Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Уже в мае Международная газета-целительница «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» начинает публикацию глав из второй книги Е.Г.Лебедева.Так, в №20 газеты, к...полностью>>
'Документ'
МВКО – совокупность общественных отношений складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающей взаимный обмен результатами ...полностью>>
'Документ'
Лагерная тема исследуется Солженицыным на уровне разных жанров — рассказа, документального повествования большого объема («художественное исследовани...полностью>>
'Документ'
Что такое творческое воображение?Это высший уровень развития воображения. Оно предполагает создание совершенно нового, оригинального образа, не сущес...полностью>>

Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання Київ 2006

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

зовнішньоекономічнА діяльнІстЬ

навчально-методичний комплекс

для студентів заочної форми навчання

Київ - 2006

Укладачі: к.е.н., доцент Князєва Л.М.

Рецензенти: к.е.н., доцент Новікова І.В.

к.е.н., доцент Богацька Л.М.

З М І С Т

1. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

4

1.1. Тематичний план дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

5

1.2. Зміст тем дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

6

1.3. Рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів

11

1.4. Контрольні питання

21

1.5. Тестовий контроль знань

23

1.6. Перелік рекомендованої літератури

35

2. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи

39

  1. Загальні положення

39

  1. Вибір завдання та структура контрольної роботи

39

  1. Вимоги до оформлення контрольної роботи.

40

Додаток 1. Порядок вибору питань та завдання для контрольних робіт

42

Додаток 2. Питання для контрольної роботи

43

Додаток 3. Завдання до контрольної роботи та пояснення щодо їх розв′язання

44

Додаток 4. Орієнтований зміст контрольної роботи

45

Додаток 5. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

46

Додаток 6. Методичні вказівки з вивчення Правил Інкотермс-2000

47

1. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

Одним з головних напрямків впровадження в Україні економічних реформ є всебічний розвиток зовнішньоеконмічної діяльності (ЗЕД), міжнародне співробітництво підприємств.

Відповідні законодавчі акти України створюють необхідні умови українським підприємствам для виходу на зовнішній ринок і розвитку ЗЕД діяльності у різних формах. Звідси мета дисципліни – надати студентам спеціальних знань в галузі зовнішньоекономічної діяльності, технології підготовки та укладання і виконання зовнішньоекономічних угод, планування їх ефективності. Основні завдання ддисципліни полягають у формуванні студентів сучасного економічного мислення щодо зовнішньоекономічної діяльності, вміння використовувати в практичній діяльності оптимальних стратегій і тактики виходу на зовнішній ринок, технологій експортно-імпортної діяльності, оцінювати вплив на неї тарифного, нетарифного і митного регулювання, а також визначати ефективність здійснення експортно-імпортних угод.

Тому навчально-методичний комплекс дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачає розгляд суті нового механізму здійснення зовнішньоекономічних зв’язків в Україні і можливостей використання його в практичній діяльності підприємств.

Він сприяє теоретичній і практичній підготовці студентів з питань зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі, широкого використання для цього таких форм і методів навчання як індивідуальної та самостійної роботи, виконання різноманітних практичних завдань, тестів, ситуацій, а також контрольної роботи, контроль і оцінку знань, умінь і навичок.

При вивченні тем дисципліни студенту необхідно не тільки усвідомити директивні та теоретичні матеріали і розробки, які висвітлюють сутність досліджуваних проблем, але й провести аналіз відповідної практичної діяльності, її сильних і слабких сторін, враховуючи умови на Україні та конкретної фірми. Бажано, щоб студент висловив своє ставлення до її проблем.

Контрольні питання показують зміст кожної теми програми. Під час самостійної роботи доцільно підготувати на них та на завдання, а також тести, повні відповіді у своїх конспектах, або інформаційних картках.

1.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

п/п

Найменування теми

1.

Зовнішньоекономічна діяльність та система її регулювання в Україні.

2.

Основні стратегії виходу суб’єктів ЗЕД України на зовнішній ринок.

3.

Організаційні форми зовнішньоекономічної діяльності.

4.

Види зовнішньоекономічних комерційних угод та методи їх здійснення.

5.

Визначення доцільності зовнішньоторговельних операцій.

6.

Оцінка впливу тарифного і нетарифного регулювання на діяльність суб’єктів ЗЕД України.

7.

Вплив митного регулювання на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

8.

Підготовка до укладання зовнішньоекономічних угод /контрактів/.

9.

Порядок укладання та виконання контрактів.

10.

Ціна товару в зовнішньоекономічних договорах /контрактах/.

11.

Умови розрахунків у зовнішньоторговельних операціях.

12.

Транспортні умови зовнішньоекономічних договорів /контрактів/.

13.

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

14.

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

1.2. Зміст тем дисципліни

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та система її регулювання в Україні.

Зміст поняття “зовнішньоекономічна діяльність” (ЗЕД). Вплив зовнішньоекономічної діяльності на розвиток економічного стану України. Характеристика основних показників зовнішньоекономічної діяльності. Обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу України. Торговельний баланс, сальдо торговельного балансу. Структура експорту та імпорту. Характеристика зовнішньоекономічних зв′язків з окремими країнами, групами країн. Ефективність стану зовнішньоекономічних зв′язків в цілому.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Функції Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Національного Банку України, Державної Митної служби України. Управління зовнішньоекономічною діяльністю в областях України. Торгові представництва за кордоном. Характеристика недержавних органів зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові і валютні біржи та подібне.

[3; 5; 6; 7; 41]

Тема 2. Основні стратегії виходу суб’єктів ЗЕД України на зовнішній ринок.

Види, принципи та суб’єкти ЗЕД України. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Підприємство – головна ланка ЗЕД України. Доцільність сучасних організаційних структур в зовнішній торгівлі. Вибір суб’єктами України, що займаються самостійною господарською діяльністю, стратегій виходу на зовнішній ринок. Тактика їх реалізації.

[1; 3; 4; 5; 6]

Тема 3. Організаційні форми зовнішньоекономічної діяльності.

Характеристика різноманітних форм зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Організаційні форми торгівлі сировинною продукцією. Організація торгівлі готовою продукцією. Форми зовнішньої торгівлі машинами і обладнанням у сучасних умовах. Умови торгівлі комплектним устаткуванням. Форми торгівлі результатами інтелектуальної діяльності та послугами.

[3; 4; 5; 28; 47]

Тема 4. Види зовнішньоекономічних комерційних угод та методи їх здійснення.

Об’єкти зовнішньоекономічних комерційних угод. Зміст основних і забезпечуючих угод. Місце експортно-імпортних угод в зовнішньо-економічній діяльності підприємства. Класифікація угод зустрічної торгівлі. Предмет угод, щодо закупівлі /продажу/ науково-технічних знань і послуг та умови їх здійснення. Інжиніринг як самостійний вид зовнішньоекономічних комерційних угод. Доцільність використання угод на комплексний інжиніринг. Об’єкти лізингових угод і їх вплив на ефективність господарської діяльності підприємств. Основа для укладання зовнішньоекономічних угод, щодо реалізації міжнародного виробничого і науково-технічного співробітництва.

Етапи та операції, які повинні забезпечити ефективність МКУ. Діяльність щодо забезпечення умов здійснення запланованої міжнародної угоди. Вибір ринку. Вибір інофірми. Підписання контракту. Відвантаження товару. Розрахунки. Закриття угоди.

Методи здійснення МКУ. Розвиток прямих МКУ. Доцільність використання непрямого методу. Характеристика основних посередників, що діють на зовнішніх ринках. Поняття і види торгово-посередницьких операцій. Операції з перепродажу. Комісійні, агентські, брокерські операції. Позиція посередників на ринку

[1; 4; 48; 53; 55]

Тема 5. Визначення доцільності зовнішньоторговельних операцій.

Виявлення цілей, експорту /імпорту/ товарів /послуг/. Встановлення їх взаємозв’язку з деревом цілей підприємства.

Оцінка експортного потенціалу, або потреби в імпорті. Аналіз перспектив даного ринку, потреб, фінансово-економічного потенціалу, матеріально-технічної бази (забезпеченість ресурсами), свого товарного асортименту господарського портфелю. Визначення конкурентоспроможності підприємства і товарів на зовнішньому ринку. Виявлення сильних і слабких сторін в діяльності підприємства, знаходження шляхів її вдосконалення.

Оцінка зовнішньоторговельного середовища і засобів виходу на ринок. Вибір виду договору для оформлення ділових відносин з іноземним партнером. Визначення ефективності майбутньої зовнішньоторговельної операції.

[1; 2; 3; 5; 28]

Тема 6. Оцінка впливу тарифного і нетарифного регулювання на діяльність суб’єктів ЗЕД України.

Тарифні обмеження як один із найважливіших інструментів зовнішньоекономічної політики держави. Митний тариф та методи стягнення мита з товарів, що перетинають митний кордон держави. Митна вартість і порядок її нарахування. Вплив країни походження товару на розмір ставки ввізного мита.

Роль нетрифних обмежень у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності шляхом прямого обмеження імпорту з метою захисту певних галузей національних виробництв. Заходи, що безпосередньо спрямовані на обмеження зовнішньоекономічної діяльності, і які здебільшого відносяться до адміністративних формальностей. Заходи, що безпосередньо направлені на обмеження імпорту чи стимулювання експорту, але які призводять саме до цього результату.

Привабливість для здійснення зовнішньоекономічної діяльності вільних економічних зон.

[3; 5; 7; 44; 48]

Тема 7. Вплив митного регулювання на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Митна політика України. Головні положення митного регулювання щодо здійснення митного контролю. Акредитація суб’єктів ЗЕД в митних органах. Декларування експортно-імпортних операцій. Порядок документального оформлення митних операцій.

[3; 5; 19; 20; 39]

Тема 8. Підготовка до укладання зовнішньоекономічних угод /контрактів/.

Визначення порядку організації договірної роботи на підприємстві. Формування портфелю замовлень. Використання різних засобів встановлення контактів з потенційними покупцями /продавцями/. Види оферти та вимоги до її змісту.

Видача та вивчення умов замовлень, запитів, комерційних листів з інформацією про наміри вступити в переговори щодо укладення конкретної угоди тощо. Успішна участь в тендерах, торговельно-промислових виставках і ярмарках, як міжнародних, так і національних. Проведення попередніх переговорів.

[1; 4; 29; 37; 49]

Тема 9. Порядок укладання та виконання контрактів.

Способи укладення контрактів. Умови укладання контрактів в письмовій і частково в усній формах. Доцільність використання типових контрактів як виразників міжнародної торгівлі, що склалася на практиці. Укладання угод як знаряддя впровадження в практику сучасних торговельних угод.

Умови контракту: основні, додаткові. Характеристика основних умов контракту: преамбула, предмет договору /контракту/, кількість та якість товару, /обсяги виконання робіт, надання послуг/, базисні умови поставки товарів /приймання-здавання виконаних робіт або послуг/, ціна та загальна вартість договору /контракту/, умови платежів, умови приймання-здавання товару /робіт, послуг/, упаковка та маркування, форс-мажорні обставини, санкції та рекламації, урегулювання спорів у судовому порядку, місце знаходження /місце проживання/, поштові та платіжні реквізити сторін. Додоаткові умови контракту, які визначаються за домовленістю сторін: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору /контракту/, агентів, перевізників, визначення норм навантаження /развантаження/, умови передачі технічної документації, збереження торгових марок, порядок оплати податків, митних зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту контракт починає діяти, кількість підписаних його примірників, можливість та порядок унесення змін до договору /контракту/ та інше. Місце і термін укладання угоди. Характеристика партнерів, що її укладають. Предмет зовнішньоекономічного договору. Кількість та якість товару. Засоби їх визначення. Зміст базових умов, що визначають обов’язки продавця та покупця при доставці товарів. Можливості формування різноманітних базових умов згідно з «Інкотермс» 2000 р. (додаток 5). Термін поставки в умовах зовнішньої торгівлі, підвищення вимог до нього. Зміст додаткових умов контракту.

Основні етапи виконання експортно-імпортних контрактів. Забезпечення своєчасного відвантаження товару. Підготовка товару до відвантаження. Оформлення страхового полісу і рознарядок. Замовлення транспортних засобів. Оформлення банківської гарантії, актів огляду, здачі товарів, отримання, листування по рекламаціях, пред’явлення претензій, здача документів в архів.

[5; 14; 31; 36; 46]

Тема 10. Ціна товару в зовнішньоекономічних договорах /контрактах/.

Особливості цінової політики та цінові стратегії підприємств на зовнішніх ринках. Методи встановлення зовнішньоекономічних цін. Одиниця виміру ціни, базис ціни, валюта ціни, спосіб фіксації та рівень ціни. Види цін в залежності від способу фіксації: тверда, рухома, з наступною фіксацією, ковзаюча. Порядок розрахунків ціни за конкурентними листами. Поняття індикативних цін.

[1; 2; 5; 37; 38]

Тема 11. Умови розрахунків у зовнішньоторговельних операціях.

Вплив вибіру форм і умов розрахунків на швидкість і гарантію отримання платежу, суму витрат, пов′язаних з проведенням операції через банки. Способи платежу: платіж готівкою, авансовий платеж і платіж у кредит. Кредитні засоби платежу: чеки та векселі. Форми платежів: авансовий платіж, акредитив, інкассо, відкритий рахунок.

[5; 8; 12; 13; 16]

Тема 12. Транспортні умови зовнішньоекономічних договорів /контрактів/.

Фрахт та страхування міжнародних перевезень. Види міжнародних перевезень: морські, залізничні, автомобільні, повітряні. Трампове та лінійне судноплавство. Чартерний договір та коносамент. Організація та технологія залізничних перевезень. Особливості документального оформлення автомобільних та повітряних перевезень.

Транспортно-експедиторські підприємства. Порядок надання транспортно-експедиційних послуг суб′єктам ЗЕД. Визначення цін на транспортне обслуговування.

[5; 19; 20; 35; 40]

Тема 13. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Необхідність валютного регулювання. Суб′єкти валютного ринку. Види валюти та валютних операцій. Міждержавний та національний рівні валютного регулювання. Об′єкти валютного ринку. Валютний курс національної грошової одиниці та його види. Індекси валютних курсів. Інструменти валютного регулювання.

[5; 13; 16; 55; 56]

Тема 14. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

Доцільність визначення ефективності ЗЕД. Фактори, що впливають на ефективність окремих її напрямків. Показники ефективності ЗЕД та порядок їх розрахунків.

Визначення ефективності зовнішньоторговельних операцій. Основні елементи, які формують ефективність комерційних угод з іноземним партнером. Система показників їх ефективності. Послідовність розрахунків ефективності зовнішньоторговельної операції. Розробка міроприємств по підвищенню ефективності планування зовнішньоторговельної угоди.

[2; 4; 5; 44; 48;]

1.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Ці види робіт спрямовані на забезпечення фундаментальної наукової, загальноосвітньої та практичної підготовки спеціалістів.
Метою самостійної роботи студентів є підвищення ефективності навчального процесу шляхом позааудиторного навчання.
В процесі самостійної роботи необхідно поглибити вивчення нижченаведених питань та вирішити ситуаційні завдання.
Результати самостійної роботи контролюються викладачем. Контроль здійснюється у формі співбесіди або рефератів. Знання студентів оцінюються за п’ятибальною системою.

Питання для самостійної роботи

 1. Стан та головні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

 2. Система державних органів ЗЕД в Україні.

 3. Недержавні органи регулювання ЗЕД.

 4. Суб′єкти ЗЕД України і право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Сучасні організаційні структури в зовнішній торгівлі.

 6. Вибір суб′єктами ЗЕД України стратегій виходу на зовнішні ринки.

 7. Міжнародні товарні біржи та аукціони як основні організаційні форми торгівлі сировиною та продовольством.

 8. Успішна участь суб′єктів ЗЕД в міжнародних ярмарках /виставках/.

 9. Форми зовнішньої торгівлі машинами і обладнанням в сучасних умовах.

 10. Використання лізингових операцій в зовнішньої торгівлі та на Україні.

 11. Міжнародні торги /тендерна торгівля/.

 12. Форми торгівлі результатами інтелектуальної діяльності та послугами.

 13. Торгово-посередницькі операції на зовнішніх ринках.

 14. Види зовнішньоекономічних угод.

 15. Методи здійснення зовнішньоекономічних угод.

 16. Зустрічна торгівля та її види.

 17. Оцінка впливу митного регулювання на ефективність діяльності суб′єктів ЗЕД України.

 18. Підготовка та порядок укладання і виконання зовнішньоекономічних договорів /контрактів/.

 19. Транспортні умови контрактів.

 20. Організація і технологія міжнародних залізничних перевезень.

 21. Організація і технологія морських, автомобільних та повітряних перевезень.

 22. Методи встановлення зовнішньоекономічних цін та визначення конкурентної ціни в контрактах.

 23. Умови платежу та форми розрахунку, що використовуються в зовнішньоекономічних контрактах.

 24. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій.

 25. Проблеми та перспективи розвитку вільних економічних зон.

 26. Вплив збутової політики на ефективність діяльності суб′єкта ЗЕД.

 27. Економічна ефективність ЗЕД.

ситуаційні Завдання для самостійної роботиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Призначений для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів та всіх, хто прагне самостійно опанування курсом філософії

  Документ
  "Філософія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів / Під ред. проф. Петрушенка В.Л. та доц.
 2. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 030401 «Міжнародне право» Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Документ
  Дана дисципліна “Загальна історія держави і права” є обов’язковою фундаментальною дисципліною, котру вивчають у всіх вищих юридичних навчальних закладах та на всіх юридичних факультетах.
 3. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання Напряму 030601 «Менеджмент»

  Методичні рекомендації
  Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) господарюючих суб’єктів України набуває особливого значення у сучасних умовах. Тому висококваліфіковані менеджери повинні мати знання і навички для роботи на міжнародному ринку, для успішного здійснення ЗЕД.
 4. Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) Харків хнамг 2006

  Документ
  Програма і комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Історія України» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії).
 5. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни " Регіональна економіка" для студентів заочної форми навчання Рівне 2010

  Конспект
  Термін «регіон» походить від латинського “regio” (країна, область) і у багатьох західноєвропейських мовах співпадає змістовно з терміном «район», або є дуже близьким до нього за своїм значенням.

Другие похожие документы..