Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Становлення української державності проходило досить складно і суперечливо. Науковці схильні виділяти дві основні складові цього тривалого процесу в ...полностью>>
'Календарно-тематический план'
ю.н. 4-8 Субъекты административного права.   1 9-11 Административно-правовые формы и методы государственно0управленческой деятельности. Администрати...полностью>>
'Документ'
Межбюджетные отношения в Российской Федерации и пути их совершенствования. Бюджетный процесс в российской Федерации и его реформирование....полностью>>
'Документ'
Воспроизводство кадрового потенциала науки, образования и инновационной сферы приобретает растущее значение и является важнейшей задачей для России в...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інвестиційна діяльність зумовлює якісні зміни в економічних відносинах, призводить до тісної взаємодії окремих елементів і учасників процесу відтворення суспільного продукту. Це висуває нові вимоги до системи управління інвестиційними процесами, як визначальними чинниками цього відтворення. Загалом система управління інвестиційною діяльністю базується на економічному розмежуванні її суб’єктів як власників ресурсів і результатів виробництва. Формування цієї системи передбачає пошук принципово нових методів управління з урахуванням інтересів всіх суб’єктів і характеру економічних відносин, що складаються між ними.

Важливі функції у процесі відтворення суспільного продукту виконують капітальні інвестиції у житлове будівництво. В кінцевому разі вони забезпечують здійснення соціальних реформ у державі.

З огляду на це особливої актуальності набуває опрацювання досконалих методик обліку і аудиту капітальних інвестицій у будівництво житла з урахуванням положень міжнародних і національних стандартів, а також з використанням сучасних інформаційних технологій.

Значний внесок у дослідження теорії обліку і аудиту інвестиційної діяльності зробили праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених і практиків. Авторами цих досліджень є вітчизняні вчені: В.В. Бабич, М.Т. Білуха, Ф.Ф.Бутинець, Б.І.Валуєв, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, Н.І. Дорош, З.В.Задорожний, І.І.Каракоз, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, А.М.Кузьмінський, Ю.А.Кузьмінський, В.Г. Линник, П.П. Німчинов, О.А.Петрик, В.С. Рудницький, В.Я.Савченко, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко, В.П.Хомутенко, Б.Ф. Усач та зарубіжні економісти та практики різного часу: Р. Адамс, Е.А. Аренс, Ф.Л. Дефліс, Г.Р.Дженик, Р. Додж, Дж.Лоббек, Р.Монтгомері, Дж.К. Робертсон, О. Рейл, Рей Вандер Віл, Ч.Т.Хорнгерн, Дж Фостер, К. Друрі, Е.А. Аренс, Я.Д. Крупка, Б.М. Литвин.

Питання теорії і практики інвестиційних процесів досліджували також вітчизняні і зарубіжні вчені: Х. Андерсен, О.І. Барановський, П.С. Безруких, М.Д.Білик, І.А. Бланк, Є. Брігхем, О.В. Величко, Дж Гелбрейт, М.Ф. Дячков,
Р. Ентоні, Д.Г.Лук’яненко, О.М. Мозговий, А.А. Пересада, І.Ю. Чумакова, У. Шарп, О.Шеремет.

Активізація інвестиційних процесів сприяла створенню і розвитку нових вітчизняних інститутів інвестування, що відрізняються від традиційних форм інвестування капітального будівництва житла. На цьому фоні виокремилась низка проблем у системі бухгалтерського обліку і аудиту, розв’язання яких уможливлюється в процесі опрацювання методик обліку і аудиту з урахуванням специфіки здійснення інвестиційної діяльності. Слід зважити на те, що відсутність прозорих схем інвестування підвищує ризик здійснення діяльності суб’єктами інвестиційних процесів.

Недостатній рівень теоретичної розробки і обґрунтування практичних питань обліку і аудиту капітальних інвестицій у житлове будівництво, що здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності в умовах сучасних кредитно-фінансових механізмів, необхідність забезпечення універсальності, достовірності і прозорості їх діяльності та потреби практики, підтверджують актуальність і науково-практичне значення даного дослідження, обумовлюють вибір теми, окреслення завдань та цільове спрямування даної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою роботи проведено у відповідності до плану науково-дослідних робіт кафедри аудиту ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за темами: „Проблеми розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій як важливих інструментів ринкової економіки” (№державної реєстрації 0101U007344), “Проблеми та перспективи розвитку аудиту, державного фінансового контролю та інформаційних технологій в сучасних умовах господарювання (№ державної реєстрації 0107V001337). Особисто автором в рамках означених тем були розроблені пропозиції з удосконалення обліку і аудиту капітальних інвестицій у будівництво житла в умовах розвитку вітчизняних інститутів інвестування.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних та науково-методичних по­ложень щодо удосконалення обліку і аудиту інвестиційної діяльності суб’єктів ринку будівництва житла в системі нових кредитно-фінансових механізмів щодо поліпшення процесів обліку і аудиту їх діяльності у відповідності до сучасних вимог та на перспективу. Поставлена мета визначає зміст досліджень, які зводяться до вирішення наступних взаємопов'язаних завдань організаційного, теоретичного, практичного та мето­дичного характеру:

- проаналізувати і оцінити механізм регулювання інвестиційної діяльності суб’єктів ринку будівництва житла в Україні та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення діючих нормативно-правових актів з цих питань;

- уточнити місце, зміст, завдання та значення обліку і аудиту інвестиційної діяльності суб’єктів ринку будівництва житла в системі нових кредитно-фінансових механізмів;

- конкретизувати економіко-правове значення та сутність інвестиційної діяльності суб’єктів ринку будівництва житла, визначити об’єкти бухгалтерського обліку та аудиту такої діяльності;

- дослідити методичні основи національної специфіки бухгалтерського обліку капітальних інвестицій у контексті розвитку міжнародних стандартів фінансової звітності і надати методичні рекомендації щодо його удосконалення;

- оцінити діючу практику і визначити напрямки розвитку методики обліку капітальних інвестицій у будівництво житла в умовах дії нових кредитно-фінансових механізмів та розробити пропозиції щодо її удосконалення на перспективу;

- розробити та науково обґрунтувати необхідність застосування методичних процедур аудиту процесу капітального інвестування будівництва житла;

- запропонувати нові методичні підходи до обліку капітальних інвестицій у будівництво житла із застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій відповідно до споживчих потреб користувачів інформації.

Об'єктом дослідження є інвестиційна діяльність суб’єктів ринку будівництва житла в Україні.

Предметом дослідження є теорія, методика і практика бухгалтерського обліку і аудиту капітальних інвестицій у будівництво житла.

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є загальні положення діалектичного методу щодо пізнання різних економічних явищ і процесів у безперервному їх взаємозв'язку.

Ви­значальними у вирішенні поставлених перед дослідженням завдань були такі загальнонаукові методи: системний підхід щодо досліджуваного об’єкта; загальноприйняті методи аналізу; спостереження і порівняльний аналіз, синтез і групування даних, факторний аналіз. Методичні прийоми обліку і аудиту: огляд, документальна перевірка, тестування, підрахунок, узагальнення теоретичного і фактичного матеріалу, розрахунково - аналітичні.

Інформаційною базою дослідження були праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики обліку, аудиту, законодавчі акти, нормативні документи, інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, фінансово-еконо­мічні бюлетені Державного комітету статистики України, економічна інформація під­приємств, матеріали науково-практичних конференцій.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у розроблених дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення методик обліку і аудиту капітальних інвестицій в ринкових умовах господарювання. Наукову новизну роботи визначають такі положення:

вперше:

- запропоновано узагальнену схему (модель) фінансування капітального будівництва і передачі житла суб’єктами інвестиційної діяльності з урахуванням специфіки об’єкту інвестування, як товару комерційного ринку нерухомості;

- розроблено методичні рекомендації з відображення у системі бухгалтерського обліку капітальних інвестицій у будівництво житла з розмежуванням джерел фінансування через фонди фінансування будівництва;

удосконалено:

- перелік об’єктів бухгалтерського обліку і аудиту за інвестиційною діяльністю в умовах дії сучасних кредитно-фінансових механізмів;

- запропоновано доповнити рахунок 48 „Цільове фінансування і цільові надходження” субрахунками 481 „Цільові внески учасників управління майном – довірителів, фізичних осіб”, 482 „Цільові внески учасників управління майном – довірителів, юридичних осіб”, 483 „Оперативний резерв”. У підсистемі управлінського обліку виділено специфічні об’єкти обліку (відображення фінансування будівництва через Фонди фінансування будівництва (ФФБ) у системі бухгалтерського обліку);

- методику обліку операцій із залученням джерел фінансування капітальних інвестицій з урахуванням договірних умов інвестиційних проектів: на балансі забудовника, підрядника ФФБ, довірителя (фізичної та юридичної особи, при пайовому будівництві);

- структуру та зміст облікових регістрів для ведення обліку капітальних інвестицій, зокрема, у відомості 4.1 обґрунтовано доцільність доповнення її новими реквізитами;

- методику розрахунку коригувань сум ПДВ за окремими об’єктами житлового будівництва на основі узгодження фінансового обліку та податкових розрахунків по капітальних інвестиціях;

- організацію аудиторської перевірки за суб’єктами інвестування будівництва житла і за кожним з них визначено перелік джерел аудиторських доказів на основі їх систематизації;

- процедури здійснення аудиту капітальних інвестицій у будівництво житла: удосконалено план та програму аудиторської перевірки, форми робочих документів аудитора, уточнено оцінку аудиторського ризику невиявлення помилок та обґрунтовано процедури його зниження, що забезпечить підвищення якості та точності перевірки повноти і об’єктивності оцінки облікових даних;

- організацію обліку капітального будівництва житла у комп’ютерному середовищі, що дозволить ефективно управляти процесами здійснення капітальних інвестицій і відображати об’єкти в обліку з використанням сучасних програмних продуктів;

набуло подальшого розвитку:

- визначення сутності процесу інвестування шляхом уточнення класифікації інвестицій за десятьма ознаками та поняття «капітальні інвестиції» як реальних об’єктів обліку й аудиту, що дало можливість ідентифікувати інвестиційний зміст матеріальних, нематеріальних і фінансових активів підприємств, виявити напрямки і форми суб’єктів інвестиційного процесу;

- розкриття основних рис і особливостей інвестиційної діяльності при залученні недержавних коштів юридичних і фізичних осіб у будівництво житла, що дозволяє визначити об’єктом цієї діяльності специфічний товар - вимірну одиницю інвестування і розглядати її як об’єкт обліку та аудиту;

- механізм вирішення комплексу обліково-аналітичних завдань з відображення операцій юридичних і фізичних осіб в процесі здійснення ними капітальних інвестицій з будівництва житла у системі законодавчих та інституціональних перетворень в Україні;

- дослідження особливостей методики обліку капітальних інвестицій із застосуванням комп’ютерної техніки та сучасних програмних продуктів, зокрема, розроблено модель автоматизації процесу обліку капітальних інвестицій у будівництво ФФБ за інвестиційними договорами та модуль автоматизованої системи обліку фінансування капітальних інвестицій і передачі збудованого житла довірителям, що підвищує оперативність, систематизованість і спрощує порядок формування облікової інформації.

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати роботи спрямовані на вдосконалення методики обліку та аудиту капітальних інвестицій у будівництво житла полягає у застосуванні методики обліку, схеми фінансування будівництва та їх організації в комп’ютерному середовищі всіма суб’єктами інвестування в умовах дії нового кредитно-фінансового механізму.

Основні положення і висновки дисертації можуть бути використані у викладанні відповідних економічних дисциплін і слугувати базою для подальших наукових досліджень.

Отримані результати дослідження підтверджуються довідками про їх впровадження, а саме: удосконалена схема (модель) фінансування капітального будівництва і передачі житла суб’єктами інвестиційної діяльності з урахуванням специфічного об’єкту інвестування з метою визначення об’єктів бухгалтерського обліку і аудиту в умовах дії нових кредитно-фінансових механізмів застосовується в практичній діяльності Міжнародного фонду сприяння інвестиціям (довідка №56-2006 від 01.11.2006р.); методичні рекомендації щодо відображення у бухгалтерському обліку капітальних інвестицій у будівництво житла з чітким виділенням та упорядкуванням їх джерел фінансування через нові інститути інвестування – фонди фінансування будівництва використовуються в діяльності ТОВ «Холдинг «Київміськбуд -1» (довідка №2211 від 25.03.2007р.); пропозиції щодо ведення обліку операцій, пов’язаних із застосуванням нових схем фінансування у будівництво житла було використано ТОВ „БП – 4 КМБ – 1” (довідка №52-2006 від 15.01.2007р.). При написанні роботи були використані фактичні дані підприємств з досліджуваних питань.

Окремі положення роботи знайшли застосування у навчальному процесі ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” при викладанні курсів „Аудит” та „Організація і методика аудиту” (довідка від 18.05.2007р.)

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто на основі проведених досліджень інвестиційної діяльності будівельних підприємств та фінансових установ, що здійснюють інвестиційну діяльність.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні результати дослідження розглядались і обговорювались на науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, а саме: Міжнародній науковій конференції “Зимові читання, присвячені ідеям проф. П.П. Німчинова та проф. І.В. Малишева” (Житомир, 24-25 лютого 2005р.) та Підсумковій міжнародній науково – практичній конференції “Наука: теорія і практика” (Дніпропетровськ, 5 серпня, 2005р.), Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Хмельницький, 23 травня 2006р), Міжнародній науково – практичній конференції «Передові наукові розробки – 2006» (Дніпропетровськ, 1-15 вересня, 2006 р.).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 4,5 друк.арк., з них 8 – у наукових фахових виданнях, 4 – в інших виданнях.

Структура, зміст і обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 181 стор. друкованого тексту, в тому числі 19 таблиць на 16 стор. та 25 рисунків на 15 стор. Список використаних джерел складається з 221 найменувань. Дисертація має 12 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, визначено мету, завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, викладено наукову новизну, практичне значення одержаних результатів та їх публічне оприлюднення.

У розділі 1 „Теоретичні основи здійснення інвестиційної діяльності в Україні” досліджено основні підходи щодо з’ясування сутності капітальних інвестицій взагалі та капітальних інвестицій у будівництво житла зокрема з точки зору їх регламентації у вітчизняному законодавстві, вплив на соціально-економічний розвиток суб’єктів господарювання і держави, функції та проблеми обліку й аудиту, що потребують вирішення.

У дисертації здійснено критичний аналіз визначення сутності капітальних інвестицій на основі дослідження різних інформаційних джерел: наукової і навчальної літератури, нормативно-правових актів України та зарубіжних держав. Це дозволило уточнити визначення „капітальні інвестиції” як обліково-аналітичної категорії, а саме: капітальні інвестиції – це процес вкладання майнових та інтелектуальних цінностей, грошових коштів та фінансових інструментів у необоротні активи, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому суб’єктам господарювання.

Разом з тим, аналіз класифікаційних ознак інвестицій за видами, типами та різновидами дозволив автору їх згрупувати за десятьма ознаками: за обсягом (малі, середні, великі) та формою вкладених коштів (майнові та інтелектуальні цінності, грошові кошти та фінансові інструменти); видами об’єктів вкладання (реальні: матеріальні необоротні й оборотні активи; інтелектуальні: нематеріальні необоротні активи; фінансові: фінансові інструменти); цільовою орієнтацією (прямі, портфельні), формою власності (державні, приватні, змішані) та пов’язаністю суб’єктів інвестування (асоційоване, дочірнє, спільне підприємство, суттєвий вплив, відсутність контролю); тривалістю використання (короткострокові, довгострокові); джерелом фінансування (власні, залучені, запозичені, первинні, реінвестовані); територіально (внутрішні: національні, спільні, іноземні; зовнішні (зарубіжні)); у суспільному продукті (валові, чисті).

Особливість здійснення капітальних інвестицій у будівництво житла як об’єкту інвестування полягає в тому, що на ринку з’являється специфічний об’єкт інвестування, який фінансується за рахунок недержавних коштів, а саме: вимірна одиниця об’єкту інвестування, що виступає як товар на ринку первинної нерухомості. Ця особливість і розглядалась автором при визначенні об’єктів бухгалтерського обліку та аудиту, а також взаємодії суб’єктів капітального будівництва житла в залежності від схем, інструментів, цілей і джерел фінансування, а також способів надходження збудованого житла від забудовника замовнику та розкриття такої взаємодії у разі участі нового фінансового посередника – фонду фінансування будівництва (рис.1).

У розділі 2 „Методика обліку капітального будівництва і податкових розрахунків щодо нього” знайшло відображення удосконалення методик обліку капітальних інвестицій, а також розробка методики обліку капітального будівництва житла в умовах дії нового кредитно-фінансового механізму.

Автором запропоновано вести облік обладнання, що потребує монтажу і використовується у капітальному будівництві на аналітичному рахунку №1511 „Обладнання та устаткування до монтажу”, що відкривається до рахунку другого порядку 151 „Капітальне будівництво” замість рахунку 205 „Будівельні матеріали”, що врахує вимоги п.15 ПСБО 2 „Баланс”; для обліку поліпшення основних засобів, здійснення проектно-пошукових робіт, утримання відділів капітального будівництва використовувати новий рахунок другого порядку 156 „Інші капітальні інвестиції в основні засоби” та здійснювати розподіл витрат на проектно-пошукові роботи й утримання відділів капітального будівництва не лише на первісну вартість будинків і споруд, а й пропорційно понесеним витратам на первісну вартість обладнання та інших об’єктів основних засобів, для яких ці витрати проводилися; вилучити з обліку рахунку 151 сплачені і повернуті аванси (підрядникам, постачальникам, тощо) у разі передоплати за товари, роботи, послуги, які відносяться до капітального будівництва, як таких, що не відповідають сутності понесених витрат (бо ще не

Підприємства, установи, організації, що здійснюють пайову участь у будівництві і не мають ліцензії на надання фінансових послуг

ЗАМОВНИК (ЗАБУДОВНИК) –

юридичні особи, що фінансують капітальне будівництво за рахунок державних коштів (капіталовкладень) і мають ліцензію на здійснення будівництва (господарський, підрядний, змішаний способи)


Використання для власних потреб, продажу або надання житла у встановленому законом порядку


Об’єкт житлового будівництва – житлові будівлі та споруди (багатоквартирні та індивідуальні будинки із спорудами)


Об’єкти інвестування - квартира або приміщення соціально-побутового призначення


ТОВАР (вимірна одиниця об’єкта інвестування) - метрична одиниця або частка (відсоток) об'єкта інвестування


ЗАМОВНИК (ЗАБУДОВНИК) –

юридичні особи, що фінансують капітальне будівництво за рахунок державних і недержавних коштів, мають ліцензію на здійснення будівництва (господарський, підрядний, змішаний способи) та фінансових послуг, які передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб


Фонди фінансування будівництва

Фонди операцій з нерухомістю

Інститути спільного інвестування

Недержавні пенсійні фонди

Кооперативи, страхові

компанії

тощо


Установники управління – власники сертифікатів (юридичні та фізичні особи)

Установники управління – довірителі

(юридичні та фізичні особи)


Засновники і учасники фондів та кооперативів – власники акцій і сертифікатів, пайових внесків кооперативів (юридичні та фізичні особи)


Управитель майном (активів) фондів та кооперативів – юридична особа, що має ліцензію на здійснення фінансових послуг


Рис.1. Схема фінансування капітального будівництва та передачі житла інвестору

відбулися) і перенести їх облік на рахунок 183 „Інша дебіторська заборгованість” за довгостроковими активами; відповідно вимогам облікового забезпечення податкової

звітності передбачити у Плані рахунків бухгалтерського обліку та ПСБО 7 „Основні засоби” відповідність зазначених субрахунків встановленим групам основних засобів згідно з податковим законодавством. Також автором розроблені зміни в облікових регістрах (формах журналів-ордерів) відповідно до внесених пропозицій з обліку капітальних інвестицій.

Особлива увага в роботі приділена обліку капітального будівництва житла за новим кредитно-фінансовим механізмом і полягає у дослідженні сутності такого об’єкту інвестування як вимірної одиниці за площу майбутнього житла з урахуванням специфіки господарських стосунків, що виникають у результаті його дії. Так автором розроблена і обґрунтована методика обліку капітальних інвестицій у будівництво житла за діючими суб’єктами будівництва: забудовника, ФФБ, установників управління майна - довірителів ФФБ (юридичних осіб) з урахуванням вимог Інструкції „Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій”, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У роботі обґрунтована необхідність обліку забудовником отриманого від ФФБ фінансування капітального будівництва житла на рахунку 48 „Цільове фінансування і цільові надходження” за об’єктами будівництва і у розрізі осіб ФФБ (за кількістю і назвами) у аналітичному обліку, що свідчить про цільовий характер отриманих коштів і за своєю суттю є недержавним фінансуванням. Не дивлячись на те, що ФФБ не зараховує на баланс збудований будинок (житло), як всі інші замовники або пайові учасники будівництва, бухгалтерські проведення із закриття цільового фінансування у зменшення понесених забудовником капітальних витрат з одночасним визначенням його доходу. Крім того, забудовник обліковує решту будинків (житла), що не були забезпечені коштами цільового фінансування, а профінансовані ним особисто (за рахунок власних або запозичених коштів), що надходять на його баланс після їх введення в експлуатацію як об’єкти основних засобів (рахунок 10 „Основні засоби”) у разі їх використання у виробництві або для соціально-побутових потреб та як товар (рахунок 28 „Товар”) у разі їх вільного продажу.

Облік капітальних інвестицій у будівництво житла за рахунок коштів індивідуальних інвесторів із участю фінансового посередника – ФФБ як замовника, що не має права відображати надходження збудованих об’єктів (будинків (житла)) на своєму балансі, передача яких здійснюється напряму від забудовника установникам управляння майна – довірителям ФФБ, наведений автором у табл. 1.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна характеристика роботи актуальність теми (25)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах формування глобальної інноваційної системи, посилення конкуренції у парадигмі «економіки знань» особливо важливого значення для підвищення конкурентоспроможності національних економік, їх сталого збалансованого
 2. Загальна характеристика роботи актуальність теми (27)

  Документ
  Актуальність теми. Глобалізація є об’єктивним і всеохоплюючим процесом, характерним для сучасного розвитку світової економіки. Не можна зупинити поступальної об’єднавчої ходи, спрямованої на залучення України в інтеграційних процесах,
 3. Загальна характеристика роботи актуальність теми (36)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах проведення в Україні радикальної економічної реформи, питання забезпечення господарської та фінансової стабільності переробних підприємств набуває все більшого значення.
 4. Загальна характеристика роботи актуальність теми (40)

  Документ
  Актуальність теми. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є провідним завданням економіки кожного підприємства, підкомплексу, комплексу, галузі, регіону.
 5. Загальна характеристика роботи актуальність теми (46)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах ринкової економіки у підприємства виникає необхідність свідомого управління змінами на основі науково обґрунтованої процедури їх передбачення, регуляції, пристосування до умов, що змінюються.
 6. Загальна характеристика роботи актуальність теми (47)

  Документ
  Актуальність теми. Вирішення проблеми становлення економіки України, здійснення радикальних перетворень у виробництві, перехід його до нових технологічних способів, що відповідають висококонкурентній ринковій економіці розвинених

Другие похожие документы..