Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Галузеві виробництва. Техніко-економічні рівні виробничої системи. Систематизація сучасних технологій. Передумови зміни технологій та методи прогнозу...полностью>>
'Литература'
Вода, водная стихия относятся к числу основополагающих, всеобъемлющих архетипических образов. В мировой культурной традиции воде, различным формам ее...полностью>>
'Документ'
Мета: Узагальнити і систематизувати базові знання з математики на рівні програми середньої школи й вдосконалити уміння застосовувати ці знання при роз...полностью>>
'Публичный отчет'
Основные направления деятельности лицея определяются Законом «Об образовании» Российской Федерации, Уставом муниципального образовательного учреждени...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

Кафедра «Фінанси і кредит»

Р О Б О Ч И Й З О Ш И Т

до виконання комплексного практичного індивідуального завдання - КПІЗ

з дисципліни «Бюджетний менеджмент»

студента 5-го курсу групи ______

спеціальності «Фінанси»

______________________________________________________

(П.І.П. студента)

Викладач – Свентух А.О.

Сіташ Т.Д.

Графік виконання завдання та його оцінка:

Етапи

Зміст завдання

Дата

Оцінка (за 100 бал. шкалою)

Підпис викладача

Перший

Розкрити сутність економічних понять

Другий

Вирішити тестові завдання

Третій

Розв’язати

кросворд

Четвертий

Написати

реферат

Загальна оцінка _______________

Підпис викладача ______________

Вінниця - ВІЕ ТНЕУ 2011

Завдання комплексної практичної індивідуальної роботи (КПІЗ) студентів з курсу «Бюджетний менеджмент» полягає у виконанні наскрізного практичного завдання, вирішення якого потребує успішного засвоєння змісту дисципліни та отримання навиків застосування набутих знань шляхом проведення певних розрахунків, обґрунтування проектів, моделювання процесів.

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) видається студенту у перші два тижні навчання та виконується упродовж семестру у відповідності до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною передумовою до здачі змістовних модулів.

КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. Для контролю за ритмічним та якісним виконання КПІЗ керівником курсу розробляється та доводиться до відома студентів форма робочого зошита, яка розміщується на кафедральному сайті. Робочий зошит включає наступні розділи:

 • структуру залікового кредиту з дисципліни;

 • варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання;

 • критерії оцінювання КПІЗ;

 • графік виконання та здачі завдання;

 • список рекомендованих джерел;

 • взірець оформлення титульного листа;

 • виконання завдання.

При виконанні КПІЗ студент може використовувати комп’ютерну техніку.

КПІЗ оцінюється за стобальною шкалою і складає 15-20 відсотків підсумкового бала з дисципліни навчального плану.

1. Структура залікового кредиту:

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3

Заліковий модуль 4

Разом

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Ректорська контрольна робота

Підсумкова оцінка з КПІЗ

Іспит

Тиждень 7

Тиждень13

Тиждень 14

Тиждень 15

В період сесії

10 %

10 %

20 %

20 %

40 %

100 %

2. Варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання

Етап 1.

З метою виконання етапу 1 комплексного практичного індивідуального завдання студенти насамперед мають визначити свій варіант завдання, який за номером відповідає порядковому номеру прізвища студента в алфавітному списку групи.

Дати визначення наступним поняттям:

 1. Адміністрування бюджету.

 2. Аудит ефективності використання бюджетних коштів.

 3. Акт ревізії.

 4. Банківська система касового виконання бюджетних ресурсів

 5. Бухгалтерський облік виконання бюджету.

 6. Бюджет держави.

 7. Бюджет на нульовій основі.

 8. Бюджетна класифікація.

 9. Бюджетна політика.

 10. Бюджетна установа.

 11. Бюджетне фінансування.

 12. Бюджетний аудит.

 13. Бюджетний кодекс України.

 14. Бюджетний контроль.

 15. Бюджетний процес .

 16. Бюджетування.

 17. Видатки розвитку .

 18. Витрати бюджету.

 19. Відомча структура класифікації видатків бюджету.

 20. Головний розпорядник бюджетних коштів.

 21. Декрементальне бюджетування.

 22. Документальна перевірка.

 23. Інкрементальне бюджетування.

 24. Касове виконання бюджету.

 25. Місцевий фінансовий орган.

 26. Проект бюджету.

 27. Сансет.

 28. Секвестр бюджету.

 29. Транспарентність.

 30. Фіскальна консолідація.

Етап 2.

Використовуючи теоретичні знання з дисципліни «Бюджетний менеджмент», студенти мають дати відповіді на тестові завдання закритого типу:

Тестові завдання

(згідно порядкового номера студента у списку групи)

 1. Чи вірне визначення терміна:

Бюджетний менеджмент – це сукупність взаємопов’язаних дій (управлінських функцій), прийомів, методів, що направлені на керування бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків.

  1. так;

  2. ні.

Об’єкт бюджетного менеджменту – бюджет, за формою - це:

 1. економічна категорія;

 2. централізований фонд грошових ресурсів;

 3. фінансовий план.

2. Бюджетний процес та управління ним є:

 1. предметом бюджетного менеджменту;

 2. суб’єктом бюджетного менеджменту;

 3. інше.

Метод планування показників бюджету, який передбачає обчислення показників в бюджеті виходячи із реальних потреб і показників у розрізі окремих статей доходів і видатків по кожному підприємству, організації, установі:

 1. програмно-цільовий метод;

 2. метод прямого рахунку;

 3. нормативний метод.

3. Чи залежить рівень бюджетного планування від чіткості цілей і завдань, які

вирішує держава?

 1. так;

 2. ні.

Бюджет, як матеріальна база існування держави, загальнодержавний

грошовий фонд характеризується:

а) значними розмірами;

б) маневреністю;

в) наявністю резервних фондів;

г) не вірно а і в.

4. Функція бюджету, яка полягає в сприянні своєчасного та повного надходження коштів до бюджету, їх розподілу, перерозподілу та ефективному використання, а також дає можливість проаналізувати і виявити причини відхилень фактичних доходів та видатків від запланованих:

а) розподільча;

б) контрольна;

в) регулююча;

г) соціальна.

Управління бюджетом, як і кожна система управління має взаємопов’язані частини:

а) об’єкт;

б) суб’єкт;

в) предмет;

г) інше.

5. Систему управління бюджетом можна розглядати як комбінацію двох елементів: сукупності органів управління та етапів і методів управлінської діяльності в бюджетному процесі:

а) так;

б) ні;

в) інше.

У залежності від співвідношення між доходами та видатками Державний бюджет може бути:

а) збалансованим;

б) дефіцитним;

в) профіцитним;

г) вірно б і в.

6. Структура бюджету у горизонтальному розрізі характеризується:

 1. за рівнями державної влади і управління;

 2. складом доходів і видатків, їх питомою вагою;

 3. вірно а і б.

Сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами, і формуються на єдиних принципах під впливом державного устрою та адміністративно-територіального поділу країни – це:

 1. бюджетний устрій;

 2. бюджетна система;

 3. не вірно а і б.

7. Принцип бюджетної системи, який повинен грунтуватись на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача:

 1. принцип ефективності;

 2. принцип цільового використання коштів;

 3. принцип субсидіарності.

Вид бюджетного субсидіювання, який передбачає перерахування коштів з одного бюджету іншому для надання йому фінансової допомоги, може мати як цільовий так і знеособлений характер – це:

 1. бюджетна дотація;

 2. бюджетна субсидія;

 3. бюджетна субвенція.

8. Джерелами покриття бюджетного дефіциту є:

 1. державні позики;

 2. емісія грошей;

 3. не вірно а і б.

На обсяг доходів Державного бюджету впливає низка факторів:

а) обсяг і темп зростання національного доходу;

б) стан економічної кон’юнктури;

в) інфляційні процеси;

г) не вірно а і в.

9. Дефіцит бюджету, який характеризується спрямуванням коштів на фінансування високоефективних проектів, капітальних вкладень, що сприяє зростанню ВВП:

а) активний;

б) тимчасовий;

в) пасивний;

г) свідомий.

Пропорційне скорочення видатків до кінця бюджетного року з метою зменшення дефіциту бюджету, - це:

а) механізм секвестру видатків;

б) фінансовий механізм;

в) бюджетне зобов’язання.

10. Вперше розподілення Державного бюджету України на загальний та спеціальний фонди було відзначено у бюджеті на:

а) 2001 рік;

б) 2000 рік;

Документація, яка є основною частиною матеріалів контролю і включає акти, довідки і протоколи:

 1. робоча;

 2. офіційна;

 3. супровідна.

11. Центральний орган державної виконавчої влади в сфері фінансової діяльності:

 1. Міністерство фінансів України;

 2. Державне казначейство України;

 3. вірно а і б.

Фінансовий орган, на який покладені функції з касового виконання

Державного бюджету України:

 1. Міністерство фінансів України;

 2. Державне казначейство України;

 3. не вірно а і б.

12. Державне казначейство в Україні утворено в:

 1. 1991 році;

 2. 1995 році;

 3. 1996 році.

Державне казначейство України виконує функції:

 1. організовує і здійснює взаємні розрахунки, а також збирання, зведення, аналіз фінансової звітності про стан виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів;

 2. розробляє та затверджує нормативно-методичні та інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів;

 3. вірно а і б.

13. Завдання Міністерства фінансів України полягають у:

 1. розробленні основних напрямів державної фінансової політики;

 2. складанні та забезпеченні виконання державного бюджету;

 3. вірно а і б.

Бюджетний період – це:

а) термін, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет;

б) термін з початку складання проекту бюджету до моменту затвердження

звіту про його виконання;

в) вірної відповіді немає.

14. Бюджетний регламент - це документ в якому визначаються порядок та терміни тільки:

а) виконання бюджету;

б) розгляду, затвердження та виконання бюджету;

в) складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

Сукупна тривалість заходів по підготовці бюджетних запитів, затвердженню та виконанню бюджетів і звітуванню про здійснені фактичні бюджетні операції, - це:

а) бюджетний рік;

б) бюджетний цикл;

в) бюджетний період.

15. Усі стадії бюджетного процесу проходять під постійним контролем:

а) Кабінету Міністрів України;

б) Верховної Ради України;

в) місцевих органів самоврядування.

Головний розпорядник бюджетних коштів не має права:

а) затверджувати кошториси розпорядників нижчого рівня;

б) здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;

в) передавати бюджетні повноваження іншому головному розпоряднику коштів.

16. Призначення бюджетного планування:

 1. забезпечення реалізації єдиної фінансової політики на всіх рівнях державної влади, єдиних форм і методів усієї бюджетної роботи;

 2. установлення середньострокових фіскальних і бюджетних цілей з метою досягнення ефективності бюджетної політики та передбачуваності наслідків її проведення;

 3. вірно а і б.

Метод бюджетного планування, грунтується на визначенні бюджетних показників на основі встановлення стійкої динаміки їх розвитку – це:

 1. метод прямого рахунку;

 2. метод екстраполяції;

 3. нормативний метод.

17. У процесі бюджетного планування вирішуються завдання:

 1. стратегічні;

 2. тактичні;

 3. вірно а і б.

Одна з форм бюджетного контролю, здійснюється з метою докладного вивчення окремих питань складання і виконання бюджету, реалізації бюджетних програм, ефективності управління коштами бюджету, наслідки оформлюються доповідною запискою – це:

 1. експертиза;

 2. перевірка;

 3. ревізія.

18. Повноваження надане головному розпоряднику коштів законом про Державний бюджет або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження і дозволяє надавати бюджетні асигнування - це:

 1. бюджетне призначення;

 2. бюджетне зобов’язання;

 3. інше.

Якість бюджетного планування визначається наступними головни­ми чинниками:

а) чіткістю формулювання цілей та завдань, які необхідно державі вирішити на даному етапі розвитку;

б) достовірністю та своєчасністю інформації, яка використовується в процесі бюджетного планування;

в) методами, що застосовуються при плануванні бюджетних показників;

г) усі відповіді вірні.

19. Який принцип бюджетного планування забезпечує суб'єктів підприємницької діяльності інформацією, що необхідна для планування їх власної виробничої діяльності:

а) цілісності;

б) рівності;

в) гласності;

г) самостійності.

Державна програма економічного і соціального розвитку України повинна бути затверджена:

а) Указом Президента;

б) Постановою Міністерства фінансів;

в) Законом України;

г) Постановою КМУ.

20. Прив'язка коду конкретної бюджетної програми до відповідного коду функціональної класифікації видатків бюджету використовується з метою:

а) складання зведеного бюджету;

б) здійснення макроекономічного аналізу;

в) формування державної політики у сферах економіки;

г) усі відповіді вірні.

Паспорт бюджетної програми затверджується спільним наказом:

а) Державного казначейства та відповідного головного розпорядника

коштів;

б) Кабінету міністрів України та Міністерства фінансів;

в) Міністерства фінансів України та Державного казначейства;

г) Міністерства фінансів та відповідного головного розпорядника

бюджетних коштів.

21. Міністерство фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету у поточному періоді:

а) визначає загальний рівень доходів бюджету;

б) дає оцінку обсягу фінансування бюджету;

в) визначає загальний рівень видатків бюджету;

г) усі відповіді вірні.

Відповідає за проведення бюджетної політики на наступний бюджетний період і визначає бюджетні пріоритети при розробці державних програм:

а) Верховна Рада України;

б) Державне казначейство;

в) Кабінет міністрів України;

г) Міністерство фінансів України.

22. Паспорт бюджетної програми формується на основі:

а) плану асигнувань;

б) бюджетних запитів головних розпорядників;

в) кошторису;

г) усі відповіді вірні.

Розробляються показники ефективності бюджетної програми:

а) Міністерством фінансів;

б) Державним казначейством;

в) головним розпорядником коштів, що виконує програму;

г) розпорядником коштів нижчого рівня.

23. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум – це:

 1. видатки бюджету;

 2. витрати бюджету;

 3. інше.

Класифікація видатків бюджету, що застосовується в аналітичних та статистичних документах, і служить основою для формування галузевої політики на рівні держави:

 1. економічна класифікація;

 2. відомча класифікація;

 3. функціональна класифікація.

24. Класифікація видатків бюджету, що застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тема 1 Теоретичні аспекти бюджетного менеджменту

  Документ
  Бюджетний менеджмент – це сукупність взаємопов’язаних лій, заходів і засобів, що спрямовані на управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних коштів.
 2. Бюджетна система

  Документ
  Теліпко В.Е., Овчаренко А.С., Панасюк С.А. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / За заг. ред. Азарова М.Я. – К.: ЦУЛ, 2010. – 480 с.
 3. Методология формирования и стратегия развития системы государственного финансового менеджмента в россии

  Автореферат диссертации
  Защита состоится 23 декабря 2008 года в 1300 час. на заседании диссертационного совета Д 212.241.03 при Саратовском государственном социально-экономическом университете по адресу:
 4. Освітньо-кваліфікаційної програми «спеціаліст», «магістр» Чернівці, 2011 розділ бюджетна система україни

  Документ
  Управління бюджетною системою. Апарат управління на різних рівнях, його характеристика. Права, обов'язки, функції і завдання фінансових органів з управління бюджетами.
 5. Т. О. Ілляшенко Бюджетна система конспект

  Конспект
  навчальна дисципліна "Бюджетна система" є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом "Фінанси". Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів.

Другие похожие документы..