Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
О целевой программе Калининградской области «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 201...полностью>>
'Курсовая'
шейки матки по показаниям) 3 4 Курсовая терапия женского бесплодия (Прием первчный/повторный, массаж при заболеваниях женских половых органов,...полностью>>
'Документ'
10. 007 . ООО «П.А.К.Т.» (СМИ – «Радость-ТВ») ТВ-80 3 от 19.01. 004 г. Санкт-Петербург на территории в соответствии с приложением № 3 в соответствии с...полностью>>
'Реферат'
Організація та методика проведення контролю і ревізії операцій на рахунках в банках. Організація та методика проведення контролю і ревізії фінансових...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ДОРАДНИЦТВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ПО ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ОРІЄНТОВНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про атестацію робочих місць об’єктів

навчально-виробничого призначення вищих

навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації

2007

Укладачі:

Омельчук О.В., заступник директора з навчально-вироб­ничої роботи Компаніївського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського ДАУ;

Прищенко К.В., заступник директора з навчально-виробничої роботи Оріхівського сільськогосподарського технікуму;

Рось Н.І., заступник директора з навчально-виробничої роботи Верхньодніпровського коледжу Дніпропетров­ського ДАУ

Рецензенти:

Вагула Ю.І., заступник директора з навчально-виробни­чої роботи Екологічного політехнікуму Львівського ДАУ;

Радченко В.С., заступник директора з навчально-вироб­ничої роботи Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА

Редактор

Цибенко Н.В.

Відповідальна за випуск

Чайковська А.Б., методист НМЦ

Орієнтовне положення про атестацію робочих місць об’єктів навчально-виробничого призначення вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації розглянуто й ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії методики практичної підготовки студентів та вивчення дисциплін “Охорона праці” і “Безпека життєдіяльності”.

Протокол № 1 від 23.01.2007 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Робоче місце – це зона, забезпечена необхідними технічними та іншими засобами, в якій забезпечується трудова діяльність одного або групи виконавців, що виконують одну роботу або операцію.

1.2. Кількість робочих місць повинна відповідати кількості лабораторних чи практичних робіт, передбачених навчальним планом з кожної дисципліни.

1.3. При атестації робочих місць враховується кількість посадочних місць на кожну лабораторну чи практичну роботу.

1.4. Від кількості посадочних місць залежить форма організації праці студентів. Якщо кількість посадочних місць відповідає кількості студентів в групі (підгрупі), то форма організації праці – індивідуальна, менша кількість – ланкова або бригадна, а якщо одне посадочне місце, то вважається що роботу студенти не виконали.

Не допускається одночасна робота на одному місці більше трьох студентів.

2. МЕТА АТЕСТАЦІЇ

2.1. Мета атестації – забезпечити вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення технічного рівня робочого місця, вдосконалення організаційно-економічних заходів, поліпшення умов праці та раціонального використання навчально-матеріальної бази і трудових ресурсів для якісної підготовки спеціалістів.

2.2. Атестація робочих місць сприяє:

 • підвищенню відповідальності викладачів, завідуючих кабінетами, лабораторіями, майстернями та інших працівників навчальних закладів за якість навчання і виховання студентів.

 • впровадженню нових технологій, організаційних форм вирощування сільськогосподарських культур, виробництва продукції тваринництва, сучасної методики раціонального використання обладнання, машин і агрегатів, навчальних місць;

 • забезпеченню наявних лабораторій, кабінетів, майстерень, клінік, полігонів і інших об’єктів найновішим обладнанням, пристроями, пристосуваннями, приладами, інструментами, що відповідають сучасним досягненням науки, техніки і виробництва;

 • виключенню із навчального процесу неефективних і введенню нових лабораторних і практичних робіт згідно з вимогами нових навчальних планів і програм.

2.3. Атестація робочих місць проводиться атестаційними комісіями періодично (не рідше одного разу в 5 років або при зміні навчальної програми, завідувача відділення, викладача тощо). Конкретні строки атестації встановлюються дирекцією навчального закладу за погодженням з відповідним профспілковим комітетом.

2.4. В склад атестаційної комісії входять представники адміністрації, відповідної профспілкової організації, голови циклових (предметних) комісій, викладачі, майстри виробничого навчання з досвідом роботи. Персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом по навчальному закладу.

Головою атестаційної комісії є директор навчального закладу, заступником – заступник директора з навчально-виробничої роботи (при необхідності – керівник відповідної бази практичного навчання).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

3.І. Атестація проводиться на основі об’єктивної оцінки діяльності підрозділів навчального закладу при широкій участі трудового колективу в умовах повної гласності і при суворому дотриманні діючого трудового законодавства.

3.2. Директор навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом затверджує графік проведення атестації робочих місць і не пізніше ніж за місяць до початку атестації доводить його до відома колективу.

3.3. Відповідно до навчального плану і діючих програм визначається потреба в навчально-лабораторній базі, робочих місцях; одержані дані співставляються з наявністю таких об’єктів у навчальному закладі.

3.4. Складаються паспорти робочих місць, зміст яких показано в додатках 1,2,3. Для участі в паспортизації залучаються завідуючі лабораторіями (кабінетами), керівники виробничих підрозділів, дільниць, викладачі, майстри виробничого навчання, робітники, службовці, які мають відношення до атестаційного об’єкта.

Відповідають за якість і своєчасність паспортизації робочих місць голови (циклових) предметних комісій, керівники виробничих підрозділів, дільниць, служб.

3.5. Робоче місце оцінюється за трьома показниками:

Р1 – техніко-економічний рівень робочого місця;

Р2 – рівень організації і нормування праці на робочому місці;

Р3 – рівень умов праці на робочому місці.

Техніко-економічний рівень робочого місця Р1 оцінюється за чотирма факторами:

Ф1 – економічна ефективність робочого місця – характери­зується економічною доцільністю комплектації робочого місця з врахуванням повного виконання змісту лабораторних, практичних робіт і виробничих завдань. Зокрема складність і універсальність викорис­тання облад­нання, доцільність і економічність витрати матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, раціональне використання площ, можливе виконання на даному робочому місці однієї чи кількох лабораторних, практичних робіт і технологічних операцій;

Ф2 – технологічний рівень робочого місця – характеризує прогресивність, відповідність діючим вимогам, моральне і технічне спрацювання основного і допоміжного обладнання;

Ф3 – забезпечення робочого місця – характеризує можливість основного, допоміжного обладнання, оснащення виконувати всю номенклатуру навчально-виробничих робіт з дотриманням вимог Державного і галузевих стандартів, технічних умов та інструкцій;

Ф4 – зайнятість робочого місця – характеризує ефективність використання навчального часу, відведеного на виконання робіт студентами, викладачами та іншими працівниками, можливість сумісництва професій і розширення зон обслуговування.

Числове значення кожного фактора рівне 0,25; оцінка кожного фактора повинна бути однозначною: “Відповідає” він чи “Не відповідає” нормативним вимогам.

Числове значення показника Р1 визначається як сума числових значень факторів, яка при повній відповідності факторів нормативним вимогам рівна одиниці.

Р11234=1

Рівень організації і нормування праці на робочому міс­ці Р2 оцінюється за трьома факторами:

Ф5 – планування і площа робочого місця – характеризує доцільність використання виробничих і допоміжних приміщень, дотримання нормативів на площу робочого місця, раціональне територіальне розміщення з врахуванням специфіки об’єкта і взаємодії його з іншими структурними підрозділами навчального закладу;
Ф6 – організація обслуговування робочого місця – характеризує забезпеченість його матеріалами, методичною літературою і документацією, необхідними видами енергії, а також взаємозв’язки із структурними підрозділами навчального закладу, іншими господарствами, підприємствами, організаціями;

Ф7 – якість нормування праці – характеризує можливість виконання об’ємів ро­біт, передбачених технологічною інструкцією відповідно до нормативів часу, а також участь, працюючих в забезпеченні високої технічної підготовки оснащення на даному робочому місці.

Максимальне числове значення факторів рівне:

Ф5=0,34, Ф6=0,33, Ф7=0,33

Числове значення Р2567=1

Рівень умов праці на робочому місці Р3 визначається за трьома факторами:

Ф8 – санітарно-гігієнічні умови праці – оцінюються на основі відповідності умов праці вимогам санітарних норм і діючих стандартів;

Ф9 – охорона праці і пожежна безпека – оцінюється співвідно­шенням фактичного стану з вимогами охорони праці, пожежної безпеки і електробезпеки при виконанні навчальних і виробничих завдань, а також якістю ведення журналів з охорони праці на робочому місці;

Ф10 – естетика робочого місця – характеризується відповід­ністю оформлення робочого місця з вимогами наукової організації праці і виробничої естетики.

Максимальне числове значення факторів рівне:

Ф8=0,33, Ф9=0,34, Ф10=0,33

Р38910=1

Атестаційна комісія визначає фактичне значення параметрів факторів Ф1–Ф10 і заносить їх в зведену відомість за наслідками атестації робочих місць (додаток 4).

Числове значення показника робочого місця рівне

Висновки атестаційної комісії визначаються числовим значенням Р:

Атестовано” – при Р 0,75

Не атестовано” – при Р  0,75

При числових значеннях Р оцінка “атестовано” не можлива, якщо два фактори в одному показнику не відповідають нормі.

Крім того, неможлива позитивна атестація об’єкта, якщо фактор Ф9 “Охорона праці і пожежна безпека” не відповідає вимогам.

Комісія розглядає вихідні документи, що регламентують роботу лабораторій, кабінетів, інших навчально-виробничих об’єктів: виписку з навчального плану, програми, перелік типового обладнання, паспорт, виробничі плани, положення та ін.

4. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ ЗА НАСЛІДКАМИ АТЕСТАЦІЇ

За наслідками атестації навчально-виробничих об’єктів завідуючі відділеннями навчального закладу разом з викладачами, майстрами виробничого навчання і іншими відповідальними працівниками розробляють організаційно-технічні, методичні заходи за формою:

Зауваження атестаційної комісії

(за якими факторами і показниками)

Назва та зміст заходів

Строки розробки

Відповідальні

впровад­ження

за розробку

за впровадження

А. Технічні

Б. Організаційні

В. Методичні

План заходів розробляється протягом тижня після проведення атестації.

Відповідальність за якість і своєчасність розробки заходів покладається на голів циклових (предметних) комісій, керівників навчально-виробничих підрозділів та ін.

Відповідальність за виконання заходів покладається на завідувачів кабінетами, лабораторіями, майстернями тощо.

За наслідками атестації створюється наказ по навчальному закладу або акт атестації робочих місць ( додаток 5).

Оригінал паспорта робочого місця зберігається в комплексі з паспортом кабінету, лабораторії, майстерні тощо, а копії – на робочих місцях.

Додаток 1

(зразок титульної сторінки)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________________________________________

(назва кабінету, лабораторії, майстерні, клініки тощо)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-виробничої

роботи

______________________

“___” ___________ 200__р.

ПАСПОРТ №

Робочого місця №_____________________________________________

з спеціальності________________________________________________

Складений згідно з навчальним планом, затвердженим

_____________________________________________________________

(ким, коли)

Паспорт розроблений_______________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище і ініціали, дата)

і розглянутий на засіданні циклової (предметної) комісії_____________

_____________________________________________________________

(№ протоколу, дата,)

Голова циклової комісії _________________

(ініціали, прізвище)

Дата

______________________________________

(назва населеного пункту)

Додаток 2

ЗМІСТ І ВКАЗІВКИ ДО ЗАПОВНЕННЯ

ПАСПОРТА РОБОЧОГО МІСЦЯ

І. Номер і назва робочого місця (згідно з переліком) __________

2. Короткий зміст роботи________________________________ _____________________________________________________________

3. Мета роботи __________________________________________

4. План робочого місця (в масштабі) з експлікацією обладнання, оснащення і стаціонарно встановлених пристосувань.

5. Кількість посадочних місць _____________________________

6. Перелік обладнання, устаткування із зазначенням паспортних даних.

№ з/п

Назва обладнання, устаткування

Кількість

Паспортні дані

(тип, марка, завод-виготовлювач тощо)

Рік придбання або самостійного виготовлення

1

2

3

4

5

7. Перелік приладів з короткою технічною характеристикою.

№ з/п

Назва приладу

Кількість

Тип, марка

Рік

придбання

Примітка

1

2

3

4

5

6

8. Перелік пристосувань і інструментів.

№ з/п

Назва пристосування, інструменту

Кількість

Тип, марка

Примітка

1

2

3

4

5

9. Перелік методичної і технологічної документації ___________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

10. Перелік допоміжних матеріалів і запасних частин _________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

11. Охорона праці і протипожежне обладнання.

Назва

Кількість

Тип, марка

Примітка

1

2

3

4

12. Наслідки атестації _________________________

13. Дата атестації _____________________________

Завідувач кабінету, лабораторії,

майстерні тощо __________________________

(дата, підпис)

 • залежно від спеціальності в паспорт можуть вноситись зміни

Додаток 3

ПЕРЕЛІК

робочих місць для виконання лабораторних,

практичних робіт з дисципліни

_____________________________________________________

спеціальності_________________________________________________

згідно з навчальною програмою, затвердженою____________________

_____________________________________________________________

(коли, ким)

Назва теми, лабораторної, практичної роботи

Вид навчальних занять (лабораторні, практичні тощо)

Кількість годин

Кількість робочих місць

Примітка

1

2

3

4

5

Викладач ________________________

(Підпис)

Голова циклової

(предметної) комісії ________________________

(Підпис)

Дата

Додаток 4

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ЗА НАСЛІДКАМИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

_____________________________________________________________

(навчальної лабораторії, кабінету, майстерні та ін. навчального закладу)

станом на______________________

(дата)

Назва робочого місця

Параметри і фактори, що визначають

рівень робочого місця

Висно­вок атеста­ційної комісії (атесто­вано, не атесто­вано)

економічна ефективність

технологічний рівень

забезпеченість

зайнятість

Р11234

планування, площа

організація обслуговування

якість нормування праці

Р2567

санітарно-гігієнічні умови

ТБ і охорона праці

естетика

Р38910

Р=Р123

3

Ф1=0,25

Ф2=0,25

Ф3=0,25

Ф4=0,25

Ф5=0,34

Ф6=0,33

Ф7=0,33

Ф8=0,33

Ф9=0,34

Ф10=0,33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Голова атестаційної комісії ________________________

(Ініціали, прізвище)

Заступник директора з

навчально-виробничої роботи ________________________

(Ініціали, прізвище)

Голова циклової (предметної)

комісії ________________________

(Ініціали, прізвище)

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-виробничої

роботи

____________________

“___”___________200_ р.

АКТ

атестації робочих місць кабінетів, лабораторій,

майстерень тощо згідно із встановленими вимогами

1. Назва кабінету, лабораторії, майстерні тощо ____________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

2. Номери робочих місць_______________________________________ _____________________________________________________________

3. Дата проведення ___________________________________________ _____________________________________________________________

4. Висновок атестаційної комісії_________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

5. Перелік не атестованих елементів за факторами _________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

6. Висновки та пропозиції атестаційної комісії _____________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Голова циклової комісії (підпис)

Члени атестаційної (підпис)

комісії _________________

_________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Орієнтовний план грінченківського тижня у школі №

  Конкурс
  Світле, благородне обличчя, сповнений внутрішнього горіння та власної гідності погляд; у всій поставі – рвійність і рішучість, готовність піти на самопожертву заради благородної мети…
 2. Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для педагогічних та керівних кадрів з напрямів Пошук за напрямами діяльності

  Документ
  Розробіть положення про лабораторію (кафедру) форм, методів та змісту освіти. Організуйте діяльність, визначте критерії успішності її роботи та джерела фінансування.
 3. Орієнтовний план проведення уроку I. Організаційна частина (3 хв.) II. Мотивація навчально-трудової діяльності (5 хв.)

  Урок
  Мета уроку: Засвоєння знань про основні галузі виробництва - промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Розвивати просторову уяву, увагу, мислення, пам'ять.
 4. Орієнтовні завдання районних (міських) олімпіад з історії в 2010-2011 навчальному році

  Документ
  «Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних.
 5. Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту 11 клас (35 год, 1 год на тиждень) Мовна змістова лінія -15 год, мовленнєва змістова лінія 20 год (1)

  Документ
  Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв′язки в них. Класифікація речень за будовою. Стилістичні особливості простих і складних речень.

Другие похожие документы..