Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
У збірнику вміщено програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів різного профілю, для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв з погл...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 27.06.2007г. в 10.00 ч. в зале Ученого совета на заседании диссертационного совета Д 212.047.01 Государственного института русского ...полностью>>
'Документ'
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и инфо...полностью>>
'Документ'
Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна ек...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (на базі середньої спеціальної освіти)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Затверджую

Ректор КНУТД

______________________

д.е.н., проф І.М.Грищенко “____“____________ 2011 р

ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

(на базі середньої спеціальної освіти)

зі спеціальності 6.030508 “ Фінанси і кредит”

РЕКОМЕНДОВАНО РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

Вченою радою на засіданні кафедри фінансів

інженерно-економічного факультету

від “___” _______ 2011 р. від “_29__” __12_____ 2010 р.

Протокол № ______ Протокол № ___6___

Київ – 2011

І. ВСТУП

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на базі середньої спеціальної освіти вступні випробування здійснюються Державними екзаменаційними комісіями.

До вступних випробувань допускаються особи, які мають середню спеціальну освіту за напрямом “Економіка і підприємництво”

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад при зарахуванні в КНУТД на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності “Фінанси і кредит” шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів по загальноекономічним дисциплінам.

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті студентами при проходженні циклів нормативних дисциплін загальноекономічної підготовки, зокрема програмні питання з дисциплін “Фінанси”, “Гроші та кредит”

Структура завдань вступних випробувань. За структурою вступні випробування складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів:

 • теоретичні питання; до кожного з білетів входить 2 теоретичних питання;

 • тестові завдання; до кожного з білетів входить 12 тестових завдань.

Зразок структури екзаменаційного білету наведено в додатку 1.

 1. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ
  1. Теоретичні питання

 1. Розкрийте соціально-економічну суть фінансів як економічної категорії, їх об'єктивну необхідність, зміст і призначення в суспільстві. Охарактеризуйте функції фінансів.

 2. Розкрийте суть фінансової політики та її вплив на економічний і соціальний розвиток держави. Охарактеризуйте складові фінансової системи України і їх конкретні завдання

 3. Охарактеризуйте сутність і функції фінансів підприємницьких структур. Розкрийте соціально-економічну суть підприємництва і класифікацію підприємств в Україні.

 4. Охарактеризуйте принципи і методи державного регулювання підприємницької діяльності Охарактеризуйте інструментарій регулювання фінансових відносин в сфері підприємництва.

 5. Розкрийте порядок формування прибутку комерційних підприємств. Охарактеризуйте основні складові доходів і витрат підприємницьких структур.

 6. Розкрийте суть і склад державних фінансів. Охарактеризуйие державні фінанси як інструмент регулювання економіки.

 7. Охарактеризуйте бюджетний устрій та бюджетну систему України. Розкрийте суть і значення місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку регіонів.

 8. Охарактеризуйте класифікацію доходів та видатків державного бюджету України.

 9. Розкрийте економічну сутність податкової системи та податкової політики України. Охарактеризуйте класифікацію податків, їх ознаки.

 10. Розкрийте економічну суть кредитних відносин. Охарактеризуйте роль кредитних залучень у формуванні фінансових ресурсів підприємств та у розвитку ринкових відносин.

 11. Охарактеризуйте особливості формування, обслуговування, управління державним боргом. Вплив державного боргу на фінансовий стан держави.

 12. Розкрийте суть і роль загальнодержавних централізованих цільових фондів, що створені в Україні. Недержавні фінансові фонди.

 13. Розкрийте сутність, форми і причини інфляції. Охарактеризуйте наслідки інфляції та методи її регулювання.

 14. Охарактеризуйте сутність сучасної грошової системи та охарактеризуйте її елементи. Грошові агрегати та їх характеристика (М0, М1, М2, М3)

 15. Охарактерзуйте структуру грошового обороту, поняття грошової маси та її структури. Розкрийте механізми поповнення маси грошей.

 16. Розкрийте сутність та охарактеризуйие інструменти кредитно-грошової політики. Національного банку України та його функції.

 17. Охарактеризуйте систему банківського кредитування та сутність активних і пасивних операцій комерційних банків.

 18. Розкрийте принципи і механізм банківського кредитування та охарактеризуйте окремі види банківського кредиту.

 19. Охарактеризуйте призначення і структуру фінансових ринків. Ринок грошей і ринок капіталів. Кредитний ринок. Ринок цінних паперів. Валютний ринок. Страховий ринок.

 20. Охарактеризуйте основні засади бюджетного кодексу України та сучасної бюджетної політики. Основні єтапи бюджетного планування, функції і повноваження органів влади у бюджетному процесі.

2.3. Базові варіанти тестових завдань

 1. Фінансові відносини можна характеризувати як:

 2. Дайте найбільш повне визначення терміну «фінанси»:

 3. Функціями фінансів є:

 4. Суб’єктами фінансових відносин є:

 5. Відмінності між фінансами і кредитом полягають у такому:

 6. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:

 7. Суть розподільчої функції фінансів полягає у:

 8. Бюджетні резерви класифікуються:

 9. До децентралізованих фінансових ресурсів належать:

 10. Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що перекладається як:

 11. Методами формування фінансових резервів виступають:

 12. Залежно від джерел формування, фінансові ресурси поділяються на:

 13. Фінансові ресурси визначаються як:

 14. Об’єктами фінансового розподілу на макрорівні економіки є:

 15. Централізовані фінансові ресурси використовуються на:

 16. Фінансова система — це:

 17. За внутрішньою будовою фінансова система є:

 18. Яка організаційна структура фінансової системи?

 19. Які принципи побудови фінансової системи?

 20. Державні фінанси найбільш повно характеризуються як:

 21. Бюджет як економічна категорія — це:

 22. Соціальна сутність бюджету полягає у:

 23. Які з грошових відносин складають зміст фінансів підприємства?

 24. Загальнодержавні цільові фонди характеризуються як:

 25. У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин:

 26. Сфера державних фінансів поділяється на такі ланки:

 27. Страхування як відокремлена ланка фінансової системи ві­дображає:

 28. Державний кредит як ланка фінансової системи характеризує:

 29. Фінансовий ринок як забезпечуюча сфера фінансової системи поділяється на такі ланки:

 30. Державний кредит функціонує у формах:

 31. Фінансова політика характеризується як:

 32. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на:

 33. Яке найбільш характерне визначення змісту фінансової політики держави?

 34. Фінансова стратегія держави — це:

 35. Прикладом фінансової тактики можуть бути:

 36. Фінансовий механізм є:

 37. Методи і форми фінансового механізму вміщують:

 38. До фінансових важелів і стимулів належать:

 39. Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах:

 40. Суть самофінансування можна охарактеризувати як:

 41. Кредитування як форма фінансового забезпечення полягає у:

 42. Бюджетне фінансування — це:

 43. Сальдовий метод розподільчих відносин передбачає:

 44. Фінансове планування розглядається як:

 45. До основних методів фінансового планування належать:

 46. Що таке фінансовий контроль?

 47. Які види фінансового контролю використовують залежно від взаємовідносин суб'єкта й об'єкта контролю?

 48. У яких формах здійснюється фінансовий контроль?

 49. Управління фінансами вміщує дві основні складові:

 50. Об'єктом фінансів підприємств виступають:

 51. До сфери фінансових відносин підприємств безпосередньо на­ лежать:

 52. До фінансових ресурсів підприємства належать:

 53. Витрати підприємства характеризують:

 54. Виберіть правильне визначення економічної суті рентабельності:

 55. Оборотні кошти підприємства — це:

 56. Оборотні виробничі фонди — це:

 57. Основні фонди характеризуються як:

 58. Під амортизацією розуміють:

 59. Під оборотними засобами розуміють:

 60. Які джерела формування оборотних коштів можна зарахува­ти до власних?

 61. Які показники характеризують ефективність використан­ня оборотних коштів?

 62. Які з названих показників безпосередньо впливають на розмір амортизаційних відрахувань?

 63. Фінансовий стан підприємства характеризується:

 64. Фінансова діяльність підприємства — це:

 65. За економічним змістом державні фінанси — це:

 66. До цільових фондів місцевого самоврядування належать:

 67. Державні фінанси виконують функції:

 68. За рівнем формуванням державні доходи класифікуються на:

 69. До централізованих фінансових ресурсів належать:

 70. Методами формування доходів бюджету держави виступають:

 71. Джерелами формування податків є:

 72. Методи фінансування бюджетного дефіциту:

 73. За рівнем фінансування державні видатки класифікуються на:

 74. Державні капіталовкладення входять до складу видатків:

 75. Державні видатки за формами здійснення класифікуються на:

 76. Джерелами кошторисного бюджетного фінансування виступають:

 77. Бюджетні кредити — це:

 78. Бюджет як економічна категорія — це:

 79. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні встановлено на строк:

 80. Бюджет держави є складовою ланкою:

 81. Об'єктом бюджетного перерозподілу є:

 82. Самостійність бюджетів забезпечується:

 83. Державний бюджет виконує функції:

 84. Бюджет як фінансовий план — це:

 85. Бюджетні асигнування — це:

 86. Бюджетне прогнозування охоплює такі етапи як:

 87. В Україні мають практичне застосування такі форми безпо­воротної бюджетної допомоги:

 88. Бюджетний процес охоплює стадії:

 89. Бюджетний устрій — це:

 90. Бюджетна система характеризується як:

 91. Які є види бюджетів?

 92. Касове виконання бюджету здійснює:

 93. Дохідна частина державного бюджету містить:

 94. Які є джерела формування доходів бюджету?

 95. Яким чином поділяються неподаткові надходження бюджету

 96. За якими ознаками класифікуються видатки бюджету

 97. Як поділяються видатки бюджету за формами бюджетного фінансування

 98. Як поділяються видатки бюджету за суспільним призначен­ням ?

 99. Бюджетний дефіцит характеризується як

 100. Як розрізняється бюджетний дефіцит згідно з формами про­яву

 101. Якими є джерела покриття бюджетного дефіциту?

 102. Податки характеризуються як

 103. Податки виконують функції

 104. До прямих податків належать

 105. До непрямих податків належать:

 106. До загальнодержавних податків і зборів належать:

 107. До місцевих податків належать

 108. Об'єктом оподаткування при справлянні ПДВ є:

 109. Об'єктом оподаткування при справлянні податку на прибуток підприємств є:

 110. Назвіть об'єкти оподаткування, що використовуються для обчислення єдиного податку для суб'єктів господарювання (юридичних осіб):

 111. Дайте визначення терміна "місцеві фінанси":

 112. Під місцевими бюджетами розуміють:

 113. Бюджетна позика — це:

 114. До доходів місцевих бюджетів належать

 115. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується:

 116. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

 117. За цільовим призначенням державні цільові фонди поділяються на

 118. За рівнем управління цільові державні фонди поділяються на:

 119. За джерелами фінансування цільові державні фонди поділяються на:

 120. За рахунок коштів Фонду соціального страхування здійснюється виплата:

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ випробуваНь ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Порядок проведення фахових вступних випробувань. Вступні випробування проводяться у письмовій формі. На підготовку письмових відповідей надається дві академічні години. Підготовка відповідей – в академічній аудиторії в присутності членів екзаменаційної комісії.

Письмові відповіді повинні бути акуратно і розбірливо написаними ручкою на спеціально проштемпельованих аркушах формату А4 (виданих безпосередньо на початку випробувань). На кожному із аркушів студентом зазначається номер варіанту завдання та прізвище, ім’я та по-батькові абітурієнта.

Критерії оцінювання результатів вступних іспитів. Підсумкова оцінка визначається за 100-бальною шкалою та за шкалою ECTS на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

При цьому спираються на наступні критерії:

За кожне теоретичне питання

Оцінка в балах

34-38

32-33

30-31

27-29

24-26

13-23

0-12

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”

За пакет тестових завдань

Оцінка в балах (2 бали за кожну правильну відповідь)

22-24

18-20

16

14

12

10

0-8

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

“5”

“4”

“3”

“2”

Підсумкова оцінка

Оцінка в балах

90-100

82-89

75-81

67-74

60-66

35-59

0-34

Оцінка за шкалою ECTS

A

B

C

D

E

FX

F

Оцінка за національною шкалою

5”

4”

3”

2”

Критерії оцінювання (за 100-бальною шкалою):

- за кожне питання в залежності від глибини і повноти висвітлення – до 38 балів

- за кожну правильну відповідь тестового завдання – 2 бали (усього макс. – 24 балів)

Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Кафедра фінансів

Затверджую

Ректор КНУТД

______________________

д.е.н., проф І.М.Грищенко “____“____________ 2011 р

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

зі спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”

(на базі середньої спеціальної освіти)

ВАРІАНТ № ___

1. Теоретичні питання

1.1. Розкрийте соціально-економічну суть фінансів як економічної категорії, їх об'єктивну необхідність, зміст і призначення в суспільстві. Охарактеризуйте функції фінансів.

  1. Розкрийте принципи і механізм банківського кредитування та охарактеризуйте окремі види банківського кредиту.

 1. Тестові завдання (належить обрати одну правильну відповідь і представити відповіді наступним чином)

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна відповідь

 1. Які принципи побудови фінансової системи:

а) Єдність і функціональне призначення.

б) Єдність і централізм.

в) Комерційний розрахунок і функціональне призначення.

г) Централізм і функціональне призначення.

........................................................

........................................................

5. Під місцевими бюджетами розуміють:

а) Бюджет, який складається, затверджується і виконується органом місцевого самоврядування.

б) Сукупність бюджетів, які складаються, затверджуються і виконуються відповідними місцевими органами влади і самоврядування.

в) Обов'язкові платежі, які повністю зараховуються до відпо­відних місцевих бюджетів.

г) Прогноз економічного і соціального розвитку суспільства на рівні регіону.

....................................................

....................................................

12. За цільовим призначенням державні цільові фонди поділяються на: а) Державні і регіональні.

б) Централізовані і децентралізовані.

в) Економічні і соціальні.

г) Соціальні і страхові.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ___6___ від “__29__”___12______ 2010р.

Завідувач кафедри фінансів______________________ д.е.н., професор Білик М.Д.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

  Документ
  Фахове вступне випробування за напрямом підготовки 6.050502 – Інженерна механіка (Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування) в Київському національному університеті технологій та дизайну проводиться для осіб, які
 2. Програма творчих конкурсів та вступних випробувань зі спеціальних та загальноосвітніх дисциплін для вступу на навчання за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

  Конкурс
  творчих конкурсів та вступних випробуваньзі спеціальних та загальноосвітніх дисциплін для вступу на навчання за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»та спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст»,
 3. Програма фахових вступних випробувань з економічної теорії для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) (1)

  Документ
  Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”, „Облік і аудит”, „Прикладна статистика”,
 4. Програма фахових вступних випробувань з економічної теорії для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) (3)

  Документ
  Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”, „Облік і аудит”, „Прикладна статистика”,
 5. Програма фахових вступних випробувань з економічної теорії для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) (4)

  Документ
  Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”, „Облік і аудит”, „Прикладна статистика”,

Другие похожие документы..