Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Г 58 Н. В. Гоголь в литературной критике XXI века : информ.-библиогр. материалы / Самар. обл. универс. науч. б-ка, Справ.-информ. отд. ; сост. Т. А. ...полностью>>
'Документ'
Львов – Ланьцут – Краков - Прага (3 ночи) – Карловы Вары либо Замок Чешкий Крумлов+Чешский Крумлов– Дрезден – Мейсен – Берлин - Потсдам - Варшава - Л...полностью>>
'Документ'
Троицк основан в июне 1743 года Неплюевым И.И. Территория города Троицка составляет 13915 га. Троицк имеет статус пограничного города. Открыт таможен...полностью>>
'Конкурс'
Мы рады приветствовать участников игры: команду «Здоровяки» и команду «Неболейки», ребят, которые их поддерживают и болеют за них. Мы приветствуем на...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Укладач: В. В. БУГРИМ, доцент

ОСНОВИ РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Модуль1. Вступ до спеціальності

Модуль 2. Макетування та верстка у рекламі

Робоча навчальна програма Модуля 1. Вступ до спеціальності

Для студентів спеціальності 6.030302

"Реклама і зв’язки з громадськістю"

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від "27" серпня 2008 р.

Зав. кафедри

_________ проф. Іванов В.Ф.

Директор Інституту журналістики

_____________ проф. Різун В.В.

Київ – 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни : "Основи реклами та зв’язків з

громадськістю: Вступ до спеціальності". - К.: Інститут журналістики, 2008.-24 с.

Укладач: доцент БУГРИМ Валентин Володимирович

Лектор: доц. БУГРИМ В.В.

Викладачі: ас. Зубарєва М.А., ас. Онкович А. Д., ас. Ситник О. В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

" "__________________ 2008 р.

_______________проф. Шумарова Н.П.

Підпис голови НМК Інституту журналістики

Вступ

Дисципліна "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності (Модуль 1) і "Макетування та верстка у рекламі" (Модуль 2)" є базовою для нової спеціальності "Реклама і зв’язки з громадськістю". На опанування модулями відводиться чотири кредити, зокрема: "Вступ до спеціальності": 54 години аудиторних занять – з них 36 годин лекцій, 18 годин практичних занять і 54 години самостійної роботи; "Макетування та верстка у рекламі" – 18 годин практичних занять. Завершується освоєння дисципліни "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності" іспитом у І семестрі. Оцінюється опанування модулями за модульно-рейтинговою системою (з врахуванням коефіцієнтів):

Змістовий модуль 1(РЗГ)

Змістовий модуль 2 (МВР)

Іспит

Разом

(підсумкова оцінка)

Бали

100

100

100

Коефіцієнт

42%

18%

40%

100%

Вступ до Модуля 1 "Вступ до спеціальності "

Модуль 1 "Вступ до спеціальності " є базово-вхідним до опанування нової спеціальності "Реклама і зв’язки з громадськістю", яка викладається у І семестрі обсягом 3 кредити, зокрема, "Вступ до спеціальності": 54 годин аудиторних занять – з них 36 годин лекцій, 18 годин практичних занять і 54 години самостійної роботи.

(І семестр: лекції - 36, практичні заняття - 18, самостійна робота - 54).

Метою і завданням навчальної дисципліни "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності" є:

 • ознайомлення з актуально-практичними та науково-прикладними основами реклами і зв’язків з громадськістю (паблік рилейшнз);

 • вивчення типології реклами і зв’язків з громадськістю;

 • знання ринку реклами і зв’язків з громадськістю;

 • ознайомлення із регулюванням ПР-рекламної діяльності;

 • знайомство та участь в ПР-рекламних фестивалях;

 • підготовка до участі в ПР-рекламній діяльності.

Предмет навчальної дисципліни "Основи реклами та зв’язків з

громадськістю: Вступ до спеціальності" включає вивчення теоретико-комунікативних та практичних основ сутності, типів, видів і форм, сучасних комунікаційних комплексів та регулювання реклами і зв’язків з громадськістю.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

- основні поняття, тлумачення і терміни реклами та паблік рилейшнз;

- принципи, функції і завдання реклами і ПР у суспільстві;

- типи, категорії, види реклами і паблік рилейшнз та їх форми і жанри;

- регулювання реклами і зв’язків з громадськістю;

- ринок реклами і зв’язків з громадськістю;

- вітчизняні і міжнародні фестивалі з реклами і паблік рилейшнз;

- діяльність підрозділів і учасників ПР-рекламного ринку та бізнесу;

- стандарти професії.

Студент повинен уміти:

- тлумачити і виокремлювати рекламу та паблік рилейшнз;

- обирати відповідні типи, категорії, реклами та ПР як оптимально-ефективні ринкові промоції;

- застосовувати види, форми реклами та ПР для просування певних ринкових об’єктів;

- будувати аналітичні порівняльні таблиці маркетингових комунікацій;

- створювати матриці сучасних інтегрованих комунікаційних комплексів;

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", є певною базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Організація ПР-рекламної діяльності", " Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Реклама інформаційної продукції", "ПР-рекламний копірайтинг", "Креатив у рекламі та ПР", "Медіапланування", "Планування і організація рекламного видання", "Мас-медійна реклама" та інші.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА УМОВИ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ Навчальна дисципліна "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається із 3-х зазначених модулей, на які відводиться 60 балів. На іспит відводиться 40 балів.

Результати навчальної діяльності студентів у семестрі оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань: тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ студента за модульно-рейтинговою системою (із застосуванням авторських off-line/on-line інновацій)

1. Оцінювання за формами поточного контролю Кількість балів Сума балів

Відповідь на практичному занятті 2х4 до 86

Доповнення 1 до 3

Письмове визначення рекламної комунікації 1 1

Письмове визначення ПР-комунікації 1 1

Побудова блок-схеми ATL 2 2

Побудова блок-схеми BTL 2 2

Побудова блок-схеми TTL 2 2

Створення порівняльної таблиці Р і ПР (2) 3 6

2. Оцінювання за формами самостійної роботи

Відвідання Національної виставки "Реклама. Маркетинг. Мас-медіа" (Ознайомлення з рекламними та ПР павільйонами

і стендами. Збір зразків різної рекламної продукції-

15-20. Збір зразків різної ПР-продукції-4-5). 1 1

Відвідання семінарів з рекламної та

ПР-діяльності (2-3 – на вибір). 1 1

Власне тлумачення реклами і паблік рилейшнз у

конспекті та на форумі сайту лектора 2 2

Укладення словничка термінів з реклами 1,5 1,5

Укладення словничка термінів з паблік рилейшнз 1,5 1,5 Побудова блок-схеми інтегрованих (маркетингових)

комунікацій (3) 3 3

Перемога на фестивалях Реклами і ПР 5 5

Опрацювання основної, додаткової літератури та

Інтернет-джерел (Конспект) 1 1

3. Оцінювання за формами модульного контролю

Контрольна робота № 1 із сутності реклами

і зв’язків з громадськості, стандартів професії

та ПР-рекламної діяльності 5 5

Контрольна робота № 2 із побудови матриць

інтеграційних комплексів 5 5

Контрольна робота № 3 із типології і регулювання реклами і зв’язків з громадськості – 5 5

Валентин В. БУГРИМ "Основи РЗГ: Вступ до спеціальності”

ТАБЛИЦЯ МАКСИМАЛЬНИХ і МІНІМАЛЬНИХ БАЛІВ

Тип виконаного

завдання

Максимальна

кількість

балів за

кожне

виконане

завдання

Мінімальна

кількість балів, необхідна

для допуску до іспиту

(36 балів)

Максимальна

кількість балів,

що її може

набрати

студент за 3

модулі (60 балів)

1.Практичні заняття

1а) за усні відповіді

1б) за доповнення

1в) письмове визначення

РК

1г) письмове визначення

ПРК

1д) за блок-схеми ATL,

BTL, TTL

24

2х4

3

2

2

3х3

13

4

1

1

1

6

24

8

3

2

2

9

2. За самостійно

виконані роботи

21

14

21

2а) за типологічні

зразки реклами

2б) відвідання виставок

і семінарів

2г) за словничок

2д)за форумне

тлумачення реклами, ПР

2е) за блок-схему

інтегрованих комунікацій

2є) участь у конкурсі або фестивалі реклами/ПР

2ж) номінація у конкурс

чи фестивалі реклами/ПР

2з) за оригінал-макет

реклами

2к) за опрацювання л-ри

1

2

1,5х2

2

3х1

3

5

3

1

1

1

2

2

2

2

3

1

1

1

1

3

2

3

3

5

2

1

3.Модульний контроль

15

9

15

3а) Контрольна робота

1

5

3

5

3б) Контрольна робота

2

5

3

5

3в) Контрольна робота

3

5

3

5

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок кожного із трьох модулів у семестрі та іспиту за наступною формулою:

І СЕМЕСТР

Змістовний модуль І

(ЗМ 1)

Змістовний модуль І

(ЗМ 2)

Змістовний модуль ІІІ

(ЗМ 3)

Разом (підсумкова

оцінка)

Вагові

коефіцієнти

(%)

20%

k1=0,20

25%

k2=0,25

15 %

k3=0, 15

100%

Максимальна

оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

20

25

15

100

Розрахунок підсумкової оцінки за семестр (зваженої):

ПО = ЗМ1x k1 + ЗМ2x k2 + ЗМ3x k3+ КПМ x kіспит

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – "незадовільно" з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 - "незадовільно" з можливістю повторного складання;

60-64 – "задовільно" ("достатньо);

65-74 - "задовільно";

75-84 - "добре";

85-89 - "добре" ("дуже добре");Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма модуля " Безпека життєдіяльності" для студентів 3 курсу спеціальності "Видавнича справа та редагування" Затверджено

  Документ
  Безпека життєдіяльності — це система базових знань з проблеми забезпечення безпечних умов існування людини у природному, соціальному та техногенному середовищах, а також організаційних і технічних заходів та засобів на рівні окремої
 2. Робоча навчальна програма нормативної дисципліни «менеджмент І маркетинг» для студентів таких напрямів підготовки та спеціальностей: Шифр галузі знань

  Документ
  Мета і завдання навчальної дисципліни "Менеджмент і маркетинг": озброєння студентів сумою знань з сучасної теорії менеджменту, особлива увага приділяється: визначенню суті основних категорій менеджменту, системі управління,
 3. Робоча навчальна програма дисципліни «Філософія» для всіх спеціальностей ухвалено

  Документ
  Укладачі програми: Арутюнов В. Х., канд. філос н., проф.; Деркач В. Л., канд. філос. н., доц.; Зирянов Є. В., канд. філос. н., доц.; Іванченко А., канд.
 4. Робоча навчальна програма дисципліни " політологія" для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

  Документ
  Мета вивчення навчальної дисципліни “Політологія” - формування у студентів наукових уявлень, знань про світ політики, його основні феномени, закономірності, взаємозв’язки з іншими сферами суспільного життя.
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Земельне право» викладається студентам ІІІ курсу у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання – 162 години, з них лекцій – 55 годин, практичних занять – 30 годин, самостійної роботи – 77 годин.

Другие похожие документы..