Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
В последнее время наблюдается небывалый взлет интереса к краеведению. Не обделен вниманием и Самарский край. Что касается его истории, то особо попул...полностью>>
'Реферат'
В настоящее время определение группы крови, резус-принадлежности и типи­рование антигенов эритроцитов имеет большое значение при про­ведении перелива...полностью>>
'Примерная программа'
Цель – изучение студентами структурных основ болезней, их этиологии и патогенеза для использования полученных знаний на клинических кафедрах и в рабо...полностью>>
'Элективный курс'
Аннотация. Специальный (элективный) курс "ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО" -это интегрированный лингвистический курс для учащихся профильных класс...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

положення

про Наглядову раду з міжнародної діяльності Дніпропетровського регіонального

інституту державного управління Національної академії державного

управління при Президентові України

Загальні положення

1. Наглядова рада з міжнародної діяльності Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Рада, Інститут, Академія).є постійно діючим дорадчо-консультативним органом, створеним для визначення та розвитку пріоритетних напрямків міжнародної діяльності Інституту.

Рада є колегіальною експертною, координуючою інстанцією з питань міжнародної діяльності, яка ведеться Інститутом.

2. У своїй роботі Рада керується чинним законодавством України, Статутом Інституту та цим Положенням.

Основні завдання та функції

3. Основними завданнями Ради є:

 • визначення пріоритетних напрямків розвитку міжнародних зв’язків;

 • експертиза проектів і програм міжнародного співробітництва;

 • аналіз актуальності та ефективності проектів, які розробляють фахівці Інституту для участі в міжнародних програмах і проектах;

 • розробка рекомендацій для удосконалення якості проектів;

 • сприяння залученню позабюджетних коштів для реалізації міжнародних програм;

4. Для виконання своїх завдань Рада:

 • вивчає, обговорює і затверджує пріоритетні напрями міжнародної діяльності;

 • визначає тематику проектів, які розробляються в Інституті для участі в міжнародних програмах;

 • безпосередньо бере участь в розробці міжнародних проектів;

 • розробляє критерії ефективності та якості виконуваних проектів;

 • проводить якісний аналіз проектів, поданих на участь в міжнародних програмах;

 • сприяє пошуку фінансових коштів на реалізацію конкретних міжнародних проектів та програм.

Склад та організація роботи

5. До Ради входять представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які безпосередньо беруть участь в налагодженні міжнародних зв’язків регіону. Положення про Раду і її персональний склад розглядаються Вченою радою Інституту та затверджуються наказом проректора - директора.

Раду очолює її Голова – заступник проректора - директора Інституту з питань розвитку та міжнародних зв’язків. Секретарем Ради є начальник відділу міжнародних зв’язків Інституту. До складу Ради входять також начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів Інституту, які беруть участь в організації міжнародної діяльності, представники органів місцевого самоврядування, державних і не державних установ, сфера діяльності яких пов’язана з проведенням міжнародного співробітництва регіону з країнами світу.

Організаційною формою роботи Ради є засідання, які є є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини її членів. Засідання Ради проводяться згідно з планом роботи, який готується її секретарем та затверджується Головою.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів, є обов’язковими для виконання в структурних підрозділах Інституту та оформляються протоколом, який підписує Голова і секретар Ради.

6. Члени Ради мають право:

 • вносити на обговорення питання, що належать до компетенції Ради;

 • отримувати повну інформацію з питань, що винесені на розгляд Ради.

7. Члени Ради зобов’язані:

 • брати участь у роботі засідань Ради;

 • виконувати доручення Голови та рішення Ради у встановлені терміни.

 • зберігати інтелектуальну власність Інституту.

8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється відділом міжнародних зв’язків Інституту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Положення (13)

  Конкурс
  1. З метою об'єктивного визначення переможця конкурсу з числа претендентів, які претендують на один об'єкт конкурсу, ввести систему оцінювання; претендентів згідно зі шкалою оцінок за кількістю набраних балів претендентом.
 2. Положення (3)

  Документ
  Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників і навчально-методичних посібників (затверджено наказом Міністерства освіти України № 170 від 02.
 3. Положение о конкурсе «Грамматическая сказка, написанная для одноклассников на уроке русского языка в классе» (для учеников 9 12 классов школ с латышским языком обучения)

  Конкурс
  Цель конкурса: развитие интереса к русскому языку, понимание значимости знаний основных правил русской грамматики для успешного освоения языка, творческий подход к раскрытию темы, выявление и поощрение литературных талантов школьников.
 4. Положение о сетевом проекте Фестиваль дружбы народов «Белый месяц»

  Документ
  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определяет ключевую роль школьного образования в духовно-нравственной консолидации российского общества, укреплении межнациональных отношений, создании
 5. Положение о рейтинговой системе оценке и знаний студента специальности аэ курс 3

  Документ
  8. Итоговая контрольная работа: проводится для студентов, полностью выполнивших семестровый учебный план и имеющих текущий рейтинг не ниже 30. Максимальная оценка – 15.

Другие похожие документы..