Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Экономический кризис не мог серьезно не отразиться на благотворительном секторе. Исследование «Благотворительность в условиях экономического кризиса»,...полностью>>
'Пояснительная записка'
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 1 Содержание и последовательность разработки технологических процессов 1 Анализ...полностью>>
'Монография'
Монография посвящена новому научному направлению – акмеологии. В предлагаемой читателю монографии, дана философская база для понимания закономерносте...полностью>>
'Доклад'
Вашему вниманию представляется диссертационная работа на тему «Регулирование деятельности инсайдеров как условие повышения эффективности предпринимат...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Еліта і псевдо еліта // Українське слово. – 1999. – 18 лютого. – С.5, 25 лютого. – С.5.

Загребной В.М. Кадрова політика // День. – 2002. – 19 лютого (№ 32)

Політологія / за заг ред І.С.Дзюбка, К.М. Левківського – К.,2001. – С. 203-219.

Качковський Л. Політична еліта та демократичні віча в Київській Русі // День. – 2000. – 25 лютого. – С. 8.

Кремень В. та ін. Політичне лідерство // Політологічні читання. – 1994. –

№ 1. – С.36-38.

Кузнєцова С. Механізм формування політичного лідерства в Україні // Нова політика. – 2001 – № 2. – С. 60-62.

Куксенко М. Історичні особливості становлення і розвитку української політичної еліти // Вісник Укр.. Акад.. держ. Упр. При Президентові України. – 2001. – № 2 – С. 222-225.

Куксенко М. Становлення української державності й сучасний стан формування української політичної еліти // Вісник Укр.. Акад.. держ. Упр. При Президентові України. – 2001. – № 4 – С. 274-281.

Латигіна Н. Елітарні теорії: сучасне бачення // Віче. – 1998. – № 8. – С. 119-126.

Липинський В. Національна аристократія // Консерватизм: Антологія. – К., 1998. – С.252-256.

НаумкінаС., Чемекова С. Політичне лідерство як суспільне явище // Нова політика. – 2000. – № 2. – С. 50-53.

Національна еліта // Розумний М. Справа честі. – К., 1995. – с.55-62.

Пахарєв А. Стиль політичного лідерства. Фактори формування та складові // Нова політика. – 2001 – № 5 – С. 51-54.

Пахарєв А.Д. Українська політична думка про лідерство (історико-політологічний контекст) // Трибуна. – 2002. – № 1-2. – С. 26-28.

Політична еліта і народ // Людина і світ. – К., 1999. С. 404-406.

Політичне лідерство. Політична еліта. Політологія / за заг. Ред. І.С. Дзюбка,

Політичні еліти // Холод В.В. Лекції з політології: Навч. посібн. – Суми, 2001 – С.238-255.

Політичні еліти і лідерство Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посібник. – К., 1999. – С.240-259.

Похило І. Лідерство // Політологічні читання. – 1994. – № 1. – С.268-273.

Семенкова С. Політична еліта і демократична процедура // Нова політика. – 2001. – № 6 – С. 54-56.

Токовенко В. Історичний розвиток взаємовідносин політичного керівництва і державного управління в Україні // Вісник укр. Акад. Держ. упр. при Президентові України. – 2002. – № 1. С. 223-230.

Шевченко О. Формування іміджу політичного лідера та політичної партії //Нова політика. – 2000. – № 5 – С. 48-51.

Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика. – 2002. – № 3.

ТЕМА 11. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

П л а н

 1. Політична свідомість як відображення політичних відносин суспільства.

 2. Структура типи і види політичної свідомості.

 3. Поняття та зміст політичної культури.

 4. Структура, функції і типи політичної культури.

Теми рефератів

 1. Політична культура – культура політичного мислення і поведінки.

 2. феномен громадської думки.

 3. Політична культура в пострадянській Україні.

 4. Політична культура української молоді на сучасному етапі.

Література

Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского общества. – М., 1990.

Бебик В. М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996.

Бебик В., Корнєв М. Політична культура та політична соціалізація //Політична думка. – 1994. - № 4.

Буцевицький В. Проблеми політичної культури в Україні в процесі державотворення // Нова політика. – 1999. - №1.

Григор`єв В. Вітчизняна політична культура і культура підприємницької діяльності // Нова політика. – 2000. – № 1.

Житенев В. А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. – М., 1990.

Лебединська І., Григор’єв В. Політична культура молоді на зламі світоглядної парадигми // Нова політика. – 1998. – № 1.

Левченко О. Масова політична свідомість перехідної доби: українські реалії і перспективи // Нова політика. – 1999. – № 6.

Лісовий В. Поняття політичної культури і сучасний стан політичної культури в Україні. // Розбудова держави. – 1993. – № 3.

Макеєв С., Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політична думка. – 1997.– № 9.

Мороз О. Як зробити, щоб вода в українських криницях стала мокрішою: Діалог про політичну культуру нації // Дзвін. – 2000. – № 9.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К.: 1993.

Остапенко О. Політична соціалізація студентської молоді в Україні // Нова політика. – 1999. – № 6.

Остапенко О. Пролітична свідомість студентської молоді в сучасній Україні // Нова політика. – 1999. – № 4.

Петров В. Походження українського народу. – К.: 1996. Проскуріна О. Політична культура і соціальна дійсність // Нова політика. – 2000. – № 2.

Ребкало В. До нової парадигми політичної культури // Політологічний вісник. – К., 1993. – Ч. 3.

Фарукшин М.Х. Политическая культура общества // Социально- политические науки. – 1991. - №4.

Цимбалістий В. Політична культура українців // Сучасність. – 1994. - № 3,4.

Шахтемірова О. Засоби масової інформації та політичні орієнтації громадян України // нова політика. – 1999. – № 2.

Шахтемірова О. Ціннісні орієнтації та політична свідомість // Нова політика. – 1999. – № 4.

Т е м а 12. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ

ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ

П л а н

1. Поняття, функції, критерії класифікації політичних ідеологій.

2. Сучасні провідні політико-ідеологічні доктрини:

а) консерватизм;

б) лібералізм;

в) соціал-демократизм;

г) комунізм;

д) фашизм;

е) ісламський фундаменталізм;

3.Природа та сутність сучасних ідеологічних орієнтацій українського суспільства.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Комуністична ідеологія: плюси і мінуси.

2. „Демократичний соціалізм” - головна ідейно-політична концепція соціал-демократичного руху.

3. Сучасний неофашизм: його сутність, ймовірність поширення в сучасному світі.

4. Політичні партії України у дзеркалі існуючих ідеологій.

Л і т е р а т у р а

Білоус А.І. Якого кольору ідеологія. Віче. – 1993. – № 6.

Бондар В.І., Буртяк Г.Я. З історії світової соціально-політичної думки. Методичні вказівки. – Вінниця: ВДТУ. – 1997.

Василик М.С., Вершини М.С. и др. Політологія: Словарь –справочник. –2001.

Вуте Г., Юнкер Х. Драма обновления – М. – 1990.

Макаренков В.Е., Сушков В.И. Политология: Альбом схем. – М., – 1999.

Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов. – М., – 1998.

Папа Іоан Павло ІІ У марксизмі є „зерно істини”. Фрагмент інтерв’ю. Демократична Україна. – 1993. – 8 грудня.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. / Редкол.: Рудич Ф.М. (голова) та ін. – К., 1998.

Політологія. За ред. Бабкіної О.В., Горбатенька В.П. – К., – 2001.

Політологія: наука про політику. За ред. проф. Кременя В.Г.,

Політологія: історія та методологія. За загальн. ред. Проф.. Кирилюка Ф.М., – К., 2000.

Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. – К., Основи. – 1998.

Шемшушенко Ю.С., Бабкін В.Д. Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.

Тема 13. ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

П л а н

1. Поняття політичної системи та її взаємозв’язок з іншими суспільними системами.

2. Структура і функції політичної системи.

3. Типи політичних систем. Політичні режими та їх типи.

4. Особливості формування політичної системи в Україні при переході від тоталітаризму до демократії.

Теми рефератів

1. Нетрадиційна класифікація політичних режимів.

2. Людина як суб’єкт політики в умовах функціонування різних режимів (порівняльна характеристика).

Л і т е р а т у р а

Алексєєнко І. Амбівалентність особистості і політичної системи в умовах кризового соціуму // Нова політика. – 1999. – № 3.

Белов Г.А. Политическая система // Кентавр. – 1995, – № 2.

Белов Г.А. Функции политической системы // Кентавр. – 1995, № 3.

Деркач А. Суспільство як фундамент державності // Економіка України. – 2000. – № 3.

Журавський В. Політична система України : особливості, фактори, чинники права // Віче. – 2000. – № 2.

Ильин В.В. Человек в тоталитарном обществе // Социально-политический журнал. – 1992. – № 7.

Ільїн В. Свобода і тоталітаризм: філософський дискурс політичної історії // Нова політика. – 2000. – № 2.

Кульчицький С. Формування політичної системи у незалежній Україні // Історія у школах України. – 2000. – № 1.

Пирожков С., Ситник П. Консолідація українського суспільства: ідейні засади // Віче. – 1995. -№ 4.

Піховшек В. Україна та США: співпраця політ еліт чи їх взаємопроникнення? // Політика і культура. – 2000. – № 1.

Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.

Фадеев А. А. От аторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полис. – 1992. – № 1-2.

Фарукшин М. Х. Политическая система общества // Социально-политические науки. – 1991. – № 5.

Якушик В. Політична система та політичний режим // Політична думка. – 1994. – № 4.

Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче. – 1995. – № 9.

Тема 14. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ

СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

П л а н

1. Теоретичні підходи до тлумачення поняття „держава”.

2. Ознаки та функції держави.

3. Форми державного правління.

4. Форми державного устрою.

Теми рефератів

1. Проблема бюрократії як прояву функціонування держави.

2. Поняття національної держави.

Л і т е р а т у р а

Айзенштадт Я. От тоталитарного государства к правовому. – М., 1990.

Ардавн Ф. Франция: государственная система. – М., 1994.

Веденеев Ю.А. Теория и практика переходных процессов в развитии российской государственности // Государство и право, – 1995. – № 1.

Гелей С. Консервативно-політологічна концепція державотворення. – Львів, 1997.

Государство, право и межнациональные отношения в странах западной демократии. – М., 1993.

Дентин Л. Разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995.

Козлихин И.Ю. Идея правового государства. История и современность. – СПб, 1993.

Корнієнко В.О. Еволюція політичного ідеалу. – Вінниця, 1999.

Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994.

Макаров О.В. Соотношение права и государства // Государство и право. – 1995. – № 7.

Мамут Л.С. Государство: полюсы представлений // Общественные науки и современность. – 1996. – № 3.

Пал Леслі А. Аналіз державної політики. – К., 1999.

Політичні структури та процеси в сучасній Україні / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 1995.

Потульницький В.А. Історія української політології: Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці. – К., 1992.

Рехкало В. Національна держава. Втеча від самоприниження // Віче. – 1995. – № 6.

Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

Социальное государство и защита прав человека. – М., 1994.

Тарасов Е.Н. Государство как институт политической системы // Социально-политический журнал. – 1994. – № 2.

Українська державність у ХХ ст.: історико-політичний аналіз. – К., 1996.

Фремут Вальтер. Ми і держава. Спосіб функціонування нашої демократичної правової держави. – Львів, 1995.

Четвернин В.А. Размышления по поводу теоретических представлений о государстве // Государство и право. – 1992. – № 5.

Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Государство и право. – 1994. – № 1.

Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., 1995.

Якушик В.М. Проблеми типологізації суспільного розвитку та держави // Політологічні читання. – 1992. – № 3.

Якушик В.М. Різноманітність форм правління // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 10.

Т е м а 15. ПРАВОВА ДЕРЖАВА І

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

П л а н

1. Сутність громадянського суспільства. Еволюція поглядів щодо нього.

2. Шляхи формування громадянського суспільства.

3. Сутність правової держави.

4. Шляхи створення правової держави.

Теми рефератів

1. Діалектика взаємодії держави і громадянського суспільства.

2. Політичний режим як умова функціонування громадянського суспільства.

Л і т е р а т у р а

Андерсен Р.Д. Тоталитаризм: концепция или идеология? // Полис. – 1993.

– № 3.

Арендт Х. Вирус тоталитаризма // Новое время. – 1991. – № 11.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Берега В.В., Казаков В.С. Проблема політичних організацій: структура і управління // Мультиверсум: Філософський альманах: . – Вип. 16 Зб. наук. праць. – К., 2000. – С. 22-32.

Громадянське суспільство і Закон: Пошуки шляхів вдосконалення законодавства для третього сектора // Часопис Парламент. – 2001. – № 6. – С. 5—53.

Держава як основний інститут політичної системи (влади) // Людина і світ. – К., 1999. – С. 370-378.

Дойчаківський М. Громадянське суспільство і недержавні організації // Вітчизна. – 1999. – № 3-4. – С. 120-124.

Долженов О. Посткомуністичні трансформації в країнах Центрально-Східної Європи та СНД: порівняльний аналіз // Нова політика. – 2000. – № 5. – С. 12-16.

Задоянчук О. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні // Людина і політика. – 1999. – № 1. – С. 16-20.

Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин: Питання теорії // Право України – 2000. – № 2 – С. 43-45.

Кресіна І. Полішкарова О. Громадянське суспільство: відокремимо зерно від полови // Віче. – 2002. – № 4. – С. 23-27.

Кузьменко О. Тема уроку „Громадянське суспільство” // Історія в школах України. – 2001. – № 4. – С. 49-53.

Мельниченко В. Чатовий соціальної гармонії – громадянське суспільство // Віче. – 2001. – № 8. – С. 12-28.

Москаленко Ю. Теоретичні засади формування громадянського суспільства в Україні // Молода нація: Альманах. 1997. – Вип. 7.– К. 1998. – С. 65-81.

Поліщук І. Традиційні настанови політичної ментальності українства // 2000. – № 5. – С. 40-44.

Полуда В.В. Взаємодія громадянського суспільства і соціальної, демократичної, правової держави // Мультиверсум. Філософський альманах. Зб. наук. праць. – К., 1999. – Вип. 9. – С. 131-139.

Становлення громадянського суспільства // Кремень В., ТкаченкоВ. Україна: шлях до себе. – К., 1999. – С. 314-344.

Хусмутдінов О. Процес формування громадянського суспільства в Україні як передумова становлення правової держави // Вісник Укр. Акад. Держ. упр. При Президентові України. – 2001. – № 2. – С. 233-241.

Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві // Людина і політика. – 2002. – № 3. – С. 33-46.

Шумилов О. Громадянське суспільство в Україні: історія, сьогодення і перспективи // Сучасність. – 2000. – № 6. – С. 43-48.

Т е м а 16. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА.

П л а н

1. Поняття і функції громадських організацій та рухів.

2. Класифікація громадських організацій і рухів.

3. Поняття, ознаки і функції політичних партій.

4. Типи політичних партій та партійних систем.

5. Становлення багатопартійності в сучасній Україні.

Теми рефератів

1. Партії як ланки зв’язку між громадянським суспільством і державою.

2. Проблема сприйняття сучасних партій суспільством.

Л і т е р а т у р а

Антонович И.И. Общественные движения и проблемы власти // Социально-политические науки. – 1991. – № 4.

Базовкін Є., Кремінь В. Партії та громадські об’єднання України. – К., 1994.

Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії „лівих” і „правих” політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 9.

Коломейцев В.Ф. Партии в зеркале западной политологии // Государство и право. – 1995. – № 10.

Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний Рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. – К., 1997.

Литвин В. Молодіжні суспільно-політичні організації // Політика і час. – 1991. – № 3.

Массовые демократические движения: истоки, политическая роль. – М., 1988.

Молодіжний і дитячий рух в Україні. Історія і генезис. – К., 1993.

Політичні партії України. – К., 1996.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Спроба класифікації політичних партій України // Політологічні читання. – 1992. – № 1.

Суфлер Є. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. – 1997. – № 1.

Т е м а 17, 18. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І СВІТОВИЙ

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

П л а н

 1. Сутність та основні аспекти міжнародної політики. Співвідношення понять „міжнародна політика” та „міжнародні відносини”.

 2. Міжнародні відносини та їх суб'єкти:

а) роль та ієрархія держав на міжнародній арені;

б) міжурядові міжнародні організації як наднаціональний інститут, їх класифікація;

в) недержавні учасники міжнародних відносин.

3. Основні принципи сучасної міжнародної політики. Система міжнародної безпеки та міжнародне співробітництво.

4. Україна в системі міжнародних відносин:

а) місце України в міжнародних процесах та відносинах ХХ ст.;

б) Україна – учасник міжнародних економічних проектів та програм;

в) Україна – як геополітичний чинник;

г) участь України у створенні сучасної системи колективної безпеки.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. ООН - універсальна організація світового співтовариства.

2. Національний інтерес та проблема національної безпеки України.

Л і т е р а т у р а

Костин А.И. Глобалистика и политическая наука. Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. – 1997, – № 3,4.

Миголатьев А.А. Мировой политический процесс: современные тенденции. Кентавр. – 1994. – № 6.

Основные сведения об Организации Объединенных Наций. –

М. 1995.

Родионова И.А. Глобальные проблемы современности. М. 1995.

Рябов С.Г. Теорія міжнародної політики. Політологічні читання.– 1995. № 1.

Україна у геополітичному інтер'єрі ХХ сторіччя. Матеріали дискусій. Політична думка. – 1994. № 3.

Цыганков П.А. Международные отношения. М.1996.

Ясперс К. Будущий мировой порядок. Век ХХ и мир. – 1990. – № 9.

До історії міжнародної діяльності Української Народної Республіки та Української держави // Голос України – 1999. – 24 квітня – С. 4-5.

Губернський Л. На чому ґрунтується міжнародний авторитет: Забезпечення позитивного іміджу України – одне із пріоритетних завдань зовнішньополітичної діяльності держави // Політика і час. – 2002. – № 4. – С. 10-15.

Деревінський В. Україна як фактор світової стабільності:

(Зовнішньополітична ситуація України) // Українське слово. - 2002. - 7-13 лютого (ч. 6) - с. 9.

Кияк Т., Мазанова О. Україна чи Схід Заходу, чи Захід Сходу Стратегічні напрями політики держави в регіоні ЦСЄ // Політика і культура. – 2002. – 5-11 лютого (№ 4). – С. 19-21.

Україна в міжнародних відносинах кінця ХХ ст. // Міжнародні

відносини та зовнішня політика 1980-2000 р.р. – К., 2001. – С. 541-596.

Стадільна Я. Україна за розширення НАТО // Голос України. – 2001 –

9 листопада (№ 209). – С. 7.

Костюк С. Неурядові аналітичні центри в контексті реалізації євро інтеграційного курсу України // Нова політика. – 2001. – № 4 (36) –

С. 22-26.

Денисюк В. Далекій обрій європейський: (Україна - Європейський союз) // Політика і час. – 2001. – № 9. – С. 19-29.

Рудич Ф. Магістральні вектори зовнішньої політики України // Віче. – 2001. – № 9. С. 24-44.

Михальченко М. Виклики зовнішнього світу і Україна ХХІ століття // Віче. – 2001. – № 2. – С. 3-15.

Литвин В. Зовнішня політика України: 1990 – 2000 // Віче. – 2000 – № 11. – С. 3-48; № 12. – С. 13-66; 2001 – № 1 – С. 3-48.

Політичні пріоритети та сценарії розвитку: (Україна в сучасному світі) // – 2000. – № 18. – С. 38 – 59.

ТЕМА 19. ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ

ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

П л а н

1. Сучасний світ та його обличчя. Глобалізація та регіоналізація.

2. Поняття цивілізаційного розвитку людства. Типи та види цивілізацій.

3.Поняття глобальної політики. Глобальні проблеми людства

та їх класифікація.

4.Соціально-політичні перспективи розвитку людства.

Футурологічні концепції сучасності.

Т е м и р е ф е р а т і в

1. Гуманізація міжнародних відносин і людський вимір політики.

2. Загальнолюдське, національне та класове в проблемі війни та миру.

3. Глобальні проблеми України: дійсність та перспективи..

Л і т е р а т у р а

Головатий М. Обережно – глобалізація // Урядовий кур’єр. – 2002. –

25 вересня (№ 176). – С. 11.

Грубов В. В арсеналі - стратегія непрямих дій: (Глобальні проблеми людства) // Віче. – 2002. – № 7. – С. 72-75.

Гальчинський А. Глобальна криза чи криза глобалізації // Віче. – 2002. – № 1. – С. 44-50.

Гречанінов В. Після розпаду біполярної системи: Новий світовий порядок та глобалізація на початку ХХІ ст. // Політика і час. – 2002. – № 1. –

С. 58-67.

Білорус О., Мацейко Ю. Ми могли б бути серед лідерів: (Глобалізація як головна тенденція сучасного світового розвитку) // Голос України. – 2002. – 1 березня (№ 41). – С. 6.

Глобальні виклики сучасності: (з засідання наукової Ради МЗС України 10 жовтня 2001 р.) // Політика і час. – 2001.– № 11. С.8-33.

Фомін С. Глобалізація та її наслідки для України. // Політика і час. – 2001. –№7. – С. 62-73.

Губань Р. Потентат планети: (Про глобальні проблеми людства) // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 109-113.

Глобальные проблемы в мировой экономике: (Экономический кризис,

продовольственная проблема) // Егоров А., Савлуков Н., Егорова Е. Мировая экономика: Конспект лекций. – СПб., 2000. С. 56-73.

Шейко В. Глобальні проблеми земної цивілізації: минуле та сьогодення // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 10. – С. 26-32.

Глобальні проблеми людства // Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С. – Тернопіль, 1998. С. 195-218.

Політика і глобальні проблеми сучасності // Політологія. – К., 1998. –

С. 332-340.

Могилевська В. Проблеми міжнародної та європейської безпеки на порозі ХХІ століття // „Києво-Могилянська академія”: Наукові записки. – К., 1999. – Т. 12. – С. 56-66.

Камінський Є., Бассам А. Глобалізація, бідність і лівизна в сучасній західній футурології // Політична думка. – 2000. – № 3. – С. 89-101.

Уткин А.И. Мир в ХХІ веке // США. Канада. Экономика. Политика. Культура. – 2000. – № 4. – С. 3-23.

Сучасна футурологія про перспективи людини і людства // Людина в сфері гуманітарного пізнання. К., 1998. – С. 382-406.

Лазаренко В., Лазаренко О. Футурологія політики // Сучасність. – 1999. –

№ 9. – С. 87-97.

Кан Г., Браун У., Мартел Л. Следующие 20 лет: Сценарий для Америки и всего мира: (прогноз футурологов) // США – экономик, политика., идеология. – 1995. – № 2. – С. 90-99.

Т Е М А 20. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

П л а н

1. Сутність політичних технологій і їх види.

2. Політичне управління як технологія здійснення влади.

3. Політичні рішення і технологія реалізації..

4. Особливості використання політичних технологій в Україні.

Теми рефератів

 1. Прояви політичної комунікації.

 2. Психологічні аспекти у політичних технологіях.

Л і т е р а т у р а

Бебик В.М. Основи теоретичної та практичної політології. – К., 1994

Виборчі технології. Збірник матеріалів. – К., 1998.

Зимичев А. Психология политической борьбы. – К., 1992.

Общая и прикладная политология. Учебное пособие. – М., 1997.

Пойченко А.М. Політика: теорія і технології діяльності. – К., 1996.

Почепцов Г. Теорія комунікації. К., 1996.

Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? – К., 1999.

Т е м а № 21. ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

І ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

П л а н

1. Поняття, функції і види політичного маркетингу.

2. Виборча інженерія.

3. Сутність і функції політичного менеджменту.

4. Політичний імідж і реклама.

Теми рефератів

1. Мораль і політика на тлі виборчої боротьби.

2. Засоби масової інформації як інструменти маркетингу та менеджменту.

Л і т е р а т у р а

Амелин В.Н. Устименко С.В. Технология избирательной кампании. – М., – 1993.

Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996.

Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі (соціопсихологія і технологія політичної боротьби) - К., 1993.

Виборчі технології. Збірник матеріалів. – К., 1998.

Общая и прикладная политология. Учебное пособие. – М., 1997.

Паніотто В. Маленькі хитрощі демократичної процедури // Філософська і соціологічна думка. – 1998. – № 10.

Почепцов Г. Имиджмейкер. – К., 1995.

Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? – К., 1999.

Т е м а № 22. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У

ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

П л а н

1. Засоби масової інформації: поняття, риси.

2. Функції засобів масової інформації.

3. Засоби масової інформації як „четверта влада” у політичній системі суспільства.

4. Суперечності сучасного стану засобів масової інформації в Україні.

Т е м и р е ф е р а т і в

 1. Незалежність засобів масової інформації – міф чи реальність?

 2. Молодіжна преса незалежної України.

 3. Засоби масової інформації та суспільна інформація.

 4. Перспективи переходу до інформаційного суспільства.

 5. Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки.

Л і т е р а т у р а

Дуцик Д. ЗМІ як комунікативний засіб між громадянським суспільством та державою // Нова політика. – 2001. – № 2.

Жуковский З. Телевидение вчера, сегодня, завтра // Киевские новости. – 2000. – 12 января.

Звернецька О. Інформаційна супермагістраль // Політика і час. – 2001. –№ 6.

Конотопенко О.П., Ніколаєць Ю.О. Політологія. Інформаційно-теоретичні та допоміжні матеріали для студентів заочної форми навчання. – Вінниця, 2001.

Кучменко О. Роль народного телебачення України у формуванні громадської думки. // Вісник книжкової палати. – 2000. – № 11.

Кучменко О. Становлення телепростору незалежної України // Вісник книжкової палати. – 1999. – № 12.

Литвиненко О. Інформаційний простір та його захист: теорія і практика // Віче. – 2000. – № 10.

Литвиненко О. Інформаційні впливи та пострадянське суспільство // Політична думка. – 2001. – № 1-2.

Онуфрійчук М. Україна і міжнародний інформаційний простір // Політика і час. – 1996. – № 5.

Павленко Р. Проблеми створення незалежних ЗМІ в Україні та шляхи подолання цих проблем // Політичні права і свободи у демократичному

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2001.

Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1996.

Сенченко М. Незалежність України і засоби масової інформації // Вісник книжкової палати. – 2001. – № 8.

суспільстві. Збірник матеріалів круглого столу головних редакторів мас-медіа України. – К., 2000.

Шевченко Л. Психологічні аспекти діяльності засобів масової інформації // Людина і політика. – 2001. – № 2.

Яковенко Н. Історія пізнавана і непізнавана // День. – 1996. – 25 вересня.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 1. Предмет, методи політології.

 2. Поняття, категорії та закономірності політології.

 3. Наука про політику в системі інших суспільних наук (соціологія, філософія, психологія, історія, географія, правознавство, антропологія).

 4. Функції, зростання ролі і значення політології в сучасному світі та Україні.

 5. Сутність і структура політики, як суспільного явища.

 6. Соціальна структура суспільства. Теорія стратифікації.

 7. Суб'єкти та об'єкти політики, їх класифікація і роль.

 8. Зміст та структура влади, її функції у політичній системі суспільства.

 9. Джерела, типи легітимності влади.

 10. Політична думка Стародавнього Сходу: Конфуцій, школа легістів.

 11. Політичні погляди мислителів античності: Платон, Арістотель, Ціцерон.

 12. Політичні погляди епохи Відродження та доби Просвітництва: загальна характеристика.

 13. Політичні погляди Н. Макіавеллі,

 14. Політичні погляди Т. Гоббса, Д. Локка.

 15. Політичні погляди Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо.

 16. Політичні погляди І.Канта, Г. Гегеля.

 17. Політична концепція критичного утопічного соціалізму ХVІ – початку ХІХ ст.

 18. Політичні ідеї марксизму (К. Маркс, Ф. Енгельс).

 19. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття, школа позитивізму: Г.Спенсер. О. Конт, А. де Токвіль.

 20. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття, теорія еліт: Г. Моска, В. Паретто, Р. Міхелс.

 21. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття: М. Вебер.

 22. За­га­ль­на ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка су­час­ної за­хі­д­ної по­лі­тич­ної ду­м­ки: тра­ди­ці­о­на­лізм, біхе­ві­о­ризм, кон­це­п­ції вла­ди.

 23. Політична думка Київської Русі.

 24. Політичні погляди С. Оріховського, Х. Філалета, І. Вишенського.

 25. Політичні погяди викладачів та учнів Києво-могилянської академії: П. Могили, Ф. Прокоповича, С. Яворського.

 26. Політичні погяди викладачів та учнів Києво-могилянської академії: П. Орлика, Я. Козельського.

 27. Політичні погляди М. Костомарова та Кирило-Мефодіївського товариства.

 28. Політичні ідеї М. Драгоманова.

 29. Політичні погляди В. Липинського.

 30. Політичні ідеї М.С.Грушевського, В.К.Винниченка.

 31. Інтегральний націоналізм Д. Донцова.

 32. Поняття політичної діяльності.

 33. Типи і види політичної діяльності.

 34. Різновиди політичної взаємодії.

 35. Орієнтації та позиції в політичній діяльності

 36. Поняття політичного конфлікту, його функції.

 37. Типи і види конфліктів,

 38. Етапи наростання конфлікту. Криза. Типи криз.

 39. Способи і технології розв'язання політичних конфліктів.

 40. Концептуальні підходи до витлумачення поняття демократії,

її історичні форми.

 1. Багатоаспектність демократії:

 2. Принципи демократичного влаштування суспільно-політичного життя.

 3. Демократичні процедури.

 4. Нація як етап соціально-політичної еволюції етносу, етно-національні процеси в сучасному світі.

 5. Об'єктивні та суб'єктивні чинники формування нації.

 6. Націоналізм, його різновиди.

 7. Напрями етнополітики, загальнодемократичні принципи національної політики.

 8. Типи міжнаціональних конфліктів та шляхи їх вирішення.

 9. Панівна еліта: поняття і структура. Фактори, які зумовлюють виникнення та існування еліт.

 10. Сутність, функції політичної еліти.

 11. Типи та ознаки політичної еліти .

 12. Соціальна природа, функції політичного лідерства.

 13. Вимоги до політичних лідерів.

 14. Типи політичного лідерства.

 15. Поняття політичної свідомості, її функції.

 16. Структура, типи і види політичної свідомості.

 17. Поняття політичної культури, її функції.

 18. Структура, типи політичної культури.

 19. Поняття, функції, критерії класифікації політичних ідеологій.

 20. Політична доктрина консерватизму.

 21. Політична доктрина лібералізму.

 22. Політична доктрина соціал-демократизму.

 23. Політична доктрина комунізму.

 24. Політична доктрина фашизму.

 25. Політична доктрина ісламського фундаменталізму.

 26. Ідеологічні орієнтації сучасного українського суспільства.

 27. Поняття політичної системи, її взаємозв’язок з іншими суспільними системами.

 28. Структура та функції політичної системи.

 29. Типи політичних систем.

 30. Політичні режими та їх типи.

 31. Особливості формування політичної системи в Україні при переході від тоталітаризму до демократії.

 32. Теоретичні підходи до тлумачення поняття „держава”.

 33. Ознаки та функції держави.

 34. Форми державного правління.

 35. Форми державного устрою.

 36. Сутність громадянського суспільства. Еволюція поглядів щодо нього.

 37. Шляхи формування громадянського суспільства.

 38. Сутність та характеристики правової держави.

 39. Шляхи створення правової держави.

 40. Поняття і функції громадських організацій і рухів.

 41. Класифікація громадських організацій і рухів.

 42. Соціально-політична сутність, функції політичних партій.

 43. Типи політичних партій.

 44. Типи партійних систем.

 45. Партійна система в сучасній Україні.

 46. Сутність та основні аспекти міжнародної політики.

 47. Міжнародні відносини та їх суб'єкти:

 48. Основні принципи сучасної міжнародної політики.

 49. Система міжнародної безпеки та міжнародне співробітництво.

 50. Україна в системі міжнародних відносин:

 51. Сучасний світ та його обличчя. Глобалізація та регіоналізація.

 52. Поняття цивілізаційного розвитку людства. Типи та види цивілізацій.

 53. Поняття глобальної політики. Глобальні проблеми людства та їх класифікація.

 54. Соціально-політичні перспективи розвитку людства.

 55. Сутність політичних технологій і їх види.

 56. Політичне управління як технологія здійснення влади.

 57. Політичні рішення, технології їх прийняття та реалізації.

 58. Поняття, функції і види політичного маркетингу.

 59. Виборча інженерія.

 60. Сутність і функції політичного менеджменту.

 61. Політичний імідж та реклама.

 62. Засоби масової інформації: поняття, функції.

 63. Стан засобів масової інформації в Україні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укоопспілка львівська комерційна академія міжнародний туризм тематика, плани І завдання семінарських занять

  Документ
  Міжнародний туризм є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки. Туризм впливає на такі ключові сектори господарства, як транспорт і зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво
 2. Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Основи національної безпеки України” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.
 3. Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Теорія управління безпекою соціальних систем” вивчається згідно з навчальним планом (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 8.
 4. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання Вінниця 2007

  Методичні рекомендації
  Сьогодні ми будуємо демократичну державу. Одночасно відбувається зародження й демократичної політики, за якої державна влада має стати мистецтвом того, як зробити людей розвиненішими і компетентнішими в питаннях створення такої політики.
 5. Плани та методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни "політологія" для студентів спеціальностей

  Методичні рекомендації
  Характерною рисою нашого часу є інтенсивний процес політизації людської життєдіяльності, що зумовлений глибокими і всебічними перетвореннями в усіх сферах суспільного життя.

Другие похожие документы..