesi və

Azərbaycan reallığı ..........................................

100

Бархалов Галиб

«Феномен «человек-природа»

в культурном контексте эпохи ……………

105

Байрамова Нигяр

Принципы межгосударственного

сотрудничества Азербайджана в

сфере борьбы с международным

терроризмом ………………………………...

109

Bayterekova Jeneşkul

Репрессированные тюркологи

Азербайджана и Казахстана ……………….

115

Cahangirzadə Səadət

Hüseyn Cavid poeziyasında

romantizm və psixologizm ..............................

120

Camalov Kamal

Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili ..............

125

Cavadova Yeganə

İngilis dilində məkan onillikləri və

onlarin Azərbaycan dilində ifadəsi …………

129

Джаванширова Нурлана

Внешняя политика карабахского

ханства в контексте усиления

русского проникновения на

Южный Кавказ в начале

80-х годов XVIII века ...................................

134

Cəfərli Məhərrəm

Aşıq ədəbiyyatında buta .................................

137

Cəfərov Rafiq

Tərcümə nəzəriyyəsi və fransiz

dilindən Azərbaycan dilinə

tərcümənin əsas prinsipləri ..............................

141

Dadaş-zadə Aqşin

Azərbaycançılıq məfkurəsinin inkişafında

milli dramaturgiyanın rolu

(xx əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərində milli

xarakterin yeni tipləri timsaında) .....................

147

Eyüp Zengin

Haydar Aliyev dönemi

Azernbaycan ekonomisi ..................................

150

Əhədzadə Məleykə

Azad Əliyev yaradıcılığının aktuallığı ............

154

Əhməd Əsgər

XIII-XV əsrlərdə Azərbaycan ictimai fikrinə səfəviyyə təriqətinin təsiri ...............................

158

Əhmədova Şəhla

Azərbaycan dilinin xarici dil kimi

tədrisi məsələləri ..............................................

166

Ələkbərova Xumara

Глагольные образования в азербайджанской разговорной речи с заимствованиями элементами с русского языка ………………………………………...

167

Əliyev Ədalət

Əliyev Nizaməddin

Azərbaycan məktəblərində yeni texnologiyalardan istifadənin pedaqoji-psixoloji problemləri .......................................

174

Əlixanlı Ayna

Azərbaycandakı yəhudillər:

məskunlaşma və yerdəyişmələr .......................

176

Əliyeva Xuraman

Концепция человека в творчестве

Юсифа Самедоглу и Исы Гусейнова ...........

181

Əliyev Azər

Aşkarlжq dövrü Фzərbaycan tənqidində

yeni estetik meyar axtarışı ............................

184

Алиев Эльнур

Азербайджанские заимствования в удийском языке ..............................................

188

Əliyev Məmməd

Религиозная толерантность в

современном Азербайджане .......................

191

Əliyev Şirinbəy

Gəncə Şəddadilər əmirliyinin xarici siyasətində Gürcü feodal dövlətləri

(X-XI əsrlər) ....................................................

197

Əliyeva Hökümə

T.Bakixanovun instrumental konsertlərində solist-orkestr «münasibətlərinə» dair ..............

205

Əliyeva Leyla

Azərbaycan torpaqlarında erməni

vilayətinin yaradılması ....................................

209

Алиева Лейла

О проблемах современного

переводоведения в Aзербайджане

(из опыта работы над «переводческой

энциклопедией») ............................................

213

Əliyeva Zəhra

Qrammatik interferensiyaya dair .....................

216

Əmrayeva Dilbər

Azərbaycan dili və onun lüğət tərkibində işlənən ingilis və başqa qərb mənşəli terminlərin işlənməsi .......................................

221

Əsədov Araz

Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığında folklorumuzdakı məhəbbət fenomenləri ..........

226

Əsədova Məhəbbət

Əvəzliklərdə cəm mənasının ifadəsi

(Azərbaycan və ingilis dilinin

materialları əsasında) .......................................

229

Əsədova Nüşabə

S.Tahir lirikasında mübarizə motivləri ............

234

Əziz Boran

Parlament sənədləri qaçqinlar

problemini öyrənən mənbə

kimi (1918-1920) .............................................

239

Farzieva Səadət

Azərbaycanin Talış folklorunda

halay rəqs-mahnıları ........................................

241

Герайзаде Малахат

Игра с романтичностью и со словом

в романе сабира ахмедли

«запрещенная игра»

(“yasaq edilmiş oyun”) ....................................

247

Hacıyev Asif

Etnik coğrafi təsəvvürlərin azərbaycanşünaslıq

araşdırmalarında rolu .......................................

252

Hacıyeva Kifayət

Təkrarların mürəkkəb sintaktik bütövün yaranmasında rolu (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) .......................

254

Hacıyeva Nazəndə

Cabir Novruzun yaradıcılığında

Azərbaycançılıq ideyasının tərənnümü ...........

259

Heydərova Elmira

Место русского русского языка в соврменном общстве ……………………….

263

Həbibbəyli İsa

Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq təlimi - ədəbi düşüncədən dövlət ideologiyası səviyyəsinə ......................................................

266

Həsənova Pərişan

“Kitabi–dədə qorqud” abidəsi

azərbaycanşünaslığın

tədqiqat obyekti kimi …………………………

272

Həsənova Şərgiyyə

Лексика, обозначающая нравственно-волевые качества характера

человека в азербайджанском языкe ………

279

Hüseynova İradə

Azərbaycan musiqisinin inkişafında

Azərbaycan-rusiya musiqi

əlaqələrinin rolu ...............................................

284

Hüseynov Şaban

Sultanov Səbuhi

Frazeoloji birləşmələrin daxili forması ...........

288

Hüseynova Ramilə

Azərbaycandilli diskursun tipoloji xarakteristikası .................................................

289

Hüseynova Yeganə

İngilis və Azərbaycan dillərində zoometaforizmlərin

semantik xüsusiyyətləri ...................................

294

Xəlilova Aynur

Azərbaycan pianizm incəsənətinin

ənənəsi olaraq bədii yanaşma və texnikanın vəhdəti ..........................................

299

Xudanlı Faiq

Frankfurt məktəbində sağlam

cəmiyyət və Azərbaycançılıq ideyası ..............

303

Халилова Гюльбениз

Сравнительный анализ

азербайджанского языка

c закатальским диалектом

аварского языка .............................................

308

Халипаева Империат

Мифологические представления

древних и современных тюрков

о воде и земле .................................................

312

İbrahimov Abbas

Orta əsr ərəb abidəsi “xəridət əl-əcaib və fəridət Əl-qəraib” azərbaycan dilində ............

319

İsmayılova Ləman

Kamal Abdullanın «Şah İsmayil və

yaxud «hamı səni sevənlər burdadı...», «casus» və «beyrək» pyeslərində postmodernist əlamətlər ...................................

323

İsmayılova Nigar

Azərbaycan Demokrati Respublikasi hökumətinin təhsilin milliləşdirilməsi siyasətində ibtidai təhsilin yeri ........................

330

İsmayılzadə Xəyyam

Tur Heyerdal və Azərbaycan ...........................

336

Kərimova Maya

Rabiitəli nitqin inkişafi üzrə aparılan işlərdə uşaq bağçasi ilə məktəb arasında varisliyin imkanları və yolları ............................................

339

Кишиева Maya

Структурно-семантическая

классификация названия игр

(по дивану хагани) .........................................

345

Kavaliaskus Vidas

Страницы истории Азербайджанско-литовских культурных связей ……………..

351

Кулиева З.

Гусейнзаде Ч.

Экономика и география Азербайджана в контексте обучения студентов-иностранцев на подготовительном факультете …………………………………..

357

Qafarov Namiq

Azərbaycan dili şivələrində işlənən feli adların semantikasına dair ...............................

360

Кафарова Наргиз

Азербайджан в системе

международной защиты прав человека …...

362

Qəniyeva Jalə

Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində düzəltmə zərflər ...............................................

369

Quliyev İlkin

XIV əsr Azərbaycan ədəbi dilinin

sintaksisinə dair ……………………………...

373

Кулиева Севиндж

Особенности описания союзов в

русско-азербайджанских словарях ………..

374

Kурбанов Тофиг

О некоторых экологических

проблемах Азербайджана ………………….

378

Гаджиев Эльдар

К проблеме развития тюркских

этнокультурных общностей ……………….

383

Гейдаровa Эльмира

Место русского языка в современном обществе …………………………………….

386

Гусейнов Гaрун-Рашид

К протоэтногенезу азербайджанцев и кумыков в контексте древнейшей прикаспийской прародины тюркских народов ……………………………………

389

Mehmet Mehdi Bayat

Haydar Babaya Selam) destanının Irak Türkmen edebıyatındakı yankıları ...................

393

Меджидова Губа

«Археписьмо» как одно из критериев постмодернистской прозы (на материале романа «неполная рукопись» Камала Абдуллы) ........................................................

405

Məhərrəmli Baba

Azərbaycan dilinin kök morfemləri

Türk dilləri kontekstində .................................

409

Məhərrəmov Ziyəddin

Qərbi azərbaycan ədəbi mühitinin

folklor örtüyündə şifahi söz

sənəti və aşıq yaradıcılığı ................................

414

Məmmədov Sadir

Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizənin

strateji mahiyyəti ……………………………

420

Məmmədov Habil

Kino, televiziya və radio sahəsində Azərbaycan və Şərqi Avropa ölkələri

arasında mədəni əlaqələr .................................

422

Məmmədov İsmayıl

Müasir mətbuat dilinin leksik-

semantik mənzərəsi .........................................

429

Məmmədova Almaz

«Kurrikulum» azərbaycan təhsil sisteminin modernləşdirilməsinin mühüm istiqamətlərindən biri kimi ..............................

432

Мамедова Арзу

Азербайджанские композиторы и их

роль в развитии национального

симфонизма ....................................................

436

Мамедова Арзу

Исследование оркестрового письма как один из ракурсов изучения симфонического наследия азербайджанских композиторов ..................................................................

440

Мамедова Тамилла

Алфавитное письмо азербайджанского языка в диахроническом и

синхроническом аспектах .............................

441

Məmmədzadə Pakizə

İngilis dili mənşəli texniki terminlərin Azərbaycan dilində işlənməsinə dair ...............

446

Масимов Камран

Принципы участия азербайджана в СНГ ....

451

Məsimova Günay

Müasir texnologiyalarin notariat

prosesində tətbiqi .............................................

456

Mikayılzadə Lalə

Azərbaycan dilinin leksik sistemində

Fars dilindən alinma sözlər ..............................

459

Miriyev Akif

Qloballaşma və milli dilə

münasibət məsələsi ..........................................

464

Muradova Mehriban

İnformasiya axini dövründə Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümənin əsas prinsipləri .........................................................

467

Mustafayeva Yeganə

Вклад видных азербайджанских пианистов в развитии национального музыкального исскуства ……………………………………

471

Müslümova Ofelya

Mühacir Azərbaycan və alman

ədəbiyyatının bəzi problemləri ........................

476

Мясоутова Гюльджан

Творчество Газиза Губайдуллина ................

479

Миндиашвили Н.,

Паичадзе Т.

Из истории грузинско-азербайджанских культурно-литературных

взаимоотношений ..........................................

485

Мусаева Белла

Кураш Ольга

Проблема формирования межкультурной коммуникативной компетенции при обучении азербайджанскому языку как иностранному (опыт работы в МГЛУ) ........

489

Nağdalıyev Aydın

Azərbaycan dilinin fel şəkillərində

analitizim və onun ifadə vasitələri ...................

494

Namazlı Aygül

Политический дискурс и риторические фигуры (анафоры) (по маиериалам выступленияГейдара Алиева) ……………..

497

Namazova Səba

«Molla Nəsrəddin» dərgisində azərbaycançılıq ideyası ....................................

501

Nəcəfova Leylaxanım

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət

tərkibində işlənən beynəlmiləl

terminlər haqqında ...........................................

504

Нуриева Ирада

К вопросу территориальной

целостности и неприкосновенности

государственных границ

(на примере

Азербайджанской Республики) ....................

509

Nuruzadə Şəhla

Müasir dövrdə Azərbaycanda

konfessional şəraitin bəzi xüsusiyyətləri .........

515

Кафарова Наргиз

Азербайджан в системе международной защиты прав человека ……………………..

518

Orucova Şəkər

Etnonimlərin öyrənilməsi azərbaycanşünaslığın aktual

problemlərindən biri kimi ................................

524

Osmanova Məlahət

M.Hadi və H.Hayne yaradıcılığında

azadlıq mövzusu ..............................................

529

Piriyev Eldar

«Dədə Qorqud Kitabı»nın dilində işlənən

fars sözlərinin fonetik xüsusiyyətləri ..............

533

Rəcəbova Ramizə

Dil siyasəti və dil quruculuğu ..........................

537

Ruintən Kəmalə

Azərbaycan-İran münasibətləri

və dağlıq Qarabağ problemi ............................

541

Rüstəm Kamal

“Kitabi Dədə Qorqud:” müqəddimə performativ akt kimi ........................................

546

Rzayev Məmməd

Heydər Əliyev və milli həmrəylik fəlsəfəsi .....

549

Rzayev Məmmədtağı

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində azərbaycanda ictimai-siyasi fikrin formalaşmasina təsir edən əsas amillər ...........

555

Рзаева Нигяр

Азербайджан – Россия: основные

направления двустороннего

сотрудничества ..............................................

559

Sadıqov Həsənbala

Azərbaycan məsələsi –

strategiya və taktika haqqında .........................

564

Салманова Гюльгез

Перевод посвящения в романе

Анара «без вас» .............................................

572

Seyidova Şahnaz

İ.Şıxlının «Dəli Kür»

romanındakı milli koloritin

rus dilinə tərcümədə təzahürü ...................

576

Səlimov Şirxan

Azərbaycan nefti uğrunda mübarizənin kəskinləşməsinin səbəbləri ..............................

580

Shinjiashvili Tamar

demographic portrait of the Azeris

residing in Georgia …………………………..

584

Soltanova Ruhəngiz

Azərbaycan ədəbiyyatinda

elmi-fantastik janr ............................................

586

Sultanova Xanım

M.Y.Lermontovun lirikasında

Şərq qadını obrazı ............................................

590

Şükürlü Elşən

Azərbaycanda əlifba siyasəti

və ya xalqın milli şüurunun

formalaşmasında əlifbanın rolu .......................

596

Шукюрли Ирада

Особенности малых городов Азербайджана на современном этапе ……..

600

Шихиева М.

Проблематика и идейно-художественные особенности классических волшебно-фантастических сказок в фольклоре дагестанских азербайджанцев ......................

603

Тагиева Э.

Азербайджановедческий аспект в обучении на базе концепта «спорт» ............

606

Tağızadə Nuriyyə

İkidilli və çoxdilli terminoloji tərcümə lüğətləri və onların tərtibi üsulları ...................

607

Talıbova Şəlalə

Danışıqların aparılmasında azərbaycanşünaslığın rolu ...............................

609

Tanrıveren Muharrem

Tercümede üslup ve mecazi sözlərin tercümesi hakkında ..........................................

613


Toğrul İsmayıl

Значение исторической географии

в изучении территориально-админстративной системы

Азербайджана XIII-XVIII вв. ………………

617

Торопицын Илья

Самозванцы, как инструмент внешнеполитической борьбы

(новые данные о подрывной

деятельности турции на территории

закавказья в середине XVIII в.) ....................

624

Vəlişov Nazim

Qarabağın, tarixi, arxeologiyası,

coğrafiyası, toponimiyası .................................

627

Vəliyeva İradə

Ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə prosesində morfoloji transformasiya ………....

634

Ziyəddin Həmil oğlu

Qərbi Azərbaycan ədəbi mühitinin

folklor örtüyündə şifahi

söz sənəti və aşıq yaradıcılığı ...........................

636

Зейналова Ш.

Глагольные времена азербайджанского языка на уровне сложного

синтаксического целого .................................

642

Hacıyeva Şəfəq

F.Əmirov << Nəsimi dastanı >> baletinin dramaturji xüsusiyyətləri

647

Раджабли Адиль

К вопросу политико-правовой природы и моральных аспектов геноцида

азербайджанского народа ..............................

Azim Sahatimeh

K. Magsoudi

P. Rastekare Ebrahimzadeh

Cooperation Between Iran And Republic of Azerbaijan for Sustainable Development ………………

650

Зaур Иранпур

Ислам в культурной жизнедеятельности Баку ...

653
Скачать документ

Похожие документы:

 1. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (2)

  Документ
  Qloballaşma cəmiyyət həyatının bütün sahələrini, o cümlədən sosial-siyasi aspektini əhatə edən çoxsəpkili prosesdir. O milli sosial-iqtisadi qurumları vahid dünya iqtisadi və ictimai sistemi ilə qarşılıqlı surətdə bağlayan ümumdünya hadisəsidir.
 2. Rbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ

  Документ
  Üzeyir Hacıbəyli: Biblioqrafiya /Tərtib edənlər: R.Orucəliyeva, H.Haşımova və başq.; Elmi red. və ön sözün müəl.: Z. Səfərova; İxt. red. və burax. məsul: K.
 3. QƏDİm azərbaycan diyari

  Документ
  Kitabın nəşrində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının prezidenti Elxan Süleymanova, Azərbaycan Respublikası Qəsəbə Bələdiyyələri Assosiasiyasına minnətdarlığımızı bildiririk
 4. L naziRLİYİ baki slavyan respublikasi

  Документ
  Təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütün Türk dünyasının möhtəşəm və əzəmətli tarixini yaşadan, onu bu günümüzə qovuşduran ulu sənət nümunələrindən biri həm də birincisi “Kitabi-Dədə Qorqud” eposudur.
 5. Papers in sci-listed journals which cite one or more of the following primer primary sources

  Документ
  This does not guarantee that these papers have used PRIMER of course, but a very large percentage of them will have done so and, equally, a large number of PRIMER-using papers will have cited one of the many other source papers for

Другие похожие документы..