Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Цели урока: Повторить с учащимися положение металлов в ПСХЭ, особенности строения их атомов и кристаллов (металлическую решетку). Обобщить и расширит...полностью>>
'Документ'
Государства - участники настоящей Конвенции, учитывая важнейшую роль договоров в истории международных отношений, признавая все возрастающее значение ...полностью>>
'Документ'
не позволяет развивать у учащихся способность осмысленного чтения текста, способности восстанавливать за словами, внешними действиями участников их це...полностью>>
'Документ'
Почему именно Тбилиси в такие особо знаменательные дни?! – известное Тбилиское гостеприимство и многовековая традиция застолья – а без этого торжеств ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 7

Верхняцький навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 - ліцей»

План роботи

методичного об’єднання

класних керівників

на 2011 – 2012 навчальний рік

І. Вступ

Про роботу методичного об’єднання класних керівників

за 2010-2011н.р.

Методичне об'єднання класних керівників структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах. Методичну роботу з педагогами-вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання : «Використання інтерактивних технологій в процесі формування системи цінностей громадянина-патріота». Його побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки класних керівників

Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

 • Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення

особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;

 • Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань

практичної реалізації особистісно зорієнтованих ви­ховних технологій,

забезпечен­ня системності в роботі;

• вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково-

теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної

майстерності, роз­виток творчості, нового педаго­гічного мислення;

 • ознайомлення та впрова­дження передового педагогіч­ного досвіду;

 • впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних

форм роботи: ро­льових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів

тощо.

Система роботи над проблемою:

Етапи 2008-2013р.р.

І етап (2008-2009р.р.)

Діагностика Теоретичне обґрунтування проблеми.

Розробка творчою групою моделі реалізації проблеми.

(Від зразка до творчості)

ІІ етап (2009-2010р.р.)

Вдосконалення системи роботи в контексті роботи над проблемою.

Активізація практичної діяльності.

(Співробітництво. Узгодження методів ,засобів діяльності)

ІІІ етап (2010-2011р.р.)

Впровадження наукових досліджень в практику.

Створення банку даних щодо результатів роботи над проблемою.

(Самостійна активність вчителів)

ІV етап (2011-2012р.р.)

Проведення моніторингів виховної системи.

Аналіз та самоаналіз результатів впровадження.

(Творча активність)

V етап (2012-2013р.р.)

Наслідки роботи над проблемою.

Розробка та прийняття рекомендацій.

(Екстертна оцінка)

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об'єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб'єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтер-активних методик у виховний процес.

Творчим кредом діяльності МО взагалом та кожного класного керівника особисто було положення «Виховуючи - виховуюсь, навчаючи - вчусь».

Організовуючи і реалізуючи методичну роботу, виховну діяльність класні керівники керувалися Конституцією України, Конвенцію ООН про права дитини, Законом України «Про загальну освіту», Положенням про класного керівника, Концепцією формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, Національною Програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, сучасні освітні технології, досвід і практику О.М. Коберника, Т.Д. Дем’янюк, М.О. Булгакова, Л. Кацинська, О.А. Захаренка, В. Сухомлинського, І. Д. Беха, діючі в межах НВК: Програму громадянського виховання дітей та учнівської молоді, програму «Шлях до себе», проекти, заходи, річний план роботи.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Підвищення професійного, методичного рівня класних керівників здійснювалося через різні форми методичної роботи в тому числі в рамках МО.

Було проведено 5 засідань МО.

Загальна тематика: «КРОК ДО ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ЧЕРЕЗ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ».

Тематика засідань:

Засідання 1.

« Крок до освіти майбутнього через визначення основних напрямків методичної та виховної роботи : досвід, практика, проблеми і методичні пошуки».

Засідання 2

«Крок до освіти майбутнього через соціалізацію особистості та сприяння її творчому розвитку»

Засідання 3

«Крок до освіти майбутнього через моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу».

Засідання 4

«Крок до освіти майбутнього через створення умов для самореалізації та задоволення базових потреб особистості».

Засідання 5

« Крок до освіти майбутнього через особистісно-орієнтовану модель виховної системи»

Щорічно класні керівники , ЗВР, соціально-педагогічна службу, ПО, школи приймають активну участь у районних та обласних виставках педагогічних технологій, підвищують професійну майстерность через індивідуальні траєкторії розвитку та самоменеджмент;, зокрема роках були випущенні посібники з питань вихованої роботи:

2008-2009 н.р.

Назва посібника

Ашакіна Інна Іванівна

Методичний посібник «Методичні рекомендації щодо проведення тижня антитютюнової пропаганди»

Пустова Оксана Петрівна

Авторські розробки «На веселковій хвилі (сценарії шкільних свят)»

Остапенко Світлана Григорівна

Методичний посібник «Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики»

Ступак Ірина Миколаївна

Методичний посібник «На допомогу вчителю про страх, як психологічну проблему»

2009-2010 н.р.

Денисюк Людмила Миколаївна

Методичний посібник «Впровадження ідей О. Захаренка в навчально-виховний процес»

2010-2011 н.р.

Ковальська Ніна Яківна

Денисюк Людмила Миколаївна

Посібник «Стратегія і тактика виховної діяльності»

Ковальська Ніна Яківна

Пастух Тетяна Володимирівна

Денисюк Людмила Миколаївна

Ступак Ірина Миколаївна

Ашакіна Інна Іванівна

Посібник «Профільність навчання – соціальний захист молодої людини»

Ковальська Ніна Яківна

Пастух Тетяна Володимирівна

Денисюк Людмила Миколаївна

Комаровська Леся Станіславівна

Ашакіна Інна Іванівна

Ступак Ірина Миколаївна

Посібник «Освітній моніторинг у школі»

Ковальська Ніна Яківна

Денисюк Людмила Миколаївна

Дейдиш Лариса Анатоліївна

Посібник «Менеджмент харчування у навчальних закладах»

Денисюк Людмила Миколаївна

Методичний посібник «Ідеї мудрості (мотивація навчальної діяльності, виховний аспект уроку)»

Куркіна Раїса Миколаївна

Методичний посібник „Бібліотечні уроки як спосіб формування читача”

Участь учителів у виставці передових педагогічних технологій – інноваційний потік, який збагачує виховну практику НВК новими ідеями, новими технологіями. Педагоги вдосконалюють і по-новому осмислюють елементи створених систем задля позитивного результату, швидко сприймають і органічно використовують інноваційні технології, нові засоби, підходи та методи навчання. Представлені методичні посібники сприяють оновленню педагогічного процесу, вносять нове у традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості.

Цікавою, з великою долею самовіддачі проходила участь класних керівників у роботах педрад, педагогічних читаннях, нарад при директору, де в тому числі акцентувалась увага на таких питаннях, як:

 • Індивідуальна робота з учнями схильними до правопорушень, пропусків уроків.

 • Моніторинг відвідування учнями НВК.

 • Планування роботи на канікули.

 • Моніторинг участі класних керівників у виховній діяльності НВВ, КТС.

 • Розвиток учнівського самоврядування в 5-11 класах.

 • Використання нових педагогічних технологій в практиці роботи педколективу.

 • Моніторингове дослідження якості освітньої діяльності НВК. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

 • Охорона дитинства.

 • Система профілактики правопорушень в НВК

Щомісячно проводилися методичні оперативні наради класних керівників, де зверталася увага на всі аспекти виховної діяльності.

Головне завдання в роботі класного керівника-створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :

а) гурткова робота та робота за інтересами;

б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола

спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій , походів.

Організація самоосвіти

Самоосвітня робота класних керівників над підвищенням рівня їхньої професійної майстерності:

Списки класних керівників та перелік проблем, над якими працюватимуть класні керівники:

2010-2011н.р.

П.І.Б. учителя

Проблема для поглибленого опрацювання

Форма звітування

1.

Буторіна Тетяна Михайлівна

Формування колективу через активізацію колективної виховної роботи та створення умов для вивчення та розвитку можливостей особистості

2

Покотило Наталя Романівна

Формування колективу через активізацію колективної виховної роботи та створення умов для вивчення та розвитку можливостей особистості.

3

Гопанюк Павліна

Петрівна

Формування громадянина-патріота України через систему цінностей родинного виховання.

4

Волошенко Ірина Миколаївна

Формування громадянина-патріота України , підготовленого до життя, з високою національною свідомістю.

5

Попадюк Олена Валеріївна

Формування колективу через активізацію колективної виховної роботи

6

Рибачок Наталя Борисівна

Формування цілісної моральної особистості з розвинутим гуманістичними рисами.

7

Нагірна Алла Станіславівна

Розвиток творчої ініціативи , активності особистості через мотивацію та само мотивацію учнів.

8-А

Коломієць Олександра Валентинівна

Формування дружного, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективних творчих справ.

8-Б

Мишак Лариса Володимирівна

Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності.

9

Рудь Наталя Федорівна

Формування в учнів свідомого ставлення до здорового способу життя через участь у громадській та позакласній роботі

10

Остапенко Світлана Григорівна

Формування колективу через активізацію колективної виховної роботи та створення умов для вивчення та розвитку можливостей особистості.

11-А

Запарована Лариса Володимирівна

Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

11-Б

Ступак Ірина Миколаївна

Формування пізнавальної діяльності, підтримка інтересу до навчання та значимості високого рівня знань

ГПД

Сізікова Тетяна Олексіївна

Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

ГПД

Збаращук Наталя Павлівна

Виховання особистісних рис майбутнього громадянина через використання рухливих ігор на ГПД


В рамках роботи МО в тому числі були проведені: семінар –практикум: «Впровадження ідей О. А. Захаренка в практику виховної діяльності НВК», педагогічна трибуна : « Сучасні виховні технології»(з досвіду роботи Коломієць О.В. ), ділова гра «Нестандартні форми методичної роботи», круглий стіл: «Соціалізація особистості та сприяння її творчому розвитку»,

« Моделі спілкування та соціальні установки особистості», « Превентивне виховання учнів «групи ризику»(обговорення)», «Якість освіти і виховної діяльності як об’єкт моніторингу», «Крок до освіти майбутнього», проблемний стіл: «Обговорення моніторингів та діагностик виховної діяльності», практичне заняття «Моніторинг кваліфікаційно – професійних якостей вчителя»,, педагогічна платформа «Учнівську самоврядування на засадах партнерства.»,творча лабораторія: компетентісний підхід до проектної технології, методична скарбничка: «Портфоліо класного керівника», тренінг «Шлях до успіху», аукціон педагогічних ідей «Базові потреби дитини»(з досвіду роботи Нагірна А.С.Попадюк О.В.), педагогічний лекторій «Створення ситуацій успіху», естафета ідей: «До творчих здібностей через ситуацію успіху», «Експертне оцінювання домінуючих здібностей», практичне заняття «Організація командної діяльності в колективі».

Працювали 6 творчих груп по реалізації проектів «Програма громадянського виховання дітей та учнівської молоді», «Громадянин», «Лідер», «Нас багато по світу», «Інформсвіт», « Школа здоров’я».

Активно вчителі та учні НВК прийняли участь у проектах Ліги старшокласників, зокрема слід відмітити проекти «Щоденник корисних справ» (уч.2,4 кл. Керівники: І.М. Волошенко, Н.Р.Покотило), «Родинні традиції мого краю»(уч. 6 класу С.Остапенко, керівник Л.М.Денисюк), «Здорово жити здорово» (І.І.Ашакіна, О.П.Пустова), «Знаємо та реалізуємо свої права»(кер.Л.М.Денисюк), «Мій ідеал громадянина патріота» (О.П.Пустова), «Здоровим бути модно» (Л.М.Денисюк), «Квіти біля школи» (О.П.Пустова), «На цій землі я народився» (9 кл. кер.Рудь Н.Ф.), « На цій землі я народився»(М.В.Руденко), «Моя рідна Україна» (4 кл.кер. І.М.Волошенко)«Пишаюся тобою, рідний краю» (кер.Л.М.Денисюк), «Знаємо та реалізуємо свої права» (8-б кл. кер. Л.В.Мишак). Упровадження проектної технології у практику виховної роботи було визначено як пріоритетний напрямок в організації виховної роботи школи в цілому, так і в діяльності кожного класного колективу.

Класні керівники взяли участь у психолого-педагогічних семінарах:

«Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки «(Рибачок Н.Б.),Психологічні механізми первинної шкільної неуспішності: нейрофізіологічні, фізіологічні, психологічні. (Ступак І.М.)

Класні керівники Запарована Л.В., Остапенко С.Г., Мишак Л.В. ,Волошенко І.М., Ступак І.М.,Нагірна А.С.,Рибачок Н.Б..,брали активну участь в засіданнях ради з профілактики правопорушень.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.

Другие похожие документы..