Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
э. на теppитоpии Укpаины и его отголоски в миpовоззpении славян. Рассмотpены этногенез славян, святилища и погpебальные обpяды пpаславян....полностью>>
'Документ'
Истинный национальный поэт облекает в слова и образы стихов чаяния и веру своего народа. При этом его вдохновение, наполняясь Духом Святым, достигает...полностью>>
'Документ'
В данной работе предлагается общий обзор ключевых элементов изменений в Гражданский процессуальный кодекс в части апелляционного, кассационного и над...полностью>>
'Документ'
Российский генподрядчик строительства АЭС за рубежом - "Атомстройэкспорт" рассчитывает приступить к сооружению первой вьетнамской АЭС "...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 10 сесії міської ради VІ скликання

28.07.2011 №234

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління надзвичайних ситуацій

та мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради

1. Загальна частина

1.1. Управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2. Управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради (далі Управління) є підзвітним і підконтрольним Чернівецькій міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Чернівецької міської ради та Чернівецькому міському голові.

1.3. Управління створене відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ рішенням 7 сесії Чернівецької міської ради VI скликання (ІІ пленарне засідання) від 14.04.2011 року № 154.

1.4. Утворення Управління є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.6. Управління не має статусу юридичної особи.

1.7. Структура, гранична чисельність, штатний розпис управління затверджуються Чернівецьким міським головою.

1.8. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.8.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уні-фікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55).

1.8.2. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

1.8.3. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 № 406.

1.8.4. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року № 55.

1.8.5. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

1.9. Положення, як організаційний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.10. Датою положення є дата його затвердження.

1.11. Місцезнаходження управління: 58000, м. Чернівці, вул. Ватутіна,3.

2. Основні завдання

2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

2.2. Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.3. Розробка і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

2.4. Здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.5. Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, контроль за їх здійсненням на підприємствах, в установах і організаціях міста, які мають завдання з мобілізаційної роботи та координація дій з органами військового командування, Державної прикордонної служби на території міста.

2.6. Підготовка та надання у відповідні органи звітів з питань компетенції Управління за формами, установленими органами державної статистики.

2.7. Здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці в межах своїх повноважень, передбачених законом.

2.8. Забезпечення розміщення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на веб – сторінках Чернівецької міської ради.

2.9. Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів з питань, що належать до компетенції Управління.

2.10. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

3. Функції Управління

3.1. З питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них та цивільного захисту населення (делеговані повноваження):

3.1.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

3.1.2. Подає міському голові, виконавчому комітету міської ради, обласному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та МНС:

- пропозиції до проектів державних, регіональних та міських програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України, обласного та міського бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи.

3.1.3. Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в місті;

3.1.4. Подає міському голові пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

3.1.5. Координує діяльність структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій районних у м. Чернівцях рад та сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

3.1.6. Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.

3.1.7. Бере участь:

- у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

- у підготовці для подання міському голові та виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

- у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

- в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми цивільного захисту;

- у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

- у розробленні для подання в установленому порядку міському голові планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

- у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності міста;

- у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;

- у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

- у наданні щорічних організаційно-методичних вказівок міського голови щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях.

3.1.8. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

3.1.9. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

3.1.10. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

3.1.11. Разом з територіальним органом управління МНС подає міському голові пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання.

3.1.12. Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного І хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.

3.1.13. Перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

3.1.14. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

3.1.15. Готує та вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення.

3.1.16. Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.

3.1.17. Організовує та забезпечує роботу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3.1.18. Готує в межах своїх повноважень для подання міському голові пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та контролює їх здійснення.

3.1.19. Здійснює у межах своїх повноважень:

- контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях і у місцях їх компактного переселення;

- контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і місцевих бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

3.1.20. Дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях.

3.1.21. Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій.

3.1.22. Готує у межах своїх повноважень для подання міському голові пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

3.1.23. Бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи.

3.1.24. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням.

3.1.25. Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення.

3.1.26. Організовує роботу міської евакуаційної комісії.

3.1.27. Забезпечує отримання та доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності. За розпорядженням начальника цивільного захисту (цивільної оборони) міста оповіщає керівний склад виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та населення міста про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує збір та узагальнення інформації в частині стану техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для чого створює оперативно-диспетчерську службу.

3.1.28. Виконання організаційно-правових заходів щодо охорони державної таємниці в межах функцій, покладених на Управління чинним законодавством та цим Положенням.

3.2. З питань мобілізаційної роботи (делеговані повноваження):

3.2.1. Планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста.

3.2.2. Організація розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних планів мобілізаційної підготовки.

3.2.3. Забезпечення на території міста виконання підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності, мобілізаційних завдань (замовлень).

3.2.4. Під час оголошення мобілізації здійснення заходів щодо переведення міської ради та її виконавчих органів і господарства міста на роботу в умовах особливого періоду.

3.2.5. У разі неспроможності (банкрутства) підприємств, установ і організацій, які виконують мобілізаційне завдання (замовлення), здійснення заходів щодо передачі цих завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на території міста.

3.2.6. Під час мобілізації в установленому порядку сприяння у
організації своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, на збірні пункти, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційного плану.

3.2.7. Забезпечення організації військового обліку
військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання
звітності щодо бронювання військовозобов'язаних.

3.2.8. Забезпечення в наданні військовому комісаріату міста відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління.

3.2.9. Сприяння військовому комісаріату міста у його роботі в мирний час та під час оголошення мобілізації.

3.2.10. Одержання від підприємств, установ, організацій міста ,необхідної інформації про характер мобілізаційних завдань (замовлень) з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та в особливий період.

3.2.11. Вирішення питань щодо управління підприємствами, установами і організаціями у разі втрати зв'язку під час мобілізації та у воєнний час.

3.2.12. Складання звітів про хід виконання мобілізаційної підготовки міста.

3.3. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Управління завдань.

3.4. Чернівецька міська рада, відповідно до чинного законодавства, доручає Управлінню вибудовувати відносини з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців на договірній основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих цим Положенням Управлінню.

3.5. Чернівецька міська рада, відповідно до чинного законодавства, доручає Управлінню вибудовувати відносини з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців, на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності Управлінню.

3.6. Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує організаційну, планувальну, дорадчу, інформаційну, контрольну, координаційну функції.

4. Права та обов’язки

4.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту і мобілізаційної готовності та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень.

4.3. Залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

4.4. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

4.5. Організовувати в установленому порядку наради та семінари працівників Управління та підприємств, установ, організацій, з питань, що належать до компетенції Управління.

5. Керівництво та структура

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Чернівецького міського голови.

5.2. Начальник Управління має заступника, який також призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою.

5.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника, заступника начальника Управління визначаються цим Положенням.

5.4. Начальник Управління безпосередньо підпорядкований Чернівецькому міському голові.

  1. Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

   1. Здійснює загальне керівництво роботою управління.

5.5.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради.

5.5.3. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Управління з посад.

5.5.4. Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради.

5.5.5. Формує плани роботи Управління, організовує й контролює процес їх виконання.

5.5.6. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації в Управлінні.

5.5.7. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління.

5.5.8. Подає міському голові та виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, мобілізаційної готовності, інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

5.5.9. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Управління.

5.5.10. Контролює дотримання особовим складом Управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.5.11. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління.

5.5.12. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Управління.

5.5.13. Виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів.

5.5.14. Визначає потребу і розподіляє надані Управлінню ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Управління та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання.

5.5.15. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Управління.

5.5.16. Забезпечує належні умови підлеглим для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Управління.

5.5.17. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.5.18. Формує кадровий резерв для служби в Чернівецькій міській раді та подає його Чернівецькому міському голові на затвердження.

5.5.19 Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процес діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників

5.5.20. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради.

5.6. Начальник Управління повинен знати:

5.6.1. Закони України, що стосуються діяльності Управління, питань захисту населення від надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, мобілізаційної роботи, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи.

5.6.2. Порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів.

5.6.3. Правила ділового етикету.

5.6.4. Правила охорони праці та протипожежного захисту.

5.6.5. Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

5.6.6. Ділову мову, державну мову.

5.7. Посадові інструкції працівників Управління затверджуються начальником Управління.

5.8. Начальник Управління несе відповідальність за:

5.8.1. Неналежну організацію роботи Управління, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни.

5.8.2. Незабезпечення виконання покладених на Управління завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.8.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Управління.

5.8.4. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в Управлінні.

5.8.5. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.8.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.

5.8.7. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Управління.

5.9. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Управління: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Управлінням основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

5.10. За відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління, а за відсутності й заступника начальника Управління – визначена в установленому порядку посадова особа Управління.

5.11. Начальник Управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Управління, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови.

5.12. Посадові особи, що працюють в Управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові інструкції щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

6. Взаємовідносини, зв’язок

6.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

7. Майно і кошти

7.1. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

7.2. Оплата праці співробітників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.3. За сприяння Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Управлінню, забезпечують його приміщеннями, транспортом, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, іншим необхідним обладнанням та матеріалами, а також законодавчими, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань цивільного захисту.

8. Заключна частина

8.1. Управління має свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи встановлених зразків.

8.2. Покладання на Управління обов’язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи не допускається.

8.3. Ліквідація Управління проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар Чернівецької міської ради В.МихайлішинСкачать документ

Похожие документы:

 1. Положення (13)

  Конкурс
  1. З метою об'єктивного визначення переможця конкурсу з числа претендентів, які претендують на один об'єкт конкурсу, ввести систему оцінювання; претендентів згідно зі шкалою оцінок за кількістю набраних балів претендентом.
 2. Положення (2)

  Документ
  1. Наглядова рада з міжнародної діяльності Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Рада, Інститут, Академія).
 3. Положення (3)

  Документ
  Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників і навчально-методичних посібників (затверджено наказом Міністерства освіти України № 170 від 02.
 4. Положение о конкурсе «Грамматическая сказка, написанная для одноклассников на уроке русского языка в классе» (для учеников 9 12 классов школ с латышским языком обучения)

  Конкурс
  Цель конкурса: развитие интереса к русскому языку, понимание значимости знаний основных правил русской грамматики для успешного освоения языка, творческий подход к раскрытию темы, выявление и поощрение литературных талантов школьников.
 5. Положение о сетевом проекте Фестиваль дружбы народов «Белый месяц»

  Документ
  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определяет ключевую роль школьного образования в духовно-нравственной консолидации российского общества, укреплении межнациональных отношений, создании
 6. Положение о рейтинговой системе оценке и знаний студента специальности аэ курс 3

  Документ
  8. Итоговая контрольная работа: проводится для студентов, полностью выполнивших семестровый учебный план и имеющих текущий рейтинг не ниже 30. Максимальная оценка – 15.

Другие похожие документы..