Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Программа курса «Сравнительное правоведение (в сфере процессуального права). Современные проблемы и тенденции науки уголовно-процессуального права Ро...полностью>>
'Документ'
Актуальность исследования отечественной культуры связана с экспликацией основных принципов ее функционирования, выявлением традиций и тенденций духовн...полностью>>
'Конкурс'
Мужик : Стой, Савраска, отдохнем немного. Потрудились мы с тобой на славу. Но какая земля нынче сухая, ни капли влаги. Если плохо потрудиться –голодат...полностью>>
'Документ'
По результатам различных медицинских статистических исследований в индустриально развитых странах (США, Великобритании, а также в России.) заболевани...полностью>>

Порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань (далі Інструкція), що додається

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4.3. У необхідних випадках до копії вироку суду додаються:

4.3.1. При заміні вироку - копія постанови (ухвали) суду.

4.3.2. При заміні обмеження волі або позбавлення волі
виправними роботами на підставі статті 82 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ) - копія постанови (ухвали) суду.

4.3.3. При застосуванні акту помилування у разі заміни
покарання або його невідбутої частини виправними роботами на
підставі статті 85 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) -
копія розпорядження Управління з питань помилування Адміністрації
Президента України про виконання Указу Президента України про
помилування.

4.3.4. При заміні покарання або його невідбутої частини
виправними роботами у зв'язку з законом України про амністію на
підставі частини третьої статті 86 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) - копія постанови (ухвали) суду.

4.4. У день надходження до інспекції копії вироку (постанови,
ухвали) суду стосовно особи, засудженої до покарання у виді
виправних робіт, дані про неї заносяться до журналу обліку осіб,
засуджених до виправних робіт (додаток 34 до цієї Інструкції). У
такому самому порядку реєструються особові справи, що надійшли з
іншої інспекції.

4.5. Якщо в копіях документів, перелічених у пунктах 4.2, 4.3
цього розділу Інструкції, виявлено неточності, що перешкоджають
виконанню покарання, то працівник інспекції протягом трьох днів
направляє до суду, який виніс дане рішення, та прокуророві
інформацію про виявлені неточності.

4.6. При одержанні на особу, яка відбуває виправні роботи,
копії вироку суду за новий злочин, у якому відсутні відомості про
наслідки відбування покарання за першим вироком, інспекція негайно
письмово інформує відповідного прокурора Автономної Республіки
Крим, області, міст Києва чи Севастополя, апеляційний суд та суд,
який виніс дане рішення, з метою вирішення питання про призначення
засудженій особі остаточного покарання за сукупністю вироків
відповідно до статті 413 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1003-05 ) та статті 71 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ). При цьому до вирішення зазначеного питання судом
виконання першого вироку не припиняється.

4.7. До суду, який виніс вирок (постанову, ухвалу), інспекція
у десятиденний термін надсилає повідомлення про прийняття вироку
до виконання. У разі заміни невідбутої частини покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі покаранням у виді виправних
робіт повідомлення у такий самий термін надсилається до установи
виконання покарань, з якої засуджену особу було звільнено.

4.8. На осіб, яким невідбутий строк обмеження або позбавлення
волі замінено виправними роботами, адміністрація установи
виконання покарань направляє до підрозділу інспекції за обраним
місцем проживання засудженою особою дві копії вироку та постанови
суду, підписку засудженої особи про явку до інспекції в триденний
термін після прибуття, а також довідку, у якій вказано дані на
засуджену особу, дата звільнення та дані про рідних.

4.9. Після реєстрації в інспекції копій зазначених вище
документів на кожну засуджену особу заповнюється облікова картка
(додаток 35 до цієї Інструкції) та заводиться особова справа.
Облікова картка зберігається в особовій справі у конверті.

4.10. В особовій справі містяться копія вироку (постанови,
ухвали) суду та матеріали, що свідчать про відбування покарання
засудженою особою. Матеріали підшиваються у хронологічному
порядку, нумеруються та заносяться до опису документів, які
знаходяться в її особовій справі.

4.11. Особові справи розміщуються в алфавітному порядку і
зберігаються в спеціально відведеному для цього місці, яке після
закінчення робочого дня зачиняється і опечатується.

4.12. Порядковий номер особової справи, облікової картки та
номер, за яким у журналі зареєстровано копію вироку (постанови,
ухвали) суду, мають збігатися.

4.13. Про взяття засудженої особи на облік інспекція у
десятиденний термін повідомляє орган внутрішніх справ за місцем
проживання засудженої особи для проведення з нею необхідних
індивідуально-профілактичних заходів та направляє сторожову картку
до відділу (відділення) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб.

4.14. Якщо засуджений перебуває на військовому обліку та
підлягає призову на строкову військову службу, то до військкомату
за місцем проживання засудженого в десятиденний термін
направляється повідомлення.

4.15. Документами персонального обліку осіб, засуджених до
покарання у виді виправних робіт, є: журнал обліку осіб,
засуджених до покарання у виді виправних робіт (прошитий,
пронумерований, скріплений печаткою та зареєстрований у книзі
обліку журналів), облікова картка та особова справа.

4.16. Особи, засуджені до покарання у виді виправних робіт,
перебувають на обліку в тому підрозділі інспекції, на території
обслуговування якого розташована бухгалтерія та адміністрація
підприємства. Якщо засуджена особа перебуває на обліку в одному
підрозділі інспекції, а фактично працює на території
обслуговування іншого підрозділу, то працівник інспекції надсилає
доручення (додаток 36 до цієї Інструкції) до підрозділу інспекції
за місцем роботи, в якому вказує всі необхідні відомості з
проханням здійснити перевірку за місцем роботи та скласти про це
відповідний акт. Такі доручення виконуються протягом п'ятнадцяти
днів з дня отримання.

Непрацюючі засуджені особи беруться на облік підрозділу
інспекції за місцем проживання. При працевлаштуванні таких осіб
вони передаються на облік до підрозділу інспекції, на території
якого знаходиться підприємство.

4.17. Стосовно осіб, які вибули до закінчення строку
відбування покарання з території, що обслуговується підрозділом
інспекції, у зв'язку зі зміною місця роботи, надсилається
повідомлення до підрозділу інспекції за новим місцем роботи
засудженої особи.

4.18. Особові справи, копії облікових карток (завірені
підписом начальника підрозділу інспекції та скріплені печаткою)
пересилаються через канцелярію територіального органу управління
Державного департаменту України з питань виконання покарань на
запит підрозділу інспекції за новим місцем роботи засудженої
особи.

4.19. Про одержання особової справи та копії облікової картки
працівник підрозділу інспекції за новим місцем роботи засудженої
особи в триденний термін надсилає підтвердження до підрозділу
інспекції, який надіслав документи.

4.20. Після отримання підтвердження засуджена особа
знімається з обліку, про що робиться відповідний запис у журналі
обліку.

4.21. У разі звільнення засудженої особи з роботи працівник
підрозділу інспекції, на обліку якого вона перебуває, здійснює
заходи щодо її працевлаштування.

4.22. При виконанні покарання у виді виправних робіт як
адміністративного стягнення повідомлення до військкомату не
направляється.

4.23. У десятиденний термін після взяття засудженої особи на
облік, звільнення від відбування покарання, а також після його
відбуття інспекція направляє сповіщення до підрозділів
інформаційних технологій головних управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,
управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті.

5. Порядок відбування покарання у виді
виправних робіт засудженими особами

5.1. Після оформлення у встановленому вище порядку документів
стосовно осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт,
працівник інспекції не пізніше десятиденного терміну з дня
реєстрації копії вироку (постанови, ухвали) суду, заздалегідь
уточнивши місце роботи засудженої особи, направляє на підприємство
копію вироку та повідомлення (додаток 37 до цієї Інструкції) про
щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і
перерахування утриманої суми в дохід держави.

5.2. Кожну засуджену особу після взяття на облік негайно
викликають до інспекції на співбесіду (неповнолітні - з батьками
або особою, яка їх заміняє), під час якої їй роз'яснюються порядок
та умови відбування виправних робіт, заходи заохочення та
стягнення, які можуть бути до неї застосовані, відповідальність за
ухилення від відбування покарання, про що у засудженої особи
відбирається підписка (додаток 38 до цієї Інструкції), у якій вона
власноручно зазначає про ознайомлення з вимогами щодо осіб,
засуджених до виправних робіт. Крім цього, засуджена особа
заповнює анкету.

5.3. Якщо при уточненні місця роботи засудженої особи
з'ясується, що на час звернення вироку до виконання вона не
працює, засуджена особа дає письмове пояснення, у якому вказує
причину звільнення з роботи. Засудженій особі видається
направлення до відповідного центру зайнятості населення і
встановлюється строк для працевлаштування 15 днів та
роз'яснюється, що вона не має права відмовитися від запропонованої
роботи чи перекваліфікації. Якщо засуджена особа без поважної
причини не працевлаштувалася в установлений термін і не стала на
облік у центрі зайнятості населення, то вона викликається до
інспекції і дає письмове пояснення про причини ухилення від
відбування покарання. Засудженій особі виноситься застереження у
виді письмового попередження про притягнення до кримінальної
відповідальності. У разі подальшого ухилення від відбування
покарання від засудженої особи відбирається письмове пояснення,
виноситься письмове застереження у виді попередження та надається
ще 10 днів для працевлаштування.

5.4. Якщо засуджена особа без поважної причини не
працевлаштувалась в установлений термін і не стала на облік у
центрі зайнятості населення, працівник інспекції, узявши довідку
про це з відповідного центру зайнятості, надсилає подання, копію
вироку та матеріали, які свідчать про ухилення від відбування
покарання, прокуророві для вирішення питання про притягнення
засудженої особи до кримінальної відповідальності відповідно до
частини другої статті 389 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ). Копії цих документів долучаються до особової справи
засудженої особи.

5.5. Особи, засуджені до виправних робіт, залишаються
працювати на тому підприємстві, на якому вони працювали до
засудження (на тій самій посаді чи роботі). Переведення вказаних
осіб на іншу посаду чи роботу здійснюється на підставах,
передбачених законодавством про працю, за винятком обмежень,
установлених вироком суду та кримінально-виконавчим
законодавством.

5.6. У період відбування покарання у виді виправних робіт
засудженим особам забороняється звільнятися з роботи за власним
бажанням без письмового дозволу інспекції.

5.7. Працівники інспекції перевіряють обґрунтованість заяви
засудженої особи про звільнення з роботи за власним бажанням та за
наявності довідки з нового місця роботи про можливість її
працевлаштування, виносять постанови про дозвіл або відмову у
звільненні.

Винесене рішення працівника інспекції засуджений може
оскаржити у вищого керівництва.

5.8. Особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт,
надається щорічна відпустка, час якої не зараховується до строку
відбування покарання (частина 2 статті 42 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ).

5.9. Засуджені особи, які відбувають покарання у виді
виправних робіт, зобов'язані:

додержуватися встановлених порядку та умов відбування
покарання;

сумлінно ставитися до праці;

з'являтися за викликом до інспекції;

повідомляти інспекцію про зміну місця проживання;

періодично з'являтися на реєстрацію до інспекції у
встановлені постановою дні;

відмічатися в листку реєстрації;

не виїжджати без дозволу інспекції за межі України;

не звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу
інспекції;

не порушувати порядок і умови відбування покарання;

виконувати встановлені обов'язки;

не вчиняти проступки, за яких їх може бути притягнуто до
адміністративної відповідальності;

не допускати прогулів, а також порушень трудової дисципліни;

не з'являтися на роботі в нетверезому стані, у стані
наркотичного або токсичного сп'яніння.

5.10. Працівник інспекції виносить постанову про встановлення
днів реєстрації щодо кожної засудженої особи окремо та контролює
явку їх на реєстрацію. Періодичність явки на реєстрацію
встановлюється в залежності від вчиненого злочину та ставлення
засуджених осіб до відбування покарання від одного до шести разів
у квартал, наприклад, перший та третій вівторок кожного місяця.
Постанова про встановлення днів реєстрації оголошується кожній
засудженій особі під підпис. Зміна періодичності реєстрації
здійснюється постановою працівника інспекції.

5.11. Працівник інспекції може надавати засудженим особам
дозвіл на виїзд за межі України тільки у випадках направлення їх у
відрядження з місця роботи, потреби проходження курсу лікування та
в разі смерті близького родича (подружжя, батьки, діти,
усиновлювачі, усиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки),
що обов'язково повинно підтверджуватися документально. У таких
випадках оригінали відповідних документів або їх ксерокопії
долучаються до особових справ засуджених осіб.

У разі прийняття рішення про надання засудженій особі дозволу
на виїзд за межі України (відмову у наданні дозволу на виїзд),
працівник інспекції виносить мотивовану постанову, яка видається
засудженій особі. Копія такої постанови долучається до особової
справи засудженої особи.

5.12. У разі неявки за викликом до інспекції без поважних
причин засуджені особи за поданням інспекції можуть бути піддані
приводу через відповідні органи внутрішніх справ.

5.13. Поважними причинами неявки засудженої особи до
інспекції в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання
виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють її
можливості своєчасно прибути за викликом і які документально
підтверджені (частина 6 статті 41 Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ).

5.14. Щодо особи, яка згідно з висновком лікарсько-трудової
експертної комісії під час відбування покарання стала
непрацездатною, працівник інспекції надсилає до суду подання,
особову справу та зазначений вище висновок про заміну покарання у
виді виправних робіт штрафом відповідно до частини третьої статті
57 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) та частини п'ятої
статті 42 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ), при
цьому до вирішення зазначеного питання судом відбування покарання
призупиняється.

5.15. Стосовно засудженої особи, яка після постановлення
вироку суду досягла пенсійного віку, а також жінки, яка стала
вагітною, працівник інспекції надсилає до суду подання (особову
справу та, відповідно, завірену копію пенсійного посвідчення або
завірену копію медичного висновку) про звільнення такої особи від
відбування покарання відповідно до частини другої статті 57
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) та частини шостої статті
42 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ), при цьому
до вирішення зазначеного питання судом відбування покарання
призупиняється.

6. Обчислення строку відбування покарання у виді
виправних робіт

6.1. Початком строку відбування покарання у виді виправних
робіт є день, з якого фактично розпочато відрахування із заробітку
засудженої особи, але не раніше ніж вирок набрав чинності (частина
1 статті 43 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

6.2. Строк покарання у виді виправних робіт обчислюється
роками, місяцями і днями, протягом яких засуджена особа працювала
і з її заробітку провадилося відрахування.

6.3. Число днів, відпрацьованих засудженою особою, має бути
не менше за число робочих днів, які припадають на кожний місяць
встановленого судом строку покарання.

6.4. Обчислення строку відбування покарання проводиться на
підставі відомостей про роботу засудженої особи на підприємстві,
які кожного місяця надсилаються власником підприємства до
інспекції.

6.5. У відомостях зазначаються кількість робочих днів за
графіком на підприємстві, кількість фактично відпрацьованих
засудженою особою робочих днів, кількість і причини
невідпрацьованих нею днів згідно з графіком, кількість днів
тимчасової непрацездатності за листом непрацездатності та з інших
причин, розмір заробітної плати і утримань з неї за вироком суду.
Такі відомості підписуються керівником підприємства та бухгалтером
і скріпляються печаткою.

6.6. У разі, коли засуджена особа працює у приватного
підприємця, у якого відсутні бухгалтер та печатка, такі відомості
можуть бути надані тільки за підписом приватного підприємця. У
такому випадку після взяття на облік засуджена особа подає до
інспекції копію трудового договору (трудовий договір обов'язково
укладається в письмовій формі і в тижневий строк з моменту
фактичного допущення працівника до роботи реєструється в державній
службі зайнятості за місцем проживання роботодавця (статті 24, 241
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та у відділі
реєстрації фізичних осіб державної податкової інспекції).

6.7. Якщо кількість днів, які зараховуються у строк
відбування покарання в даному місяці, перевищує кількість робочих
днів за графіком, то в строк відбування покарання зараховується
один календарний місяць.

6.8. Якщо засуджена особа не відпрацювала необхідної
кількості днів і відсутні підстави, встановлені
Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ) для заліку
невідпрацьованих днів у строк покарання, відбування виправних
робіт триває до повного відпрацювання засудженою особою
призначеної кількості робочих днів.

6.9. У строк відбування виправних робіт також зараховується:

6.9.1. Час, протягом якого засуджена особа не працювала з
поважних причин і за нею відповідно до закону зберігалася
заробітна плата.

6.9.2. Час, коли засудженій особі не надавалася робота на
підприємстві через її відсутність, що підтверджується наказом по
підприємству (або витягом з нього) за підписами керівника та
бухгалтера, скріпленими печаткою.

6.9.3. Час, протягом якого засуджена особа перебувала на
обліку в державній службі зайнятості і їй було надано статус
безробітної, що підтверджується відповідною довідкою щокварталу.

6.9.4. Час, протягом якого засуджена особа перебувала під
вартою у зв'язку з учиненням злочину, за який відбуває виправні
роботи. У строк відбування виправних робіт зараховується один день
ув'язнення за три дні виправних робіт відповідно до частини
четвертої статті 338 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1003-05 ).

6.10. У строк відбування покарання не зараховується:

6.10.1. Час хвороби, викликаної алкогольним, наркотичним або
токсичним сп'янінням або діями, пов'язаними з ними, грубим
порушенням правил техніки безпеки, умисним заподіянням собі
тілесних ушкоджень.

6.10.2. Час відбування адміністративного стягнення у виді
арешту або виправних робіт.

6.10.3. Час тримання під вартою як запобіжного заходу з іншої
кримінальної справи у період відбування виправних робіт у
випадках, коли вина в учиненні злочину доведена у встановленому
законом порядку.

6.11. Час відбування засудженими особами покарання у виді
виправних робіт зараховується в загальний стаж роботи, запис до
трудової книжки про відбуття строку покарання не вноситься
(частина 3 статті 42 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

7. Порядок провадження відрахувань із заробітків осіб,
засуджених до покарання у виді виправних робіт

7.1. Відрахування відповідно до вироку суду із заробітної
плати засудженої особи починаються з наступного дня після
надходження копії вироку та повідомлення на підприємство, але не
раніше, ніж вирок набрав законної сили (частина 2 статті 45
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

7.2. Відрахування провадяться з усієї суми заробітку
засудженої особи, без виключення з цієї суми податків та інших
платежів і незалежно від наявності претензій до засудженої особи
за виконавчими документами, за кожний відпрацьований місяць при
виплаті заробітної плати (частина 2 статті 45
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

7.3. Якщо засуджена особа працює на роботах з періодичним
нарахуванням заробітної плати (сезонні роботи в сільському
господарстві, на риболовецьких та рибопереробних підприємствах
тощо), то відрахування провадяться у міру її нарахування.

7.4. При проведенні відрахувань із заробітку засуджених осіб
у цей заробіток включається як грошова, так і натуральна частина
їх прибутків. Натуральна частина прибутків, утримана із засуджених
осіб, залишається в розпорядженні підприємств, а її вартість за
державними закупівельними цінами перераховується в дохід держави.

7.5. Якщо засуджена особа працює за сумісництвом на кількох
підприємствах, то відрахування провадяться із заробітку за кожним
місцем роботи в розмірі, установленому вироком суду, у зазначеному
вище порядку (частина 2 статті 45 Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ).

7.6. Якщо засуджена особа, яка відбуває виправні роботи,
призивається на військові збори, то відрахування провадяться із
заробітку, який нараховується їй за місцем роботи.

7.7. Відрахування не провадяться з грошових допомог, які
одержуються в порядку загальнообов'язкового державного соціального
страхування і соціального забезпечення, виплат одноразового
характеру, не передбачених системою оплати праці, сум, які
виплачуються як компенсація за витрати, пов'язані з відрядженням,
та з інших компенсаційних виплат (частина 3 статті 45
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

7.8. Утримані в дохід держави із заробітку засуджених осіб
кошти підприємством перераховуються до державного бюджету через
банківські установи України.

7.9. Якщо засуджена особа працює у приватного підприємця, у
якого немає бухгалтера та розрахункового рахунку в банку, то
утримані кошти із заробітку засудженої особи можуть пересилатись у
дохід держави приватним підприємцем особисто через будь-яку
установу банку (наприклад Ощадбанку), а документи, що свідчать про
це, подаються ним після сплати до інспекції і долучаються до
особової справи.

7.10. Якщо засуджена особа є сама приватним підприємцем або
фермером, то сума щомісячних утримань визначається виходячи з
прогнозованого прибутку. Кінцевий розрахунок здійснюється за
підсумками року, виходячи з розміру отриманого нею прибутку.
Відомості про отриманий прибуток інспекція запрошує у податкових
органах за місцем проживання засуджених осіб і долучає їх до
особової справи.

7.11. Одержання утриманих коштів готівкою забороняється.

7.12. Працівники інспекції щомісяця відвідують установи
казначейств з метою отримання виписок з поточних рахунків та копій
платіжних доручень.

7.13. Отримані дані звіряються з відомостями, що надходять з
бухгалтерій підприємств, і заносяться до облікової картки
засудженої особи. Самі ж відомості, копії платіжних доручень та
виписок з поточних рахунків підшиваються до особової справи
засудженої особи.

7.14. З метою виявлення засуджених осіб, які працюють за
сумісництвом, працівник інспекції один раз на шість місяців
направляє запити до податкової адміністрації.

7.15. Якщо засуджена особа відбула призначений строк
виправних робіт, але відрахування з її заробітної плати, через її
затримку, не були вчасно перераховані в дохід держави в повному
обсязі (що підтверджено розрахунковими відомостями з місця роботи
засудженої особи), то така засуджена особа знімається з обліку, а
його облікова картка вноситься до картотеки дебіторської
заборгованості в підрозділу інспекції, де вона перебуває до того
часу, доки підприємство не перерахує всіх належних коштів. При
цьому інспекція інформує прокурора для ужиття заходів щодо
перерахування зазначених коштів у дохід держави.

7.16. При банкрутстві підприємства, його ліквідації та
реорганізації у разі відсутності правонаступника, а також при
неперерахуванні підприємством зазначених коштів у дохід держави
протягом трьох років через їх відсутність, що підтверджується
документально, дана заборгованість списується відповідним актом
(акт складається бухгалтером і працівником інспекції та
затверджується начальником територіального органу управління
Департаменту). Облікова картка при цьому зберігається в архіві
установлений термін. При банкротстві підприємства працівник
інспекції інформує прокурора щодо ужиття заходів для погашення
заборгованості через перерахування утриманих коштів у дохід
держави.

8. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до
осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт

8.1. Власник підприємства стосовно осіб, засуджених до
покарання у виді виправних робіт, може застосовувати заходи
заохочення і стягнення, передбачені законодавством про працю.

8.2. Працівник інспекції за зразкову поведінку і сумлінне
ставлення до праці стосовно засудженої особи може застосовувати
такі заходи заохочення:

8.2.1. Подання до суду матеріалів на засуджену особу щодо
умовно-дострокового звільнення або заміни невідбутої частини
покарання штрафом на підставі частини другої статті 46
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

8.2.2. Зарахування часу щорічної відпустки у строк відбування
покарання.

8.3. Подання про умовно-дострокове звільнення засудженої
особи від відбування покарання у виді виправних робіт або заміну
невідбутої частини покарання штрафом готується інспекцією спільно
із спостережною комісією або службою у справах неповнолітніх
стосовно засудженої особи, яка відбула установлену Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) частину строку покарання та сумлінною
поведінкою і ставленням до праці довела своє виправлення. Подання
разом з особовою справою засудженої особи надсилається для
розгляду до суду за місцем відбування нею покарання (частина 3
статті 46 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

8.4. До особової справи засудженої особи додається
характеристика на неї від власника підприємства. Викладена в ній
думка враховується при остаточному вирішенні питання про
направлення до суду подання на засуджену особу.

8.5. Усебічно вивчивши матеріали про поведінку засудженої
особи на виробництві та в побуті, ставлення до праці за період
відбування покарання, інспекція надсилає до суду її особову справу
та подання про умовно-дострокове звільнення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кримінально-виконавчий кодекс україни

  Кодекс
  Степанюк А.Х. — завідувач сектора проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем зло­чинності Академії правових наук України,
 2. Сучасні тенденції розвитку держави та права україни

  Документ
  До збірки наукових праць увійшли результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, що здійснювалась протягом 2007 року, які присвячені актуальним
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (27)

  Документ
  РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 4. Та принципи кримінального права 5

  Документ
  Костщький М. В.- доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України, дійсний член Академії правових наук України, заслужений юрист України;
 5. 1. Затвердити Інструкцію про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (далі Інструкція), що додається

  Документ
  . Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі, головних управлінь МВС України в Автономній

Другие похожие документы..