Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Экскурсия: “Величие могущественного Берлина”. Берлин – огромный мегаполис. Нам покажется, что мы перемещаемся в машине времени, здесь можно попасть в...полностью>>
'Документ'
После эвакуации войск барона Врангеля (ноябрь 1920 года) Крым находился в состоянии глубочайшего экономического кризиса. В ноябре 1920 года продукция...полностью>>
'Документ'
Формування однорідної структури і підвищення зносостійкості надтвердих композитів, одержаних реакційним спіканням кубічного нітриду бору з алюмінієм ...полностью>>
'Конспект'
Конспект лекций, составленный в соответствии в Государственным образовательным стандартом высшего образования, поможет систематизировать полученные р...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті

Луцьк-2010


Затверджено Затверджено

Вчена рада Ректор Луцького національного

Луцького національного технічного університету

технічного університету проф. В.В.Божидарнік

______________

протокол № 11

від “24” 06. 2010 р. “_____” __________ 2010 р.

Затверджено Розробник перший проректор

Науково-методична рада проф. З. В. Герасимчук

Луцького національного _________________________

технічного університету

22. 06. 2010 р.

протокол № 10

від 22.06.2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію методичної роботи у

Луцькому національному технічному університеті

Луцьк-2010


ЗМІСТ:

 1. Загальні питання ……………………………………………….

 2. Планування забезпечення навчального процесу методичною літературою….

 3. Зміст складових навчально-методичного забезпечення ……………………

 4. Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі ЛНТУ ……………………………………..

ДОДАТОК 1………………………………………………………………..

ДОДАТОК 2………………………………………………………………..

ДОДАТОК 3………………………………………………………………….

ДОДАТОК 4………………………………………………………………….

ДОДАТОК 5………………………………………………………………………

ДОДАТОК 6………………………………………………………………………

ДОДАТОК 7……………………………………………………………………….

ДОДАТОК 8………………………………………………………………………

ДОДАТОК 9………………………………………………………………………

ДОДАТОК 10…………………………………………………………………….

ДОДАТОК 11………………………………………………………………………

ДОДАТОК 12………………………………………………………………………

Положення про організацію методичної роботи в ЛНТУ:

I. Загальні питання

Це Положення розроблене відповідно до:

Закону України “Про вищу освіту” (від 27.02.02),

Закону України “Про видавничу справу” (від 5.06.97 р. ),

Закону УРСР “Про мови в Україні” (від 28.10.1989 р. );

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 № 161),

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.05.93 № 93),

Положення про порядок планування і видання інструктивно-методичної літератури в системі Мінвузу Української РСР (від 01.09.87.);

Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників і навчально-методичних посібників (затверджено наказом Міністерства освіти України № 170 від 02.06.97 р.),

Положення про випуск вузами текстів та конспектів лекцій українською мовою (від 19.10.89.),

Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства освіти і науки України (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.01 №440),

Методичних рекомендацій щодо розробки навчального плану вищих навчальних закладів ІІ-IV рівнів акредитації (1999р.),

Методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів (2001 рік),

Методичних рекомендацій по складанню програми практики студентів вищих навчальних закладів України (інструктивний лист від 14.02.98 № 31- 5/97),

Наказу Міністерства освіти України від 31.07.98 № 285 “Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою”,

Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.02 № 450 “ Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліку основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”,

Положення про порядок підготовки та поліграфічного виготовлення видань в редакційно-видавничому відділі ЛДТУ (від 21.09.01),

Методичних вказівок щодо складання навчальних планів в ЛДТУ (2002р.),

Методичних рекомендацій щодо складання робочих навчальних програм у кредитно-модульній системі організації навчального процесу,

Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 №48),

Положення про самостійну роботу студентів у Луцькому державному технічному університеті в умовах кредитно-модульної системи (від 29.11.2007р.),

Положення про робочу навчальну програму дисципліни розроблено у відповідності до Закону України „Про вищу освіту”,

Наказу про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації”,

Наказу МОН України від 20.10.04р. за №812 „Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”;

Положення про організацію методичної роботи у Луцькому державному технічному університеті від 2003 р,

Державних стандартів України та інших нормативно-правових документів, що регламентують методичну роботу у вищих навчальних закладах.

Виконання вимог цього Положення створить необхідні умови для всестороннього і оперативного забезпечення методичними рекомендаціями і вказівками, навчально-методичною документацією всіх видів занять та навчального процесу в цілому.

Підготовка та забезпечення вищого навчального закладу навчально-методичною документацією повинна відповідати змісту навчання, визначеному стандартами вищої освіти.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої й інших видів практик; електронні підручники, підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до лекційних семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних проектів (робіт).

До державних складових навчально - методичного забезпечення належать: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні програми з усіх нормативних навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої й інших видів практик; підручники і навчальні посібники та інші видання з грифом Міністерства освіти і науки України.

До складових навчально-методичного забезпечення, які розробляються ЛНТУ, відносяться: навчальні плани; робочі навчальні плани та програми; навчальні програми з вибіркових навчальних дисциплін; електронні підручники, дистанційні курси, підручники і навчальні посібники без грифу Міністерства освіти і науки України; інструктивно-методичні матеріали до лекційних семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних проектів (робіт); інші матеріали, які визначає викладач, кафедра, науково-методична рада ЛНТУ.

З метою підвищення ефективності методичного забезпечення дисциплін необхідно сформувати стандартизований пакет методичного забезпечення – навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД), що включає: типову навчальну програму дисципліни, робочу навчальну програму дисципліни, конспект лекцій, методичні рекомендації до виконання практичних, лабораторних, семінарських занять, контрольних, курсових проектів (робіт), набір екзаменаційних задач та білетів, аудіо-візуальне та програмне забезпечення дисциплін.

До основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників в ЛНТУ належать:

 1. Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування , практик і самостійної роботи студентів.

 2. Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників.

 3. Розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм.

 4. Розробка і підготовка нових лабораторних робіт.

 5. Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін.

 6. Складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю.

 7. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо).

 8. Створення електронних підручників та дистанційних курсів по дисциплінах.

 9. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

 10. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

 11. Підготовка персональних художніх виставок.

II. Планування забезпечення навчального процесу

методичною літературою

Навчальний процес в ЛНТУ забезпечується методичною літературою, що видається відповідно до перспективних планів підготовки методичної літератури. Перспективні плани підготовки методичної літератури формуються на кафедрах університету, навчально-науковим центром післядипломної освіти, відділом аспірантури та докторантури, та підготовчим відділенням. Зведений план затверджується першим проректором. Рекомендована форма плану подана у додатку №. 1. В ЛНТУ затвердження перспективного плану підготовки методичної літератури на навчальний рік здійснюється у травні попереднього року.

Тираж кожного видання визначається відповідно до кількості студентів у групах, що будуть вивчати дисципліну та з урахуванням власних потреб у методичних розробках і можливої перспективи їх розсилки в інші ВНЗ з метою обміну досвідом. Обсяг науково-методичного видання визначається згідно з кількістю годин, виділених на вивчення тої чи іншої дисципліни та наявності відповідної навчальної літератури для її вивчення.

Планування та випуск методичних видань треба здійснювати згідно з діючими навчальними планами та програмами дисциплін.

Назва методичної розробки, що планується до видання, повинна відповідати назві з типового переліку назв методичних видань в ЛНТУ (див. додаток 2).

Планування видання методичної літератури в ЛНТУ здійснюється у розрахунку: дві методичні розробки в рік на викладача за умови недостатнього методичного забезпечення дисципліни, яка викладається, та один електронний підручник в рік на факультет.

У випадку, якщо на кафедрі виникає необхідність видання методичної літератури поза планом, завідувач кафедри у службовій записці звертається до першого проректора за дозволом і обґрунтовує необхідність терміновості видання.

За своєчасність (до початку семестру) забезпечення навчального процесу і якість розробки методичної літератури (науковий зміст, методичний рівень, обґрунтованість видання) відповідають укладач та завідувач кафедри.

III. Зміст складових навчально-методичного забезпечення

Місце і значення навчальних дисциплін, їх зміст, послідовність і організаційні форми вивчення в реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців визначають навчальні плани та навчальні програми дисциплін. В ЛНТУ розробляються :

1. Навчальні плани

Навчальний план – це нормативний документ, який складається вищим закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки фахівця і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі практики) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби проведення поточного й підсумкового контролю. У навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу.

Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки і затверджується керівником вищого закладу освіти.

До навчального плану як самостійні документи додаються освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) відповідної спеціальності, освітньо-професійні програми підготовки (ОПП), варіативні ОКХ і ОПП зі спеціальності.

Навчальний план складається з наступних розділів: титульна частина, графік навчального процесу, зведені дані за бюджетом часу, план навчального процесу, види практик, форма державної атестації, пояснення до навчального плану.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. Робочий навчальний план затверджується деканом факультету.

З метою створення системи безперервної підготовки фахівців в ЛНТУ передбачена підготовка спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Для цього розроблено інтегровані робочі навчальні плани, у яких здійснюється порівняльна характеристика дисциплін, що вивчаються молодшим спеціалістом та бакалавром, вказано послідовність вивчення дисциплін для одержання базової вищої освіти.

Методичні рекомендації до розробки навчальних, робочих навчальних та інтегрованих навчальних планів приведено у додатку 8.

2. Навчальні програми дисциплін

Навчальні програми, робочі навчальні програми разом з навчальними планами є основними документами, якими керуються факультети (відділення) та кафедри ЛНТУ в організації навчального процесу.

Навчальна програма – це нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.

Навчальна програма включає пояснювальну записку, тематичний виклад змісту навчальної дисципліни і список літератури.

Навчальні програми нормативних дисциплін входять до комплексу документів державного стандарту освіти, розробляються і затверджуються як його складові.

Навчальні програми вибіркових дисциплін розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом освіти.

Робоча навчальна програма є нормативним документом вищого закладу освіти і розробляється для кожної навчальної дисципліни на основі навчальної програми дисципліни відповідно до навчального плану.

У робочій навчальній програмі відображається конкретний зміст навчальної дисципліни (тематичний план), послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми поточного та підсумкового контролю, перелік навчально-методичної літератури.

Робочі навчальні програми в ЛНТУ затверджуються на засіданнях кафедри та науково-методичної ради інституту у травні-червні попереднього навчального року, а також першим проректором до початку нового навчального року.

Вимоги до змісту та формування робочих навчальних програм викладені у додатку 9.

У зв’язку з переходом ЛНТУ на Болонську систему освіти університет працює з навчальними програмами, складеними відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вимоги до змісту та формування робочих навчальних програм викладені у додатку 10.

Важливу роль в організації навчального процесу відіграє методичне забезпечення кожної навчальної дисципліни. Зміст методичного забезпечення визначається специфікою викладання дисципліни, формою проведення навчальних занять, формою організації навчання, формою навчання студентів, перспективами його використання.

Розглянемо зміст методичного забезпечення навчальних дисциплін. Враховуючи механізми затвердження та використання методичних видань, їх можна розділити на дві групи: зовнішні та внутрішні.

Зовнішні – це видання (навчальні посібники (підручники)), яким надано гриф Міністерства освіти і науки України; вони внесені до офіційного переліку навчальної літератури та навчального обладнання, що рекомендуються Міністерством для використання у різних ВНЗах. До них належать:

 • підручники – навчальні видання, які систематизовано відтворюють зміст навчального предмету, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної навчальної програми;

 • навчальні посібники – навчальні видання, які доповнюють або частково замінюють підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого їх розділу;

 • навчально-наочні посібники – навчальні видання та вироби, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню предмета, курсу, дисципліни, засвоєння їх змісту розвитку та виховання особистості (різновидом є картографічні посібники, таблиці, плакати, альбоми тощо);

 • навчально-методичні посібники – навчальні видання, які окрім викладу навчального матеріалу, містять методичні вказівки і рекомендації щодо викладання предмета, курсу, дисципліни або організації самостійної роботи студентів, розвитку та виховання особистості;

 • практикуми – навчальні видання, які містять практичні завдання і вправи, що сприяють засвоєнню студентами набутих знань і вмінь, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння;

 • словники, енциклопедії і довідники для студентів – навчальні видання довідкового характеру, які містять упорядкований перелік відомостей про певну галузь знань.

Структура, зміст та обсяги підручників і навчальних посібників регламентуються Методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів (див. додаток 3).

Структурними елементами навчальної книги є: зміст (перелік розділів), вступ (або передмова), основний текст, питання, тести для самоконтролю, обов’язкові та додаткові задачі, приклади, довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми тощо), апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний покажчики).

Порядок надання навчальній літературі грифу Міністерства освіти і науки України регламентується наказом Міністерства освіти і науки України від 7.06.01 р. № 440 “Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства освіти і науки України (див. додаток 4) та наказом Міністерства освіти України №170 від 02.06.97 р., яким затверджене Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників (та наказів № 373 від 20.10.97, № 139 від 12.05.97 р. про внесення змін і доповнень до цього Положення).

Внутрішні – це методичні розробки, що випущені на власній поліграфічній базі, затверджені науково-методичною радою університету і передбачені для використання в ЛНТУ (тобто у ВНЗі, де вони були підготовлені до друку та опубліковані). До них належать методичні вказівки (рекомендації) для всіх форм проведення навчальних занять та форм організації навчання студентів, навчальні посібники без грифу Міністерства освіти і науки України.

Згідно з друкованим обсягом методичні розробки поділяються на: методичні вказівки (рекомендації) – до 3-ох д.а., методичні видання – до 5-ти д.а., (наприклад, конспект лекцій, практикум тощо), підручники, посібники – більше 5-ти д.а.

Методичні вказівки (рекомендації) – це навчальне або виробничо-практичне видання пояснень із певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

Методичні вказівки передбачені для студентів ВНЗу, слухачів підготовчих відділень, курсів, а методичні рекомендації – для викладачів, студентів факультету перепідготовки спеціалістів, аспірантів тощо. Методичні вказівки та рекомендації випускаються від імені організації, в якій здійснювалась їх підготовка (з вказанням укладача на зворотній сторінці титульного листа).

Основною метою видання методичних вказівок (рекомендацій) та методичного видання є оперативне доповнення підручників та навчальних посібників матеріалами щодо методики виконання тих чи інших видів навчальної діяльності з метою створення необхідних умов для викладання навчальних дисциплін.

Враховуючи форму проведення навчальних занять та форму організації навчання студентів, розрізняють такі види методичного забезпечення дисциплін:

 1. Курс, конспект, текст лекцій

Ці види методичного забезпечення передбачаються для проведення лекційних занять.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою. Лектор, якому доручено читати лекції, зобов’язаний перед початком відповідного семестру подати на кафедру складений ним конспект (курс) лекцій (авторський підручник, навчальний посібник).

Курс лекцій – навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, визначених навчальною програмою. Курс лекцій з дисципліни видається тільки через видавництва.

Конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу лекцій навчальної дисципліни.

Опорний конспект лекцій – методичне видання, що включає викладення лекцій навчальної дисципліни за допомогою певних символів, таблиць, схем, спеціально розроблених до відповідної теми.

При створенні опорних конспектів навчальна інформація заноситься у вигляді ключових слів, цифр, визначень, графіків, схем, математичних символів, які дозволяють відтворити в пам’яті раніше розглянуті питання, дешифровка яких займає менше часу, дозволяє логічно переходити від одного питання до іншого. Таким чином, при викладанні нового матеріалу спочатку зводять його до мінімуму (блок з опорними сигналами), а потім, базуючись на сигналах, викладають матеріал, що вивчається, до повного розкриття теми. Це дозволяє більш результативно проводити під керівництвом викладача самостійну роботу студентів.

Текст лекцій – навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної дисципліни.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Положення (13)

  Конкурс
  1. З метою об'єктивного визначення переможця конкурсу з числа претендентів, які претендують на один об'єкт конкурсу, ввести систему оцінювання; претендентів згідно зі шкалою оцінок за кількістю набраних балів претендентом.
 2. Положення (2)

  Документ
  1. Наглядова рада з міжнародної діяльності Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Рада, Інститут, Академія).
 3. Положение о конкурсе «Грамматическая сказка, написанная для одноклассников на уроке русского языка в классе» (для учеников 9 12 классов школ с латышским языком обучения)

  Конкурс
  Цель конкурса: развитие интереса к русскому языку, понимание значимости знаний основных правил русской грамматики для успешного освоения языка, творческий подход к раскрытию темы, выявление и поощрение литературных талантов школьников.
 4. Положение о сетевом проекте Фестиваль дружбы народов «Белый месяц»

  Документ
  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определяет ключевую роль школьного образования в духовно-нравственной консолидации российского общества, укреплении межнациональных отношений, создании
 5. Положение о рейтинговой системе оценке и знаний студента специальности аэ курс 3

  Документ
  8. Итоговая контрольная работа: проводится для студентов, полностью выполнивших семестровый учебный план и имеющих текущий рейтинг не ниже 30. Максимальная оценка – 15.

Другие похожие документы..