Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
Все соревнования Командного Чемпионата России (далее — КЧР) проводятся по Правилам игры в настольный теннис, а также в соответствии с требованиями на...полностью>>
'Документ'
почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар....полностью>>
'Курс лекций'
"Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года" предусмотрен неуклонный под...полностью>>
'Литература'
В 84 Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XIX века: Энциклопедическое изда­ние. — М.: Олимп; Из...полностью>>

До програми входять модулі, складені на основі дисциплін: Політична економія > Мікроекономіка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція

Поняття сукупного попиту. Крива сукупного попиту (AD). Три види ефектів: ефект ставки відсотку, ефект матеріальних цінностей, ефект імпортних закупівель. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його криву.

Поняття сукупної пропозиції. Крива сукупної пропозиції (AS). Горизонтальний (кейнсіанський), проміжний та вертикальний (класичний) відрізки кривої сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції та їх вплив на її криву.

Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції (модель AD-AS). Рівноважний рівень цін та рівноважний реальний обсяг національного виробництва. Короткострокова та довгострокова макроекономічні рівноваги. Наслідки зміни сукупного попиту в короткостроковому та довгостроковому періодах. «Ефект храповика». Наслідки зміни сукупної пропозиції.

Тема 4. Класична і кейнсіанська макроекономічні моделі

Класична теорія. Закон Сея. Заощадження, інвестиції, норма процента в класичній теорії. Класична макроекономічна модель та її графічне зображення. Принцип нейтральності держави.

Критика Кейнсом постулатів класичної теорії. Кейнсіанська теорія ефективного попиту. Сукупні витрати. Споживання та заощадження як функції доходу. Графіки споживання та заощадження. Середня та гранична схильність до споживання. Середня та гранична схильність до заощадження. Основний психологічний закон Кейнса. Інвестиції. Фактори, що визначають величину та динаміку інвестицій. Мультиплікатор інвестицій. Парадокс ощадливості. Кейнсіанська макроекономічна модель та її графічне зображення.

Методи визначення рівноважного обсягу виробництва. Метод зіставлення сукупних витрат і обсягу виробництва. Метод «вилучень та ін’єкцій». Невідповідність інвестиційних планів та планів заощаджень.

Кейнсіанська теорія як обґрунтування впливу держави на економічну рівновагу.

Тема 5. Грошовий ринок та банківська система

Трактування сутності та функцій грошей макроекономікою.

Попит на гроші та його складові. Крива попиту на гроші. Фактори, що впливають на попит на гроші. Пропозиція грошей. Графік грошової пропозиції. Грошові агрегати. Фактори, що впливають на пропозицію грошей. Грошовий ринок та його графічна модель. Рівновага на грошовому ринку. Рівноважна ставка процента. Номінальна і реальна ставки проценту. Порушення та відновлення рівноваги на грошовому ринку. Банківська система. Дворівнева банківська система. Функції Центрального банку. Функції комерційних банків. Норма банківських резервів. Обов’язкові і надлишкові резерви. Банківський механізм розширення грошової пропозиції. Грошовий мультиплікатор.

Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи в Україні.

Тема 6. Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку економіки, безробіття та інфляція

Циклічність як форма розвитку економіки. Причини циклічних коливань в інтерпретації різних теоретичних шкіл. Класифікація економічних циклів в залежності від їх тривалості. Теорія “довгих хвиль” М. Кондратьєва. Особливості циклів ХХ – початку ХХІ ст. Структурні кризи. Антициклічна політика держави.

Поняття «безробіття». Економічно активне населення. Зайняті. Безробітні. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Види безробіття. Економічна ціна безробіття. Фактичний і потенційний ВНП. Закон Оукена. Соціально-економічні наслідки безробіття. Соціальні витрати безробіття. Вплив безробіття на процес відтворення робочої сили. Основні напрямки державного регулювання зайнятості. Державна політика зайнятості.

Поняття «інфляція». Вимірювання інфляції. Типи інфляції за темпами зростання цін. Інфляція попиту та її графічне зображення. Інфляція пропозиції (витрат) та її графічне зображення. Соціально-економічні наслідки інфляції. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса. Стагфляція. Антиінфляційна політика.

Трансформаційна криза. Відмінність трансформаційної кризи від економічної кризи як фази циклу розвинутої ринкової економіки. Особливості безробіття та інфляції під час трансформаційної кризи.

Тема 7. Держава у системі макроекономічного регулювання

Еволюція теоретичних концепцій ролі держави в економіці. Цілі та напрямки державного втручання в економічні процеси. Економічні функції держави. Методи державного регулювання економіки: адміністративні та економічні; економічні прямі та непрямі; регулювання за допомогою державного бюджету та кредиту. Роль держави у процесі перетворення економіки на ринкових засадах. Макроекономічні проблеми реформування економіки: стабілізація фінансової та грошової системи, структурна перебудова економіки, створення відкритої економіки.

Тема 8. Фіскальна та грошова політика держави

Державні фінанси. Державний бюджет, його структура. Оподаткування. Функції оподаткування. Податки. Види податків. Дефіцит та профіцит державного бюджету. Державний борг. Внутрішній та зовнішній державний борг.

Фіскальна політика. Дискреційна і недискреційна фіскальна політика. Мультиплікатор державних видатків. Податковий мультиплікатор.

Грошово-кредитна політика. Інструменти грошово-кредитної політики.

Кейнсіанське трактування фіскальної та грошово-кредитної політики. Політика «дешевих» і «дорогих грошей». Монетаристське трактування фіскальної та грошово-кредитної політики. Теорія економіки пропозиції та крива Лаффера. Рекомендації теорії економіки пропозиції стосовно економічної політики.

Монетаризм та кейнсіансьтво як теоретичні засади реформування пострадянських економік.

Тема 9. Економічне зростання

Економічне зростання та його цілі. Фактори економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Моделі економічного зростання. Економічне зростання та економічний розвиток.

Наслідки економічного зростання. Межі економічного зростання. Аргументи прибічників і противників економічного зростання, проблема оптимального економічного зростання. Економічне зростання в трансформаційній економіці.

Модуль 4. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «теорія економічних систем та трансформації». Економічний розвиток і проблеми його дослідження в сучасній економічній теорії.


Економічна система: сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Економічні відносини та їх визначальна роль у структурі суспільства. Організаційно-економічні та техніко-економічні відносини. Трансформаційна економіка як об’єкт теоретичного пізнання. Зміст соціально-економічних трансформацій. Критерії виділення стадій розвитку суспільства. Історизм критеріїв. Формаційний критерій: зміст і роль. Цивілізаційний критерій. Характер перехідних процесів. Локальні та глобальні перехідні стани. Кризові явища в трансформаційній економіці. Економічна криза та трансформаційна криза. Співвідношення об’єктивних та суб’єктивних факторів в процесі трансформації економіки. Співвідношення загального і специфічного в трансформаційній економіці.

Визначення предмету та методу дослідження. Специфіка категоріального апарату.

Тема 2. Західноєвропейська модель капіталізму.

Передумови становлення західноєвропейської моделі економічної системи. Загальна характеристика західноєвропейської моделі економічної системи. Соціально-економічна інтеграція як чинник зростання ефективності західноєвропейської моделі економічної системи. Особливості західноєвропейської моделі економічної системи. Передумови становлення соціального ринкового господарства Німеччини. Підходи до визначення соціального ринкового господарства. Особливості інституціональної структури Німеччини. Передумови становлення моделі національної економіки сучасної Швеції. Соціальне вирівнювання у сучасній Швеції. Особливості відносин праці та капіталу Швеції.

Тема 3. Північноамериканська модель економічної системи.

Передумови становлення американської моделі національної економіки. Загальна характеристика американської моделі національної економіки. Макроекономічні особливості американської моделі національної економіки. Загальні риси структури великого капіталу. Венчурний капітал США. Роль малого бізнесу у США.

Тема 4. Японська модель економічної системи.

Передумови становлення японської моделі національної економіки. Загальна характеристика японської моделі національної економіки. Особливості мікроекономічної структури акціонерного капіталу японських корпорацій. Фактори зростання японської економіки. Особливості макроекономічної структури японської моделі національної економіки. Макроекономічна політика Японії. Державне регулювання японської економіки. Координуюча роль уряду. Індикативне планування в Японії.

Тема 5. Китайська модель перехідної економічної системи.

Економічна система Китаю: передумови формування та еволюція. Специфіка ринкових перетворень в Китаї. Макроекономічне планування та регулювання. Реформування державного сектора економіки. Фіскальна та антиінфляційна політика. Залучення іноземних інвестицій.

Тема 6. Індустріальне і постіндустріальне суспільство. Спільні та відмінні риси, тенденції розвитку.

Теорії індустріального суспільства. Генезис теорії. Сен-Сімон і його індустріальна система. Стадії економічного зростання Уолта Ростоу. Концепція індустріального суспільства Раймона Арона. Теорія технологічного суспільства Жака Эллюля. Нове індустріальне суспільство Джона Гелбрейта. Секторна модель Кенета Кларка. Теорія постіндустріального суспільства Деніела Белла. Критерій переходу суспільства до постіндустріальної стадії розвитку. Загальні риси та відмінності теорій індустріального та постіндустріального суспільства. Відмінність економічного погляду на суспільство від соціологічного.

Тема 7.Теорії інформаційного суспільства. Теорія економіки знань.

Інформаційне суспільство як суспільство знань. Визначення знань та інформації. Інформація як товар. Теоретичні основи визначення ціни інформаційного товару. Мануель Кастельс та його теорія інформаційного суспільства як капіталістичного. Суспільство мережевих структур. Інформаційне суспільство як постіндустріальне в теорії Д.Белла. Інформаційне суспільство як розвинений капіталізм в теорії Герберта Шиллера.

Знання, вартість та капітал в теорії економіки знань. Вартість, створена знанням в теорії Тайічи Сакайя. Андре Горц та його критика теорії економіки знань.

Тема 8. Соціальна стратифікація суспільства в умовах розвитку економічної системи капіталізму.

Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація. Критерії соціальної стратифікації. Соціальна мобільність. Соціальна нерівність. Розподіл доходів за джерелом та за розміром. Агреговані показники нерівності.

Рівень життя населення, його складові та індикатори. Рівень і диференціація доходів у перехідній період. Бідність, її визначення та вимірювання. Межа бідності. Споживчий кошик. Абсолютне зубожіння. Економічне зростання та масштаби бідності: гіпотеза Саймона Кузнеца. Зміна цілей розвитку: економічне зростання та покращання розподілу доходу.

Тема 9. Теоретична модель економічної системи соціалізму. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму. Соціалізація економіки.

Теоретична модель соціалістичної економіки. Утопічний соціалізм. Науковий соціалізм. План і ринок. Дискусія про ефективність планової економіки. Виникнення радянської системи господарювання. Основні риси радянської системи господарювання та її протиріччя. Науково-технічний прогрес в плановій економіці. Вирішення соціальних проблем.

Зміст і структура ринкової трансформації інверсійного типу. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму. Переструктурування економіки. Соціалізація економіки в ринковій трансформації інверсійного типу. Теорія соціалізації економіки. Співвідношення економіки та суспільства. Соціологічний аналіз економічних інститутів. Власність як економічний інститут. Ефективність власності як економічного інституту. Ринок як соціальний інститут і як соціальна система. Економічна свобода, економічна демократія, соціальна справедливість і рівність як чинники соціоекономічного розвитку.

Тема 10. Приватизація як вихідна ланка ринкових перетворень в Україні. Її зміст і протиріччя

Інституціональне середовище в трансформаційній економіці. Відносини власності. Відносини власності. Юридична форма власності. Економічний зміст відносин власності. Шляхи зміни відносин власності. Еволюційний шлях. Революційний шлях. Денаціоналізація, приватизація, роздержавлення: економічний зміст та форми. Завдання приватизації. Принципи та підходи до приватизації в різних країнах. Специфіка приватизації в розвинених країнах. Приватизація в східноєвропейських країнах. Зміст і протиріччя приватизації в Україні. Етапи приватизації в Україні. Приватизація за приватизаційні майнові сертифікати. Приватизація за грошові засоби. Підсумки приватизації. Перспективи розвитку приватизованих підприємств.

Тема 11. Становлення ринку факторів виробництва

Первісне накопичення капіталу в перехідній економіці

Первісне накопичення капіталу як економічна категорія. Історична місія первісного накопичення капіталу в класичних умовах західноєвропейських країн. Первісне накопичення капіталу в пострадянських країнах. Історична місія первісного накопичення капіталу в індустріально розвинутих країнах. Реструктуризація економіки. Формування промислового капіталу. Формування фінансового капіталу. Формування ринків землі та нерухомості. Формування ринку праці.

Тема 12. Формування підприємницького середовища у перехідній економіці України.

Підприємництво: наукове та емпіричне визначення. Сучасні теорії підприємництва. Підприємець у теорії Й. Шумпетера. Функції та характерні риси підприємця. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Соціально-економічні форми підприємництва. Соціально-економічний зміст організаційно-правових форм підприємництва: малого бізнесу, сімейних підприємств, індивідуального приватного підприємства, товариства, акціонерної компанії, кооперативу.

Тема 13. Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової стабілізації в трансформаційній економіці

Економічна політика в умовах трансформації: складові частини економічної політики; соціально-економічний механізм визначення економічної політики. Фіскальна політика в перехідний період. Становлення податкової та бюджетної систем України. Дефіцит бюджету і державний борг в перехідний період. Монетарна політика в умовах ринкової трансформації. Сутність і причини інфляції в перехідній економіці. Джерела та специфіка позикового капіталу України. Джерела банківського відсотку. Довготермінові позики в умовах трансформаційного спаду. Специфіка амортизаційно-інвестиційної політики в перехідній економіці. Джерела інвестицій в трансформаційній економіці України. Відплив капіталу в період трансформації.

Тема 14. Зайнятість та соціальна політика в умовах ринкових перетворень

Безробіття як макроекономічна проблема. Специфіка безробіття у період трансформації. Формування зайнятості та форми відповідності пропозиції робочої сили на ринку праці та попиту на неї. Взаємозв’язок інфляції та безробіття в економіці сучасної України. Соціально орієнтована ринкова система. Система соціального захисту і соціальної безпеки людини. Принципи і умови формування соціальної економіки.

Тема 15. Теорія економічного зростання у перехідний період. Політика стимулювання економічного зростання

Економічне зростання як теоретична проблема. Теорія ендогенного економічного зростання. Концепція наздоганяючого економічного зростання. Концепція випереджаючого економічного зростання.

Специфіка проблеми економічного зростання для пострадянських країн. Гранична схильність до споживання та мультиплікатор ВНП в перехідній економіці. Модель Харрода-Домара та специфіка економіки України щодо капіталомісткості виробництва. Неокласичні теорії економічного зростання на базі ідей вільного ринку.

Тема 16. Глобалізація, її вплив на трансформаційні

процеси в Україні.

Особливості і форми міжнародного поділу праці та інтеграційних процесів у сучасних умовах, їх вплив на ринкові реформи в Україні. Сутність глобалізації та її наслідки. Тенденції інтеграції економіки України у світове господарство .

Критерії оцінювання комплексного фахового випробування зі спеціальності «Економічна теорія»

Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує
  максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

 2. за результатами розв'язання практичного завдання максимально
  отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів - завдання виконано повністю, задача розв'язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів — завдання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні відповідні пояснення,;

16-20 балів - завдання виконано не менш як на 70%, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв'язання вірний;

11-15 балів - завдання виконано не менш як на 50%, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-10 балів - задача виконана менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів - задача вирішена цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаціного рівня «магістр».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Модуль 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

1. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І – М.: Экономика, 1973.

2. Маркс К. Капітал. Т.1. – Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. - Т.23.

3. Маркс К. Капітал. Т.2. – Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. - Т.24.

4. Маркс К. Капітал. Т.3. – Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. - Т.25. Ч. 1,2.

5. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

6. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Підручник / За ред. Г.М. Климка, В.П. Нестеренка. - К.: Вища школа, 1994.

7. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

8. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

9. Политическая экономия. Учебник (рук. авт. кол. В.А. Медведев). – М., 1990

10. Политическая экономия современного монополистического капитализма. В двух томах. Отв. Ред. Н.Н.Иноземцев, А.Г.Милейковский, В.А.Мартынов. – М.: Мысль, 1975.

11. Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К.Маркса. – М.: Экономика, 1983. 12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: СОЦЭКГИЗ, 1962.

13. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

Модуль 2. МІКРОЕКОНОМІКА

 1. Базiлiнська О.Я., Мiнiна О.В. Мiкроекономiка: Навчальний посiбник. –К.: Центр навчальної лiтератури, 2004.

 2. Безугла В.О. Мiкроекономiка: Навчальний посiбник / В.О. Безугла; I.I. Постiл. – К.: Центр учбової лiтератури, 2007, с.9-14.

 3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 720с.

 4. Горошко М.Ф., Кулiшов В.В. Мiкроекономiка: Тести. Ситуацiї. Задачi: Навчальний посібник / За ред. В.В. Кулішова. – К.: Ельга, Нiка Центр, 2003.

 5. Гребенников В.И. Микроэкономика: Учебник / П.И. Гребенников; А.И. Леусский; Общ. ред. Л.С. Тарасевич. – СПбУЭФ, 1996. –352 с.

 6. Долан Эдвин Дж., Линдсей Дэвид Э. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992. – 496с.

 7. Коуз Р.Г. Природа фирми. В сб. Вехи экономической мысли. Теория фирмы. – СПб., 2000.

 8. Кушнір В.С. Мiкро- та макроекономiка: Навчальний посібник / В.С. Кушнiр; В.О. М-во освiти i науки України. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006.

 9. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и політика / В 2-х т. Т.2. – М., 1995.

 10. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс, 1993.

 11. Микроэкономика: В 2- х т.: Учебник / В.М. Гальперин; С.М. Игнатьев; В.И. Моргунов. – Экономическая школа, 2004. Т.2. –504 с.

 12. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник / Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. – У 2-х частинах. –К.: Основи, 2001.

 13. Мiкроекономiка: Навчальний посiбник / Г.Е. Гронтковська; А.Ф. Косiк. – 2- ге видання, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової лiтератури, 2008.

 14. Мiкроекономiка: Навчальний посiбник / М.I. Звєряков; Л.Я. Коноводченко; В. В. Мащевська. –О.: Пальмiра, 2006.

 15. Нуреев.Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р.М. Нуреев. –2-е издание, измененное. –М.: НОРМА, 2005.

 16. Основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка / За ред. А.К. Покритана, М.І. Збарського. – Одеса, 1999.

 17. Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996.

 18. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ./ К.:”АртЕк”, 2000.

 19. Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 931с.

 20. Экономическая теория: Учебник / Под ред. В.Д. Камаева. – 10-е издание, перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 592с.

Модуль 3. МАКРОЕКОНОМІКА

 1. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общей ред. проф. А.В. Сидоровича. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.

 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник. – К.: Знання, 2007.

 3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Вечканов Г, Вечканова Г. Макроэкономика, 7-е изд. – СПб.: Питер, 2006.

 5. Вініченко І., Гончаренко О., Дацій Н., Корецька С. Макроекономіка. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 6. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.-И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник. – СПб.: СПб ГУЭФ, 1997.

 7. Кривцов О.С. та ін.. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навч.пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 8. Кучерявенко І. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003.

 9. Макконнелл К.Р., Брю С.А. Экономикс: принципы, проблемы, политика. В 2 т. – М.: Республика, 1992.

 10. Макроекономіка: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / за ред. проф. Звєрякова М.І. – Одеса: Пальміра, 2007.

 11. Манків Н. Грегори. Макроекономіка: Підручник для України. /Пер. с англ. – К.: Основи, 2000.

 12. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004.

 13. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти у 2 ч., видання друге. /За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001.

 14. Мэнкью Г. Макроэкономика. / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

 15. Основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка / За ред. Покритана А.К., Збарского М.І. – Одеса, 1999.

 16. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посібник. – Київ.: Либідь, 2005.

 17. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. Т.2. – М.: Прогресс, 1976.

 18. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.

 19. Словник сучасної економіки Макміллана. / Пер. з англ. – К.: «АртЕк», 2000.

 20. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Д. Экономика. – М.: Дело, 1993.

Модуль 4. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

1. Ананьин А. Экономическая компаративистика и экономическая наука
// Истоки. – М.: ТЕИС, 2004. – Вып. 5. – С. 53-68.

2. Ананьин О.И., Гайдар Е.П. Сравнительный метод и его использование в исследовании хозяйственных механизмов социалистических стран / Сборник трудов. – М: ВНИИСИ, 1984.

3. Аслунд А. Розбудова капіталізму: Трансформація в країнах колишнього Радянського блоку. – К.: Основи, 2003. – 636с.

4. Бабинцева Н.С. Мировая экономика: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2003. –392 с.

5. Бальцерович Л. Политические и экономические системы: проблемы соответствия и эффективности. – М., 2002. –182 с.

6. Бальцерович Л. Соціалізм, капіталізм, перетворення – Х.:Каравела, 2000. – 416с.

7. Башнянин Г.І., Копич І.М., Слюсарик М.П. Ринкові економічні системи: проблеми становлення, функціональної структуризації і типологізації. – ЛКА, 2001. – 212 с.

8. Белл Д. Грядуще постиндустриальное общество Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. – 788с.

9. Белорус О. Лукьяненко Д.Г. Глобальные трансформации и стратегии развития. – К.: Орияне, 2003. – 424с.

10. Беляев О.О., Бабело А.С, Комяков О.М. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 190 с.

11. Бердяєв Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма, глава V. Классический марксизм и марксизм русский. – М.: Наука,1990. – с. 78-93.

12. Бодров В.Т., КредісовА.1., Леоненко П.М. Соціальне ринкове господарство: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1995. – 128 с.

13. Бузгалин А.В. Переходная экономика: Курс лекций по политической экономии. – М.: Таурус, Просперус, 2008.

14. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций (Прошлое, настоящее и будуще экономик «реального социализма» в глобальном постиндустриальном мире): Учебник для студентов экономических специальностей. – М.: ТЕИС, 2003. – 680с.

15. Волгина Н.А. Социальная политика: Учебник для ВУЗов. – М.: Экзамен, 2006. – С.5-25, 55-80.

16. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 238 с.

17. Грабинський І.М. Сучасні економічні системи. – Л.: Інтереко, 1997. – 176 с.

18. Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.

19. Горц Андре. Знание, стоимость и капитал. К критике экономики знаний//Логос. – 2007. – №4 (61). – С.5-63.

20. Гриффитс Ричард, Сергеев О. Экономическая реконструкция: сопоставление послевоенной Европы и постсоветской России. – М.: ТЕИС, 2003.– 152с.

21. Гутник Б. Политика хозяйственного порядка в Германии. – М.: Экономика, 2002. – 271 с.

22. Евстигнеев Р. Второе дыхание экономической компаративистики // Вопросы экономики. – 1993. – № 1. – С. 158-160.

23. Економічні системи: Навч.-метод, посіб.: Пер. з англ. – К.: Амадей, 2002. – 224 с.

24. Западноевропейские страны: Особенности социально-экономических моделей / Отв. ред. В.П. Гутник. – М.: Наука, 2002. – 271 с.

25. Зверяков М.И. Проблемы теории переходной экономики: Монография. – Одесса: Пальмира, 2007. – 178 с.

26. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их не экономические следствия. – М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2003. –776 с.

27. Калашников С.Б. Функциональная теория социального государства. –М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2002. – 190 с.

28. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608с.

29. Колганов А.И., Бузгалин A.B. Экономическая компаративистика: Учебник. – М: ИНФРА-М, 2005. – 746 с.

30. Корнаи Янош. Социалистическая система. Политэкономия коммунизма. – М: ИНФРА – М. 2000.– 672с.

31. Котов В.Н. Критика буржуазных теорий "экономических систем". – М.: Наука, 1981. – 208 с.

32. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація: Монографія. – Л.: Вид. центр Львів, нац. ун-ту ім. І. Франка, 2003. – 352 с.

33. Кульчицький Б. Сучасні економічні системи: Навч. посіб. – Л.: Афіша, 2004. – 279 с.

34. Леоненко П., Черепніна О. Теорії порівняльних економічних систем // Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С.В. Мочерний. — К.: Вид. центр "Академія", 2002. – Т. 3. – С. 583-586.

35. Лоренс Р. Кляйн. Південна і Східна Азія: локомотив світової економіки // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 33-41.

36. Лортикян Э.Л. История экономических реформ второй половины XIX-XX вв. – М.: 1999. – 286с.

37. Марцинкевич В. Современные тенденции воспроизводственного процесса в США // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 1. – С. 55.

38. Мельник Л.Г. Информационная экономика. Учебное пособие. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 288с.

39. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология //Под редакцией В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – 649с.

40. Новоселов Л. Реформа и экономический рост в КНР: чудес не бывает // Российский экономический журнал. – 1999. – № 1.

41. Пахомов Ю.Н., Крымский СБ., Павленко Ю.В. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. – К.: Наук, думка, 2002. – 632 с.

42. Перехідна економіка: Підручник /В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003.

43. Пороховский А.Л. Вектор экономического развития. – М.: ТЕИС, 2002. – 304 с.

44. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира. Культура, богатство и власть в XXI веке: Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2004. – 432 с.

45. Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 248с.

46. Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в ХХ1 веке. – СПб.: Питер,2004. – 240 с.

47. Социально-экономические модели в современном мире России. – Кн. 1: Трансформация постсоциалистического общества / Междунар. ассоциация акад. наук, РАН; Под общ. ред. К.И. Микульского. – М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2003. – 757 с.

48. Социально-экономические проблемы информационного общества/Под ред.. д.э.н., проф. .Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 430с.

49. Сучасні економічні системи: Навч. посіб. / За заг. ред. О.О. Беляева, В.І. Кириленка. – К.: КНЕУ, 2003. – 204 с.

50. Тодаро М.П. Экономическое развитие: Учебник. / Пер. с англ. под ред. С.М. Яковлева. – М.: Экон. ф-т МГУ: ЮНИТИ, 1997. – 671с.

51. Трансформаційна економіка/ В.С., Савлук, Ю.К. Зайцев. – К.: КНЕУ, 2006. – 612с.

52. Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця. – К.: Основи, 2001.– 497с.

53. Тянци Мао. Экономическая трансформация в Китае и России: методы и основные вопросы сравнительного исследования // Вестн. С.-Петерб. ун-та.

– 2003. – 29 – С. 53.

54. Уэбстер Франк. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400с.

55. Ханин Г. Экономические дискуссии конца перестройки//Эко. – 2008. – №12. С.39-56; 2009. – №2. – С.85-103.

56. Чухно А.Л. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Логос, 2003. – 632 с.

57. Шніцер М. Порівняння економічних систем: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 520 с.

58. Шумпетер И.Л. Капіталізм, соціалізм і демократія: Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 528 с.

59. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. – М.: Экономика, 1991.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій по дисципліні "політична економія"

  Конспект
  Економіка представляє собою систему економічних відносин, яка складається як на рівні окремих господарюючих суб'єктів, так і національної економіки в цілому.
 2. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 3. Методичні рекомендації до семінарських занять І матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «міжнародна економіка»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до семінарських занять і матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.
 4. 2. Мікроекономіка Тема Економічна політика

  Документ
  ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ із сучасних ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ І РОЗВИТКОМ СУСПІЛЬСТВА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» У 2011 РОЦІ
 5. Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем змістовий модуль Європейська освітня інтеграція Тема 1

  Методичні рекомендації
  Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням єдиного як економічного, так і освітянського та наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.

Другие похожие документы..