Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
 Консультацию (первичную) врача-специалиста. Определение курса терапевтических процедур и методов курортологического воздействия в соответствии с ин...полностью>>
'Программа дисциплины'
Данный курс имеет целью ознакомить студентов с лексическими явлениями современного французского языка, основными проблемами и тенденциями в лексиколо...полностью>>
'Программа дисциплины'
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по укрупненной группе 03 гума...полностью>>
'Документ'
Розглянувши поданий головним фінансовим управлінням облдержадміністрації звіт про виконання обласного бюджету за 2010 рік, слід зазначити, що основні...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Поточна перевірка супроводжується вербальним оцінюванням вчителя. З метою заохочення і стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів повні відповіді оцінюються балами.

Тематичний контроль передбачає оцінювання навчальних досягнень учнів після вивчення однієї або кількох програмних тем (розділів). Учитель, враховуючи індивідуальні навчально-пізнавальні можливості учнів, може оцінювати якість засвоєння основних більш узагальнених елементів знань і способів діяльності, уміння застосовувати їх за зразком і в новій ситуації. У такому випадку тематична перевірка може здійснюватися на окремому уроці або на самостійному етапі узагальнюючого уроку. При цьому враховується її результат та поточна успішність.

Тематична оцінка може виставлятися й автоматично, на підставі результатів вивчення учнем матеріалу теми упродовж її застосування з урахуванням поточних оцінок, навчальної активності учня, рівня самостійності тощо.

Підсумковий контроль здійснюється в кінці півріччя і навчального року. Підсумкова оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання. А за рік – на основі семестрових оцінок.

Кожну оцінку будь-якого виду контролю, вчитель повинен мотивувати, доводити до відома учня та оголошувати перед класом (групою).

Всі види контролю реалізуються за допомогою різних методів.

Методи контролю – це способи взаємопов’язані діяльності вчителя і учнів, спрямовані на виявлення та оцінювання змісту і характеру досягнень навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Для виявлення навчальних досягнень учнів використовуються методи: усної перевірки (повторення, відповідь на запитання, задавання питання); письмової перевірки (списування, самостійної та контрольної роботи, диктанти).

Усна перевірка дає змогу виявити зміст, яким володіють учні, вміння будувати відповідь у логічній послідовності, словниковий запас, а також рівень розвитку зв’язного мовлення, логічного мислення та інших навчально-пізнавальних процесів. Вона дає змогу одразу коригувати відповіді, спонукати учнів до усвідомлення недоліків, до виправлення помилок, аналізувати свою діяльність і діяльність інших учнів.

Виявлені під час перевірки результати навчально-пізнавальної діяльності учнів оцінюються.

Оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня в оволодінні змістом предмета порівняно з вимогами чинних програм.

Оцінювання – особлива сторона контролю, а педагогічна оцінка – його результат. Оцінка виражається в оцінних судженнях і висновках учителя, які є її якісними (словесними, вербальними) показниками, або в балах, або в кількісних показниках.

Основоположним в розробці критеріїв і норм оцінювання досягнень школярів із ЗПР з іноземної мови є розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.

Об’єктами перевірки та оцінювання є:

 • мовленнєві уміння й навички (аудіювання, говоріння, читання, письмо);

 • знання про мову й мовлення, мовні уміння й навички;

 • графічні навички письма і якість ведення зошитів.

Виділяються чотири інтегровані рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

1 рівень – початковий. Учень уміє писати вивчені слова. Учень знає вивчені найбільш поширені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні. Учень розпізнає та читає окремі вивчені слова. Учень розпізнає на слух вивчені найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

2 рівень – середній. Учень уміє писати прості непоширені речення. Учень знає вивчені найбільш поширені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні. Учень читає та розуміє окремі прості непоширені речення. Учень розпізнає на слух окремі прості непоширені речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

3 рівень – достатній. Учень уміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми. Учень уміє робити короткі повідомлення з вивченої теми за опорами, вживаючи прості речення, ставити запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні є помилки. Учень уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись. Учень розуміє основний зміст, пред’явлених у нормальному темпі, невеликими за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі.

4 рівень – високий. Учень уміє написати повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори. Учень уміє зв’язано висловлюватись відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, ставити питання та відповідати на них; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню. Учень уміє читати з повним розумінням короткі тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися або відшукати у словнику, знаходити потрібну інформацію у текстах інформаційного характеру. Учень розуміє основний зміст, пред’явлених у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалів, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись.

Рівні

Бали

1-початковий

1-3

2-середній

4-6

3-достатній

7-9

4-високий

10-12

Так в 2 та 3 класі початкової школи оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови було вербальне, а з 4 класу – в балах за 12-бальною шкалою.

У середній спеціальній загальноосвітній школі інтенсивної педагогічної корекції також важливе вербальне оцінювання. В зв’язку з низьким рівнем довільності поведінки, дітей важко включити в роботу на уроці – за вказівкою вчителя виконувати те чи інше завдання, дотримуватися шкільного режиму. Тому оцінка повинна виступати засобом формування мотиваційної готовності до навчання та довільної поведінки дитини. Слід помічати і заохочувати найменші прояви її самостійності на уроці і позаурочний час, всіляко підтримувати бажання бути дорослішою, виконувати правила шкільного життя.

В школі у частини дітей із ЗПР виявляються труднощі у навчанні, зумовлені особливостями їх працездатності. Розлади працездатності у дітей із ЗПР можуть бути наслідком незрілості чи ослабленості вищої нервової діяльності. При цьому нервові процеси бувають надмірно виснажуваними, інертними, неврівноваженими. Дитина з такою нервовою системою дуже швидко стомлюється від будь-якого інтелектуального навантаження. В стані втоми вона не може засвоювати не лише нові завдання, але й впоратися з тим завданням, яке перед цим виконувала досить успішно. Крім того, у дітей із ЗПР можна спостерігати і періодичне коливання працездатності без видимих зовнішніх причин. Тоді діти стають особливо малопродуктивними як у засвоєнні, так і у відтворенні навчального матеріалу.

В частини дітей загальна нервова ослабленість може поєднуватися з переважанням процесів збудження. Такі діти розгальмовані, їм важко зосередитися під час пояснення нового матеріалу, виконати навіть найпростіше завдання без підтримки їх уваги з боку вчителя. На уроці вони постійно крутяться, зачіпають інших дітей і можуть бути серйозною перешкодою роботи учителя з класом.

В міру залучення учнів до навчального процесу, який виключає перевантаження та передбачає індивідуальний підхід до кожної дитини, поступово згладжує негативні виявлення працездатності. І знову таки суттєву роль у підвищенні продуктивності навчання відіграватиме оцінка. Функція оцінювання навчальної діяльності полягатиме у постійному стимулюванні дитини, заохочуванні, привертанні її уваги до об’єкта засвоєння.

Для розвитку дитячої психіки дуже важливою умовою є емоційний комфорт усвідомлення “Я хороший”. Ця впевненість підтримується позитивним ставленням до дитини дорослих. Діти із ЗПР приходять до школи з досвідом неуспішного попереднього навчання, перебування в групі дитячого садка або початковій школі, де вони терпіли становище найгірших у колективі, часто бували об’єктом глузування, зневаги. Ними часто були незадоволені батьки, які порівнювали свою дитину з дітьми, що нормально розвиваються. Тому ці діти особливо потребують розуміння, співчуття з боку вчителя. Дуже важливо підмічати і заохочувати навіть незначні успіхи кожної дитини, розвивати у неї віру у власні сили та можливості. Оцінюючи діяльність школяра учитель повинен пам’ятати, що той не здатний відокремлювати негативні результати своїх дій і вчинків від позитивної оцінки себе. Тому під час оцінювання важливо формувати у дитини розуміння – оцінюється те, що вона зробила, а не її особистість. Це потрібно підкреслювати не лише в розгорнутому словесному оцінюванні, а й лаконічних висловлюваннях. Наприклад, “я задоволена тим, як ти написав”, “я не задоволена, що ти не розв’язав задачу”, краще, ніж “молодець”, “я тобою не задоволена”. В першому випадку оцінюється те, що виконав учень, а в іншому – його особистість. Учень повинен розглядати оцінку як показник рівня його знань і вмінь, розуміти, що оцінюються його конкретні дії. Слід порівнювати роботу дитини з тим, як вона працювала раніше, підкреслюючи при цьому її позитивні зрушення, і не порівнювати успіхи чи невдачі дитини з показниками інших дітей. Доцільно вчити дітей здійснювати само- та взаємооцінки, колективну оцінку. Це активізує навчальну роботу, підвищує самооцінку дитини, відчуття її значущості у колективі, сприяє усвідомленню турботи про неї товаришів.

Форми і прийоми оцінювання навчальної діяльності учнів середніх класів, які вивчають іноземну мову, спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної ,можуть бути такими:

 1. Різні форми схвалення, заохочення, стимулювання: справився; чудово, стараєшся; добре виконав, постарайся ще краще. У такій формі висловлюються зауваження: пиши охайніше, не поспішай, ще раз подивись на зразок і напиши так само та ін.

 2. Розгорнуте словесне оцінювання (учитель аналізує хід роботи, її результат, спосіб виконання, показує, що саме варте уваги, стимулює учнів наслідувати зразок відповіді, пояснює можливість сказати ясніше, точніше).

 3. Перспективна й відточена оцінка (вчитель роз’яснює, за яких умов учень може в перспективі одержати найвище схвалення).

 4. Відзначення активності учнів на уроці умовними символами, геометричними фігурами тощо.

 5. Ігрова оцінка – нагородження переможців, учасників гри різними ігровими атрибутами (книжками, іграшками тощо).

5 КЛАС (4-й рік навчання)

(3,5 годин на тиждень, усього 119 години)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

Навчання усного мовлення:

Аудіювання і говоріння.

Навчання писемного мовлення: Каліграфічне написання слів, речень, текстів.
Навчання лексики

Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.

Навчання граматики

Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

 • Модальні дієслова: can, may;

 • Іменник: утворення множини;

 • Присвійний відмінок;

 • Артикль: означений, неозначений, відсутність артикля;

За результатами учень повинен:

Аудіювання:

розрізняти окремі знайомі слова і прості найбільш вживані фрази у мовленні, яке звучить повільно та чітко в ситуаціях повсякденного спілкування;

розуміти і реагувати на запитання;

розуміти короткі прості пояснення;

демонструвати розуміння слів, ведучи діалог;

розуміти мовлення вчителя, своїх однокласників;

Монологічне мовлення:

робити короткі повідомлення про певні події та факти;

передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого (на уроці, у школі, вдома), коротко висловлюючи своє ставлення до осіб, явищ тощо, про які йде мова;

Продовжувати виконувати корекційно-розвиткову роботу, розпочату на початковому етапі вивчення іноземної мови.

Міцність засвоєння матеріалу залежить також від комплексності підключення аналізаторів (зорового, слухового, рухового).

Корекційно-розвивальна робота передбачає:

 • формування усіх сторін та складових діяльності (потреб, мотивів, інтересу до процесу, змісту, результату);

 • здобуття необхідних для виконання діяльності знань;

 • навчання дій, операцій, рухів, за допомогою яких виконується діяльність.

Засвоєння етапів діяльності (аналіз та розуміння умов завдань, планування та організація його виконання, власне виконання завдання, самоконтроль діяльності; надання діяльності усвідомленого характеру, що проявляється у її регульованості – розумінні, вербалізації, довільності, доцільності.

Розвиток регулюючої функції мовлення щодо виконання практичної діяльності: розуміння інструкції, виконання словесних вказівок, прийняття вербальної допомоги.

№ п.п.

К-ть.

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

28

15

15

12

10

15

15

9

Сфери спілкування:

 • Я, моя сім’я та друзі: національність, звички, уподобання; розпорядок дня

 • Природа: свійські тварини, особливості зовнішності, поведінки

 • Людина: охорона здоров’я, продукти харчування;

 • Життя суспільства: медичне обслуговування;

- Правила безпеки;

 • Шкільне життя: урок іноземної мови;

 • Робота і професії: професії;

 • Дозвілля: фізичні вправи та відпочинок.

описувати малюнок використовуючи для цього у разі необхідності вербальні опори;

Діалогічне мовлення:

спілкуватися із співрозмовником у простих типових ситуаціях, передбачених програмою, які не вимагають обґрунтувань, роздумів тощо;

будувати діалог, використовуючи найбільш уживані типи діалогічних єдностей, основні формули мовленнєвого етикету, прийнятого у країнах, мова якої вивчається;

створювати мікро діалог, виступаючи в певних ролях;

Читання:

розуміти досить прості короткі навчальні тексти, фрази чи речення, побудовані на вивченому мовному матеріалі, який співвідноситься з визначенням програми сферами спілкування для одержання повної і передачі її іншим, використовуючи мовну здогадку .

Письмо:

каліграфічно писати слова, словосполучення, речення, короткі тексти;

самостійно складати речення;

писати під диктовку вчителя вивчені слова, словосполучення, речення;

Розвиток слухового сприймання.

Розвиток фонематичного слуху.

Розвиток словесної пам’яті.

Збагачення словникового запасу.

Розвиток мовленнєвої уваги та пам’яті.

Для послаблення негативних емоцій, продовжувати формування:

- моральних почуттів (почуття гуманності, доброзичливості, любові, дружби, співпереживання);

- практичних почуттів (передусім зацікавленого ставлення до діяльності);

- естетичних почуттів (емоційне ставлення до прекрасного у природі, житті людини);

6 КЛАС ( 5-й рік навчання)

(3 години на тиждень, усього 102 години)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

Навчання усного мовлення:

Аудіювання і говоріння.

Навчання писемного мовлення: Каліграфічне написання слів, речень, текстів.
Навчання лексики

Введення лексичної одиниці та її закріплення.

Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.

Навчання граматики

Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

 • Present/Past/Future Indefinite;

 • Ступені порівняння прикметників;

 • Прислівники часу: Now, today;

 • Прислівники частоти:Always, sometimes, often;

За результатами учень повинен:

Аудіювання:

Розрізняти мовлення вчителя у нормальному темпі: короткі речення, діалоги, вірші, пісні, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;

демонструвати розуміння основного змісту прослуханих текстів різного характеру і реагувати на запитання;

Монологічне мовлення:

робити короткі повідомлення про певні події та факти;

висловлювати своє ставлення: згода./незгода, задоволення/незадоволення;

описувати явища та об’єкти.

Продовжувати виконувати корекційно-розвиткову роботу, розпочату в попередніх класах при вивченні іноземної мови.

Продовжувати роботу по підтримці нестабільної довільної увагу учнів з ЗПР , пропонується наповнювати навчальний процес іграми, віршами, піснями, які не тільки задовольняють потребу у відпочинку, а й забезпечують продовження тренування навчального матеріалу. В результаті гра на уроках (утому числі рольова) як основний вид діяльності школярів середньої школи стає прототипом реальних відносин у дитячому колективі, сприяє встановленню дружніх стосунків у групі, підвищує зацікавленість у діалозі з ровесниками.

Вагоме значення набуває вміння вчителя створити з учнями дружну команду, в якій би вони вчилися єдності, толерантності, відкритості, а також ставленню до іноземної мови як до засобу комунікації та взаємодії.

№ п.п.

К-ть.

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

1

2

3

4

5

6

14

26

10

15

15

22

Сфери спілкування:

 • Я, моя сім’я та друзі: мій дім, кімната;

 • Природа: пори року, календар, погода, навколишнє середовище;

 • Дозвілля: улюблені ігри, спорт, шкільні канікули;

 • Короткі відомості про країну, мова якої вивчається;

- Наука і культура: казки

- Життя суспільства: мандрівки, подорож, транспорт, покупки, місто

Діалогічне мовлення:

Вести діалоги, правильно і швидко реагувати на репліку співрозмовника;

Звернутися до партнера з проханням повторити фразу;

Вести діалог – розпитування, діалог – обміну думками.

Читання:

уміти читати вголос, співвідносячи сприйняття графічних знаків з їх відповідними значеннями;

читати вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;

Письмо:

каліграфічно писати великі та малі букви; слова, словосполучення, речення;

писати під диктовку вчителя вивчені слова, словосполучення, речення;

уміти писати адресу, назви міст;

Розвивати слухове сприйняття і розуміння іноземної мови.

Формувати вміння концентрувати довільну увагу.

Розвивати пам'ять та увагу.

Розвивати навики діалогічної та монологічної мови, культури розмовної поведінки.

Розвиток образної пам’яті та логічного мислення.

Розвивати зв’язну мову.

7 КЛАС ( 6-й рік навчання)

(3 години на тиждень, усього 102 годин)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

Навчання усного мовлення:

Аудіювання і говоріння.

Навчання писемного мовлення: Каліграфічне написання слів, речень, текстів.
Навчання лексики

Введення лексичної одиниці та її закріплення.

Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.

Навчання граматики

Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

 • Present/Past/Future Indefinite;

 • Present Continuous;

 • There is/are;

 • Модальні дієслова: can, must, may, should;

 • Прислівники ступеня (enough, too);

 • Числівники кількісні та похідні.

За результатами учень повинен:

Аудіювання:

розрізняти окремі знайомі слова і прості найбільш вживані фрази у мовленні, яке звучить повільно та чітко в ситуаціях повсякденного спілкування;

розуміти невеликі за обсягом повідомлення й інструкції;

розуміти короткі прості пояснення,

аудіо касети можуть містити до 1% невідомих слів і окремих граматичних явищ, зрозумілих з контексту.

Монологічне мовлення:

передавати розгорнуте повідомлення з теми, передавати зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, оповіді, давати йому оцінку;

робити підготовлене повідомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості;

Діалогічне мовлення:

вести діалог, правильно і швидко реагувати на репліку співрозмовника, використовуючи при цьому репліки спонукального характеру і такі діалогічні єдності, як згода (або відмова й пояснення причини), наказ;

висловлювати свою думку про конкретні факти і події, використовуючи при цьому вивчені види запитань;

створити мікро діалог, виступаючи в певних ролях.

Продовжувати виконувати корекційно-розвиткову роботу, розпочату в попередніх класах при вивченні іноземної мови.

Потребують розвитку мова і мовлення, усі функції та види мовлення.

Для посилення мовленнєвої регуляції діяльності необхідна робота по відтворенню дитиною інструкції (завдання), сприяння розуміння цієї інструкції, а також формування фіксуючого, супроводжуючого і, особливо, плануючого мовлення у зазначеній послідовності. При цьому, до самостійного мовленнєвого звіту про діяльність дитина підводиться поступово.

Розвиток регулюючої функції мовлення щодо виконання практичної діяльності: розуміння інструкції, виконання словесних вказівок, прийняття вербальної допомоги.

Робота у напрямі долання неорганізованого розмовного стилю.

№ п.п.

К-ть.

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

1

2

3

4

5

6

7

14

12

14

10

20

22

10

Сфери спілкування:

 • Я, моя сім’я та друзі: опис зовнішності, рис характеру стосунки з іншими людьми;

 • Шкільне життя: шкільне життя, особливості шкільного дня

 • Природа: дикі тварини, особливості зовнішності, поведінки ;

 • Дозвілля: інтереси та захоплення, подорож;

 • Наука і культура: біографії видатних людей, цікаві факти

 • Життя суспільства: телебачення, кіно, улюблений фільм, журнал; місто, визначні місця, пам’ятники

- Робота і професії: визначення професій, причини вибору, майбутні плани

Читання:

читати вголос, співвідносячи сприйняття графічних знаків з їх відповідними значеннями;

читати про себе з повним розумінням тексту, побудованого на засвоєному мовному матеріалі;

розуміти нескладні різнопланові тексти (значення незнайомих слів розкриваються на основі здогадок, малюнка, схожості з рідною мовою). Тексти можуть містити до 1% невідомих слів, які пояснюються в коментарі або про значення яких можна здогадатися, а також до 1% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому.

Письмо:

каліграфічно писати слова, словосполучення, речення, короткі тексти;

самостійно складати речення на основі вербальних та зорових опор;

писати диктанти різних типів (підготовлені, авто -диктанти, диктанти вивчених слів, вибіркові);

Розвиток емоційної сфери для формування відповідності переживань, ситуації, урегульованості надто сильних емоційних як негативних так і позитивних.

Шляхи послаблення негативних емоцій:

- переключення на діяльність, що викликає позитивні емоції;

- заняття фізичною культурою, м’язові навантаження;

- переключення уваги зі значущості результатів на технічні деталі розв’язання завдання;

- регуляція зовнішнього прояву емоцій;

- активізація почуття гумору.

8 КЛАС ( 7-й рік навчання)

(2 години на тиждень, усього 68 годин)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

Навчання усного мовлення:

Аудіювання і говоріння.

Навчання писемного мовлення: Каліграфічне написання слів, речень, текстів.
Навчання лексики

Введення лексичної одиниці та її закріплення.

Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.

Навчання граматики

Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

- Regular and Irregular forms;

 • Present/Past/Future Indefinite;

 • Present/Past Continuous;

 • Present Perfect;

 • Модальні дієслова: can, could, must, may, should;

 • Прислівники: ступені порівняння прикметників, вживання прикметників з as…as; not so …as;

 • Числівники складені.

 • Займенники: заперечні, означальні;

 • Типи питальних речень: загальні, спеціальні, альтернативні.

За результатами учень повинен:

Аудіювання:

розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередковано (запис на касеті висловлювання носія мови), представлене в нормальному темпі у звукозапису;

розуміти невеликі за обсягом повідомлення й інструкції, аудіо касети можуть містити до 2% невідомих слів і окремих граматичних явищ, зрозумілих з контексту;

Монологічне мовлення:

робити короткі повідомлення з теми, передавати своїми словами зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису, давати йому свою оцінку;

робити підготовлене повідомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.

описувати малюнок використовуючи для цього у разі необхідності вербальні опори;

Продовжувати виконувати корекційно-розвиткову роботу, розпочату в попередніх класах при вивченні іноземної мови.

Міцність засвоєння матеріалу залежить також від комплексності підключення аналізаторів (зорового, слухового, рухового).

Корекційно-розвивальна робота передбачає:

 • формування усіх сторін та складових діяльності (потреб, мотивів, інтересу до процесу, змісту, результату);

 • здобуття необхідних для виконання діяльності знань;

 • навчання дій, операцій, рухів, за допомогою яких виконується діяльність.

Потребують розвитку мова і мовлення, усі функції та види мовлення.

Для посилення мовленнєвої регуляції діяльності необхідна робота по відтворенню дитиною інструкції (завдання), сприяння розуміння цієї інструкції, а також формування фіксуючого, супроводжуючого і, особливо, плануючого мовлення у зазначеній послідовності. Розвиток регулюючої функції мовлення щодо виконання практичної діяльності: розуміння інструкції, виконання словесних вказівок, прийняття вербальної допомоги.

Робота у напрямі долання неорганізованого розмовного стилю.

№ п.п.

К-ть.

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

1

2

3

4

5

6

7

10

10

10

10

10

8

10

Сфери спілкування:

 • Я, моя сім’я та друзі: стосунки з іншими людьми, повсякденне життя

 • Шкільне життя: стосунки, улюблені предмети, урок англійської

 • Природа: довкілля, охорона довкілля ;

 • Дозвілля: відпочинок, мандрівки, світ спорту;

- Наука і культура: пам’ятники культури різних країн;

- Життя суспільства: життя у місті, транспорт;

- Робота і професії: професії, професійне становлення ;

Діалогічне мовлення:

вести діалог, обмінюватися інформацією, висловлювати свою думку про конкретні факти і події використовуючи при цьому вивчені види запитань;

правильно і швидко реагувати на репліку співрозмовника;

створити мікро діалог, виступаючи в певних ролях.

Читання:

розуміти нескладні різнопланові тексти (значення незнайомих слів розкриваються на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою). Тексти можуть містити до 1% невідомих слів, які пояснюються в коментарі або про значення яких можна здогадатися, а також до 2% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому;

розуміти інформацію під час читання адекватно до його цілей (повне, точне, глибоке розуміння, ознайомлення зі змістом, перегляду тексту тощо).

Письмо:

самостійно складати речення, на основі вербальних чи зорових опор;

писати диктанти різних типів і стисло передати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;

писати короткі твори за темою

Розвиток слухового сприймання.

Розвиток фонематичного слуху.

Розвиток словесної пам’яті.

Збагачення словникового запасу.

Розвиток мовленнєвої уваги та пам’яті

Розвивати слухове сприйняття розуміння і іноземної мови.

Формувати вміння концентрувати довільну увагу.

Розвивати пам'ять та увагу.

Розвивати навики діалогічної та монологічної мови, культури розмовної поведінки.

Розвивати образну пам’ять та логічне мислення.

Розвивати зв’язну мову

9 КЛАС ( 8-й рік навчання)

(2 години на тиждень, усього 68 годин)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

Навчання усного мовлення:

Аудіювання і говоріння.

Навчання писемного мовлення: Каліграфічне написання слів, речень, текстів.
Навчання лексики

Введення лексичної одиниці та її закріплення.

Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.

Навчання граматики

Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

- Active, Passive; Modal Verbs; Gerund;

 • Іменник, артикль, прислівник, прикметник, сполучник, числівник, займенник, прийменник.

 • Типи питальних речень: загальні, спеціальні, альтернативні.

За результатами учень повинен:

Аудіювання:

розуміти основний зміст не дуже складних текстів пізнавального характеру, виділяти основну думку, ідею, факти, диференціювати основні факти і другорядну інформацію, узагальнювати інформацію і зіставляти її з власним досвідом;

розуміти нескладне мовлення в межах приватної, публічної та освітньої сфери з метою задоволення елементарних потреб, у випадку необхідності вміти перепитати;

розуміти короткі прості пояснення.

Монологічне мовлення:

уміти висловлювати свої думки відповідно до певної ситуації або у зв’язку з тим, що прочитали чи почули; робити короткі повідомлення у межах відповідної сфери спілкування, використовуючи у разі необхідності вербальні або зорові опори;

передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, використовуючи опис, переказ або змішані типи монологу, коротко висловлюючи своє ставлення до осіб, явищ тощо, про які йде мова;

Продовжувати виконувати корекційно-розвиткову роботу, розпочату в попередніх класах при вивченні іноземної мови.

Розвивати вміння утримувати інформацію протягом певного часу, враховуючи, що перший і останній елементи в ряду інформації утримуються краще, ніж середні (крайовий ефект пам’яті).

Розвивати пам’ять, враховуючи закономірність забування.

Використовувати прийоми пригадування. Систематичне заучування матеріалу невеликими порціями.

Формування усіх видів пам’яті: довільної, смислової, мимовільної та механічної.

Посилення наочності уявлень, посилення стійкості і постійності, формування узагальненості уявлень.

№ п.п.

К-ть.

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

1

2

3

4

5

6

7

10

10

10

10

10

10

8

Сфери спілкування:

 • Я, моя сім’я та друзі: обов’язки у сім’ї, стосунки із друзями та оточуючими, гармонійний спосіб життя

 • Шкільне життя: школа та освіта, Інтернет

 • Природа: охорона навколишнього середовища;

 • Дозвілля: хобі, захоплення, розваги, туризм, подорож

-Людина: людська зовнішність та характер

- Життя суспільства: культура та наука, суспільство

- Робота і професії: моя майбутня професія

Діалогічне мовлення:

вести діалог, обмінюватись інформацією, висловлювати свою думку про конкретні факти і події, використовуючись при цьому вивчені види запитань;

спілкуватися із співрозмовником у простих типових ситуаціях, передбачених програмою, які не вимагають обґрунтувань, роздумів тощо;

будувати діалог, використовуючи найбільш уживані типи діалогічних єдностей, основні формули мовленнєвого етикету, прийнятого у країнах, мова якої вивчається;

запрошувати нову інформацію, використовуючи для цього запитання різних типів

Читання:

розуміти основний зміст текстів різного жанру і стилю, виділяти головну думку або ідею автора чи порушену ним проблему, диференціювати основну і другорядну інформацію, усвідомлювати взаємозв’язок подій і фактів, логіку розповіді, прогнозувати подальший розвиток подій, робити власні висновки та оцінки.

Уміти проглянути текст чи серію текстів з метою пошуку потрібної інформації та оцінки її значення. Тексти можуть мати до 3% невідомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% невідомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому..

Письмо:

писати диктанти різних типів і стисло передати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;

писати твори або реферати за темою;

уміти заповнювати анкету з основними відомостями про себе.

Корекційно-розвиткова робота має спрямовуватися на наочно-дійове мислення (формування цілеспрямованої діяльності), наочно-образного мислення (що відбулося спочатку, що потім, чим закінчилося) та на абстрактно-логічне мислення (групувати, класифікувати предмети).

Розвиток регулюючої функції мовлення щодо виконання практичної діяльності: розуміння інструкції, виконання словесних вказівок, прийняття вербальної допомоги. Особливе значення має розвиток довільної уваги.

Формування доброзичливості, любові, дружби, естетичних почуттів.

Формування довільності дій та волі, пов’язаної з доланням посильних перешкод у розв’язанні поставлених задач.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції (2)

  Документ
  Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти і науки України, і таким чином відповідає Державному освітньому стандарту загальноосвітньої школи, зокрема і Державному освітньому стандарту
 2. Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції (1)

  Документ
  Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти і науки України, і таким чином відповідає Державному освітньому стандарту загальноосвітньої школи, зокрема і Державному освітньому стандарту
 3. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (7)

  Документ
  Програми з хімії (освітня галузь «Природознавство»), основ здоров`я (освітня галузь «Здоров`я і фізична культура») розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР)
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (11)

  Документ
  Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) основі Державного стандарту базової освіти (освітня галузь «Мова і література»).
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (2)

  Документ
  Програми з історії України, всесвітньої історії та правознавства розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) на основі Державного стандарту базової освіти (освітня

Другие похожие документы..