Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа курса'
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобраз...полностью>>
'Статья'
8-й Междунар. науч.-метод. конф., Сочи, 22–24 сент. 2005 г. В 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред.: Ю.С. Тюнников, Г.В. Яковенко. Сочи: РИО СГУТиКД, 2005. С. 131–135...полностью>>
'Программа-минимум'
Программа-минимум составлена на основе паспорта научной специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и госуда...полностью>>
'Литература'
С целью удовлетворения запроса современного общества – формировать личность с необходимым набором образовательных компетенций – школа создаёт условия...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА 2009 РІК

Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського

ПЕРЕЛІК ЗАВЕРШЕНИХ НДР У 2009 РОЦІ

№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-ментальна,

прикладна

Строки виконан
ня

Підроз-діл, що виконує НДР

Керівник НДР

Обсяг фінансування з теми (у тис. грн.)

Отримані результати та їх мож-ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний економічний ефект від упровадження тощо

заплано
вано

отри-мано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1/ НДР, ЩО ФІНАНСУВАЛИСЬ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

Код 2301050

1

0107U001255

02/07

Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ і їх інгібіторів при системних і локальних патологічних процесах.

прикл.

2007-2009рр.

каф.

пат.

фізіології

лаб. експери
менталь-ної патофізіології

ЦНДЛ

проф.

Харченко

В.З.

71,0

71,0

Розроблені нові методи та підходи оцінки патогенетичної й діагностичної ролі протеїназ клітинного й тканинного походження, а також їх інгібіторів при локальних і системних процесах. Виявлені типи реагування системи протеїн-інгібіторів на тканинному рівні й у крові. Розроблені підходи будуть застосовані для покращення оцінки ефективності використаних лікувальних заходів при різноманітній патології, а також дозволять підвищити якість діагностики та лікування хворих.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

0107U001261

01/07

Опортуністичні мікроорганізми та взаємодія цих мікроорганізмів у складі біологічних плівок у хворих на імунодефіцити різного походження.

прикл.

2007-

2009рр.

каф.

мікробіології,

лаб. мікробі-

ології ЦНДЛ

проф.

Криворутченко Ю.Л.

58,4

58,4

Створений новий метод запобігання ускладненням, які спричиняються опортуністичними агентами, на основі цілеспрямованого змінювання міжклітинної комунікації мікроорганізмів за допомогою біологічно-активних речовин, що надає нові можливості запобігання загибелі хворих на імуноде-фіцити різного походження, у тому числі у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

2/ ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

1

0105U002480

02/2

Імуно-біохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації, лікувальної дії фізіотерапевтичних факторів та ЛФК з урахуванням конституціонального і генетичного поліморфізму.

прикл.

2005-2009 рр.

каф.

лікувальної фізкультури з курсом фізіотерапії

доц..

Васильє-ва В.В.

ініціатив.

Запропоновані нові підходи до лікування та реабілітації хворих із застосуванням методик ЛФК і фізіотерапії з урахуванням індивідуальних особливостей організму, фізіологічних та імуно-біохімічних показників, конституціонального та генетичного поліморфізму.

2

0105U002161

02/2

Дія на мікроорганізми та антиінфекційну резистентність глікозидів, деяких збудників та інших біологічно-активних агентів.

прикл.

2005-2009рр

каф.

мікробіології

проф.

Криворутченко Ю.Л.

ініціатив.

Результати дослідження до-зволяють удосконалити ін.-формацію щодо розповсюд-ження ЗОІ у пацієнтів з хірургічними та терапевтич-ними хворобами, а також дозволяють виявити нові агенти з антимікробними та імуно-протективними властивостями.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

0105U004677

02/6

Патогенетичні механізми формування дисциркуляторної енцефалопатіїї (вікові, гемодинамічні, реологічні і деякі інші аспекти), обґрунтування методів її терапевтичної корекції.

прикл.

2005-2009рр

каф.

нервових

хвороб

проф.

Кушнір

Г.М.

ініціатив.

Розроблени критерії диференціації власневікових змін ЦНС від ЦВП на початкових етапах її розвитку, визначені патогенез і

діагностичні критерії початкових форм ДЕ у хворих з артеріальною гіпотензією, а також розроблені нові критерії для підбора вазоактивних препаратів.

4

0105U002163

02/4

Експериментальне обґрунтування фармакологічної профілактики і корекції цереброваскулярних порушень при хворобі руху.

прикл.

2005-2009 рр

каф.

фармакології

проф.

Сапегін

І.Д.

ініціатив.

Отримані нові дані про патогенез дії загальної широкосмугової вібрації та деяких інших форм хвороби руху на мозковий кровообіг та морфофункціональні характеристики тканин мозку. Оцінена профілактична ефективність препаратів при цереброваскулярних порушеннях, які викликані загальною широкосмуговою вібрацією, а також деякими іншими формами хвороби руху та подані практичні рекомендації щодо їх клінічного випробування.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

0105U007222

02/10

Судово-медична оцінка алкогольно-наркотичної інтоксикації.

прикл.

2005-2009рр

каф.

судової

медици-ни

проф.

Бабанін

А.А.

ініціатив.

Розроблений уніфікований метод діагностики смертель-ного отруєння наркотичними речовинами за морфологічними та токсикологічними даними у найбільш короткий термін. Цей метод дозволяє лікарям пато-морфологам об'єктивно ді-агностувати отруєння на нар-котичні речовини.

6

0105U007221

02/08

Індивідуальна біологічна сумісність акрилових пластмас в ортопедичних хворих зі супутньою патологією.

прикл.

2005-2009рр

каф.

ортопе-

дичної

стомат.

проф.

Жадько

С.І.

ініціатив.

Розроблені нові методи лікування і профілактики запальних змін тканин протезного ложа, нові підходи в ортопедичному лікуванні знімними пластинковими протезами та методи раннього виявлення нестерпності до акрилових пластмас.

7

0105U002783

02/7

Сучасні технології діагностики та лікування гіпоксичних уражень перинатального періоду.

прикл.

2005-

2009рр.

каф.

госпіталь

ної педі-

атрії

проф.

Лагунова

Н.В.

ініціатив.

Результати досліджень дозволяють розширити розуміння патофізіологічної суті ушкоджувальної дії перинатальної гіпоксії на організм плоду і новонародженого й обґрунтува-ти застосування ефективних заходів у терапії гіпоксичних ушкоджень у новонароджених.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

0105U004676

02/09

Профілактика, діагностика та лікування порушень репродуктивної функції жінок.

прикл

2005-2009 рр.

каф.

акушер.

і гінеко-

логії

№ 2

проф.

Іванов І.І.

ініціатив.

Розширити розуміння патофізіологічної суті порушень репродуктивної функції жінок і запропонувати нові схеми лікування різних форм порушень репродуктивної функції жінок.

ПЕРЕЛІК ПЕРЕХІДНИХ НДР НА 2009 І ПОДАЛЬШІ РОКИ

№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-менталь

на,

прикл.

Строки

виконан

ня

Підро-зділ,

що вико-нував НДР

Керівник

НДР

Запрошуваний обсяг фінансування з теми ( у тис. грн.)

Отримані результати та їх мож-

ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний

економічний ефект від упровад-

ження тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I / НДР, ЩО ПРОПОНУЮТСЯ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇ НИ

2301020

1.

0109U004584

03/09

Роль порушень гуморального і клітинно-опосередкованого

антиендотоксинового імунітету

в патогенезі найбільш

розповсюджених мультифакторіальних захворювань, асоційованих із ризиком розвитку ендотокси-нової агресії.

фунд.

2009-

2011 рр

каф.

імуноло-гії,

лаборат.

клінічної імуноло-

гії

лаборат.

морфології ЦНДЛ

к.б.н.

Гордієн-

ко А.І.

профес.

Бєлогла-

зов В.О.

120,0

На підставі отриманих результатів буде запро-поновано нові імунологічні критерії прогнозу плину захворювання у хворих, що страждають на серцево-судин-ні захворювання, цукровий діабет і ревматичні хвороби, а також розроблено пато-генетично обґрунтовані методи корекції антиендотоксинового імунного статусу. Буде створено нову концепцію ролі антиендотоксинового імунітету у патогенезі ряду найбільш розповсюджених мульти-факторіальних захворювань, що дозволить підвищити ефективність лікування хворих, підняти якість їхнього життя.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

0109U004583

04/09

Розробка біолюмінесцентного

підходу з використанням сяючих бактерій як біосенсорів для скринінгових досліджень

лікарських речовин.

фунд.

2009-

2011рр

каф.

фармації,

лаб. біо-

фармацевтичних досліджень ЦНДЛ

к.б.н., доцент

Кацев А.М.

130,0

У результаті проведення роботи буде сформовано новий підхід, заснований на біотестуванні за допомогою бактерій, що світяться, для проведення фармацевтичного скринінгу певних груп лікарських речовин. Буде визначено основні характерис-тики й сфери застосування такого підходу. Очікується також отримання нових даних для більш повного й глибокого розуміння залежності структура-властивості та ме-ханізму впливу лікарських препаратів на живі об'єкти, що дозволить підвищити економіч-ну ефективність фармацевти-них досліджень при створенні лікарських засобів.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2301050

3

0108U001524

06/08

Онтогенетичні особливості

морфофункціональних змін та процесів регенерації ссавців при парентеральному введенні прижиттєво взятої ксеногенної спиномозкової рідини.

прикл.

2008-

2011 рр.

каф.

нормал.

анатомії,

лаб. мор-

фології з

електро-ною мікроскопіею

ЦНДЛ

проф.

Пикалюк

В.С.

150,0

У результаті комплексного дослідження буде виявлено онтогенетичні особливості морфофункцiональних характеристик і регенера-торних потенцій різних органів і систем при введенні ксено-генної спинномозкової рідини, що дозволить обґрунтувати доцільність застосування ксеногенного ліквору як лікувального препарату в тваринництві. Експериментальне застосування ліквору в якості імунокоректора та стимулятора регенераторних процесів буде основою для обґрунтування застосування ліквору як субстрату для виробництва нового лікувального препарату.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

нова

01

Розробка критеріїв діагностики синдрому системної запальної реакції на основі вивчення патогенетичної ролі компонентів протеїназ-інгібіторної системи при критичних станах.

прикл.

2010-2012 рр.

каф.

пат.фізіо-

логії

проф.

Кубиш-кін А.В.

150,0

Унаслідок виконання розробки будуть вивчені закономірності участі протеїназ і їх інгібіторів у розвитку синдрому системної запальної реакції, розроблені підходи до вдосконалення діагностики й лікування системних патологічних станів. Розробка й упровадження в клінічну практику методів оцінки участі протеїназ і їх інгібіторів у розвитку синдрому системної запальної реакції приведе до покращення діагностики і прогнозу розвитку екстремальної патології та оцінки ефектив-ності використання ліку-вальних заходів, що дозволить підвищити якість діагностики і лікування хворих

1

2

3

4

5

6

7

8

9

нова

02

Вплив біологічно-активних речовин рослинного та тваринного походження на умовно-патогенні мікроорганізми

прикл.

2010-2012рр

каф.

мікробіології

проф.

Криворутченко Ю.Л.

150,0

Будуть вивчені закономірності впливу сироватки крові й інших факторів тіла хворих людей і тварин, лікарських засобів, експериментальних біологічно-активних речовин (сапонінів, похідних МДП), а також комбінацій зазначених факторів на суспензійні культури й біоплівки, створені зі збудників опортуністичних інфекцій. Планується дослідити вплив зазначених факторів на міжклітинну комунікацію патогенів і встановити закономірності взаємодії мікробів і факторів тіла хворих під час змін стану протимікробного захисту організму-хазяїна. На підставі результатів роботи буде запропоновано нові мікробіологічні критерії оцінки ризику виникнення та характеру розвитку опортуністичних інфекцій у хворих на вторинні імунодефіцити, у тому числі ВІЛ-інфікованих і хворих на важку терапевтичну (цукровий діабет) і хірургічну патологію.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр.

6.

0109U007886

11/09

Розробка підходів до комплексної оцінки екологічного ризику для здоров`я із застосуванням геоніформаційних технологій.

Прикл.

2009-2011 рр.

каф.

Нормаль-

ної фізіо-

логії,

лаб.фізі-ології й екологічної меди-цини

ЦНДЛ

29роф..

Євстаф’єва О.В.

150,0

Розраховані критичні навантаження полютантів і електронні карти їх перевищень у формі національних даних для кримського регіону будуть представлені в органи Конвенції LRTAP, а їх використання дозволить покращити екологічну ситуацію в регіоні та стан здоров’я населення. Упровадження розроблених у проекті заходів дозволить попередити, а там, де він вже відбувся - зменшити негативний вплив факторів довкілля на здоров’я населення

№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-менталь

на,

прикладна

Строки

виконан

ня

Підроз-діл, що викону-вав НДР

Керівник

НДР

Обсяг фінансування з теми (у тис. грн.)

Отримані результати та їх мож-

ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний

економічний ефект від упровад-

ження тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2/ ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

1.

0106U001644

02/12

Пошук нових методів діагностики і фрагментів комплексного лікування гнійно-септичних захворювань з прогнозуванням їх перебігу, вад розвитку та набутих захворювань у дітей.

прикл.

2006-2010 рр.

каф.

дитячої

хірургії

доцент

Притуло

Л.Ф.

ініціатив.

Результати дослідження дозволять розробити діагностичні й прогностичні критерії перебігу гнійно-септичних захворювань і методи оптимізації комплексного лікування, профілактики ендотоксинемічного синдрому в до-, інтра- і післяопераційному періодах.

2

0106U001743

03/06

Інформаційно-аналітична система як механізм удосконалення санітарної охорони території України.

прикл.

2006-2010 рр.

каф.

мікро-біології

проф.

Хайто-вич О.Б.

ініціатив.

Оцінка ступеня небезпеки небезпечних нозологічних форм за можливістю завезення і поширення на Україні. Упровадження сучасних мікро-біологічних методів у діагно-стику особливо небезпечних інфекцій в Україні. Удоскона-лення моніторингу епідеміч-ного процесу з використанням молекулярної епідеміології. Удосконалення санітарної охорони території України від завезення й поширення особ-ливо небезпечних інфекцій, що мають міжнародне значення.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

0106U001126

02/06

Діагностика і превентивна терапія прихованих порушень серцевого ритму та артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму і хронічне обструктивне захворювання легенів.

прикл.

2006-2010рр

каф.

внутріш-ньої медици-ни

проф.

Бєлогла-зов В.О.

ініціатив.

На підставі проведених досліджень будуть розроблені нові методи діагностики прихованих порушень серцевого ритму та артеріальної гіпертензії на основі застосування добового моніторингу ЕКГ та артеріального тиску, а також будуть розроблені нові методи їх лікування із застосуванням сучасних інгібіторів АПФ та антагоністів кальцію у хворих на бронхіальну астму та ХОЗЛ

4

0106U001125

01/06

Вивчення моніторингу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму. Розробка Комплексних регіонарних лікувально-профілактичних Програм за умов геофізичних зон республіки.

прикл.

2006-2010рр

каф.

дитячої

стомат.

доц.

Колеснік

К.О.

ініціатив.

При вивчені моніторингу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму буде подана оцінка епідеміологічної ситуації згідно з міжнародними стандартами ікритеріями. Одержані дані стануть основою для прогнозування стоматологічної захворюваності, планування стоматологічної допомоги й оптимізації лікувально-профілактичних програм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

0106U003953

06/06

Профілактика, клінічні особливості й лікування стоматологічних захворювань у пацієнтів з фоновою патологією.

прикл.

2006-2010рр

каф.

терапев-

тичної

стомат.

доц.

Дурягіна

Л.Х.

ініціатив.

Буде розроблений засіб профілактики ускладнень при підготовці пацієнтів до лікування карієсу, пульпіту та періодонтиту, засіб прогнозування ступеня тяжкості перебігу ускладненого карієсу й тактика лікування в зв’язку з генотипічними особливостями пацієнтів, запропонований засіб профілактики й лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у хворих із фоновою патологією

6

0103U007102

05/06

Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів у дорослих пацієнтів.

прикл.

2006-2010рр.

каф.

урології

проф.

Кліменко

П.М.

ініціатив.

Буде запропонований ефектив-ний метод відновлення уродинаміки верхніх сечових шляхів при уретероцеле подвоєної нирки у дорослих пацієнтів с післяоуретральним або уретеро-уретральним анастомозом у випадках збереженої функції верхнього сегменту нирки.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

0107U004484

03/07

Методи еферентної і адитивної фізіотерапії у відновлюваль-ному лікуванні й профілактиці метаболічного синдрому при поєднаній кардіальній патології.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

фізіоте-

рапії та

курорто-

логії

проф.

Єжов В.В.

ініціатив.

Проведення клінічних випробувань нових засобів еферентної й адитивної фізіо-терапії у відновлювальному лікуванні і профілактиці. метаболічного синдрому. Здійснення статистичної обробки отриманих даних безпосередніх та катамнестич-них результатів дослідження. Комплексна оцінка рівня здоров`я пацієнтів в умовах клінічного санаторію. Разробка методик практичного ви-користання методів фізіо-терапії Здійснення лікувально-профілактичних програм і втілення їх у практику.

8

0107U001254

04/07

Клінічний і патогенетичний поліморфізм психічних і поведінкових розладів.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

психіа-трії ФПО

проф.

Вербенко В.О.

ініціатив.

На основі отриманих даних будуть переглянуті проблеми внеску ендогенних та екзогенних факторів у поліморфізм шизофренії, епілепсії, афективних в і деяких інших розладів. Будуть розроблені нові підходи до терапії психічних розладів з урахуванням їх патогенезу й поліморфізму.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

0107U002010

05/07

Патогенез, діагностика та лікування різноманітних форм риносинуситів.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

отоларингології

доц.

Балабан-цев А.Г.

ініціатив.

Удосконалення діагностики й лікування запальних захворю-вань носа та навколоносових пазух. Визначити морфологічні та біохімічні механізми, з урахуванням мікробного чинника, що приводять до переходу гострого синуситу в хронічний.

10

0107U004220

07/07

Імуноендокринні порушення при офтальмопатології.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

офталь-

мології

проф.

Іванова

Н.В.

ініціатив.

Передбачається виявити зна-чення, імунологічних і гор-мональних порушень, і ряду зв’язаних офтальмологічних захворювань і визначити можливості корекції виявлених порушень для лікування офтальмопатології.

11

0107U007404

08/07

Діагностика, лікування і профілактика захворювань органів травлення і сукупної патології.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

терапії

та сімейної

медици-ни

проф.

Кляритська І.Л.

ініціатив.

Комплексне вивчення патології шлунка, гастродуоденальної зони, гепатобіліарної системи, тонкої і товстої кишки та їх комбінації з патологічними змінами інших органів і систем. На підставі отриманих даних розробка нових засобів діагностики. Обґрунтування диференційованої терапії із застосуванням новітніх методів лікування.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

0107U006604

09/07

Етнічні особливості раку основних локалізацій: значення для первинної профілактики, раннього виявлення і тактики лікування.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

онкології

проф.

Соркін

В.М.

ініціатив.

Вперше передбачається порівняти етнічні групи, що осіло проживають в Україні в однакових природно-кліматич-них умовах: оцінити рівень захворюваності раком, вста-новити "національні" особливо-сті клінічних проявів і перебігу захворювань, визначити внесок генетичних і конкретних зовнішньо-середовищних чинників у схильність до виникнення раку основних локалізацій у слов'янській і кримсько-татарській етнічних групах.

13

0107U006627

10/07

Розробка перспективних методів профілактики, діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань та травм у невідкладній абдомінальній хірургії.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

хірургіч-них хвороб

проф.

Старосек

В.М.

ініціатив.

Впровадження в клінічну практику розроблених алгоритмів діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань і травм у невідкладній абдомінальній хірургії із застосуванням малоінвазивних операцій під контролем сонографічних методів візуалізації дозволить суттєво підвищити ефективність діагностики, оптимізувати лікувальну тактику, забезпе-чити етапність і спадковість лікування тяжких хірургічних хворих, підвищити якість контролю за перебігом патологічних процесів.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

0108U00208804/08

Травма центральної і периферичної нервової системи.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

нейро-

хірургії

проф.

Могила

В.В.

ініціатив.

На основі одержаних даних будуть проведенні поглиблені дослідження за різними формами травм центральної і периферичної нервової системи, що дає нагоду якісно покращити діагностику й лікування цієї складної категорії хворих.

15

0108U009231

10/08

Ефективність лікування розповсюджених захворювань у дітей та дорослих на різних етапах реабілітації.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

педіатрії

та фізіотерапії

проф.

Каладзе

М.М.

Лагунова

Н.В.

ініціатив.

На підставі отриманих даних планується запропонувати новий підхід із питань лікування та реабілітації дітей і дорослих. Будуть розроблені критерії діагностики, лікування і програма санаторно-курортної реабілітації, що дозволить покращити якість життя цих хворих.

16

0108U009231

11/08

Особливості впливу екологічних, стресових, імунних та інфекційних факторів на розвиток захворювань у дітей у різні вікові періоди і їх корекція.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

пропедевтики педіатрії

проф.

Кобець

Т.В.

ініціатив.

Оптимізувати профілактику та лікування, покращити якість життя дітей з мультифакторними захворюваннями шляхом комплексної оцінки здоров’я в різні вікові періоди, динаміки клініко-лабораторних, імунологічних, функціональних показників на тлі впливу несприятливих факторів довкілля.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

0108U009231

12/08

Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості актуальних інфекційних хвороб, удосконалення методів діагностики, терапії і профілактики.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

інфекцій-них хвороб

проф.

Карімов

І.З.

ініціатив.

Розроблення і впровадження в практику нових методів лікування гострих кишкових інфекцій. Удосконалення діагностики хвороби Лайма та Марсельської лихоманки

18

0108U002086

07/08

Імунологічні, ендокринно-метаболічні та гемостатичні зміни і їх корекція у хворих з патологією серцево-судинної системи, органів дихання і печінці.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

Внутріш

ньої медици-ни №1

проф.

Хрєнов О.А.

ініціатив.

Отримання даних, що дозволять виявить нові патогенетичні механізмі, через які реалізується роль змін імуноендокринної регуляції і системі гемостазу в розвитку захворювань серцево-судинної, бронхолегеневої систем і печінки. Очікувані результати можуть послужити основою для розробки нових підходів до лікування хворих із патологіями, які вивчаються

19

0108U002087

05/08

Фiзiологiчнi аспекти пiдвищення ефективностi адптації до психофізичних навантажень методами фізичної культури і реабілітації у різного контингенту населення.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

лечеб.

фізкуль-тури і спортів-ної

медици-ни

доц.

Пархо-менко О.І.

ініціатив.

Вивчення фiзiологiчних аспектів дозволяють пiдвищити її ефективність до психофізичних навантажень методами фізичної культури і реабілітації у різного контингенту населення.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

0108U001525

01/08

Розробка методів діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення і нирок, поєднаних із порушенням інших органів і систем.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

пропедевтики

внутріш-ніх хвороб

проф.

Крутіков

С.М.

ініціатив.

Результати дослідження можуть дозволити розширити розуміння патогенетичної сутності використання методів діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення, нирок, сполучених з порушенням інших органів і систем

21

0108U001523

03/08

Нові аспекти патогенезу та терапії інфекційних хвороб у дітей на сучасному етапі.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

дитячих

інфекц.

хвороб

проф.

Богадельников

І.В.

ініціатив.

Будуть розроблені та впроваджені у практику нові методи лікування інфекційних токсикозів у дітей. Розробка оптимального режиму антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію, враховуючи механізми апоптозу лімфоцитів крові.

22

0108U002089

09/08

Актуальні питання хірургічних ендокринних захворювань і особливості епідеміології, діагностики та лікування в Кримському регіоні.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

хірургії

№2

проф.

Ільченко

Ф.М.

ініціатив.

Проведення поглиблених досліджень людей із різними формами хірургічних ендокринних захворювань покращить діагностику та лікування цієї складної категорії хворих.

23

0108U002085

08/08

Клінічні, імуногенетичні, молекулярні, біохімічні аспекти стратифікації прогнозу перебігу, ускладнень та ефективності лікарської терапії ревматичних, ендокринних, нефрологічних і серцево-судинних захворювань.

прикл.

2008-2012 рр.

каф.

внутріш

ньої медици-ни № 2

проф.

Бєлогла-зов В.О.

ініціатив.

Планується вивчити патогенетичну роль ендотоксинової агресії й обґрунтувати зв'язок дис-функції антиендотоксинового імунітету з розвитком ускладнень і прогнозом перебігу при деяких ревматичних, ендокринних, нефрологічних і серцево- судинних захворюваннях.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24

0109U007885

01

Клініко-функціональна характеристика порушень адаптації та їх комплексна корекція з використанням методів нетрадиційної медицини.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

нераді-ційної

медици-ни

проф.

Мірош-ниченко Н.В.

ініціатив.

Розробка критеріїв діагностики та лікування з використання методів нетрадиційній медицини дадуть змогу запропонувати ряд рекомендацій для втілення у практичну діяльність профілактичних закладів

25

0109U004584

02

Сучасні засоби лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

стомато-логії ФПО

д.м.н.

Романен-ко І.Г.

ініціатив.

Планується на основі вивчення етіології, патогенезу та клінічних прояв виявити структурно-функціональні зміни в зубощелепній системи в різних контингентів населення й оцінити ефективність засобів лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

26

0109U004582

09/09

Розробка нових методів лікування і профілактики поліорганної недостатності в анестезіології та інтенсивній терапії.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

мед.

невідкладних станів і анестезіології

доцент

Бабанін

А.А.

ініціатив.

Планується провести заглиблене дослідження механізму розвитку поліорганної недостатності в клінічних умовах і теоретичне обґрунтування засобів впливу на деякі ланки патогенезу її виникнення, що дозволить рекомендувати нові засоби лікування, профілактики та прогнозування поліорганної недостатності в анестезіології й інтенсивний терапії.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27

0109U004585

10/09

Розробка методів діагностики й реабілітації хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень у поєднанні з патологією інших органів і систем.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

мед.

фтизіа-трії

професор

Грішин

М.М.

ініціатив.

Результати дослідження дозволять розширити розуміння патогенетичної сутності використання методів діагностики й реабілітації хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень у поєднанні з патологією інших органів і систем.

28

0109U004586

06/09

Діагностика і лікування хірургічних захворювань черевної порожнини, передньої стінки та їх важливіших ускладнень.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

хірургії

№1

проф.

Жебров-ський

В.В.

ініціатив.

Поглиблене дослідження хірургічних захворювань черевної порожнини дасть можливість поліпшення результатів лікування хворих, зниження кількості та ваги післяопераційних ускладнень, оптимізувати лікувально-діагностичний процес багатьох тяжких абдомінальних захворювань

29

0109U000647

07

Онкотермія (локальна електро-гіпертермія) із застосуванням системи EHY 2000 у лікуванні злоякісних пухлин різних локалізацій.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

онкології

проф.

Соркін

В.М.

ініціатив.

Вперше передбачається об'єктивно порівняти ефективність різних режимів підведення енергії в процесі онкотермії при ад'ювантному і паліативному лікуванні онкологічних захворювань найбільш частих локалізацій на підставі вивчення безпосереднього ефекту, показників якості життя, а також безрецидивної і загальної виживаності пацієнтів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

0109U004581

08/09

Вивчення екологічної патології населення Криму.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

загальної

гігієни

проф. Шибанов

С.Е.

ініціатив.

Планується встановлення кореляційних зв’язків між дією екопатологічних чинників та виникненням екопатології населення Криму, що дозволить обґрунтувати еколого-гігієнічні рекомендації щодо мінімізації та профілактики виникнення екологічної патології населення Криму

31

0109U004587

11/09

Комплексна морфо-функціональна оцінка стану деяких органів на тлі алкогольної інтоксикації в умовах імуномоделюючої, репаративної и антиоксидантної корекції.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

медичної

біології

проф. Лазарев

К.Л.

ініціатив.

Очікується виявити особливість протікання гіпертрофічних процесів у нирках, що залишилися, і яєчнику та їх більш інтенсивний прояв в умовах алкогольної інтоксикації із подальшим застосуванням антиоксидантної корекції поліфенолами винограду (еноант), імуномоделюючої та регенеративної терапії (ербісол, екстра ербісол), а також отримати нові критерії оцінки й лікування алкогольного ушкодження внутрішніх органів.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32

0109U004588

12/09

Діагностика, лікування та реабілітація деяких шкірних і венеричних захворювань.

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

шкірних

та венерич-них хвороб

проф. Притуло

О.О.

ініціатив.

Результати дослідження дозволять істотно підвищити ефективність діагностичних і лікувально-профілактичних заходів, які проводяться у пацієнтів, хворих на псоріаз, меланоцитарні захворювання шкіри (невус і меланома). Крiм того, будуть одержані нові дані про роль системи клітинного й гуморального імунітету, системи протеолізу і гемостазу, а також морфологічних та імуногісто-хімічних показників при дерматовенерологічних захворюваннях.

33

0109U008095

03

Особливості пренатального і постнатального гісто- і органогенезу при типовій та атиповій імплантації та під впливом медикаментозних препаратів

прикл.

2009-

2013 рр.

каф.

Гістолог-гії та ембрі-онології

проф. Шапова-

лова

О.Ю.

ініціатив.

У результаті дослідження будуть розроблені підходи до розробки методів мікрохірургічних втручань на органах, а також побудови тест-систем для визначення способу лікування захворювань органів і тест-систем для прогнозування малігнізації пухлин. Крім того, результати дослідження можуть бути використані в акушерській практиці для лікування вагітних жінок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва

34

0107U011031

11/07

Розробка й впровадження в практику охорони здоров`я України методу замісної сурфактантної терапії

бронхолегеневих захворювань і морфофункціональна оцінка його ефективності.

прикл.

2007-2011 рр.

каф.

пат.

анатомії

проф.

Загору-лько О.К.

ініціатив.

На підставі отриманих даних підвищити ефективність комплексного лікування бронхолегеневих захворювань у дітей і дорослих, зниження смертності від бронхолегенвих захворювань інших органів і систем організму

35

0108U001524

01/08

Застосування методів клітинної інженерії та молекулярної біології для вирішення еволюційно-біологічних проблем і вивчення імуноглобулінів людини у нормі та при патології.

фунд.

2008-

2012 рр.

лаборат.

експери-

мен. пато

логії, лектино-гісто-хімії і

біотех-

нології

ЦНДЛ

проф.

Єфетов

К.О

ініціатив.

У наслідок виконання НДР буде розроблено метод клітинної інженерії для ідентифікації імуноглобулінів людини та вивчення підходів для застосування цих методів для вирішення еволюційно-біологічних проблем і покращення оцінки ефективності лікування.Скачать документ

Похожие документы:

 1. З наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік

  Документ
  У 2007 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Кримського державного медичного університету в кількості 689 чоловік, зокрема 91 докторів наук і 354 кандидатів наук.
 2. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік Довідково-бібліографічне видання Випуск 6 Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  К17 Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
 3. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 5. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24

Другие похожие документы..