Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Рабочая программа дисциплины « Английский язык» составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта на основании прим...полностью>>
'Руководство'
В ноябре 2005 г. вышел сборник международных правовых актов «Международное правовое регулирование отношений недропользования», который продолжает сер...полностью>>
'Документ'
В России Декларация прав и свобод человека и гражданина, объявившая право каждого на информацию и возможное законодательное ограничение этого права бы...полностью>>
'Документ'
В 2011 году исполняется 300 лет со дня рождения русского гения М. В. Ломоносова. Его имя мы называем одним из первых в ряду самых замечательных предс...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Програми та рекомендації

до розподілу програмного матеріалу

загальноосвітніх навчальних закладів

для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку)

Хімія

Основи здоров`я

Київ

2010`

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист Міністерства освіти і науки України №1/11-7407 від 08.09.2009)

Відповідальний за випуск:

Програми підготували: хімія - Т.В.Сак, І.О.Фесенко;

основи здоров`я – Л. І. Прохоренко

© Міністерство освіти

і науки України, 2009

Вступ

Програми з хімії (освітня галузь «Природознавство»), основ здоров`я (освітня галузь «Здоров`я і фізична культура») розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) на основі Державного стандарту базової освіти і переосмислені з позиції врахування особливостей психофізичного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку, характеру вторинних відхилень, компенсаторних можливостей та особистісних потреб учнів.

Основними компонентами програм є зміст навчального матеріалу предмета, перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів спеціальної школи, корекційно-розвивальна робота і очікувані результати, спрямована на сенсомоторний пізнавальний, мовленнєвий та особистісний розвиток учнів засобами кожного навчального предмету.

Зміст програм відповідає програмам загальноосвітніх навчальних закладів і доповнений специфічними вимогами.

Переосмислено вимоги до результатів навчання з позицій відображення в них вимог не лише до знань з конкретного предмету на рівні правил, законів, понять, закономірностей, а й до загальних і спеціальних способів навчальної діяльності на рівні розумових, предметних і практичних дій із врахуванням можливих індивідуальних утруднень, особливо у дітей цієї категорії. Включено й вимоги до досвіду емоційно-вольового, морального, естетичного ставлення до оточуючої дійсності, до вмінь користуватися системою цінностей суспільства.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із ЗПР представлені в програмах у вигляді переліку умінь і навичок, яких мають набути учні під час вивчення тієї чи іншої теми. Дотримання цих вимог у процесі спеціального навчання та оцінюваня рівня навчальних досягнень допоможе кожній дитині цієї категорії здобути базову середню освіту, набути тієї основної компетенції, яка необхідна для входження в соціум.

Хімія

Пояснювальна записка

Програма розроблена на основі програми з хімії загальноосвітньої масової школи, відтак відповідає вимогам Державного стандарту базової середньої освіти. Згідно зі стандартом і типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів для основної школи вивчення систематичного курсу хімії ґрунтується на пропедевтичному інтегрованому курсі “Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини і хімічні явища.

Метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, розуміння природничонаукової картини світу, вироблення екологічного стилю поведінки, становлення особистості та забезпечення успішної інтеграції у систему суспільних відносин

Вивчення хімії спрямоване на реалізацію таких найважливіших завдань:

 • формування наукового світогляду учня на основі засвоєння системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії;

 • формування життєвої й соціальної компетентностей учня, його екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на виробництві;

 • розкриття ролі хімії в розвитку суспільного господарства та забезпеченні добробуту людини.

  Корекційно-розвивальними завданнями курсу є:

 • розвиток пізнавальної діяльності: мислення (аналітико-синтетичних процесів, порівняння, узагальнення, конкретизації); логічних форм мислення (понять, умовивоводів); вміння робити логічні висновки та розкривати причинно-наслідкові зв’язки;

 • розвиток мовленнєвої діяльності (опанування термінами хімічної науки та їх усвідомлене застосування );

 • формування пізнавальної активності у вивченні хімії;

 • розвиток емоційно-вольової сфери (саморегуляції, самоконтролю, об’єктивної самооцінки ) у різних видах діяльності.

 • розвиток особистості учня, його здатності до успішної інтеграції в суспільство;

Курс хімії основної школи (рівень стандарту) вивчається за типовими навчальними планами з таким розподілом годин: 7 клас 1 год, 8, 9 класи по 2 год на тиждень.

Навчальний матеріал у програмі структуровано за лінійно-концентричним принципом, на основі провідних наукових ідей хімії, з урахуванням вікових особливостей учнів основної школи інтенсивної педагогічної корекції і часу, відведеного на вивчення хімії на рівні стандарту.

Послідовність викладання навчального матеріалу наступна:

7 клас. Вступ. Тема 1. Початкові хімічні поняття. Тема 2. Прості речовини метали і неметали.

8 клас. Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. Тема 2. Основні класи неорганічних сполук. Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома. Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини.

9 клас. Тема 1. Розчини. Тема 2. Хімічні реакції. Тема 3. Найважливіші органічні сполуки. Тема 4. Узагальнення знань з хімії.

У змісті тем наводяться відомості про багатоманітність, властивості, перетворення, роль неорганічних і органічних речовин у природі, житті людини та суспільному господарстві. Згідно з логікою пізнання хімічні знання про речовини розкриваються в такій структурно-функціональній послідовності: склад  будова  властивості  застосування.

В кожній темі програми вміщено спрямованість корекційно-розвивальної роботи, яка з одного боку, передбачає розвиток процесів пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, особистості учня із затримкою психічного розвитку, а з іншого – усвідомлене вивчення тематичних знань, опанування інтелектуальними та практичними діями.

У 7 класі на рівні складу речовини триває формування основних хімічних понять (атом, молекула, йон, хімічний елемент, прості й складні речовини, хімічна формула, валентність, хімічна реакція). На прикладі кисню та заліза відбувається ознайомлення з класифікацією простих речовин на метали і неметали та деякими їхніми властивостями.

У 8 класі формується поняття про кількість речовини та одиницю її вимірювання — моль. Учні вчаться обчислювати молярну масу, молярний об’єм газів, відносну густину газів. Теоретичний матеріал теми “Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами” закріплюється і розвивається на фактологічному матеріалі про основні класи неорганічних сполук. Знання основних класів неорганічних сполук є водночас основою для вивчення періодичного закону, усвідомлення періодичних змін властивостей сполук хімічних елементів. Вивчення будови атома дає змогу пояснити причину явища періодичності, з’ясувати електронну природу ковалентного та йонного хімічного зв’язків, розглянути поняття про ступінь окиснення та познайомитися з правилами його визначення у сполуках.

Основний зміст курсу хімії 9 класу становить матеріал про розчини, узагальнені відомості про типи і класифікацію хімічних реакцій та відомості про найважливіші органічні сполуки. Вивчення окремої теми “Хімічні реакції” дозволить уникнути мозаїчності та фрагментарності в засвоєнні цього ключового поняття хімії, на якісно новому рівні повторити і розвинути початкові уявлення учнів про хімічну реакцію, сформовані у 7—8 кл. Оскільки в основній школі хімія є базовим курсом, то включення відомостей з органічної хімії цілком закономірне і необхідне як для цілісного сприйняття хімічних знань, так і для реалізації міжпредметних зв’язків з біологією. Тому після ознайомлення із загальними відомостями про неорганічні речовини вивчаються найважливіші органічні сполуки в напрямку ускладнення їхнього складу, будови і властивостей.

Отже, в основній школі даються відомості з загальної, неорганічної та органічної хімії. Такий зміст курсу хімії забезпечує його відносну завершеність. З одного боку, він дає основи хімічних знань, необхідні для повсякденного життя і загальнокультурної підготовки школярам. З іншого боку, цей курс є підґрунтям для подальшого вдосконалення хімічних знань як у старшій школі, так і в інших навчальних закладах.

У програмі послідовно розкриваються основні змістові лінії хімічної компоненти освітньої галузі “Природознавство” державного стандарту освіти. Належна увага приділяється впливу хімічних чинників на здоров’я людини, пояснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

Вивчення хімії потребує раціонального застосування способів дій, засобів і методів навчання. Організації навчання хімії сприятиме використання перевірених шкільною практикою групової роботи, дидактичних ігор, індивідуального та диференційованого підходів. Ефективність засвоєння програмного матеріалу можна збільшити завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій навчання.

Важливими джерелами знань закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості є хімічний експеримент і розв’язування задач. Тому в програмі до кожної теми вказано види хімічного експерименту й типи розрахункових задач. Виходячи з можливостей кабінету хімії та беручи до уваги безпечність речовин, учитель на свій розсуд може доповнити хімічний експеримент — як демонстраційний, так і лабораторний, зокрема, експериментом ужиткового характеру.

У програмі не лише визначено зміст навчального матеріалу, а й сформульовано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із кожної теми. У цих вимогах опосередковано відбито базові компетентності учнів (функціональні, мотиваційні, соціальні) через способи дій на різних пізнавальних рівнях, які співвідносяться з критеріями оцінювання навчальних досягнень.

Для тематичного оцінювання, розв’язування задач, а також для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів передбачено резервні години. Розподіл годин у програмі орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах теми.

Навчальні досягнення учнів з хімії оцінюються за 12-бальною шкалою. Слід зазначити, що розв’язування розрахункових задач на початковому рівні не передбачене.

Критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів з хімії

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень розпізнає деякі хімічні об’єкти і називає їх (на побутовому рівні);
знає правила безпеки під час проведення практичних робіт.

2

Учень описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками;
знає призначення лабораторного обладнання.

3

Учень має фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими хімічними поняттями);
виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом учителя.

II. Середній

4

Учень знає окремі факти, що стосуються хімічних об’єктів, відтворює їх з допомогою вчителя;
складає прилади для проведення дослідів, виконує окремі хімічні досліди з допомогою вчителя;
складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі.

5

Учень відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя, дає визначення деяких понять;
описує хід виконання хімічних дослідів;
самостійно складає скорочену умову задачі.

6

Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя порівнює хімічні об’єкти;
описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів;
самостійно робить обчислення за готовою хімічною формулою.

ІІІ. Достатній

7

Учень самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, класифікує хiмічні об’єкти;
самостійно виконує практичну роботу згідно з інструкцією, описує хід роботи;
наводить потрібні рівняння реакцій за умовою задачі.

8

Учень виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на підтвердження цього;
описує спостереження за перебігом хімічних дослідів;
робить необхідні позначення до рівнянь реакцій за умовою задачі.

9

Учень володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки;
робить окремі висновки з практичної роботи;
розв’язує з допомогою вчителя задачі.

ІV. Високий

10

Учень володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно використовує інформацію згідно з поставленим завданням;
виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і реактиви;
самостійно розв’язує задачі.

11

Учень володіє глибокими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію;
робить поетапні спостереження за перебігом хімічних дослідів; складає звіт про виконання практичної роботи;
раціонально розв’язує задачі.

12

Учень має системні знання з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі й у проблемних ситуаціях, самостійно оцінює явища, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями;
робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту; розв’язує експериментальні задачі за власним планом;
розв’язує комбіновані задачі.

7-й клас

(1 год на тиждень, разом 35 год,
із них 5 год — резервний час)

Кількість год

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

3

Вступ.

Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі.
Короткі відомості з історії хімії.
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

Учень:
називає основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд;
дотримується правил техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;
розповідає:

про застосування хімічних знань та історію їх розвитку.

Пізнавальна діяльність:

формувати пізнавальну активність у вивченні хімії; вчити робити висновки про цінність хімічних знань для людини.

Демонстрації:
1. Взаємодія натрій гідрогенкарбонату з розчином оцтової кислоти.
2. Утворення амоній хлориду (“дим без вогню”).
3. Зміна забарвлення індикаторів у різному середовищі.

Практичні роботи:
1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум’я.

17

Тема 1. Початкові хімічні поняття
Речовини. Чисті речовини і суміші.
Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви і символи.
Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали.
Хімічні формули речовин. Валентність хімічних елементів. Складання формул бiнарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.
Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хiмічною формулою. Масова частка елемента в речовині.
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні та хімічні властивості речовини.
Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії.
Закон як форма наукових знань.
Закон збереження маси речовин. Хiмічні рівняння.

Учень

називає фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, атоми, молекули, йони;
складає формули бінарних сполук за валентністю;
визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;
пояснює зміст хімічних формул, рівнянь хімічних реакцій, сутність закону збереження маси речовин;
використовує закон збереження маси речовин для складання рівнянь хімічних реакцій, перiодичну систему як довідкову;
обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в речовині;
аналізує якісний та кількісний склад простих і складних речовин;
спостерігає хімічні явища й описує спостереження, формулює висновки;
уміє поводиться з лабораторним обладнанням;
дотримується інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;
висловлює судження про багатоманітність речовин.

Пізнавальна діяльність:вчити аналізувати фізичні тіла, речовини, матеріали; порівнювати фізичні та хімічні явища, чисті речовини і суміші, на основі аналізу, порівняння робити висновки; пояснювати сутність закону збереження маси речовин;

коригувати самоконтроль під час виконання практичних завдань.

Розрахункові задачі:
1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.
2. Обчислення масової частки елемента в речовині.

Демонстрації:
4—8. Хімічні реакції, що супроводжуються: виділенням газу; випаданням осаду; зміною забарвлення; появою запаху; тепловим ефектом.

9. Зразки металів і неметалів.
10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

Лабораторні досліди:
1. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.
2. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин.
3. Проведення хімічних реакцій.

Практичні роботи:
2. Дослідження фізичних і хімічних явищ.

10

Тема 2. Прості речовини метали і неметали
Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.
Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння.
Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.
Ферум. Залізо. Фiзичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.
Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.

Учень:
називає склад молекул кисню;
наводить приклади реакцій розкладу і сполучення;
описує поширеність Оксигену і Феруму у природі;
характеризує фізичні та хімічні властивості кисню та заліза, складає рівняння відповідних реакцій;
використовує прилад для добування кисню;
визначає наявність кисню дослідним шляхом;
пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, горіння, колообіг Оксигену;
аналізує умови процесу горіння;
розповідає про застосування кисню і заліза;
оцінює роль кисню в життєдiяльності організмів, наслідки процесу іржавіння заліза, значення каталізаторів.

Пізнавальна діяльність: вчити аналізувати фізичні та хімічні властивості простих речовин і робити відповідні висновки; аналізувати реакції розкладу і сполучення, процеси окиснення, горіння;

робити висновки про роль кисню в життєдіяльності організмів;
коригувати самоконтроль у процесі складання хімічних реакцій; під час виконання практичних завдань.

Демонстрації:
11. Добування кисню з калій перманганату.
12. Добування кисню з гідроген пероксиду.
13. Збирання кисню витісненням води.
14. Виявлення кисню.
15. Спалювання неметалів (фосфору, вуглецю, сірки) у повітрі та кисні.
16. Взаємодія заліза з сіркою.
17. Спалювання заліза в кисні.
Лабораторні досліди:
4. Вивчення фізичних властивостей заліза.

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Аптека. Пожежне депо.



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (3)

  Документ
  Згідно з Типовим положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.
 2. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (1)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
 3. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (3)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
 4. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (6)

  Документ
  Згідно з Типовим положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (1)

  Документ
  Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, укладено відповідно до вимог
 6. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу (4)

  Документ
  Програми з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) на основі Державного стандарту базової

Другие похожие документы..