Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации ...полностью>>
'Документ'
Обеспечить знание и понимание студентом сущности менеджмента в ресторанном бизнесе и общественном питании и их роль в развитии общественного питания в...полностью>>
'Документ'
Сборник посвящен анализу проявления глобального финансово-экономического кризиса в постсоветских странах. Страны бывшего СССР в целом наиболее сильно...полностью>>
'Документ'
ИЯУ БОР-60 представляет собой установку с двухпетлевой трехконтурной схемой отвода тепла от реактора. Двухпетлевая схема I и II контуров обеспечивает ...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 14010201 «Організація побутового обслуговування»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________________ І.М.Грищенко

«____» ____________________ 2011 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.14010201 «Організація побутового обслуговування»


Київ – 2011

ВСТУП

Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «організація побутового обслуговування».

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «організація побутового обслуговування» абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі економічних наук. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма іспиту має синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких модулів професійних знань:

 1. Сфера послуг в сучасній системі господарювання: основні поняття.

 2. Підприємства побутового обслуговування як об’єкт управління.

 3. Процеси функціонування підприємств побутового обслуговування.

 4. Забезпечення менеджменту на підприємствах побутового обслуговування.

Екзаменаційні білети мають за змістом міжпредметний характер. Кожен білет включає завдання за двома напрямами: теоретичний і практичний.

Теоретичні завдання передбачають:

 • розкриття способів, методів, форм реалізації діяльності підприємств побутового обслуговування у ринкових відносинах;

 • конкретизацію основних понять, категорій і принципів теорії управління підприємствами побутового обслуговування;

 • характеристику процесів функціонування сервісних підприємств;

 • обґрунтування управлінських рішень, інформаційного забезпечення, комунікаційних процесів, культури підприємств побутового обслуговування.

Практичні завдання передбачають:

 • визначення планових показників діяльності підприємств побутового обслуговування;

 • проектування продуктів та процесів на підприємствах побутового обслуговування; обґрунтування факторів вибору місця розташування такого підприємства;

 • формування стратегії підприємств побутового обслуговування;

 • обґрунтування моделей мотивації та способів стимулювання персоналу;

 • прогнозування попиту на діяльність підприємств побутового обслуговування;

 • формування цінової політики та методів просування товару на ринок.;

 • розрахунок економічних показників діяльності підприємств побутового обслуговування.

На поставлені завдання екзаменаційного білету слід відповідати чітко, обов’язково представляти розрахунки, надавати обґрунтовані висновки за одержаними результатами.

Порядок проведення іспиту визначається положенням про приймальну комісію КНУТД.

Модуль 1.

Сфера послуг в сучасній системі господарювання: основні поняття

1.1. Економічна сутність та класифікація послуги як товару

Основні поняття та терміни пов’язані з діяльністю у сфері послуг. Особливості послуги як продукту чи товару. Еволюція наукових поглядів на природу послуги.

  1. Загальна характеристика основних видів послуг.

Особливості формування потреб у послугах

Класифікація основних видів послуг, їх систематизація залежно від сфери споживання. Особливості організації та технологія надання основних видів послуг, зокрема: соціально-культурних, житлово-комунальних, інформаційно-консультативних, торгівельно-посередницьких, фінансових, послуг зв’язку та пасажирського транспорту.

Визначення потреб та їх закономірності. Графік життєвого циклу послуги. Основні напрями формування потреб населення у послугах. Можливості споживання послуг. Математичний підхід до врівноваження потреб та можливостей споживання.

1.3. Ринок послуг України

Засади функціонування та особливості ринку послуг, його основні функції, характеристика інфраструктури ринку послуг та її класифікація. Сутність, форми і функції конкуренції на ринку послуг. Визначення факторів, що впливають на економіку підприємств побутового обслуговування. Оцінка стану та перспектив розвитку ринку послуг в Україні.

1.4. Економіко-правове регулювання діяльності у сфері послуг

Сутність організаційно-правового регулювання взаємодії суб’єктів господарювання на ринку послуг. Система державних заходів, спрямованих на упорядкування, розвиток та вдосконалення підприємницької діяльності, а також створення правових механізмів їх реалізації в реальній економічній ситуації. Основні законодавчі документи, що регулюють діяльність підприємств побутового обслуговування.

Модуль 2.

підприємства побутового обслуговування як об’єкт управління

2.1 Менеджмент побутового обслуговування – сутність і основні категорії

Теоретичні засади управління, сутність і зміст поняття «менеджмент», його об’єкту і суб’єкту, основні принципи управлінської діяльності на підприємствах побутового обслуговування. Зміст основних функцій менеджменту та ієрархічних рівнів. Історія розвитку менеджменту як науки, зокрема досягненням різних шкіл управління. Класичні та сучасні підходи до процесу менеджменту.

2.2. Підприємства побутового обслуговування як система

Підприємства побутового обслуговування населення як система. Основні елементи сервісної діяльності. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища на підприємствах побутового обслуговування.

Розподіл праці і спеціалізація, департаментизації і кооперація, зв’язки і координація, масштаб управляє мості і контрою, ієрархія, централізація і децентралізація, диференціація і інтеграція.

2.3 Планування послуг на підприємствах побутового обслуговування

Зміст функції планування. Засади прогнозування, цілевизначення, класифікація цілей підприємств, що працюють в сфері побутового обслуговування населення. Види, основні форми, принципи методи та безпосередньо процес планування у сфері послуг.

Процес моделювання за допомогою бізнес-планів. Особливості бізнес-планів на підприємствах побутового обслуговування.

2.4. Проектування продуктів і процесів сервісної діяльності на підприємствах побутового обслуговування

Розробка нової послуги. Прийоми які використовуються при визначенні необхідності розробки нової послуги. Фактори, що визначають потребу у новій послузі. Особливості розробки нових послуг на підприємствах побутового обслуговування.

Модель цінності послуг. Визначення поняття «цінність». Складові моделі цінностей послуг.

Основні фактори вибору місця розташування підприємства побутового обслуговування. Критерії вибору місця розташування підприємств побутового обслуговування.

2.5. Особливості стратегічного планування на підприємствах побутового обслуговування

Стратегічна діяльність на підприємствах сервісної діяльності. Визначення характерних стратегічних орієнтирів. Основі стратегічні ознаки послуг.

Сутність стратегічного планування, його роль і значення для розвитку підприємства сфери послуг. Важливість управління змінами на підприємстві особливо в умовах нестабільного оточуючого середовища.

2.6. Споживчі ризики та конкурентна стратегія суб’єктів сервісної діяльності

Визначення ризику при здійсненні побутового обслуговування населення. Типи споживчих ризиків. Шляхи зменшення чи уникнення ризиків на підприємствах побутового обслуговування.

Основні форми і види, методи розробки та принципи ефективності реалізації стратегій. Основні види конкурентних стратегій. Конкурентна стратегія на ринку послуг. Основні елементи конкурентної стратегії. Визначення позиції на ринку та основні етапи цього процесу.

2.7. Управлінський контроль сервісного підприємства

Контроль – одна з основних функцій менеджменту, що забезпечує своєчасне корегування відхилень від обраного курсу. Головними інструментами контролю є спостереження, перевірка, облік і аналіз діяльності підприємства. Тема розкриває сутність, основні види, методи та принципи контролю діяльності підприємств побутового обслуговування, що функціонують у сфері послуг. Приділено увагу особливостям контролю результатів надання послуг, зокрема аналізу відгуків клієнтів щодо задоволеності наданими послугами.

2.8. Мотивація як функція менеджменту сфери послуг на

підприємствах побутового обслуговування

Мотивація є рушійною силою, що спонукає людину до праці. Ефективне управління неможливе без розуміння мотивів і потреб людини і правильного використання стимулів до праці. В темі визначено зміст складових понять мотивації: потреби, мотиви, стимули, винагорода. Розглянуто способи мотивації, етапи мотиваційного процесу, мотиваційну структуру поведінки людини, форми стимулів. Приділено значну увагу особливостям мотивації і оплати праці працівників сфери обслуговування.

Модуль 3.

Процеси функціонування підприємств побутового обслуговування

3.1. Прогнозування попиту в сервісної діяльності

Прогнозування та прогноз – теоретичні дефініції. Алгоритм розробки прогнозу. Особливості прогнозування. Фактори впливу на вибір методу прогнозування. Коливання попиту на послуги та фактори, що їх пояснюють. Методи прогнозування попиту на послуги.

3.2. Управління попитом в чергах. Модель масового обслуговування

Типові ситуації створення черг. Системи обслуговування та їх класифікація. Структури системи масового обслуговування. Однокональна модель лінії обслуговування. Многоканальна модель лінії обслуговування. Однокональна система обслуговування.

3.3. Визначення обсягу діяльності на підприємствах сфери послуг

Теоретичні основи обсягу діяльності. Фактори впливу на зміни і формування обсягу діяльності на підприємствах побутового обслуговування. Стратегії впливу на обсяг діяльності в сервісній діяльності.

3.4. Управління якістю сервісної діяльності.

Оцінка ефективності підвищення якості послуг

Визначення якості діяльності підприємств побутового обслуговування. Фактори, що забезпечують високий рівень якості послуг. Основні показники оцінки якості послуг. Методи розрахунку показників оцінки якості послуг. Моделі оцінки якості послуг.

Принципи та елементи загального управління якістю на підприємствах побутового обслуговування. Основні причини гарантування якості послуг. Діяльність щодо підвищення ефективності сфери послуг.

3.5. Маркетингова діяльність на підприємствах побутового обслуговування

Складові маркетингових досліджень. Зміст маркетингових досліджень. Особливості маркетингових досліджень на підприємствах побутового обслуговування.

Просування послуг на ринок. Реклама та її види. Створення «сильного» бренду. Напрями просування послуг на ринку.

Цінова політика підприємств побутового обслуговування. Фактори впливу на ціноутворення послуг. Методи формування ціни на підприємствах побутового обслуговування.

3.6. Витрати на підприємствах сервісної діяльності

Класифікація витрат. Класифікація показників, що характеризують процес надання послуг і впливу на облік витрат. Склад методів і підходів визначення собівартості послуг на підприємствах побутового обслуговування. Контроль витрат на підприємстві. Використання бюджетування.

Визначення стандартів робочої сили. Методи розробки стандартів обслуговування.

3.7. Формування запасів у сервісній діяльності

Причини, що пояснюють необхідність формування запасів на підприємствах побутового обслуговування. Вхідні і вихідні продукти сервісної діяльності. Наслідки неоптимального планування періодичності та розмірів замовлення. Класифікація та оцінка запасів.

Необхідні види сировини. Умови постачання сировини. Вибір постачальника. Документообіг при підписанні відповідних договорів постачання.

3.8. Оцінка результативних показників діяльності сервісних підприємств

Основні фактори впливу на прибуток підприємств побутового обслуговування. Напрями оцінки прибутковості діяльності. Визначення фінансових результатів при виконанні робіт та наданні послуг. Сучасні технології управління витратами та прибутками. Формування прибутку на підприємствах побутового обслуговування. Рентабельність підприємств сфери послуг.

Оцінка ефективності надання послуг. Оцінка інвестиційних проектів розвитку сервісних підприємств.

МОДУЛЬ 4

Забезпечення менеджменту на підприємствах побутового обслуговування

4.1. Розробка і впровадження управлінських рішень у сфері послуг

Необхідність ухвалення рішення становить сутність діяльності менеджера будь-якого рівня. Ухвалення рішення є кінцевим етапом процесу управління. В темі розкрито сутність процесу прийняття рішень, різновиди управлінських рішень, чинники та перелік обмежень, що впливають на процес прийняття рішення на підприємствах побутового обслуговування. Значну увагу приділено передбаченню наслідків управлінських рішень та оцінці їх виконання, зокрема ролі зворотного зв’язку.

4.2. Інформаційне забезпечення процесу менеджменту сфери послуг

Сутність поняття інформації, класифікація основних видів інформації, що використовується в управління підприємств побутового обслуговування. Інформаційні рівні та процес створення інформаційної системи управління сервісного підприємства. Якість інформації та чинники її забезпечення.

4.3. Організація комунікаційних процесів у сфері обслуговування

Зміст процесу ділового спілкування, основні види і форми комунікацій, елементи та стадії комунікаційного процесу, роль і значення невербальних комунікацій в роботі сервісного підприємства. Приділено значну увагу зовнішнім комунікаціям та їх ролі в управління підприємствами сфери обслуговування, комунікаційним перешкодам та методом їх подолання.

4.4. Людський фактор: лідерство, вплив і влада

Головним джерелом розвитку підприємств побутового обслуговування є трудові ресурси, зокрема їх майстерність, освіта, підготовка, досвід, мотивація. В темі розглянуто сутність кадрової політика, визначено принципи та норми, що регламентують відносини з персоналом. Визначено роль і зміст функцій служби управління персоналом на сервісному підприємстві. Визначено фактори продуктивності праці та методи її оцінки. Приділено увагу таким елементам системи управління персоналом як формальні і неформальні відносини в колективі, вплив, влада, лідерство, стилі управління, управління кар’єрою.

4.5. Культура підприємств побутового обслуговування

Культура підприємства – це характер, особливості і стиль роботи, які виявляються в поведінці працівників, їх судженнях, відносинах, у способах вирішення проблем, внутрішній естетиці, використовуваній техніці і технології тощо. В темі розглянуто сутність та складові елементи корпоративної культури. Основна увага приділена етикету сервісного підприємства.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ СФЕРИ ПОСЛУГ

ЗАТВЕДЖУЮ

Ректор КНУТД

____________________І.М. Грищенко

«___» ________________2011 р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.14010201 «організація побутового обслуговування»

Варіант № 1

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (41 бал)

Тестові завдання (за кожне завдання 5 балів):

1. Набір правил для прийняття рішень, якими організація керується в своїй діяльності називається …

а) стратегія;

б) план підприємства;

в) графік роботи підприємства;

г) організаційна структура управління.

2. Процес направлений на розподіл спільної діяльності серед виконавців …

а) організація;

б) контроль;

в) регулювання;

г) стимулювання.

3. Забезпечення керівників поточною інформацією про рух ресурсів на підприємстві, про випуск продукції та її реалізації – це ціль є завданням…

а) оперативного обліку;

б) управлінського обліку;

в) статистичного обліку;

г) фінансового.

4. Інформація для координування календарних програм, фізичних перестановках, непередбачених відхилень від стандартів необхідна для здійснення:

а) регулювання;

б) контролю;

в) обліку;

г) стимулювання.

5.Повноваженнями наділяється …

а) індивідуум;

б) посадова особа;

в) юридична особа;

г) фізична особа.

Питання проблемного характеру (за кожне питання 8 балів):

 1. Функція стимулювання в менеджменті підприємств сфери послуг.

 2. Формування взаємозв’язків між підрозділами в процесі формування ОСУ.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (59 балів)

1. Спеціалізоване підприємство з індивідуального пошиття взут­тя кооперується ще з одним підприємством. Відносини між ними здій­снюються за розрахунковими цінами, 20% у структурі яких належать партнерові підприємства. План щодо обсягу реалізованих послуг у по­рядку кооперування становить 713,0 тис. грн. Собівартість послуг за бізнес-планом у підприємства становить 394,0 тис. грн., у його парт­нера — 246,0 тис. грн. Яким за таких умов буде запланований розмір прибутку підприємства?

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту сфери послуг

протокол № __8_ від «_25_» __січня___________ 2011 р.

Зав. кафедри ___________ проф. Ігнатьєва І.А.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями (табл. 1)

Таблиця 1

Критерії оцінювання робіт

Теоретичні завдання

Розкриття визначення

економічної сутності понять

(по кожному поняттю)

2 бали

Абітурієнт дав правильну і вичерпну відповідь щодо економічної сутності поняття

1 бал

Абітурієнт помилився у використання понятійного апарату

0 балів

Абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь

Написання формул для

розрахунку показників

(по кожній

формулі)

2 бали

Абітурієнт правильно відобразив всі складові формули

1 бал

Абітурієнт припустив деякі неточності у відображенні складових формул або їх обґрунтуванні

0 балів

Абітурієнт представив неправильно формулу або припустив суттєві помилки в ній

Складання схем організаційних структур управління, дерева управлінських рішень та складання інших схем

(по кожній схемі)

1 бал

Абітурієнт правильно склав схему організаційної структури управління, дерева управлінських рішень (або іншу схему щодо взаємозв’язку понять менеджменту)

0 балів

Абітурієнт неправильно склав схему організаційної структури управління, дерева управлінських рішень (або іншу схему щодо взаємозв’язку понять менеджменту)

Обґрунтування методів аналізу та оцінки основних видів продукції та процесу управління підприємствами у відповідності до нормативно-правових документів

8-12 балів

Абітурієнт продемонстрував глибокі знання нормативно-правової бази регулювання діяльності підприємств сфери послуг, уміння аргументувати вимоги законодавства

4-7 балів

Абітурієнт загалом показав задовільні знання нормативно-правової бази регулювання діяльності підприємств, не спромігся переконливо аргументувати можливості врахування підприємствами вимог законодавства

0-3 балів

Абітурієнт продемонстрував показав незадовільні знання нормативно-правової бази регулювання діяльності підприємств, чи взагалі нічого не відповів

Продовж. табл. 1

Практичні завдання

Розрахунок економічних показників та показників управлінського обліку підприємств

16-30 бали

Абітурієнт правильно розв’язав задачу з повним викладенням порядку її розв’язання та глибокою обґрунтованістю відповіді на основі розрахунку показників та показників управлінського обліку підприємств

6-15 балів

Абітурієнт представив розв’язок задачі з допущенням кількох помилок і неповним викладенням порядку її розв’язання; часткове розв’язання задачі з неправильним викладенням міркувань щодо порядку розв’язання

0-5 балів

Абітурієнт задачу не розв’язав або розв’язав неправильно

Обґрунтування різних моделей мотивації та способів стимулювання персоналу підприємства

8-15 балів

Абітурієнт правильно обґрунтував вибір моделі мотивації і способів стимулювання персоналу підприємства та доцільність їх практичного використання залежно від конкретних умов

0-7 балів

Абітурієнт не обґрунтував вибір моделі мотивації і способів стимулювання персоналу підприємства та показав низький рівень розуміння можливості їх практичного використання

Відбір та використання джерел інформації, необхідної для прийняття оптимальних управлінських рішень

8-15 балів

Абітурієнт правильно визначив склад джерел інформації необхідної для прийняття оптимальних управлінських рішень, охарактеризував детально складові, представив інформаційне значення для менеджера кожної із складових

0-7 балів

Абітурієнт не визначив склад джерел інформації для проведення аудиту або не охарактеризував складові

У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Загальна кількість балів отримана абітурієнтом переводиться викладачем у ЕСТS-оцінки та традиційні академічні оцінки за такою шкалою

(табл. 2):

Таблиця 2

Загальні критерії оцінювання робіт

Оцінка за баловою шкалою

ЕСТS- оцінка

Традиційна академічна оцінка

90-100

A

5 (відмінно)

82-89

B

4 (добре)

75-81

C

67-74

D

3 (задовільно)

60-66

E

35-59

FX

2 (незадовільно)

1-34

F

Орієнтований перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробування

  1. У чому полягає економічна суть послуги?

  2. Розкрийте економічну й організаційну суть діяльності підприємств побутового обслуговування.

  3. Які специфічні функції є на підприємствах побутового обслуговування?

  4. Основні напрями підприємницької діяльності у сфері побутового обслуговування.

  5. Визначте особливості послуги як об'єкта підприємницької діяльності.

  6. Як ви розумієте невідчутність виробництва і споживання послуг?

  7. Дайте визначення поняття «стандарт обслуговування» та місце цієї категорії на підприємствах побутового обслуговування.

  8. У чому полягає сутність нездатності послуги до зберігання?

  9. Основні права та обов'язки суб’єктів побутового обслуговування.

  10. Види правової відповідальності підприємств побутового обслуговування.

  11. Графік життєвого циклу послуги.

  12. Основні напрями формування потреб населення у послугах.

  13. Визначення факторів, що впливають на економіку підприємств побутового обслуговування.

  14. Основні законодавчі документи, що регулюють діяльність підприємств побутового обслуговування.

  15. У чому посягає сутність менеджменту? Які ознаки характеризують управління як науку?

  16. У чому проявляється мистецтво управління?

  17. Чим поняття «управління» відрізняється від «менеджменту» ? Що у них спільного і якими є відмінні ознаки?

  18. Що являє собою система менеджменту?

  19. Розкрийте сутність основних функцій менеджменту підприємств побутового обслуговування.

  20. Організації малого та середнього бізнесу як система.

  21. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища на підприємствах побутового обслуговування.

  22. Зміст функції планування.

  23. Засади прогнозування в побутовому обслуговуванні.

  24. Розробка нової продукції (послуги) на підприємствах побутового обслуговування.

  25. Основні фактори вибору місця розташування підприємства побутового обслуговування. Критерії вибору місця розташування підприємств побутового обслуговування.

  26. У чому полягає різниця між стратегічним і оперативним менеджментом на підприємствах сфери послуг?

  27. Дайте характеристику досягнень шкіл менеджменту.

  28. Які принципи управління ви знаєте?

  29. Охарактеризуйте сутність основних підходів до управління.

  30. Якою є місія та цілі підприємств побутового обслуговування?

  31. У чому полягає сутність та призначення функції планування?

  32. Розкрийте зміст процесу планування.

  33. Розкрийте зміст основних видів планування.

  34. Розкрийте на конкретному прикладі роль функції планування в управління сервісного підприємства.

  35. Як взаємопов’язана функція планування з іншими функціями менеджменту?

  36. Сутність понять «конкуренція», «конкурентоспроможність», «конкурентні переваги» підприємств побутового обслуговування.

  37. Створення конкурентних переваг та позиціонування послуг.

  38. Типи конкурентних стратегій, їх характеристика.

  39. Визначення ризику в побутовому обслуговуванні.

  40. Типи споживчих ризиків.

  41. Шляхи зменшення чи уникнення ризиків на підприємствах сфери послуг.

  42. Основні елементи конкурентної стратегії..

  43. Визначення позиції на ринку та основні етапи цього процесу.

  44. Зміст організаційної діяльності та її місце в системі менеджменту побутового обслуговування.

  45. Цілі і принципи функції організовування в побутовому обслуговуванні.

  46. Типи організацій побутового обслуговування.

  47. Фактори проектування підприємств сфери послуг.

  48. Елементи проектування організації сфери послуг.

  49. Ієрархічні різновиди організаційних структур сервісних підприємств.

  50. Адаптивні різновиди організаційних структур.

  51. Сутність контролю як функції менеджменту підприємств побутового обслуговування.

  52. Види контролю діяльності в сфері послуг.

  53. Принципи контролю діяльності сервісних підприємств.

  54. Стандарти обслуговування на підприємствах побутового обслуговування.

  55. Мотиваційні засоби менеджера

  56. Змістовні теорії мотивації

  57. Процесуальні теорії мотивації

  58. Прогнозування на підприємствах малого та середнього бізнесу.

  59. Фактори впливу на зміни і формування обсягу діяльності на підприємствах побутового обслуговування.

  60. Визначення якості діяльності сервісних підприємств.

  61. Принципи та елементи загального управління якістю на підприємствах побутового обслуговування.

  62. Основні причини гарантування якості послуг.

  63. Діяльність щодо підвищення ефективності сфери послуг.

  64. Особливості маркетингових досліджень на підприємствах побутового обслуговування.

  65. Просування послуг на ринок.

  66. Реклама та її види.

  67. Цінова політика підприємств побутового обслуговування.

  68. Фактори впливу на ціноутворення послуг.

  69. Методи формування ціни на підприємствах побутового обслуговування.

  70. Склад методів і підходів визначення собівартості послуг на підприємствах побутового обслуговування.

  71. Використання бюджетування.

  72. Причини, що пояснюють необхідність формування запасів на сервісних підприємствах.

  73. Наслідки неоптимального планування періодичності та розмірів замовлення.

  74. Основні фактори впливу на прибуток підприємств побутового обслуговування.

  75. Визначення фінансових результатів при виконанні робіт та наданні послуг.

  76. Сучасні технології управління витратами та прибутками.

  77. Основні види робіт менеджера сервісного підприємства.

  78. Сутність і класифікація рішень у менеджменті сфери послуг.

  79. Процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень.

  80. Методи прийняття управлінських рішень.

  81. Сутність і значення інформації в процесі менеджменту.

  82. Комунікаційні процеси, його елементи і етапи.

  83. Психологія поведінки індивіда і способи управління нею.

  84. Формальні й неформальні групи, їх характеристика й основні показники.

  85. Причини утворення неформальних груп ї їх вплив на процес управління колективом сервісного підприємства.

  86. Теорії влади, їх сутність і основи.

  87. Сутність лідерства і його основні ознаки

  88. Стиль управління і його вплив на ефективність роботи підприємства

  89. Культура організації і культура менеджменту

  90. Сучасні моделі корпоративної культури

літературні джерела

Основні:

 1. Апопій В.В., Олексін І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. пос. /За ред. Апопія В.В. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 312.

 2. Балаева О.Н. Организация сферы услуг: экономика и управление: Конспект лекций. – М.: Высшая школа экономики, 2002. – 51 с.

 3. Болотніков А.О. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 144 с.

 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов. – М., 2003. – 285с.

 5. Воробьев С.Н., Уткин В.Б., Балдин К.В. Управленческие решения. Учебник. – М., 2003. – 317с.

 6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М., 2003. – 501с.

 7. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: Учебник. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2007. – 271 с.

 8. Губанов О.В. Управление, прогнозирование, информационные технологии в сервисной деятельности. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – 285 с.

 9. Данилишин Б.М., Куценко В.І. Остафійчук Я.В. Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства / Рада по вивчені продуктивних сил України, НАН України. – К.: ЗАТ «Ніч лава», 2005. – 328 с.

 10. Євдокимова І.М. Сфера послуг за сучасних умов: аналіз і прогнозування / Науково-дослідний економічний ін.-т. – К., 1995. – 156 с.

 11. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник / КНУ ім. Т.Шевченка. – К.: ІМВ, 2005. – 280 с.

 12. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту – К.: Академвидав, 2003. – 416с.

 13. Куценко В.І., Трілленберг Г.І. Менеджмент сфери послуг / НАН України; Рада по вивчені продуктивних сил України. – К., 2007. – 459 с.

 14. Мазаракі А.А. та ін.. Менеджмент: теорія і практика. – Х.: ТОВ «Атака ЛТД», 2007. – 584 с.

 15. Мартиненко М.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2004. – 496с.

 16. Мескон А., Хедоури Ф. Основи менеджмента. \ Пер. с англ.. – М.: Дело, 2000. – 704 с.

 17. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 560 с.

 18. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літер., 2003. – 112 с.

 19. Сфера обслуговування в Україні: нормативні документи: збірник основних законодавчих актів / О.М. Роїна (упор.). – К.: КНТ, 2007. – 457 с.

 20. Сфера сервиса: особенности развития, направления и методы исследования / В.Н. Соловьев, В.А. Бабурин, Б.В. Корнейчук и др. В.А.  Бабурин (науч. ред.). – СПб, 2001. – 303 с.

 21. Сфера услуг и проблемы зайнятости населения / В.В. Котилко, Л.С. Морозов (ред.); Инс-т региональной экономики и муниципального управления, Мос. гос. ун-т сервиса. – М.: МГУ сервиса, 2001. – 112 с.

 22. Сфера услуг: менеджмент: Учебн. пособ. / кол.авт.; под ред. Т.Д. Бурменко. – М.: КНОРУС, 2007. – 416 с.

 23. Сфера услуг: перспективное направление развития предпринимательской инициативы: (соц. исслед.) / А. Ефимова (отв. исп.) – Якутск, 2001. – 43 с.

 24. Тарнавська Н.В. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. – Тернопыль: Карт-Бланш, 2003. – 469с.

 25. Хміль Ф.І. Основи менеджменту – К.: Академія ВЦ, 2003. – 608с.

Додаткові:

 1. Армстронг М. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем – Ростов, 1998.

 2. Буздан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.: Основи, 2001. – 359с.

 3. Доль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер, 1999. – 560с.

 4. Дамари Р. Финансы и предпринимательство: финансовые инструменты, используемые западными фирмами для роста и развития организаций: пер. с англ. – Ярославль: Елень, 1993. – 220с.

 5. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / Пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 288 с.

 6. Економіка підприємства. Зб. практ. задач і ситуацій. – Навч. посібн. / С.Ф. Покропивний та інш. / Вид. 3-тє вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. –323 с.

 7. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.

 8. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. Під ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 703 с.

 9. Колпаков В.М. Методы управления. – К.: МАУП, 2003. – 368с.

 10. Коротков Э.М. Менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М., 2003. – 220с.

 11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1998. - 896 с.

 12. Котлер Ф. Маркетинг: гостеприимство и туризм: Учебник для вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мекенз: Пер. с англ. / Под ред. Р. Б. Ноздревой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 с.

 13. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. — М.: Вильяме, 1998. - 1056 с.

 14. Кредісов А.І., Панченко Є.Г. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999. – 556с.

 15. Кравченко А.И. История менеджмента – М., 2003.

 16. Кузьмин И. Психотехнологии и эффективный менеджмент. — М.: Технолог, шк. бизнеса, 1994.

 17. Лэйхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М Бизнес-коммуникации. – СПб: Питер, 2001. – 688 с.

 18. Маркіна І.А. Менеджмент підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Коопосвіта, 2000. – 268 с.

 19. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент. – К.: Каравела, 2006.

 20. Молл Е.Г. Менеджмент: организационное поведение: Учебное пособие. – М., 2000.

 21. Менеджмент организации: Уч. пос. /Румянцева З.П., Соломатин Н.А. и др. - М.: ИНФРА - М, 1995.

 22. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. – 704 с.

 23. Модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 2, 3, 9, 16. – М.: “ИНФРА-М”, 1999.

 24. Муэрс Р. Эффективное управление. Практическое руководство. /Пер. с англ. – М., 2000.

 25. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Менеджмент організації. – К., 2001. – 400с.

 26. Немцов В.Д. Стратегічний менеджмент. Підручник для ВНЗ. – К., 2004. – 560с.

 27. Ньюстром Д.В., Дэвис К. Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте. /Пер. с англ. – СПб., 2000.

 28. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. – 128с.

 29. Косовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. – К.: Знання, 2003. – 556 с.

 30. Основи менеджменту: Пер. з англ. /Стефан П.Робінс. – К.: Основи, 2002. – 672с.

 31. Основы менеджмента: Учебн. Для вузов /Под ред. Д.Д. Вачугова. – М., 2003. – 367с.

 32. Основы теории и практики менеджмента: Курс лекций: Учебное пособие для вузов /Соснин А.С., Мельниченко Л.В. – К., 2003. – 212с.

 33. Отенко И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия: Научное издание. – Харьков: Изд. ХДЭУ. – 2004. – 216 с.

 34. Палеха Ю. Организация современной деловой коммуникации: Уч.-метод. пос. — К.: МАУП, 1995.

 35. Пиз А. Язык телодвижения: Как читать мысли других людей по их жестам. — Нижний Новгород: Ай-кью, 1992.

 36. Плошайский П. Новые стратегии менеджменту для новой экономики. Изменения, руководство и манипуляции. – К., 2000.

 37. Покропивиий С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: Стратегія, організація, ефективність. Навч. посібн. К.: КНЕУ, 1998. 352 с.

 38. Свіщов М.В., Гречан А.П., Попович Л.М., Гавриленко Т.В. Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах: Навч. посібник / За ред. М.В. Свіщова. – К.: Арістей, 2005. – 528 с.

 39. Скібицька Л.І Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літер., 2007. – 417 с.

 40. Скотт Дж. Г. Конфликты: пути их преодоления.   К.: Внешторгиздат, 1991.

 41. Социальная психология: Курс лекц. / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Я. Зелинский. — К.: МАУП, 1995.

 42. Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика: Монографія. – Т.: Астон, 2002. – 416с.

 43. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібн. К.: Каравела, 2003. 432 с.

 44. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. – К.: Центр навч. літер., 2003. – 192 с.

 45. Томсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 46. Фатхутдинов Р.А., Управленчиские решения: Учебник. – М.: Инфра-М, 2003. – 314с.

 47. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения /Пер.с англ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 206с.

 48. Хлебович Д.И. Маркетинг услуг: Учеб. пособ. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – 183 с.

 49. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання, 2002.

 50. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 304 с.

 51. Шонесси О. Принципы организации управления фирмой. – М.: Бизнес-Информ, 2000. – 296с.

 52. Шуванов В. И. Социальная психология менеджмента. — М.: ЗАО «Бизнес-школа»; «Интел-синтез», 1997.

 53. Щекин Г. В. Визуальная психодиагностика и ее методы: познание людей по их внешнему облику: В 2 ч.   К.: МАУП, 1990.

 54. Шекшня С.В. Управление персоналом в современной органызации: Учебно-практическое пособие. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 288 с.

 55. Ягер Дж. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире бизнеса. / Пер. с англ. — М.: Джон Уайли Энд Санз, 1994.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.
 2. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (2)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.
 3. Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії у 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Українській інженерно-педагогічній академії здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 586014, дата видачі 05.
 4. Правила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра

  Документ
  Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 582010, дата отримання 14.
 5. Правила прийому до Одеської державної академії холоду у 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Одеській державній академії холоду (ОДАХ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АГ № 508040 від 04.

Другие похожие документы..