Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Развитие современного литературоведения отмечено проникновением гендерных подходов в рассмотрение различных сторон литературного творчества. Постепен...полностью>>
'Методические рекомендации'
Период перехода от школы к трудовой деятельнос­ти - сложная стадия в человеческой жизни. В течение этого периода молодой человек борется за личную не­...полностью>>
'Реферат'
Закон Ома справедливий для провідників, виготовлених із матеріалів, у яких є вільні носії заряду: електрони провідності, дірки або йони Якщо до таких...полностью>>
'Литература'
М.:Транспорт, 1981. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. М.: ГОСТИНИ, 1985. Левитский И.С. Организация...полностью>>

Главная > Регламент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

Рішенням Національної комісії

регулювання зв’язку

(____________ 2007р № ______ )

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

(____________ 2007р № ______ )

РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО

РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент аматорського радіозв’язку України (далі - Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України “Про радіочастотний ресурс України”, рекомендаціями Міжнародної спілки радіоаматорів, встановлює порядок та правила функціонування аматорського радіозв’язку в Україні.

1.2. Положення цього Регламенту є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл на експлуатацію аматорських радіостанцій, розташованих на території України, на мобільних засобах, повітряних та водних суднах, на штучних супутниках Землі та земних станціях супутникового зв’язку.

1.3. Використання радіочастотного ресурсу України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку визначається Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України та цим Регламентом.

1.4. Експлуатація аматорських передавальних радіостанцій в Україні здійснюється на дозвільній основі.

2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У Регламенті наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

Адміністрація зв‘язку та радіочастот України (далі - АЗРЧ)центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв’язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України. Згідно Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (ст. 11 п. 10), функції АЗРЧ покладено на Центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку (далі – ЦОВЗ).

Аматорська радіослужба – служба взаємного зв’язку і технічних досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди.

Аматорська радіостанція (АРС) - радіостанція аматорської або аматорської супутникової служби.

Аматорський радіозв’язок – радіозв’язок у межах аматорської радіослужби.

Аматорська супутникова служба (АСС) – аматорська служба радіозв’язку, яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках Землі.

Амплітудна модуляція (АМ) – модуляція несівного коливання, при який змінним параметром є амплітуда коливань.

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC) – документ, який надається згідно встановленого порядку та свідчить про те, що радіоаматор має знання, які відповідають екзаменаційним вимогам Рекомендації СЕРТ T/R 61-02.

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу - документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

Державна інспекція звязку (ДІЗ) – орган державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах частот загального користування.

Знакодрукування (ЗД) - вид телеграфії з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді друкованого тексту.

Кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

Ліцензія “CEPT радіоаматор” – документ, який дозволяє експлуатацію аматорської радіостанції в СЕРТ- країні, або в іншій країні, що визнає Рекомендацію СЕРТ T/R 61-01.

Ліга радіоаматорів України (ЛРУ) – добровільна всеукраїнська громадська організація, зареєстрована в установленому законом порядку, яка об’єднує за спільними інтересами аматорів, зацікавлених в області радіо.

Національна комісія з питань регулювання зв’язку (НКРЗ) – орган регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України, яка створена відповідно до Закону України „Про телекомунікації”.

Небажані випромінювання - випромінювання, що складаються з побічних та позасмугових.

Необхідна ширина смуги - ширина смуги частот, достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень з необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах.

Одна бічна смуга (ОБС) – смуга частот, розміщена вище або нижче несівної частоти, яку займають спектральні складові, викликані процесом модуляції несівного коливання (хвилі).

Оператор аматорської станції - особа, яка чинним порядком набула прав на експлуатацію АРС.

Передавання даних (ПД) – передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж.

Побічне випромінювання - випромінювання на частоті або частотах, розташованих за межами необхідної ширини смуги, рівень якого може бути знижений без шкоди для відповідної передачі повідомлень. До побічних випромінювань належать гармонійні випромінювання, паразитні випромінювання, продукти інтермодуляції і частотного перетворення, але до них не належать позасмугові випромінювання.

Позасмугове випромінювання - випромінювання на частоті або на частотах, безпосередньо прилеглих до необхідної ширини смуги частот, яке є результатом процесу модуляції, але не містить побічних випромінювань.

Радіоаматорська аварійна служба (РАС) - аматорська служба забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях.

Радіозавада – електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яка перешкоджає прийманню сигналів.

Радіочастота – частота радіохвилі.

Радіоелектронний засіб – технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами.

Радіостанція (РС) - один чи декілька радіопередавачів або радіоприймачів, чи сукупність передавачів та приймачів разом із допоміжним устаткуванням, що забезпечують службу радіозв’язку.

Телебачення - вид електрозв’язку, призначений для передачі змінних зображень нерухомих або рухомих об’єктів.

Телеграфія (ТЛГ) - вид електрозв’язку для передавання текстової інформації з використанням сигнального коду.

Телефонія - вид електрозв’язку, призначений, головним чином, для обміну інформацією у вигляді мови.

Тимчасовий дозвіл на експлуaтaцію радіоелектронного засобу – документ, який засвідчує право власника (громадянина іншої країни) конкретного радіоелектронного засобу на його експлуатацію протягом певного часу в певних умовах.

Український державний центр радіочастот (далі - УДЦР) – відноситься до сфери управління НКРЗ і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується НКРЗ. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах частот загального користування.

Фазова модуляція – кутова модуляція несівного коливання, при якій фаза несівної змінюється пропорційно миттєвим значенням модульованого сигналу.

Цифрові види зв‘язку - цифрові методи зв’язку, дозволені в тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1В. До таких методів роботи відносяться: знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне управління.

Частотна модуляція (ЧМ) – кутова модуляція несівного коливання, при якій відхилення частоти модульованого сигналу змінюється пропорційно миттєвим значенням частоти модульованого сигналу.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВИХ СИСТЕМ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

В АМАТОРСЬКІЙ ТА АМАТОРСЬКІЙ СУПУТНИКОВІЙ СЛУЖБАХ.

КЛАСИФІКАЦІЯ АМАТОРСЬКИХ СТАНЦІЙ.

3.1 Згідно рекомендації МСЕ-R M.1732 у додатку 1 (таблицях1-6) наведені технічні характеристики типових систем аматорської та аматорської супутникової служб, а саме:

 • аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе;

 • аматорських систем для вузькосмугової телеграфії з прямим знакодрукуванням і даних;

 • аматорських систем для аналогових радіотелефонних систем;

 • аматорських систем для цифрових радіотелефонних і мультимедійних систем;

 • аматорських супутникових систем у напрямку Земля-Космос;

 • аматорських супутникових систем у напрямку Космос-Земля.

3.2. За призначенням АРС поділяються на:

 • радіостанції для зв’язку;

 • радіостанції для супутникового зв’язку;

 • ретранслятори;

 • радіомаяки;

 • спортивні радіостанції;

 • автоматичні АРС цифрового зв’язку.

3.3. За технічними характеристиками (вихідна потужність, діапазони робочих частот, класи випромінювання) аматорські радіостанції для зв’язку поділяються на категорії:

 • перша – відповідає вищій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах;

 • друга – відповідає загальній кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах;

 • третя – відповідає початковій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах.

3.4. За принципом користування АРС поділяються на :

 • індивідуальні, користувачами яких є окремі радіоаматори;

 • колективні (клубні), користувачами яких є колективи радіоаматорів, що об’єднуються навколо юридичних осіб (організації, підприємства, установи, навчальні заклади та заклади культури, громадські організації, тощо ).

3.5. За місцем розташування АРС поділяються на :

 • стаціонарні, які змонтовані і використовуються за місцем постійного проживання користувачів АРС (розташування колективної АРС);

 • пересувні, які тимчасово перенесені і розташовані стаціонарно або в польових умовах (для участі в змаганнях);

 • рухомі, що розташовані на рухомих об’єктах і призначені для роботи під час руху та під час зупинок;

 • портативні переносні радіостанції, які мають власне джерело живлення і пристосовані для роботи при перенесенні.

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ ТА
ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

4.1. У якості аматорських радіостанцій можуть використовуватись радіоелектронні засоби промислового та саморобного виробництва, які дозволяють проводити радіозв’язки в смугах частот визначених для аматорської служби.

4.2. Аматорські радіостанції, технічні характеристики яких відповідають типовим характеристикам аматорських систем наведених у додатку 1 цього Регламенту, з урахуванням технічних вимог даної статті до використання аматорських радіостанцій на території України, не підлягають сертифікації та включенню до Реєстру РЕЗ та ВП, які можуть використовуватись на території України.

4.3. До складу АРС повинні входити:

4.3.1. Комплект передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури, яка при роботі не повинна перевищувати максимальних дозволених рівнів вихідної потужності передавача і повинна забезпечувати роботу тільки в межах смуг частот та класами випромінювання, вказаними в дозволі на право експлуатації АРС. При спільному використанні АРС членами однієї сім’ї передавальна апаратура повинна забезпечувати можливість роботи з рівнями вихідної потужності відповідно до вимог дозволу кожного із членів сім’ї. Потужність встановлюється оператором АРС відповідно до категорії, яку він має.

Кожна одиниця передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури повинна бути зареєстрована в дозволі на право експлуатації АРС.

4.3.2. Приймальна радіоапаратура .

4.3.3. Антенні пристрої з фідерними лініями (включаючи грозозахист). Встановлення зовнішніх антенних пристроїв на дахах будівель повинно бути погоджене з адміністративними органами, у веденні яких ці будівлі знаходяться.

4.3.4. Допоміжні пристрої для контролю параметрів радіопередавальної апаратури.

4.3.5. Інструмент та інвентар.

4.4. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи випромінювання радіостанцій для радіозв’язку і радіостанцій для супутникового зв’язку наведені в таблиці 7.

Питання видачі дозволів на використання АРС в режимах роботи, що не передбачені даним Регламентом, розглядаються УДЦР.

4.5. Дозволені цим Регламентом смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені в таблиці 8.

4.6. Стабільність частоти передавачів АРС для зв’язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу і повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

Рівні послаблення будь-якої складової побічного та/чи позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у таблиці 9.

При використанні цифрових видів зв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути не гірші ніж в режимі J3E (ОБС) на частотах нижче 30 МГц та не гірші ніж в режимі F3E (ЧМ) на частотах вище 30 МГц.

4.7. У передавачів АРС з односмуговою модуляцією (ОБС) несівне коливання (частота) і неробоча бічна смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

На частотах нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга (LSB), а в смугах частот вище 10 МГц - верхня бічна смуга (USB).

4.8. Вихідна потужність ( Рвих ) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні у режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). У останньому випадку потужність розраховується за формулою:

або ,

де :

Uекв

– напруга на активному навантаженні, В;

Іекв

– струм в активному навантаженні, А;

R

– величина опору активного навантаження, Ом.

Tаблиця 7

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи

випромінювання передавачів АРС (по категоріях)

Статус розподілу

Смуги частот, МГц

Потужність, Вт

Клас випромінювання

Категорія

1

2

3

во

1.810 - 1.840

10

5

CW

во

1.840 - 1.850

10

5

SSB, CW

во

1.838 - 1.843

10

5

5

DIGI

во

1.850 - 1.900

10

5

5

SSB, CW

во

1.900 - 2.000

10

5

5

AM, SSB, CW

3.500 - 3.600

200

100

40

CW

3.600 - 3.650

200

100

40

SSB, CW

3.580 - 3.620

200

100

40

DIGI

во

3.650 - 3.700

200

100

SSB, CW

во

3.700 - 3.800

200

SSB, CW

во

3.730 - 3.740

200

100

SSTV

sat

7.000 - 7.100

200

100

40

CW

sat

7.035 - 7.043

200

100

SSTV, DIGI

sat

7.040 - 7.100

200

100

SSB

во

7.100 - 7.200

200

SSB, CW

во

10.100 - 10.150

200

100

CW

во

10.140 - 10.150

200

100

DIGI

sat

14.000 - 14.250

200

100

CW

sat

14.070 - 14.112

200

100

DIGI

sat

14.099 - 14.101

IBP

sat

14.100 - 14.150

200

100

SSB

sat

14.150 - 14.250

200

SSB

sat

14.225 - 14.235

200

SSTV

14.250 - 14.350

200

SSB, CW

во sat

18.068 - 18.168

200

100

CW

во sat

18.095 - 18.120

200

100

DIGI

во sat

18.109 - 18.111

IBP

во sat

18.110 - 18.168

200

100

SSB

sat

21.000 - 21.450

200

100

40

CW

sat

21.070 - 21.120

200

100

40

DIGI

sat

21.150 - 21.250

200

100

40

SSB

sat

21.149 - 21.151

IBP

sat

21.250 - 21.450

200

SSB

sat

21.335 - 21.345

200

SSTV

во sat

24.890 - 24.990

200

100

CW

во sat

24.915 - 24.940

200

100

DIGI

во sat

24.929 - 24.931

IBP

во sat

24.930 - 24.990

200

100

SSB

28.000 - 28.200

200

100

40

CW

28.070 - 28.150

200

100

40

DIGI

28.200 - 28.800

200

100

40

SSB, CW

28.199 - 28.201

IBP

28.300 - 28.320

200

100

40

DIGI

28.675 - 28.685

200

SSTV

28.800 - 29.300

200

100

40

SSB, AM, CW

29.200 - 29.300

200

100

40

DIGI

sat

29.300 - 29.510

200

100

SAT

29.510 - 29.520

29.520 - 29.700

200

100

40

FM, SSB, CW

во

144.000 - 144.035

5

EME

во

144.035 - 144.110

5

5

5

CW

во

144.110 - 144.150

5

5

5

CW, MGM

во

144.150 - 144.180

5

5

5

CW, SSB, MGM

во

144.180 - 144.360

5

5

5

CW, SSB

во

144.360 - 144.399

5

5

5

CW, SSB, MGM

во

144.500 - 144.794

5

5

5

SSB, CW, FM, DIGI, SSTV

во

144.794 - 144.990

5

5

5

DIGI

во

145.194 - 145.806

5

5

5

FM

во sat

145.806 - 146.000

5

5

5

SAT

во

430.000 - 432.000

5

5

5

FM

во

432.000 - 432.025

5

EME

во

432.025 - 432.100

5

5

5

CW

во

432.100 - 432.399

5

5

5

CW, SSB, MGM

во

432.500 - 432.994

5

5

5

SSB, FM, AM, DIGI, CW

во

432.500

5

5

5

SSTV

во

433.394 - 433.581

5

5

5

FM

во

433.400

5

5

5

SSTV

во

433.581 - 435.000

5

5

5

SSB, FM, AM, DIGI, CW

во sat

435.000 - 438.000

5

5

5

SAT

во

438.000 - 440.000

5

5

5

FM

во

438.025 - 438.175

5

5

5

DIGI

во sat

1260.000 - 1270.000

5

5

5

SAT

во

1270.000 - 1296.000

5

5

5

FM, CW, SSB, DIGI

во

1296.000 - 1296.025

5

EME

во

1296.025 - 1296.150

5

5

5

CW, MGM

во

1296.150 - 1296.800

5

5

5

CW, SSB, MGM

во

1296.500

5

5

5

SSTV

во

1296.600

5

5

5

RTTY

во

1296.994 - 1298.000

5

5

5

FM

во

1298.000 - 1300.000

5

5

5

FM, CW, SSB, DIGI

во sat

2400.000 - 2450.000

5

5

5

FM, CW, SSB

во sat

5650.000 - 5670.000

5

5

5

FM, CW, SSB

во

10000.0 - 10500.0

5

5

5

FM, CW, SSB

во sat

24000.0 - 24050.0

5

5

5

FM, CW, SSB

во

24050.0 - 24250.0

5

5

5

FM, CW, SSB

sat

47000.0 - 47200.0

5

5

5

FM, CW, SSB

sat

75500.0 - 76000.0

5

5

5

FM, CW, SSB

во

119980.0 - 120000.0

5

5

5

FM, CW, SSB

sat

142000.0 - 144000.0

5

5

5

FM, CW, SSB

во sat

144000.0 - 149000.0

5

5

5

FM, CW, SSB

во sat

241000.0 - 248000.0

5

5

5

FM, CW, SSB

sat

248000.0 - 250000.0

5

5

5

FM, CW, SSB

Позначення:

во

1.810 - 1.840

смуги частот, виділені на вторинній основі

sat

7.000 - 7.100

смуги частот, що можуть використовуватись АСС

АМ

6К00А3Е

CW (ТЛГ)

100НА1А

DIGI

"цифрові" види зв'язку (RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell та інші)

ЕМЕ

зв'язок з використанням Місяця як пасивного ретранслятора

FM (ЧМ)

6K00F3E (на частотах нижче 30 МГц),

20K0F3E (на частотах вище 30 МГц)

MGM

вузькосмугові "цифрові" види зв'язку (RTTY, PSK, FSK441 та інші)

ІВР

міжнародний проект радіоаматорських "маяків"

SAT

зв'язок з використанням штучних супутників Землі

SSB (ОБС)

2K70J3E

SSTV (ТПР)

2K70J2F

Примітки:

1.

В смугах частот, виділених для зв'язків з використанням Місяця як пасивного

ретранслятора, за заявою радіоаматора та клопотанням Ліги радіоаматорів України,

УДЦР може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 100 Вт.

2.

Для участі в міжнародних змаганнях з радіозв'язку, за заявою радіоаматора та клопотанням

Ліги радіоаматорів України, аматорській радіостанції першої категорії УДЦР може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 1000 Вт (на частотах нижче 30 МГц) і до 100 Вт (на частотах вище 30 МГц).

3.

Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС біля поверхні Землі не

повинна перевищувати мінус 110 дБВт/кв.м.

4.

УДЦР визначає обмеження (заборону) на використання окремих смуг частот у

конкретних регіонах України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Регламент аматорського (2)

  Регламент
  1.1. Регламент аматорського радіозв’язку України (далі - Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України “Про радіочастотний ресурс України”, рекомендаціями Міжнародної
 2. Регламент аматорського радіозв’язку україни

  Регламент
  Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний ресурс України” (далі – Закон), з урахуванням рекомендацій Міжнародної спілки радіоаматорів та громадських
 3. Регламент аматорського радіозв'язку України

  Регламент
  ( Слова "ДІЕ області (АР Крим)" у Регламенті замінено словами "регіональний підрозділ ДІЕ" у відповідних відмінках згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації N 22 від 19.
 4. Р І шенн я 15. 04. 2010 n 175 Про взяття за основу Регламент

  Регламент
  Загальні положення 1.1. Регламент аматорського радіозв'язку України (далі - Регламент) розроблено у відповідності до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Закону України "Про радіочастотний ресурс України",
 5. Додаток 1 (1)

  Регламент
  (1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференціальну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що міняються залежно від умов.

Другие похожие документы..