Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
» Молодіжна громадська організація «Центр дозвілля молоді» «Ми молоді лідери» Громадська організація «Харків молодий» «Компетентність студентського са...полностью>>
'Решение'
отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственност...полностью>>
'Программа'
Выявление перспективных направлений развития школы. Моделирование ее нового качественного состояния в условиях изменений. Ресурсное обеспечение образ...полностью>>
'Публичный отчет'
Информация, содержащаяся в настоящем Ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумага...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект програми

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

 1–4 класи 

для загальноосвітніх навчальних закладів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма з музики для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє художньо-педагогічний матеріал, враховує національні музично-педагогічні традиції та сучасні тенденції розвитку національної та світової музичної культури.

В основу програми покладено провідні положення сучасної музичної педагогіки, а саме: визначення мети загальної музичної освіти у широкому культурологічному контексті; підхід до сприймання музики як основи загальної музичної освіти; ставлення до музичного мистецтва як джерела і предмета духовного спілкування. Програмою передбачено неперервність і наступність завдань і змісту музичної освіти у початковій та основній школі; варіативність її змісту та поліхудожність, що реалізується через встановлення зв’язків між музикою та іншими видами мистецтва.

Програма ґрунтується на таких принципах музичної педагогіки:

 • орієнтації на духовний розвиток особистості засобами музичного мистецтва;

 • зв’язку музики з життям;

 • опори на три типи музики – пісню, танець, марш;

 • активізації музичного мислення;

 • єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного;

 • взаємодії мистецтв;

 • особистісно-діяльнісного підходу, визнання самобутності й самоцінності особистості учня.

У програмі реалізовано ідею загальної музичної освіти учнів на основі української національної культу­ри. Її суть полягає у ставленні до музичного мистецтва як невідємної частини духовного життя народу; у зверненні до народної музичної творчості крізь призму її життєвих зв’язків із духовним, матеріальним та практичним світом людини; у розгляді української музичної культури в діалектичній єдності з музикою інших народів; у вивченні професійної музики крізь призму її фольклорних джерел; у розкритті естетичного змісту української народної і професійної музики на основі осягнення учнями суті й особливостей музичного мистецтва.

Мета і завдання музичної освіти учнів 1-4 класів зумовлені соціальними функціями музичного мистецтва, вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти.

Метою музичної освіти в початковій школі є формування основ музичної культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також формування естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.

Ця мета конкретизується в основних завданнях, спрямованих на формування базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток учнів:

 • введення учнів у світ добра й краси, відбитий у музичних творах, засвоєння ними початкових знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва;

 • розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу крізь призму музичного мистецтва, прилучення учнів до животворного джерела людських почуттів і переживань, втілених у музиці;

 • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях;

 • сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей учнів;

 • формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності, опанування елементарними практичними вміннями та навичками;

 • формування універсальних (духовних, моральних, громадянських, естетичних) якостей творчої особистості;

 • виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва.

Змістове наповнення програми передбачає формування в учнів світоглядних, ціннісно-орієнтаційних, навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних, комунікативних компетентностей, що досягається через сприймання та інтерпретацію творів народного і професійного музичного мистецтва, оволодіння досвідом художньо-практичної діяльності, розвиток творчих здібностей, потреби в міжособистісному спілкуванні та спілкуванні з творами музичного мистецтва

Характеристика структури навчальної програми

В основу структури програми покладені різні грані музики як єдиного цілого. Програма має тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична імпровізація тощо) на одному уроці.

Зміст і послідовність тем визначаються необхідністю розвитку в учнів здатності до співпереживання тих почуттів і станів, що виражає музика; до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіших виявах, засвоєння елементів музичної мови; можливостями усвідомлення зв’язків музики з життям, набуттям ними практичного досвіду. Уміннями сприймати, аналізувати і виконувати музику учні оволодівають у тісному зв’язку із засвоєнням конкретної теми.

Тематична побудова програми (заснована на музично-педагогічній концепції Д.Б.Кабалевського) пройшла у свій час багаторічну масову експериментальну перевірку в школах України і зарекомендувала себе як найбільш доцільна.

Теми програми мають не тільки навчальний, але й музично-естетичний характер і відкривають можливість досягнення цілісності та єдності навчального процесу не лише в межах одного уроку, але й протягом семестру, навчального року і всього навчального курсу.

Програма передбачає свободу творчості вчителя у межах певних тем, можливість вибору сучасних педагогічних методик.

Тематична структура програми

Клас

Кількість годин

1 клас

Тема 1. Музика – мистецтво звуків

Тема 2. Музика навколо нас

35 (із них 4 год. – резервний час)

16

19

2 клас

Тема 1. Типи музики

Тема 2. Виражальне та зображальне в музиці

Тема 3. Основні музичні жанри

Тема 4. Мова музики

35 (із них 4 год. – резервний час)

8

8

10

9

3 клас

Тема 1. Основні властивості музики :пісенність, танцювальність, маршовість

Тема 2. Інтонація

Тема 3. Розвиток музичного твору

Тема 4. Музична форма

35 (з них 4 год. – резервний час)

8

8

10

9

4 клас

Тема 1. Музика мого народу

Тема 1. Музика народів світу

35 (із них 4 год. – резервний час)

16

19

Примітка. Години резервного часу можуть використовуватися на розсуд учителя, у тому числі на узагальнення тематичного матеріалу, проведення тематичного оцінювання, уроків-концертів тощо.

Найважливішим завданням уроків музики в 1 класі є послідовне збагачення музичного досвіду дітей, виховання в них навичок сприймання і виконання музики; від якості цих занять значною мірою залежить музичний розвиток молодших школярів у наступних класах.

Зіставлення музичних, літературних і візуальних образів сприятиме поліхудожньому вихованню молодших школярів. Програма розкриває емоційний зміст музики, характер творів різноманітних жанрів; допомагає учням розпізнавати життєвий зміст музичних творів, виявляти в них ознаки зображальності; на доступних і захоплюючих зразках ознайомлює з виражально-зображальними засобами музичної мови, через залучення учнів до різноманітної музичної діяльності закладає основи елементарних виконавських умінь і навичок. Пропоновані програмою музичні твори є невеликими за обсягом, із яскравими музичними образами.

Зміст програми 2 класу вводить учнів у світ пісні, танцю і маршу як головних сфер музичної образності, що пронизують усю класичну та сучасну симфонічну й камерну, вокальну й інструментальну музику; поглиблює уявлення учнів про зв’язок музики з життям, допомагає усвідомити виражальні та зображальні можливості музики, осягнути виражальне значення елементів музичної мови, повніше пізнати внутрішній світ людини, відчути красу навколишнього світу.

Програма 3 класу підводить учнів до усвідомлення пісенності, танцювальності й маршовості як найважливіших властивостей музики, що виростають із пісні, танцю й маршу і роблять музику близькою, доступною й зрозумілою людям; дає уявлення про зв’язки музики з мовою, музичну інтонацію як основу музики і носія її життєвого змісту; про музичне мистецтво, що розгортається в звуковому потоці як розподілений у часі зміст; про будову музичного твору як обрану композитором форму втілення образного змісту.

Завдання програми 4 класу - допомогти учням відчути красу українського народного музичного мистецтва, осягнути інтонаційні особливості музики українського народу, спільні й відмінні риси народної та професійної творчості; відчути національну своєрідність, спільне й відмінне в музиці різних народів; підвести учнів до усвідомлення ролі музики як загальнолюдської мови, яка, не потребуючи перекладу, є зрозумілою для людей різник країн.

Особливості організації навчально-виховного процесу

Основні ідеї програми, її тематична побудова й змістовна наповненість визначили особливості організації музично-освітньої діяльності учнів.

Формування музичної культури учнів - основа уроку, його зміст, який може мати різне художньо-педагогічне втілення. Цілісність уроку досягається завдяки єдності всіх складових елементів, оскільки в основу його побудови мають бути покладені не різні види діяльності, а різні грані музики як цілісного явища. Це дає можливість вносити в урок будь-які контрасти, необхідні для підтримування уваги учнів, створювати атмосферу творчої зацікавленості, узгоджувати матеріал програми з рівнем розвитку учнів.

Перелік творів для сприймання і виконання є орієнтовним. Підпорядкування матеріалу уроку основній темі дозволяє його змінювати (у межах 10%), використовуючи варіативний та етнорегіональний матеріал з аналогічними художньо-педагогічними якостями.

Підхід до музичного сприймання як основи музичної освіти учнів виводить на перший план завдання аналізу й інтерпретації музичних творів. Поглиблення сприймання у власне музичну сферу має відбуватися природним шляхом – від комплексного жанрово-ситуативного враження до диференційованого сприймання музичних творів. Музичне сприймання як основа всіх інших видів музичної діяльності, у цій діяльності й розвивається, забезпечуючи загальний музичний розвиток учнів.

У програмі особливе місце відводиться хоровому співу, природному способові вираження естетичних почуттів. Навчання співу має бути тісно пов’язане з розвитком музичних здібностей і сприяти активному, зацікавленому й творчому ставленню учнів до музики. Творча діяльність учнів може виявлятися в імпровізації пісенних мелодій, створенні нескладних мотивів, інсценуванні сюжетів пісень, складенні елементарних танців, темброво-ритмічних супроводів тощо.

Програмою передбачено виконання музично-ритмічних рухів, спрямованих на пластичне вираження змісту музики (пластичне інтонування, вільне диригування, танцювальні рухи, крокування, „гра” на уяв­них музичних інструментах тощо). Це має розвивати музичні здібності учнів, їхню здатність емоційно й свідомо сприймати музику.

Однією з форм виконавської діяльності учнів запропоновано гру на елементарних музичних інструментах, що сприятиме розвиткові музичного слуху, уміння розрізняти ритмічні, темброві та динамічні особливості звучання.

Передбачений програмою резервний час може використовуватися вчителем для тематичної атестації учнів, проведення узагальнюючих уроків, уроків-концертів тощо.

Основним видом домашніх завдань із предмета мають бути завдання слухати музику в оточуючому середовищі і розповідати про свої враження на уроках. Доцільно рекомендувати учням слухати і дивитися протягом тижня певні музично-пізнавальні радіо- і телепередачі.

Реалізації завдань навчальної програми сприятиме позаурочне спілкування учнів із музикою: участь у музично-виховних заходах, роботі музичних гуртків, відвідування концертів і спектаклів для дітей, домашнє музикування тощо.

Зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1 клас

35 год. (1 год. на тиждень), з них 4 год. - резервний час

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Музика – мистецтво звуків (16 год.)

Музика в житті людини. Правила співу та слухання музики. Композитор, виконавець, слухач. Особливості музичних звуків (високі й низькі, довгі та короткі, гучні й тихі). Музика вокальна та інструментальна. Забарвлення звучання голосу людини та музичних інструментів. Різновиди музичних інструментів. Українські народні інструменти: бандура, сопілка, бубон, особливості їх звучання. Розмаїття українських народних пісень (колискові, щедрівки), народний танець. Особливості українських народних танців (гопак, козачок, аркан). Основні поняття і терміни: мелодія, супровід, пісня (народна, колискова), композитор.

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру. Створення простих ритмічних супроводів до пісень і танців. Пластичне інтонування і дитяча гра, виконання ритмічно-танцювальних рухів. Музикування на дитячих музичних інструментах. Виконання пісень «у ролях» з елементами інсценування, прості елементи імпровізації: вокальної, ритмічної, пластичної.

Орієнтовні твори для сприймання

В.Подвала. „Музичні загадки”; М. Дремлюга. „Ведмежатко в

лісі”; Д.Кабалевський. „Клоуни”, “Кавалерійська”; П.Чайковський. “Хвороба ляльки”, “Нова лялька”; Б.Фільц. “Забута лялька”; В.Косенко. “Дощик”; М.Парцхаладзе. “Осінній дощик”; І. Беркович. “Українська мелодія”; Й.-С. Бах “Волинка”; В.Косенко. “Пасторальна”, Р.Шуман. “Сміливий вершник”; Я. Степовий. “Колискова”; українські народні колискові пісні (на вибір учителя); українські троїсті музики (на вибір учителя).

Варіативні твори для сприймання

В. Косенко. “За метеликом”; Е. Гріг. “Пташка”,; “Похід гномів”; К. Дебюссі. ”Маленький пастух”; С. Майкапар. “У садочку”; Л.Колодуб. „Лялька співає”; Г.Сасько. „Джерельце”, „Синички”; П.Чайковський. “Старовинна французька пісенька”; Й-С..Бах. “Менует”;

М. Сільванський. ”Сумна пісня”, полька ”Комарики”; українські народні пісні (на вибір учителя); гуцульські наспіви.

Орієнтовні твори для виконання

Поспівка М.Андреєва «Музична луна»; Н.Май. «Перший дзвоник»; М.Шуть. «Ми школярики»; українська народна пісня «Ой до нори, мишко»; українська народна пісня “Ходить гарбуз по городу”; Б.Фільц. «Облітав журавель» (одноголосно); А.Філіпенко. “На місточку”; Т.Димань. “Пісня скрипаля”; українські щедрівки: “Я маленький хлопчик”, “Щедрівочка щедрувала”.

Варіативні твори для виконання

М.Дремлюга. “Ми йдемо сьогодні в клас”; Б.Фільц. “Дзвенять дзвінки”; В.Верменич. “Веселі чобітки”; Т.Жупанин. “Черевички нові маєм”; А.Філіпенко. “Берізка”; Б.Фільц. “Я маленький пастушок”; З.Левіна. “Що нам осінь принесе?”; А.Мігай. “Дощик”; В. Гребенюк. “Осінь”; Л.Дичко. «Ромен-цвіт»; О.Янушкевич. «Пісня про зарядку»; О.Юдахіна. «Слон і скрипочка»; А.Басова. “Дід Мороз”; А.Філіпенко. “Новорічна”, “То сніжинки, мов пушинки”; П.Майборода. “Новорічна нескінченна”; колядка “Коляд, коляд, колядниця”.

Орієнтовні твори для музикування та виконання в русі

М. Йовенко “Ми -першокласники”; українські народні танці “Гопак”, “Козачок”; А.Філіпенко. „Гра з ведмежатком”, „Паровоз”; українська народна пісня в обробці Я.Степового „Плескаємо-тупаємо”; Б.Фільц. Пісня-гра «Ми у лісі були»; В.Верховинець. Пісні-ігри “Ведмедик і лісові звірята”, “Біла квочка”, українські народні пісні „Галя по садочку ходила”, «Голубка», “Два півники”, “Веселі гуси”; М. Шуть. “Веселі нотки”; Я.Степовий. «Діти колом стоять»; В.Верховинець. Пісня-гра „Зробим коло”, М. Ведмедеря. “Танцювали зайчики”; українські народні пісні Печу, печу хлібчик”, „Ой Василю-Василечку”.

Учень має уявлення про:

музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;

вокальну та інструментальну музику; музичні звуки (високі й низькі, довгі та короткі, гучні й тихі),

окремі музичні інструменти;

розпізнає:

життєвий зміст музики;

уміє:

на елементарному рівні висловлювати враження від музичних творів, передавати у виконанні настрій і характер музики;

рухами відтворювати пульс та ритмічний рисунок мелодії;

розрізняє на слух:

звучання окремих музичних інструментів;

вокальну та інструментальну музику;

називає:

інструментальні твори та пісні, що звучали у класі;

зіставляє за допомогою вчителя життєвий зміст, настрій та характер музичних творів;

розуміє визначення понять:

композитор, виконавець, слухач, мелодія, супровід, пісня, колискова тощо;

дотримується правил:

поведінки в музичному класі, слухання музики та співу, елементарного музикування.

Тема 2. Музика навколо нас (19 год.)

Життєвий зміст музики; розмаїття характерів пісенної, танцювальної, маршової музики в народних та композиторських творах. Головні ознаки найпростіших типів музики – пісні, танцю, маршу. Музика народна та композиторська. Народні пісні і танці України. Народна музика рідного краю. Особливості української народної пісні та українського народного танцю (гопак, козачок, метелиця, аркан). Втілення в музиці різних дитячих образів – іграшки та забави; музика в мультиплікації; світ казкових образів у творах композиторів. Роль музичних інструментів у створенні різноманітних характерів і настроїв музики. Музичні картини природи (природа в музиці). Значення музики в житті людини. Основні поняття і терміни: танець, марш, народна пісня (веснянка), пластичне інтонування.

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного емоційного змісту і характеру. Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців. Пластичне інтонування і дитяча гра, виконання ритмічно-танцювальних рухів. Музикування на дитячих музичних інструментах. Виконання пісень «у ролях» з елементами інсценування, прості елементи імпровізації: вокальної, ритмічної, пластичної.

Орієнтовні твори для сприймання

Р. Шуман. «Дід Мороз»; В.Сильвестров. «Марш»; М.Глінка. “Полька”, П.Чайковський. “Танець феї Драже”, “Пісня жайворонка”, Л.Ревуцький. «Колискова»; П.Чайковський. “Баба Яга”, В.Косенко. “Не хочуть купити ведмедика”, “Купили ведмедика”; Е. Гріг „Навесні”, «Метелик»; С.Прокоф‘єв. “Ходить місяць над лугами”; В.Сокальський. “Пташка”; Р.Шуман. “Веселий селянин”; В.Барвінський. “Сонечко”;. Б.Фільц. “Бабусина казка”; М. Скорик. «Народний танець» (із фортепіанного циклу «Дитячий альбом»).

Варіативні твори для сприймання

П. Чайковський. «Зимовий ранок»; Є.Юцевич. «Марш»; Л.Бетховен. Екосез до мажор; Г.Сасько. „Метелики над квітами”, „Перший пролісок”; українські народні пісні (на вибір учителя); М.Сільванський. Музична казка «Івасик-Телесик»; М. Леонтовича “Гра в зайчика”, “Женчичок-бренчичок”, “Мак”; К.Стеценко. “Вечірня пісня”; С. Майкапар. «Весною»; С. Прокоф'єв. «Вечір»;  П. Чайковський. «Вальс»; В. Косенко. «Казка»;

українські троїсті музики (на вибір учителя).

Орієнтовні твори для виконання

Б.Фільц. “Морозець”; Я.Степовий. “Сніжинки”, М.Завалішина. “Ми любимо весну”; О.Янушкевич. «Мама і я»; А. Філіпенко “ Узяла лисичка скрипку“; Т.Жупанин. “Рання бджілка”; А.Філіпенко. “Зацвіла в долині”, українська народна пісня “Щебетала пташечка”.

Варіативні твори для виконання

В. Биченко. «Зима»; Р. Кудашева. «Ялинка»; М. Ведмедеря. “На що схожа доброта? ”; Ю.Рожавська. „Весняночка”; В.Верменич. „Іде весна”; А.Філіпенко. «Біля мами гарно нам»; О.Білаш. “Калачі”; І.Кириліна. „Засмутилось кошеня”; Ж.Колодуб. „Пісенька каченят”; українські народні пісні «Голубка», «Іди, іди, дощику»; Б.Фільц. „Вийшли дітоньки на луг”; В.Таловиря. “Принесла тепло весна”, “Чалапає дощик”; українські народні пісні “Сопілка”, “Край долини мак”; О.Білаш. “Фіолетові заграви”, “Непосида”; М.Рожко. “Літній піснеграй ”.

Орієнтовні твори для музикування та виконання в русі

Українські народні танці “Метелиця”, “Аркан”; М. Назарець “Кіт і мишка”; українська народна пісня “Танок мишей”; А.Вієру. „Кішка і собака”, „Мавпочка”; українські народні пісні “Вийди, вийди, сонечко», «Ой прийшла весна», Ой єсть в лісі калина”, “Подоляночка”; українські веснянки “Чижик”, «Жайвір прилетів», “Кривий танець”; Н. Май. “Кап-кап”, “Виглядаєм сонечко”; пісні-ігри “Іде, іде дід, дід”, „Іди, іди, дощику”; В.Верховинець. Пісня-гра «Гоп-гоп».

Учень має уявлення про:

музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;

головні ознаки найпростіших типів музики (пісні, танцю, маршу);

народну і композиторську музику;

окремі музичні інструменти; способи гри на дитячих музичних інструментах;

українські народні пісні, найвідоміші танці;

музичні казкові образи;

спостерігає:

за змінами настрою і характеру музичних творів;

розпізнає:

життєвий зміст музики;

уміє:

виразно співати;

пластичними рухами передавати емоційний зміст і характер музичних творів;

висловлювати власні враження про музичні твори;

розрізняє на слух:

вокальну та інструментальну музику; яскраво виражені пісенні, танцювальні, маршові твори;

називає:

окремі види українських народних пісень і танців,

окремі музичні інструменти;

музичні твори і пісні, що звучали у класі;

порівнює (з допомогою вчителя):

життєвий зміст, настрій і характер нескладних музичних творів;

наводить приклади:

музичних творів, що звучали у класі;

пояснює:

значення термінів, які використовуються на уроці;

дотримується правил:

поведінки в музичному класі, слухання музики та співу; елементарного музикуванняСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів географія 5-11 класи

  Документ
  Географічні назви подані з Інструкцією про передачу географічних назв українською мовою (затверджено Департаментом геодезії, картографії та кадастру 21 травня 2001 раку).
 2. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

  Документ
  Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", на виконання  підпункту "і" пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
 3. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія (1)

  Документ
  Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають
 4. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія (2)

  Документ
  Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають
 5. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія (3)

  Документ
  Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають

Другие похожие документы..