Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Изучение влияния засоления на подзолистую почву в условиях города и модельных лабораторных опытах (ДТТ Петродворцового района Санкт-Петербурга; школа...полностью>>
'Реферат'
Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению. Перевод с немецкого. Науч. редакторы А.Л. Маковский и др. Изд. «Волтерс Клувер»...полностью>>
'Документ'
Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящей работе будут рассмотрено понятие комического как литературная и эстетическая кат...полностью>>

Главная > Методичні рекомендації

Сохрани ссылку в одной из сетей:


Головне управління юстиції у Харківській області

Сектор правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства

Методичні рекомендації

стосовно порядку здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції

Харків

2008

Методичні рекомендації стосовно порядку здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції підготовлені сектором правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Головного управління юстиції у Харківській області для використання в роботі з питань систематизації законодавства територіальними управліннями юстиції, відділами реєстрації актів цивільного стану, відділами державної виконавчої служби, державними нотаріальними конторами з питань систематизації законодавства.

При виникненні питань щодо здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції м. Харкова та Харківської області можна звернутися до сектору правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Головного управління юстиції у Харківській області (61002, м. Харків, вул. Петровського, 16, 3 поверх, каб. № 7):

В.о. завідувача сектором - Жицька Тетяна Георгіївна

Провідний спеціаліст - Марченко Тетяна Сергіївна

Телефони: 8 (057) 751-81- 83

Затверджую

Заступник начальника Головного управління юстиції у Харківській області

________ Ю.Ю. Коваленко

“____” __________ 2008 рік

Рекомендації розроблені у відповідності з Положенням про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.04 № 31/5 (далі – Положення, додаток 1), для надання методичної допомоги територіальним управлінням юстиції, відділам реєстрації актів цивільного стану, відділам державної виконавчої служби, державним нотаріальним конторам в роботі з питань систематизації законодавства.

Згідно з вимогами Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.07 № 47/5, управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства, нотаріальної практики у відповідності до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; надає практичну допомогу установам юстиції з цих питань; інформує Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі про стан обліку нормативно – правових актів в районному управлінні юстиції і установах юстиції.

Пунктом 1.4 Положення встановлено, що в управліннях юстиції, державних нотаріальних конторах, органах реєстрації актів цивільного стану, відділах державної виконавчої служби ведення інформаційного фонду здійснюється спеціалістами цих органів та установ.

При цьому у підпункті 2.6.2 встановлено, що відповідальність за своєчасне комплектування і збереження актів законодавства та юридичної літератури покладається на працівників, які виконують обов’язки з питань кодифікаційно-довідкової роботи.

Тому, відповідальна особа (особи) в органах та установах юстиції призначається наказом начальника відповідного органу або установи юстиції; обсяг повноважень щодо здійснення систематизації визначається в посадових інструкціях працівників, їх функціональних обов’язках.

Положенням про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15.04.04 № 31/5, (далі – Положення) визначено порядок ведення інформаційного фонду, обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства.

Інформаційний фонд становлять акти законодавства України, спеціальна юридична література, електронні інформаційні правові системи, що зберігаються та використовуються в органах та установах юстиції.

Інформаційний фонд складається з:

 • документального фонду актів законодавства (далі – документальний фонд);

 • бібліотечного фонду юридичної літератури, періодичних видань (далі – бібліотечний фонд);

 • електронного фонду нормативно – правових актів (далі – електронний фонд).

В підпунктах 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. Положення визначені складові цих фондів.

Компетенція органів та установ юстиції України з питань обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства.

Районні, міські, міськрайонні управління юстиції здійснюють облік офіційних друкованих видань “Офіційний вісник України”, “Офіційний вісник України. Із змінами”, “Відомості Верховної ради України”, підтримують у контрольному стані та зберігають акти, що опубліковані в них: Конституцію України, кодекси України, акти Верховної Ради України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, акти Конституційного суду України, акти Міністерства юстиції України, нормативно – правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані у Міністерстві юстиції України; міжнародні договори України; ведуть у контрольному стані “Систематичне зібрання чинного законодавства України” (у теках з роз’ємними замками), “Кодекси України” (у теках з роз’ємними замками), ведуть систематичну картотеку актів законодавства України відповідно до Класифікатора; здійснюють комплектування нормативної бази офіційними періодичними друкованими виданнями, науковою і спеціальною юридичною літературою.

Районні (міські) державні нотаріальні контори, відділи реєстрації актів цивільного стану, відділи державної виконавчої служби районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції: здійснюють комплектування свого інформаційного фонду Конституцією України, кодексами України, офіційними виданнями “Офіційний вісник України”, “Офіційний вісник України. Із змінами”, “Відомості Верховної Ради України”, “Систематичне зібрання чинного законодавства України”, іншими офіційними періодичними друкованими виданнями, науковою і спеціальною юридичною літературою; забезпечують облік, зберігання та підтримання у контрольному стані Конституції України, кодексів України, актів законодавства України, опублікованих в “Офіційному віснику України”, “Офіційному віснику України. Із змінами” та “Відомостях Верховної Ради України”, з урахуванням специфіки діяльності відповідного органу чи установи юстиції; ведуть систематичну картотеку актів законодавства України з питань, що належать до їх повноважень; ведуть у контрольному стані “Систематичне зібрання чинного законодавства України (у теках з роз’ємними замками), “Кодекси України” (у теках з роз’ємними замками).

Увага! При роботі з нормативно – правовими актами необхідно враховувати законодавство, яке стосується порядку офіційного оприлюднення нормативно – правових актів та набрання ними чинності, порядку їх видання (додатки 3, 4, 5, 6).

Облік актів законодавства

Акти законодавства України, що надходять до органів та установ юстиції, підлягають обліку.

Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення:

- систематичної картотеки актів законодавства відповідно до Класифікатора;

- журналу обліку актів законодавства України;

- журналу обліку міжнародних договорів;

- контрольних примірників актів законодавства України.

Ведення систематичної картотеки актів.

Систематична картотека формується та ведеться відповідно до Класифікатора галузей законодавства України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.06.04 № 43/5 (додаток 2).

Згідно з Класифікатором, законодавство поділено на 38 галузей, кожній присвоєний дев’ятизначний код. Відповідно з цим, картотека повинна складатись з 38 розділів, з відповідним кодом. В кожному розділі є підрозділи, яким також присвоєно відповідний код.

Розділи і підрозділи систематичної картотеки розділяються картками-роздільниками, які повинні бути на 1,5 см вище облікових карток. На картках-роздільниках зазначаються код і назва розділу та підрозділу. Коди розділів зазначаються також на картотечних ящиках.

На кожний акт законодавства України створюється картка обліку. Зразок картки приводиться в додатку 3 Положення, порядок заповнення – в підпункті 2.3.3. Положення.

Картки обліку картотеки на паперових носіях розміщуються в картотеці не хаотично, а згідно із зазначеним на них кодом у відповідному розділі та підрозділі у хронологічному порядку за видом акта законодавства.

Увага! При розташуванні районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, відділів РАЦС, ДВС та державних нотаріальних контор в одному приміщенні допускається ведення спільної систематичної картотеки.

Увага! Районні, міські державні нотаріальні контори, відділи реєстрації актів цивільного стану, відділи державної виконавчої служби районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції ведуть систематичну картотеку актів законодавства України з питань, що належать до їх повноважень.

Ведення журналів обліку.

Журнал обліку актів законодавства ведеться відповідно до додатку 1 Положення та підпункту 2.3.4 Положення.

Увага! Журнал повинен вестися за кожним видавником актів окремо. Можна розділити журнал на декілька розділів за кількістю видавників: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний суд України, Міністерство юстиції України, інші міністерства та відомства.

При отриманні офіційних друкованих видань, зазначених в додатку 1, дані про опубліковані в них акти заносяться до відповідних граф журналу. Якщо акт опублікований в декількох виданнях, які отримує орган юстиції, повторно він до журналу не вноситься, а лише зазначаються відомості про наступні публікації у графах напроти відповідної назви. У графі “примітки” зазначаються додаткові відомості про акт (втрата чинності, призупинення, зміни, доповнення тощо).

Журнал обліку міжнародних договорів ведеться відповідно до додатку 2 та підпункту 2.3.4. Положення.

Підпунктом 2.3.4. Положення також передбачено ведення журналу обліку, в якому реєструються примірники збірників актів законодавства України, видання кодексів, що надходять до органів та установ юстиції. В журналі зазначаються найменування, рік видання, видавництво, дата контрольного стану текстів актів.

Увага! На першій і сімнадцятій сторінках збірника актів законодавства проставляється штамп органу чи установи юстиції.

Ведення контрольних примірників актів законодавства України.

В підпункті 2.2.3. Положення визначено перелік актів законодавства, опублікованих в “Офіційному віснику України”, “Офіційному віснику України. Із змінами”, “Відомостях Верховної Ради України”, які повинні підтримуватись в контрольному стані в районних, міських, міськрайонних управліннях юстиції. Також ведуться у контрольному стані “Систематичне зібрання чинного законодавства України” ” (у теках з роз’ємними замками) та “Кодекси України” (у теках з роз’ємними замками).

В підпункті 2.2.4 Положення визначено перелік актів законодавства, опублікованих в “Офіційному віснику України”, “Офіційному віснику України. Із змінами”, “Відомостях Верховної Ради України”, які повинні підтримуватись в контрольному стані в районних, міських державних нотаріальних конторах, відділах реєстрації актів цивільного стану, відділів державної виконавчої служби районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції.

Увага! Підтримання в контрольному стані нормативно – правових актів здійснюється з урахуванням специфіки діяльності відповідного органу чи установи юстиції.

Також ведуться у контрольному стані “Систематичне зібрання чинного законодавства України” ” (у теках з роз’ємними замками) та “Кодекси України” (у теках з роз’ємними замками).

Техніка підтримання актів законодавства в контрольному стані викладена в п. 2. 4 Положення.

Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

Обов’язково на першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) проставляється штамп або робиться напис “Контрольний примірник”.

Штампи (написи) проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України, “Офіційного вісника України”, “Офіційного вісника України. Із змінами” та “Відомостей Верховної Ради України”.

Технологія підтримання актів законодавства України у контрольному стані в друкованих виданнях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншої інформації безпосередньо в тексті акта законодавства.

На верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, зазначаються вид, дата, номер акта, яким внесені зміни. При значній кількості змін ці відомості зазначаються на окремій вклейці.

Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових акта законодавства, також проставляються на полях проти відповідних розділів, статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

Увага! Положенням чітко визначені графічні позначення, які проставляються при внесені змін в законодавчі акти. Так, в разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією, у разі викладення акта законодавства або його окремих складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі. Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.

Увага! При отриманні нового офіційного видання кодексів контрольний примірник відповідного кодексу змінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання. Попередній контрольний примірник зберігається в інформаційному фонді, а штамп (напис) “Контрольний примірник” закріплюється і проставляється дата.

Зберігання актів законодавства

Керівник органу чи установи юстиції зобов’язаний створювати належні умови для зберігання нормативної бази актів законодавства та іншої юридичної літератури.

Для забезпечення належного зберігання та зручності в користуванні, акти законодавства комплектуються в окремі книги і підшиваються за роками.

Застарілі та зіпсовані збірники актів законодавства та інша юридична література списується спеціально створеною комісією відповідно до наказу керівника органу чи установи юстиції.

Звітність територіальних управлінь юстиції з питань систематизації законодавства

1. Щомісячно в строк до 8 числа надаються відомості щодо передплати у відповідному районі на офіційні періодичні друковані видання Міністерства юстиції України. Надаються відомості щодо передплати на наступний місяць (наприклад, до 8 червня надаються відомості по передплаті за липень) згідно додатку 7.

2. Щопівроку в строк до 15 червня та 15 грудня надавати відомості про деякі питання діяльності районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції з питань систематизації законодавства згідно додатку 8.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 квітня 2004 року N 31/5

Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України

З метою встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в органах та установах юстиції, удосконалення роботи щодо здійснення систематизації законодавства, виконання завдань з організації та ведення еталонної бази даних правової інформації, необхідної для формування правової політики, реалізації програм законопроектних робіт, забезпечення правової реформи, наказую:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України (додається).

2. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції:

2.1 забезпечити дотримання вимог, установлених Положенням про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України;

2.2 створити необхідні умови для обліку, підтримання в контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства, ведення систематичної картотеки й електронних інформаційних правових систем.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра юстиції України від 3 липня 1998 року N 39/5 про затвердження Правил обліку нормативно-правових актів та матеріалів судової і нотаріальної практики в судах, органах та установах юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Л. М. Горбунову.

 

Міністр 

О. В. Лавринович 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 15 квітня 2004 р. N 31/5 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України

Систематизація законодавства - засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

Облік і систематизація актів законодавства в органах та установах юстиції України здійснюється з метою забезпечення їх точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання допомоги працівникам органів та установ юстиції в оперативному пошуку законодавчих актів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України (далі - Положення) визначає порядок ведення інформаційного фонду Міністерства юстиції України, обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства.

1.2. Акти законодавства України, спеціальна юридична література, електронні інформаційні правові системи, що зберігаються та використовуються в органах та установах юстиції, становлять інформаційний фонд.

1.3. Інформаційний фонд складається з:

- документального фонду актів законодавства (далі - документальний фонд);

- бібліотечного фонду юридичної літератури, періодичних видань (далі - бібліотечний фонд);

- електронного фонду нормативно-правових актів (далі - електронний фонд).

1.3.1. До складу документального фонду належать:

Конституція України;

кодекси України;

тексти актів законодавства, отриманих Міністерством юстиції з Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України;

тексти нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України;

міжнародні договори України;

акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

бюлетень "Офіційний вісник України";

бюлетень "Офіційний вісник України. Із змінами";

бюлетень "Відомості Верховної Ради України";

"Систематичне зібрання чинного законодавства України";

офіційні друковані видання, у яких публікуються офіційні тексти нормативно-правових актів та довідкові матеріали правового характеру;

збірники актів законодавства країн СНД та Балтії;

газета "Урядовий кур'єр";Скачать документ

Похожие документы:

 1. План роботи головного управління юстиції у харківській області на І півріччя 2012 року

  Документ
  Про виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією працівниками територіальних управлінь юстиції Харківської області протягом 2011року,
 2. Та розвитку земельного законодавства україни

  Закон
  Здійснення земельної реформи, яка започаткована постановою Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року, пов’язане з проведенням комплексу заходів (економічних, соціальних, правових, екологічних та ін.
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (2)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2009/2010 н.
 4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України», затверджені на засіданні кафедри кримінально-процесуальної діяльності навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної
 5. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.

Другие похожие документы..