Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
лет назад , когда началось развитие промышленности в Европе , особенно в Англии . Тогдашние английские заводы и фабрики топились традиционным английс...полностью>>
'Документ'
Мы заглянем в историю моды и «поспорим о вкусах», выясним: «Какой он – идеал красоты?» и научимся волшебству кулинарного искусства. Ну что, вам уже ин...полностью>>
'Самостоятельная работа'
В учебном пособии рассматриваются вопросы методики самостоятельной работы студентов, выполнения и оформления контрольных работ. Приведены практически...полностью>>
'Документ'
Идея объявления Года чтения обсуждалась несколько раз и «витала» в воздухе на протяжении всего 2006 года; в Буря­тии в этом году уже проводился респу...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля: Теорія та методика виховання

 2. Код модуля: ВТПТ_6_3.1.2.7_6

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 3, 4

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 216 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години – 72 (лекції – 48 год., практичні заняття – 24 год.)

 6. Лектор: Бойченко Валентина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: сутність національного виховання; педагогічні умови, що забезпечують ефективний виховний вплив на формування особистості; методи формування свідомості особистості; методи організації колективного творчого виховання; виховні аспекти сучасних педагогічних технологій; методи організації діяльності школярів, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки; методи емоційного стимулювання як важливі фактори підвищення ефективності різнопланової діяльності школярів; методи пізнання, самовиховання;

вміти: розробляти виховні технології та впроваджувати їх у навчально-виховний процес школи; добирати ефективні методи виховання; розробляти сучасні плани-конспекти виховних годин та сценарії виховних заходів; організовувати та проводити різноманітні виховні заходи з учнями, дозвілля в позаурочний час.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • Загальні основи педагогіки

  • Дидактика

 3. Зміст модуля: Сутність, зміст процесу виховання. Концепції виховання. Мета і завдання виховання. Механізми, закономірності та принципи виховання. Методи і форми виховання. Розвиток особистості в колективі. Дитячі і юнацькі громадські організації. Основні напрями виховання школярів. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми.

 4. Рекомендована література:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.

 2. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 343 с.

 3. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с.

 4. Лозова В.І. Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. – Харків, 2002. – 400 с.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.; «Академія», 2000. – 544 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота

 2. Методи та критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (60%): усне опитування, домашня самостійна робота

 • Індивідуальне навчально-дослідне завдання (20%)

 • Підсумковий контроль (20%): тестування, контрольна робота, екзамен

 1. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 2. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці навчально-методичний посібник

  Урок
  У посібнику розкривається зміст, структура та основні етапи проектно-технологічної діяльності, розглядається методика організації проектно-технологічної діяльності в процесі вивчення учнями модулів навчальної програми з обслуговуючої
 3. Культурологія: теорія та історія культури

  Документ
  Термін "культурологія" запропонував у 1909 р. німецький філософ і фізик В. Освальд. Вчений не лише показав різницю між культурологією і соціологією, а й використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ,
 4. Теорія І методика музичного виховання

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 62 (лекції – 26, практичних занять – 20, лабораторних занять – 6)
 5. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.

Другие похожие документы..