Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Национальный исследовательский Новосибирский государственный университет совместно с институтами Сибирского отделения Российской академии наук и Сиби...полностью>>
'Документ'
Правоохранительные органы ведут постоянную работу по внедрению в следственную практику криминалистических средств, способствующих свое­временному рас...полностью>>
'Пояснительная записка'
В.П. Хейдоров, заведующий кафедрой общей, физической и коллоидной химии Учреждения образования «Витебский государственный медицинский университет», д...полностью>>
'Документ'
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировани...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Опис кредитного модуля (дисципліни)

ПНЗЕ-07 "Інформатика"

Статус кредитного модуля (дисципліни) обов’язковий

Лектор Рисцов Ігор Костянтинович, доцент

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра математичного моделювання економічних систем

І. Загальні відомості

Згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Інформатика” відноситься до нормативної частини програми, циклу природничо-наукрвої та загальноекономічної підготовки.

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна “Інформатика” має код ПНЗЕ-07 і викладається в обсязі 6 кредитів ECTS.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредитного
модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

СРС

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивід. завдання

(вид)

Семестрова

атестація (вид)

Лекції

Практичні/
семінарські

Комп’ютерний практикум

1

ПНЗЕ-07/1

3/108

18

-

36

54

1

-

залік

2

ПНЗЕ-07/2

3/108

18

-

18

72

1

-

залік

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Модуль 1

Метою вивчення кредитного модуля є формування знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах, програмне забезпечення персональних комп’ютерів.

Цей кредитний модуль має завданням вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних програм оброблення економічних даних.

Модуль 2

Метою вивчення кредитного модуля є оволодіння основами систем програмування та формування вмінь орієнтуватись у складний комп’ютерній мережі.

Цей кредитний модуль має завданням ознайомити студентів з основними функціями програми Excel, основами алгоритмізації і програмування.

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)

Модуль 1

Розділ 1. Вступна частина

Тема 1.1. Теоретичні основи екон. інформатики.

Тема 1.2. Комп’ютерна техніка.

Тема 1.3. Програмне забезпечення ПК.

Розділ 2. Системні та допоміжні програми

Тема 2.1. Загальна характеристика ОС Windows.

Тема 2.2. Компресія даних та антивіруси.

Розділ 3. Пакети офісних програм

Тема 3.1. Характеристика пакету Microsoft Office.

Тема 3.2. Програми обробки текстової інформації.

Тема 3.3. Процесори електронних таблиць.

Тема 3.4. Формули і обчислення в таблицях.

Модуль 2

Розділ 1. Функції в електронних таблицях

Тема 4.1. Побудова діаграм в Excel.

Тема 4.2. Математичні і статистичні функції.

Тема 4.3. Фінансові функції.

Розділ 2. Основи офісного програмування

Тема 5.1. Поняття алгоритму, блок-схеми.

Тема 5.2. Основні оператори VBA.

Тема 5.3. Програмування функцій в Excel.

Розділ 3. Комп’ютерні мережі

Тема 6.1. Локальні комп’ютерні мережі.

Тема 6.2. Глобальна мережа Інтернет.

Тема 6.3. Мова гіпертексту HTML.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Технічним засобом навчання є комп’ютер. На лабораторних заняттях (комп’ютерний практикум) використовується роздатковий матеріал у вигляді комп’ютерних файлів.

Основна література, яка знаходиться в НТБ і на кафедрі, складається з наступних посібників:

 1. П. Конюховский, Д. Колесов. Экономическая информатика, - СПб.:

Питер, 2000. – 330 с.

 1. О. Пушкар і др. Інформатика. - К.: ВЦ «Академія», 2001. – 694 с.

Індивідуальне консультування проводиться два рази на тиждень у визначений разом зі студентами позаучбовий час.

VI. Мова

Викладання дисципліни здійснюється українською мовою, для іноземних студентів – російською.

VII. Методика оцінювання

Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності з загально університетськими методичними рекомендаціями щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів». Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

 1. виконання та захист лабораторних робіт;

 2. модульну контрольну роботу.

Розрахунок шкали R рейтингу :

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

Rс= 100 балів

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модулю менше 60 балів, забов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливості:

 • отримати залікову оцінку (залік) так званим «автоматом»

відповідно до набраного рейтингу;

 • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;

 • у разі отримання оцінки, більшої ніж «автоматом» з рейтингу, студент отримає оцінку за результатами залікової контрольної

роботи.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею:

RD

Оцінка ECTS та визначення

Оцінка традиційна

95…100

А

Відмінно

85…94

В

Добре

75…84

С

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

незадовільно

RD <40

F

не допущений

VIIІ. Організація

Організація навчання проходить у групах, визначених деканатом у відповідності до розкладу занять.

Семестрова атестація проводиться на основі відомостей, підготовлених деканатом.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Опис кредитного модуля (дисципліни) (4)

  Документ
  Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка підприємства» на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» дисципліна «Прикладне
 2. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 3. Конспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси", 0501 "Економіка підприємства"

  Конспект
  7.4 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, пов'язаними з похованням
 4. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..