Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Инвалид Великой Отечественной войны Михаил Федорович Иванов, несмотря на почтенный возраст, ведет довольно активный образ жизни, интересуется военной...полностью>>
'Статья'
IX Открытый Чемпионат и Первенство СЗ ФО РФ по тхэквондо (ITF) среди «цветных» и «чёрных» поясов проводится в рамках Олимпиады боевых искусств Восток...полностью>>
'Программа дисциплины'
Целью преподавания дисциплины «Управление инновациями и изменениями в ТЭК» является изучение студентами основополагающих принципов управления инновац...полностью>>
'Документ'
У 2010/2011 навучальным годзе ва ўстанове адукацыі “Даматканавіцкая дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа Клецкага раёна” на 01.09.2010 года н...полностью>>

Робоча програма здисципліни "Англiйська мова" Для спеціальностей: "Автоматизацiя управлiння технологiчними процесами I виробництвами" Факультет Iнформацiйних технологiй

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИАЗОВСЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджую

Проректор з навчальної роботи

____________В.М. Євченко

"_____"___________200_ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

З дисципліни "Англiйська мова"

Для спеціальностей: - “Автоматизацiя управлiння технологiчними процесами i виробництвами”

Факультет - Iнформацiйних технологiй

Кафедра - iноземних мов та перекладу

Нормативнi данi

Форма навчання

курс

семестр

п/з

СРС

К/Р

Всього годин

залiк

iспит

Денна

1

1

36

18

54

4

2

34

17

51

4

2

3

18

18

36

4

3

5

20

20

4

Робоча програма складена на основi типовоi програми для студентiв немовних спецiальностiй

Робоча програма складена старшим викладачем Барабаш I.В., старшим викладачем Яковлевою В.А.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу

"__" _________ 200__ р. Протокол № ____

Зав.каф.іноземних мов та перекладу _______________ Л.М. Лазаренко

Схвалено Радою факультету iнформацiйних технологiй

Декан _______________________ С.В. Гулаков

1.Розподіл навчальних годин на рік

Нормативнi данi

Форма навчання

курс

семестр

п/з

СРС

К/Р

Всього годин

залiк

iспит

Денна

1

1

36

18

54

4

2

34

17

51

4

2

3

18

18

36

4

3

5

20

20

4

2. Мета, завдання дисципліни

2.1. Мета викладання дисципліни.

Основною метою викладання дисципліни є формуванні навичок та умінь самостійної роботи з оригінальним іншомовним матеріалом та умінь користуватися іноземною мовою як засобом спілкування з носіями мови.

2.2. Завдання вивчення дисципліни.

* Розширити та поглиблювати набуті знання шляхом опанування новим словниковим запасом, зокрема термінологією, специфічними граматичними явищами, притаманними фаховій літературі

* Навчити студентів раціонально користуватись спеціальними словниками

* Навчити студентів користуватись різними видами читання: ознайомчим, читанням-переглядом, вибірковим, глобальним читанням

* Виробити навички та вміння самостійно написати анотації та реферати, або доповідь на задану тему

* Навчити студентів вибирати та фіксувати суттєву інформацію, яка міститься в публікаціях

* Тренувати уміння використання іноземної мови в ситуаціях, з якими студенти можуть зустрітися в своїй професійній діяльності та побуті

2.3. Обсяг матеріалу, який вивчається

2.3.1. Лексика.

Лексичний матеріал І курсу складає 800 - 1000 лексичних одиниць, із них 500 репродуктивне.

Лексичний матеріал II курсу: 1800 - 2000 лексичних одиниць, із них 1000 репродуктивне.

2.3.2. Граматика.

2.3.2. I. Грамамичний матеріал I курсу:

1.Відмінювання дієслів "to have", "to be".

2. Система часів дієслова в активному та пасивному стані, (Indefinite, Continuous, Peiieci, Active, Passive)

3. Порядок слів в розповідному, спонукальному, пнтзльному реченнях в

ствердній і заперечній формах.

4. Типи запитань.

5. Ступені порівняння прикметників.

6. Нестандартні дієслова.

7. Зворот "there is (аге)"

8. Числівники: кількісні та порядкові.

9. Модальні дієслова.

10. Погодження часів.

11. Безособові форми дієслова.

12. Артикль

13. Прийменник.

2.3.2.2. Граматичний матеріал II курсу:

1. Три типа умовних підрядних речень.

2. Основні випадки словотворення

3. Поширене означення.

2.4. Вимоги до володіння студентами видами мовленнєвої діяльності

2.4.1. Аудіювання

Розуміння прослуханого тексту з тематики, яка вивчається на відповідному курсі після одноразового або повторного прослуховугання б залежності від постановлених завдань та

складності матеріалу, винесеного на аудіювання.

2.4.2. Мовлення.

- студент має вміти: - переказати прочитаний текст обсягом 1500-2000 друкованих знаків. Який вмішує не більше 10 незнайомих слів на сторінку, що не впливають на розуміння тексту. Переказ складає 8-10 фраз.

- Передати зміст прослуханого тексту звучанням 2-3 хвилини, або виділити наявність чи відсутність у прослуханому тексті ту чи іншу інформацію.

- Дати оцінку прослуханому.

- Вести бесіду впродовж 2-3 хвилин в рамках опрацьованого матеріалу (див. перелік тем пункт 2.5.).

- Уміти використовувати в усному мовленні кліше відповідної тематики.

2.4.3. Читання.

Студент має володіти:

- Ознайомлювальним читанням, т.б. швидко проглянути текст очима та зрозуміти тему прочитаного тексту.

- Вибірковим читанням, т.б. відшукати певні подробиці в тексті, визначити місце розташування якоїсь окремої інформації; відтворити структуру тексту.

- Навчальним чиганням, т.б. читати текст s повним його розумінням і врахуванням гсіх граматичних та лексичних особливостей..

 • Коментуючим читанням, т.б. розуміти те, про що щеться, між рядками тексту, виділити головну думку прочитаного тексту, порівняти два чи більше тексти за схожістю та відмінністю інформації в них.

2.4.4. Письмо.

Студент мае володіти навиками:

- Відшукати помилку в написаному тексті.

- Розставити розділові знает.

- Написати листа, де використовуються форми звертань до вiдомих (не відомих) офіційних осіб.

- Написати лист - повідомлення про якусь подію .

- Письмово порівняти якісь події, явиша.

- Скласти таблицю - порівняння явищ.

- Скласти анотацію, реферат, доповідь, план повідомлення.

2.5. Перелік тем, які вивчаються на факультеті.

2.5.1. Перелік тем, які вивчаються на І курсі.

1. About myself (6 нав. год.)

2. PSTU (3 нав. год.)

3. Students' Life at British Universities (8 нав. год.)

4. Science and scientists (10 нав. год.)

5. Computer (20 нав. год)

6. English-speaking coimtries (10 нав. год.)

7. Ukraine (10 нав. год.)

2.5.2 Перелік тем, які вивчаються на П курсі.

1. Му speeiaity (4 нав. год.)

2. Flexible manufacturing system (3 нав. год.)

3. The cell (3 нав. год.)

4. CMC as the basic ingredient of FMS (4 нав. год.)

5. Tooling (3 нав. год.)

6. Tool identificstion and monitoring (3 нав. год.)

7. Material handling systetn (4 нав. год.)

8. Industtiai robots (4 нав. год.)

9. Conltrol System (4 нав. год.)

10. CAD/CAM System (4 нав. год.)

3. Самостійна робота студентів

Види самостійної роботи

Орієнтована кількість

навчальних годин

3.1

Підготовка до практичних занять

15

3.2

Підготовка до контрольних робіт

5

3.3

3.4

3.5

Робота з фаховою літературою

Опрацювання матеріалів, що засвоюються самостійно

Курсова робота

5

5

30

 1. Вимоги до курсової роботи

Метою курсової роботи є подальше вдосконалення мовної підготовки студентів, а також опанування вмінням анотувати та реферувати науково - технічну фахову літературу.

Теми курсових робіт узгоджуються з профільною кафедрою. Курсова робота з іноземної мови має форму реферату.

Об'єм матеріалу для курсової роботи має складати біля ЗО тис. Друкованих знаків за семестр. Об'єм реферату, який пишуть рідного мовою, складає 4-5 сторінок. На додаток студент складає термінологічний словник (біля 100 лексичних одиниць).

На курсову роботу складається анотація, а також надається список використаної літератури.

5. Вимоги до заліку.

Вважається, що залік є складеним, якщо студент впродовж семестру виконував всі види завдань і отримав позитивну атестацію.

- Виконає заплановані контрольні роботи.

- Захистив матеріали, винесенi на самостійне опрацювання.

5.1 Питання, що до заліку:

5.1.1. Граматика

І .Відмінювання дієслів "to have", "to be".

2. Система часів дієслова в активному та пасивному стані. (Indefinite, Continuous, Perfect, Active, Passive)

3. Порядок слів б розповідному, спонукальному, питальному реченнях в ствердній і заперечній формах.

4. Типи запитань.

5. Ступені порівняння прикметників.

6. Нестандартні дієслова

7. Зворот "there is (ate)"

8. Числівники: кількісні та порядкові.

9. Модальні дієслова.

10. Погодження часів.

11. Безособові форми дієслова.

12. Артикль

13. Прийменник.

5.1.2. Тематичнiй матеріал: усті доповіді за темою:

1. About myself

2. Students' life at British Universities

3. Great Scientists (Hie Curies/A. Einstein)

4. Computers

5. Great Britain

 1. Ukraine

6.Вимоги до екзамену.

6.1 Структура екзаменаційного білета.

1. Прочитати та перекласти текст за фахом (обсягом 1200 друкованих знаків), використовуючи словник

2. скласти анотацію знайомого тексту (за фахом).

3. Бесіда з фахової тематики.

6.2 Критерії оцінки знань студентів.

"Відмінно" - студент грамотно в повному обсязі та без помилок виконує письмові завдання

білета (переклад, анотацію). Грамотно висловлюється з запропонованої фахової тематики.,

вживаючи при цьому вивчену лексику.

"Добре" - студент грамотно в повному обсязі виконує письмові та усні завдання, але мають

місце незначні неточності та погрішності.

"Задовільно" - завдання екзаменаційного білета виконані, але є помилки та погрішності, які

вплинули на зміст відповіді.

"Незадовільно" - завдання виконано частково, мають місце істотні помилки, які вплинули

на зміст відповіді.

6.3 Питання до іспиту

6.3.1 Перелік текстів* за фахом які пропонуються на завдання до іспиту.

1. текст 1.1, стр. 68

2. текст 1.2 , стр. 9-10

3. текст 2.1, стр. 15-16

4. текст 3.1, етр. 22-24

5. текст 3.2, стр. 25-27

6. текст 4.1, стр. 32-33

7. текст 4.2 , стр. 35-36

8. текст 5.1, стр. 40-42

9. текст 5.2 , стр. 47-49

10. текст 6.1, стр. 51-52

11. текст 6.2 , стр. 57-59

12. текст 7.1, стр. 62-25

13. текст 7.3 , стр. 68-70

* - тексти взяти з підручника:

1. М.Я. Баракова й др. „Гибкие автоматизированные производства" , Москва. "Вища школа" 1999.

6.3.2 Перелік екзаменаційних тем

1. My speciality

2. Flexible manufacturing system

3. The cell

4. CNC as the basic ingredient of FMS

5. Tooling

6. Tool identification and monitoring

7. Material handling system

 1. Industrial robots

9. Control system

10. CAD/CAM system

7. Навчально - методичні матеріали.

7.1. Основна література

1. М.Я.Баракова и др. «Гибкие автоматизированные производства», Москва, «ВШ», 1999 2. Г.Ю. Поленова, Е.В. Синявская, С.М. Зеленская. Английский язык для инжинеров

М.,В.,Ш.,2000.

3. Е.В. Синявская, С.М. Зеленская. Учебник английского языка для технических вузов. М.,В.,Ш.,1976

4. Методические указания по грамматике английского языка для студентов всех специальностей по теме: «Изменение видо- временных форм английского глагола в действительном залоге ». Мариуполь, ПГТУ, 2002.

5. Методические указания но грамматике английского языка для студентов всех специальностей по теме: «Изменение видо- временных форм английского глагола в страдательном залоге ». Мариуполь, П ГТУ, 1997.

6. Методические указания по грамматике английского языка (тесты для студентов I курса технических специальностей). Мариуполь, ПГТУ, 2003 .

7. Методические указания по развитию навыков чтения по теме «Компьютеры» (для студентов 1-2 курсов). Мариуполь, ПГТУ, 1997.

8. Словарь-приложение к методуказаниям «Компьютеры». Мариуполь, 1997.

9. Журналы «Automation», «Instruments and Control Systems».

7.2 Додаткова література

1. Контрольные работы по грамматике английского языка (для студентов 1 курса всех специальностей). Мариуполь, ПГТУ, 2002.

2. Методические указания по грамматике английского языка к контрольным работам 4,5 (для студентов II курса заочной формы обучения). Мариуполь ММК, 1990 г.

3. В.В. Бутник. Современный англо-русский технический словарь. 1990. 4 М.Л. Шдвезько "Англо-український словник" Р. школа, Київ, 1990.

3. М.А. О'Брайн «Новый русско-английский и англо-русский словарь» (новая

орфография). М, 1994 г. 6. В.К.Мюллер «Новый англо-русский словарь» М.2002г.

7.3 Технічні засоби

1. Conversation topics (audio). Знання. Київ, 1998.

2. English (American) Streamline (audio), Oxford University Press, 1997.

3. England (video), Oxford University Press, 1997.

4. Headway (audio), Oxford University Press, 1999.

5. Електронна версія матеріалів до заліків та іспитів. Маріуполь, 2002 Укладач Яковлева В.А.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма здисципліни Англійська мова Для спеціальності „

  Документ
  Сучасний етап розвитку міжнародних відносин, а також перехід вузів України до підготовки бакалаврів і магістрів, потребують докорінного перегляду процесу викладання іноземних мов у технічних вузах.
 2. Робоча програма здисципліни "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" для всіх спеціальностей університету Факультет електронних апаратів

  Документ
  , зав.каф. охорони праці Дзюндзюк Б.В., ст викл. каф. охорони праці Айвазов В.А. ст викл. каф. охорони праці Стиценко Т.Є. доц.
 3. Робоча програма здисципліни «Економіка І» для освітньо-кваліфікаційного рівня: Магістр Напрямку підготовки «Магістр державної служби» (1)

  Документ
  Робоча програма складена на основі програми з курсу «економіка І» для підготовки спеціаліста напряму «магістр державної служби», спеціальності «адміністративний менеджмент» та «економіка».
 4. Робоча програма здисципліни «Економіка І» для освітньо-кваліфікаційного рівня: Магістр Напрямку підготовки «Магістр державної служби» (2)

  Документ
  Робоча програма складена на основі програми з курсу «економіка І» для підготовки спеціаліста напряму «магістр державної служби», спеціальності «адміністративний менеджмент» та «економіка».
 5. Робоча програма Здисципліни Іноземна мова (англійська) для спеціальностей: 090214 "підйомно-транспортні, меліоративні, будівельні, сільськогосподарські, дорожні машини І обладнання"

  Документ
  Cучасний стан розвитку міжнародних відносин, а також перехід вузів України до підготовки бакалаврів і магістрів, потребують докорінного перегляду процесу викладання іноземних мов у технічних вузах.

Другие похожие документы..