Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮГосударственное образовательное учреждение высшего профессион...полностью>>
'Документ'
о проведении пострегистрационного клинического исследования препарата «Коллахит –ФА» в лекарственной форме – пластина 60х100 мм для наружного примене...полностью>>
'Доклад'
 Гёте (Москва)           Фирсов Владимир РуфиновичЗам. генерального директора Российская национальная библиотека....полностью>>
'Книга'
Алла Михайловна Тартак — известный народный целитель, травница, профессиональный косметолог, владеет приемами восточных массажей и знаниями народной ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

27.01.2011 м. Суми № 42

Про утворення обласної науково-технічної ради з питань інформа-тизації

Відповідно до частини першої статті 6, статті 13, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 664 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», з метою вироблення стратегії розвитку інформаційного суспільства в регіоні та реалізації місцевими органами влади дійових, ефективних управлінських рішень з використанням сучасних інформаційних технологій:

1. Утворити обласну науково-технічну раду з питань інформатизації та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про обласну науково-технічну раду з питань інформатизації (додається).

Голова Сумської обласної

державної адміністрації Ю.П.Чмирь

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації

27.01.2011 № 42

Склад

обласної науково-технічної ради з питань інформатизації

Цупро

Олександр Миколайович

-

заступник голови – керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації, голова ради

Любчак

Володимир Олександрович

-

проректор Сумського державного універси-тету, кандидат технічних наук, заступник голови ради (за згодою)

Толбатов

Валерій Миколайович

-

заступник голови Сумської обласної ради, заступник голови ради (за згодою)

Лаврик

Сергій Володимирович

-

заступник начальника відділу інформа-ційно-комп’ютерного забезпечення апарату Сумської обласної державної адміністрації, секретар ради

Гладков

Микола Іванович

-

директор регіонального представництва компанії «Інком» (за згодою)

Гриценко

Костянтин Григорович

-

завідувач кафедри економічної кібернетики Української академії банківської справи Національного банку України, кандидат технічних наук (за згодою)

Кобзєв

Володимир Васильович

-

регіональний директор телефонної компанії «Череда» (за згодою)

Полозок

Едуард Вікторович

-

заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату Сумської обласної ради (за згодою)

Цегельников

Сергій Юрійович

-

начальник відділу інформаційно-комп’ю-терного забезпечення апарату Сумської обласної державної адміністрації

.

Заступник голови – керівник

апарату Сумської обласної

державної адміністрації О.М.Цупро

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації

27.01.2011 № 42

Положення

про обласну науково-технічну раду з питань інформатизації

 1. Обласна науково-технічна рада з питань інформатизації є консультативно-дорадчим органом (далі - науково-технічна рада), що створюється з метою формування загальної концепції розвитку інформаційних технологій у регіоні.

Науково-технічна рада у своїй діяльності керується Конституцією Ук­раїни, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів Ук­раїни, іншими нормативно-правовими актами у сфері інформатизації розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положен­ням.

 1. Основними завданнями науково-технічної ради є сприяння Сумській обласній державній адміністрації у виробленні політики у сфері інформатизації при підготовці регіональних програм інформатизації як складових частин Національної програми інформатизації та виконанні її завдань з урахуванням найновіших досягнень і технологічних рішень у сфері інформаційних технологій.

 2. Повноваженнями науково-технічної ради є:

  1. Аналіз сучасного стану інформатизації в регіоні, розроблення пропозицій і рекомендацій щодо формування та реалізації регіональної політики інформатизації, стратегії розвитку інформатизації усіх сфер суспільного життя, проектів нормативно-правових актів з питань інформатизації, стратегічних цілей та пріоритетних напрямів регіональних програм інформатизації, очікуваних наслідків їх реалізації.

  2. Розгляд пропозицій і надання рекомендацій щодо формування правових, організаційних, методологічних, методичних, науково-технічних, інструментально-технологічних, економічних та гуманітарних засад підтримки регіональних програм інформатизації.

  3. Розгляд проектів галузевих програм інформатизації та програм інформатизації органів місцевого самоврядування, а також розділів інших програм, що стосуються питань інформатизації.

  4. Розгляд річних результатів виконання завдань (проектів) регіональних програм інформатизації.

  5. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізмів розроблення та виконання регіональних програм інформатизації.

  6. Організація взаємодії з керівниками та науково-технічними радами галузевих програм інформатизації в регіоні, програм інформатизації органів місцевого самоврядування.

 3. Науково-технічна рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

 1. Утворювати робочі групи, залучати в установленому порядку фахівців структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, наукових установ та громадських організацій, підприємств, установ, організації області за погодженням з їх керівниками для виконання покладених на неї завдань.

 1. Одержувати в установленому порядку інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

 1. Науково-технічна рада утворюється у складі голови, заступників голо­ви, секретаря та членів науково-технічної ради.

До складу науково-технічної ради можуть входити представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які працюють у сфері інформаційних технологій, інформаційних послуг та суміжних галузях.

Кількісний та персональний склад науково-технічної ради затверджуються розпоряд­женням голови обласної державної адміністрації.

 1. Формою роботи науково-технічної ради є засідання, що проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півроку. Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів науково-технічної ради. Засідання можуть проводитись за ініціативи голови або його за­ступників.

 2. Рішення науково-технічної ради приймаються простою більшістю го­лосів присутніх на засіданні членів науково-технічної ради.

 3. Рішення з питань інформатизації, що приймає науково-технічна рада, є обов'язковими для розгляду структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад (міст обласного значення).

Рішення науково-технічної ради з питань інформатизації доводяться до відома голови Сумської обласної державної адміністрації.

 1. Голова, заступники голови, секретар та члени науково-технічної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 2. Організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради покладається на відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату Сумської обласної державної адміністрації.

Заступник голови – керівник

апарату Сумської обласної

державної адміністрації О.М.ЦупроСкачать документ

Похожие документы:

 1. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 2. Київська міська рада VI сесія V скликання рішення від 17 січня 2008 року n 3/4475 Про бюджет міста Києва на 2008 рік

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 10 червня 2008 року N 4/4, від 17 липня 2008 року N 16/16, від 28 серпня 2008 року N 72/72
 3. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 4. В. П. Вишневський член-кореспондент нан україни, доктор еко­номічних наук, професор Донецької національного університету

  Документ
  I У навчальному посібнику викладено теорстико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних сгатисгачних даних та інших
 5. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),

Другие похожие документы..