Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На підставі цього договору Сторони зобов’язуються сумісно діяти з метою здійснення міжнародних регулярних перевезень пасажирів протягом року з по , а...полностью>>
'Кодекс'
Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий Кодекс, учитывая, что целью Совета Европы является достижение большего единения между его член...полностью>>
'Документ'
В условиях перехода к информационному обществу ведущую роль в организации социальной реальности играют процессы коммуникации, а знаки и символы автон...полностью>>
'Урок'
Цели урока : развивать интеллект, логическое мышление учащихся, умение делать выводы, развивать творческое воображение, пробуждать добрые чувства, от...полностью>>

N 3 ( z0063-00 ) від 17. 01

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

N 72 від 09.06.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

8 липня 1998 р.

за N 431/2871

Про затвердження Положення про надання регулярної

інформації відкритими акціонерними товариствами

та підприємствами-емітентами облігацій

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 3 ( z0063-00 ) від 17.01.2000

N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003

N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004

N 542 ( z1676-04 ) від 30.12.2004 - скасовано на підставі

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку N 501 ( vr501312-05 ) від 07.09.2005 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 155 ( z0976-05 ) від 30.03.2005

N 688 ( z1514-05 ) від 01.12.2005

N 235 ( z0443-06 ) від 11.04.2006 }

{ Строк подання регулярної інформації за 2005 рік відкритими

акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами

облігацій, передбаченої цим Положенням, продовжено до

30 червня 2006 року згідно з Рішенням Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку N 235 ( z0443-06 )

від 11.04.2006 }

З метою вдосконалення порядку надання регулярної та особливої

інформації відкритими акціонерними товариствами та

підприємствами-емітентами облігацій Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку В И Р І Ш У Є:

1. Затвердити Положення про надання регулярної інформації

відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами

облігацій.

2. Установити, що звітність подається в бездокументарній

формі та в документарній у вигляді роздрукованих електронних форм.

Емітенти, які подали звітність за 1997 рік у паперовій формі,

повинні до 30.11.98 подати зазначені звіти в електронній формі.

Управлінню корпоративних фінансів та територіальним

управлінням Комісії забезпечити надання емітентам цінних паперів

програми складання звітності в електронній формі.

3. Установити, що оприлюднення інформації Державною комісією

з цінних паперів та фондового ринку, що міститься у звітах

емітентів, регулюється окремими рішеннями Комісії.

4. Рішення набуває чинності відповідно до діючого

законодавства.

5. Вважати Тимчасове положення про надання регулярної та

особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та

підприємствами - емітентами облігацій, затверджене наказом

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від

23.12.96 N 330 ( z0742-96 ), таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена

Комісії О.Бойка.

Голова Комісії О.Мозговий

Затверджено

Рішенням Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку 09.06.98 N 72

(в редакції рішення Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

від 17.01.2000 N 3 ( z0063-00 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 липня 1998 р.

за N 431/2871

Положення

про надання регулярної інформації відкритими акціонерними

товариствами та підприємствами - емітентами облігацій

Положення розроблено відповідно до Законів України "Про

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ),

"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ).

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок складання регулярної

інформації (далі - звіт) відкритими акціонерними товариствами та

підприємствами - емітентами облігацій (далі - емітенти).

Річний звіт - це документ, який характеризує

господарсько-фінансове становище і результати діяльності емітентів

з метою інформування громадськості.

( Пункт 1.1 в редакції Рішення Держомісціннихпаперів N 119

( z0405-03 ) від 25.03.2003 )

1.2. Емітенти - професійні учасники ринку цінних паперів

(юридичні особи, які здійснюють професійну діяльність з торгівлі

цінними паперами, депозитарну діяльність, розрахунково-клірингову

діяльність, діяльність з управління цінними паперами, діяльність з

ведення реєстру власників іменних цінних паперів, діяльність з

організації торгівлі на ринку цінних паперів), банки, страхові

компанії, інститути спільного інвестування (корпоративні

інвестиційні фонди або пайові інвестиційні фонди) та підприємства

- емітенти облігацій подають звіти до центрального апарату

Комісії. ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями

Держомісціннихпаперів N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003, N 688

( z1514-05 ) від 01.12.2005 )

1.3. Емітенти, які не визначені в п.1.2, подають звіти до

територіального управління Комісії згідно з їх місцезнаходженням.

1.4. Звітним періодом для складання звіту є календарний рік.

Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12

місяців, він ураховується з дати державної реєстрації емітента до

31 грудня звітного року включно. Емітент подає звіт до 30 квітня

року, наступного за звітним.

1.5. Звіт подається в електронній та паперовій формах. Звіт у

паперовій формі формується як друкована копія електронного звіту,

який зшивається, засвідчується підписом керівника емітента і

скріплюється печаткою емітента.

Відповідність інформації в паперовій та електронній формах

підтверджується супровідним листом, що підписаний керівником

емітента і завірений печаткою емітента (додаток 1).

1.6. Звіт вважається прийнятим, якщо він поданий у

електронній та паперовій формах, відповідає вимогам цього

Положення, друкована копія звіту за складом інформації відповідає

електронній формі звіту, звіт зареєстрований у електронному

журналі прийнятих звітів і про це зроблено відмітку на титульному

аркуші звіту емітента (додаток 2).

Звіт вважається поданим своєчасно, якщо він прийнятий

Комісією в термін до 30 квітня включно.

Звіт, який не прийнято до 30 квітня включно, вважається

поданим несвоєчасно.

( Четвертий абзац пункту 1.6 виключено згідно з Рішенням

Держомісціннихпаперів N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003 )

( Пункт 1.7 виключено згідно з Рішенням Держомісціннихпаперів

N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003 )

2. Вимоги до звіту, що подається емітентами

2.1. Звіт складається з таких розділів:

- титульний аркуш;

- "Основні відомості про емітента";

- "Відомості про цінні папери емітента";

- "Опис бізнесу";

- "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську

діяльність емітента".

2.1.1. Титульний аркуш звіту містить реквізити, обов'язкові

для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності

звіту та реєстрації звіту в Комісії (додаток 2).

2.1.2. Розділ "Основні відомості про емітента" наведено в

додатку 4.

2.1.3. Розділ "Відомості про цінні папери емітента" наведено

в додатку 5.

У примітках до таблиць розкривається інформація про внутрішні

та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами

емітента (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові

ринки цінних паперів), а також розкривається інформація щодо

поданих заяв або про наміри щодо подання заяв для допуску на біржі

(організовані ринки); якщо відомі дати, починаючи з яких цінні

папери будуть уключені до лістингу та торгуватись, то вони

вказуються.

2.1.4. У розділі "Опис бізнесу" в довільній формі

розкривається така інформація за звітний рік:

- стисла історія підприємства, важливі події його розвитку;

- інформація про організаційну структуру емітента, про

дочірні підприємства, філії, представництва із зазначенням

найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, про

зміни в організаційній структурі;

- опис обраної облікової політики (метод нарахування

амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки

вартості фінансових інвестицій тощо);

- витяг з аудиторського висновку (за текстом розділу

"Висновок" аудиторського висновку); ( Підпункт 2.1.4 доповнено

абзацом п'ятим згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 16

( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

- інформація про основні види продукції або послуг, що їх

виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих

товарів, надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні

ринки збуту та основних клієнтів; про канали збуту й методи

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану

розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,

рівень впровадження нових технологій, нових товарів; інформація

про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)

емітента в порівнянні з продукцією (послугами) конкурентів;

- інформація щодо істотних проблем, які впливають на

діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або

економічних обмежень;

- інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за

порушення чинного законодавства;

- опис обраної політики щодо фінансування діяльності

емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб,

можливі шляхи покращання ліквідності за оцінками фахівців

емітента;

- інформація про вартість укладених, але ще не виконаних

договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний

підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів;

- прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

(щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення

фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на

діяльність емітента в майбутньому); опис політики емітента щодо

досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та

розробки за звітний рік;

- інша інформація, що може бути істотною для оцінки

інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

При наявності інформації про результати та аналіз

господарювання емітента за останні три роки, ця інформація може

додаватися до звіту у формі аналітичної довідки в довільній формі.

Крім текстової частини розділу заповнюється додаток 6.

2.1.5. Розділ "Інформація про майновий стан та

фінансово-господарську діяльність емітента" наведено в додатку 7.

У поясненні до таблиці щодо інформації про основні засоби, що

перебувають у власності чи користуванні емітента, слід указати

терміни та умови користування основними засобами (за основними

групами), ступінь їх зносу, ступінь використання, чим зумовлені

суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформацію про

всі обмеження на використання майна емітента.

Крім форм, визначених додатком 7, подаються такі документи

(емітентом - не банком): "Баланс", "Звіт про фінансові

результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний

капітал", примітки до цих звітів "Примітки до річної фінансової

звітності"; "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів".

( Абзац третій підпункту 2.1.5 із змінами, внесеними згідно з

Рішеннями Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004,

N 688 ( z1514-05 ) від 01.12.2005 )

Емітенти - банки подають такі документи: "Звіт про фінансові

результати", "Баланс", "Звіт про власний капітал", "Звіт про рух

грошових коштів" та примітки до цих звітів". ( Абзац четвертий

підпункту 2.1.5 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 16

( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

До річної фінансової звітності додається аудиторський

висновок у паперовій формі.

2.1.6. У складі звіту подається копія протоколу загальних

зборів емітента (якщо вони відбулися), на яких вирішувалось

питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської

діяльності емітента за звітний рік (порядок розподілу прибутку,

термін та порядок виплати дивідендів, визначення порядку покриття

збитків тощо). Копія протоколу зшивається, аркуші нумеруються та

засвідчуються печаткою емітента.

Відкриті акціонерні товариства, у яких відбулися загальні

збори акціонерів, що затверджували результати діяльності за

звітний рік, та/або в яких здійснено аудиторську перевірку після

надання Комісії звіту, подають до Комісії аудиторський висновок

та/або копію протоколу загальних зборів емітента до 30 вересня

включно.

У разі появи будь-яких змін у звіті після його подання

емітенти надають звіт зі змінами до 30 вересня включно.

( Підпункт 2.1.6 в редакції Рішення Держомісціннихпаперів N 119

( z0405-03 ) від 25.03.2003 )

2.1.7. Відкриті акціонерні товариства, у статутних фондах

яких є державна частка, та/або такі, що мають стратегічне значення

для економіки та безпеки держави, та/або які займають монопольне

(домінуюче) становище, у складі звіту подають звіт одного з

уповноважених рейтингових агентств, визначених відповідно до

Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей

національної економіки, суб'єктів господарювання, схваленої

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 N 208-р

( 208-2004-р ), та Положення про умови конкурсу з визначення

агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки,

затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 01.06.2004 N 236 ( z0945-04 ), зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 29.07.2004 за N 945/9544, щодо

рівня кредитного рейтингу суб'єкта господарювання, визначеного або

поновленого протягом календарного року, що передує поданню звіту,

або звіт одного з міжнародних рейтингових агентств, зокрема: Fitch

Ratings (Сполучені Штати Америки), Moody's Investors Service

(Сполучені Штати Америки), Standard and Poor's (Сполучені Штати

Америки). ( Пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.7 згідно з Рішенням

Держомісціннихпаперів N 542 ( z1676-04 ) від 08.12.2004; пункт

2.1.7 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку N 155 ( z0976-05 ) від 30.03.2005 )

2.1.8. Перелік усіх документів, що подаються емітентом, має

бути на окремому аркуші, який містить підпис керівника виконавчого

органу та печатку емітента.

2.1.9. З метою розкриття інформації щодо рівня корпоративного

управління Емітент може додати до річного звіту інформацію

"Інформація про стан корпоративного управління" (додаток 8).

( Положення доповнено підпунктом згідно з Рішенням

Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

2.1.10. Для встановлення контролю за співвідношенням

вартості чистих активів акціонерного товариства зі статутним

капіталом відкриті акціонерні товариства, крім акціонерних

товариств, які здійснюють банківську діяльність, страхову

діяльність та інститутів спільного інвестування, додають до

річного звіту інформацію "Розрахунок вартості чистих активів

відкритими акціонерними товариствами за станом на кінець звітного

року" (додаток 9), яка застосовується у межах цього Положення.

( Пункт 2.1 розділу 2 доповнено підпунктом 2.1.10 згідно з

Рішенням Держкомісціннихпаперів N 688 ( z1514-05 ) від

01.12.2005 )

2.2. Емітенти, валюта балансу (величина активів) яких за

станом на кінець року, попереднього звітному, становить менше ніж

20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та емітенти -

суб'єкти малого підприємництва подають звіти в спрощеному (за

складом інформації) вигляді, який складається з таких розділів:

титульний аркуш;

"Основні відомості про емітента";

"Відомості про цінні папери емітента";

"Опис бізнесу";

річна фінансова звітність.

( Пункт 2.2 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 16

( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

2.2.1. Титульний аркуш звіту містить реквізити, обов'язкові

для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності

звіту та реєстрації звіту в Комісії (додаток 2).

2.2.2. Розділ "Основні відомості про емітента" наведено в

додатку 7. ( Підпункт 2.2.2 в редакції Рішення

Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

2.2.3. У розділі "Відомості про цінні папери емітента"

(додаток 5) розкривається:

- інформація про всі випуски акцій (у тому числі здійснених

за звітний період);

- інформація про облігації емітента (за кожним непогашеним

випуском облігацій).

У примітках до таблиць розкривається інформація про внутрішні

та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами

емітента (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові

ринки цінних паперів). А також розкривається інформація щодо

поданих заяв або про наміри щодо подання заяв для допуску на біржі

(організовані ринки); якщо відомі дати, починаючи з яких цінні

папери будуть уключені до лістингу та торгуватись, то вони

вказуються.

Розділ "Опис бізнесу" формується як текстова частина за

змістом відповідно до підпункту 2.1.4 Положення. ( Підпункт 2.2.3

доповнено абзацом п'ятим згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів

N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

2.2.4. Емітент - не банк подає "Баланс", "Звіт про фінансові

результати", примітки до цих звітів. Суб'єкти малого

підприємництва подають "Фінансовий звіт малого підприємництва",

який складається з "Балансу" і "Звіту про фінансові результати" та

примітки до цього звіту.

Емітент - банк подає "Звіт про фінансові результати",

"Баланс", "Звіт про власний капітал", "Звіт про рух грошових

коштів" та примітки до цих звітів.

До річної фінансової звітності додається аудиторський

висновок у паперовій формі.

( Підпункт 2.2.4 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 16

( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

2.2.5. До звіту додаються документи, передбачені підпунктом

2.1.6. ( Підпункт 2.2.5 в редакції Рішення Держомісціннихпаперів

N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003 )

2.2.6. Перелік усіх документів, що подаються емітентом, має

бути на окремому аркуші, який містить підпис керівника виконавчого

органу та печатку емітента.

2.2.7. З метою розкриття інформації щодо рівня корпоративного

управління Емітент може додати до річного звіту інформацію

"Інформація про стан корпоративного управління" (додаток 8).

( Положення доповнено підпунктом 2.2.7 згідно з Рішенням

Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

2.2.8. Для встановлення контролю за співвідношенням вартості

чистих активів акціонерного товариства зі статутним капіталом

відкриті акціонерні товариства, крім акціонерних товариств, які

здійснюють банківську діяльність, страхову діяльність та

інститутів спільного інвестування, додають до річного звіту

інформацію "Розрахунок вартості чистих активів відкритими

акціонерними товариствами за станом на кінець звітного року"

(додаток 9), яка застосовується у межах цього Положення.

( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено підпунктом 2.2.8 згідно з

Рішенням Держкомісціннихпаперів N 688 ( z1514-05 ) від

01.12.2005 )

2.2.9. Електронна форма річного звіту, який складається

відповідно до цього Положення, формується відповідно до вимог,

установлених Комісією. ( Положення доповнено підпунктом згідно з

Рішенням Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

3. Відповідальність емітентів

3.1. Якщо емітент з об'єктивних причин не може вказати

будь-яку інформацію, яка вимагається цим Положенням, то у

відповідній статті робиться запис "Дані відсутні" (або "д/н") або

ставиться "0" (нуль), якщо поле числове. У поясненнях до

відповідного додатка до звіту емітент повинен викласти причини

відсутності обов'язкової інформації.

3.2. За ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо

недостовірної інформації емітент несе відповідальність відповідно

до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в

Україні" ( 448/96-ВР ).

Начальник управління

корпоративних фінансів А.В.Портнов

Додаток 1

до Положення про надання регулярної

інформації відкритими акціонерними

товариствами та підприємствами -

емітентами облігацій

(зразок)

Супровідний лист до звіту

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

__________________________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Цим листом засвідчуємо, що звіт за ________ рік, в електронній та

паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений;

відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.

Дата друку звіту __________

____________ ____________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

МП "___" _____________ 200_ р.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

Додаток 2

до Положення про надання регулярної

інформації відкритими акціонерними

товариствами та підприємствами -

емітентами облігацій

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

____________ _____________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

МП

----------------------------------

|Дата | |

----------------------------------

Контактна особа з питань складеного звіту:

------------------------------------------------------------------

|Посада, підрозділ| |

|-----------------+----------------------------------------------|

|Прізвище, ім'я, | |

|по батькові | |

|-----------------+----------------------------------------------|

|Міжміський код, | |

|телефон, факс | |

|-----------------+----------------------------------------------|

|E-mail | |

------------------------------------------------------------------

Звіт відкритого акціонерного товариства

(підприємства-емітента облігацій)

----------------------------------------

|Складено на | |

----------------------------------------

(дата)

------------------------------------------------------------------

|Емітент | |

------------------------------------------------------------------

Звіт прийнято: _________ _________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові

працівника Комісії)

------------------------------------------------------------------

|Дата прийняття | |Дата прийняття | |

|попереднього звіту| |звіту | |

|------------------+----------------+---------------+------------|

|Попередній звіт | |Реєстраційний | |

|зареєстровано за | |номер | |

|номером | | | |

|------------------+----------------+---------------+------------|

| | |Примітки | |

| | | | |

| | | | |

-------------------- ------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Держкомісціннихпаперів N 16 ( z0223-04 ) від 27.01.2004 )

( Додаток 3 виключено згідно з Рішенням Держомісціннихпаперів

N 119 ( z0405-03 ) від 25.03.2003 )

Додаток 3

до Положення про надання регулярної

інформації відкритими акціонерними

товариствами та підприємствами -

емітентами облігацій

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку

емітента

------------------------------------------------------------------

|Повне найменування | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Скорочене найменування | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Організаційно-правова форма | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Код за ЄДРПОУ | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Код території за КОАТУУ | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Територія (область) | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Район | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Поштовий індекс | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Населений пункт | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Вулиця, будинок | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Міжміський код та телефон | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Факс | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|E-mail | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|WWW-адреса | |

------------------------------------------------------------------

Інформація про державну реєстрацію емітента

------------------------------------------------------------------

|Номер свідоцтва | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Дата видачі | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Орган, що видав свідоцтво | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Зареєстрований статутний капітал| |

|(грн.) | |

------------------------------------------------------------------

Банківські установи, що обслуговують емітента

------------------------------------------------------------------

|Найменування банку (відділення | |

|банку), який обслуговує емітента| |

|за основним поточним рахунком | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|МФО банку | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Найменування банку (відділення | |

|банку), який обслуговує емітента| |

|за валютним рахунком | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|МФО банку | |

------------------------------------------------------------------Скачать документ

Похожие документы:

  1. 1. Затвердити Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції (далі Правила), що додаються

    Документ
    2. Начальникові Управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на Державну реєстрацію до Міністерства
  2. Програми забезпечення профілактики віл-інфекції, допомоги та лікування віл-інфікованих І хворих на снід на 2004-2008 роки", Міжгалузевої програми "Профілактика передачі віл-інфекції від

    Документ
    спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 004-

Другие похожие документы..