Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 9 «Яблонька» общеразвивающего вида является муниципальным дошкольным образователь...полностью>>
'Методические рекомендации'
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы р...полностью>>
'Документ'
записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом) – для юридич...полностью>>
'Конкурс'
по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной цел...полностью>>

Курс "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" відноситься до числа спеціальних базових фінансових дисциплін. Предмет курсу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

КАФЕДРА ФІНАНСІВ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

з дисципліни

"Грошово-кредитні системи

зарубіжних країн"

Напрям підготовки – 0501 "Економіка та підприємництво"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Спеціальність:

6.050100 "Фінанси"

Вступ

Курс "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" відноситься до числа спеціальних базових фінансових дисциплін.

Предмет курсу – гроші, кредит, грошово-кредитна система сучасних зарубіжних країн. Специфіка курсу полягає у вивченні грошей та кредиту зарубіжних країн не тільки у відтворювальному аспекті, але й з точки зору закону грошового обігу, взаємозв’язку грошової, кредитної та валютної систем, ролі банків. Одночасно він зв’язаний з іншими економічними дисциплінами, в яких вивчаються фінанси, зовнішня торгівля, міжнародні економічні, валютні, кредитні відносини провідних зарубіжних країн, що обумовлено взаємозалежністю економічних категорій та методів державно-монополістичного регулювання економіки.

Мета дисципліни – допомогти студентові засвоїти закономірності та основні етапи еволюції, принципи побудови та особливості форм організації грошових і кредитних систем зарубіжних країн в умовах існування розвинутих фінансових ринків та розгалуженої системи фінан­сових установ.

Методологічною та теоретичною основою вивчення курсу “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” є матеріалістична діалектика та економічна теорія з урахуванням специфіки цих економічних категорій.

Основні розділи курсу присвячені аналізу закономірностей розвитку грошей, грошового обігу, грошової системи, кредиту, кредитної системи; організації грошово-кредитних систем у провідних капіталістичних країнах. У заключному розділі розглядаються закономірності становлення та розвитку грошових та кредитних систем країн з перехідною економікою.

Задача курсу полягає у тому, щоб дати студентам сукупність знань з фундаментальних проблем теорії та практики функціонування грошей, кредиту, банків сучасних країн розвинутого капіталізму. Вивчення зарубіжного досвіду надзвичайно важливе в умовах становлення та постійного реформування вітчизняної грошової та кредитної систем.

Викладання курсу здійснюється протягом шостого семестру з подальшим складанням іспиту. Вивченню дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" має передувати успішне освоєння таких навчальних дисциплін як “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Гроші і кредит”, “Теорія фінансів”.

В основу навчального процесу покладено типову програму курсу "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн".

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Студенти заочної форми навчання в процесі вивчення курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» виконують контрольну роботу.

Написанню контрольної роботи повинно передувати детальне вивчення матеріалу згідно вказаного варіанту. Складання літературного огляду за питаннями є початковим етапом наукового дослідження.

При написанні контрольної роботи студент повинен:

 1. Підібрати і опрацювати літературу.

 2. Послідовно, додержуючись логіки викладення, розкрити тему контрольної роботи, чітко дотримуючись плану і в відповідності з її назвою. Контрольна робота повинна мати стислий вступ і висновок, в яких логічно пов'язуються мета роботи, її назва і доцільність розглянутих питань. Викладаючи матеріал в роботі, студенту необхідно прагнути до самостійності.

 3. Дотримуватись правил оформлення контрольної роботи, передбачених навчальним планом. Текст роботи повинен бути друкованим або рукописним. В тексті без попередніх пояснень допускаються тільки узвичаєні скорочення або абревіатура.

 4. При вивченні літератури орієнтуватися переважно на видання останніх років, які висвітлюють сучасні погляди з проблем, що розглядаються. В кінці роботи наводиться список використаної літератури у відповідності з правилами оформлення літературних джерел; в тексті роботи необхідні посилання на літературу.

 5. За необхідності використання в контрольній роботі статистичного та ілюстративного матеріалу у вигляді таблиць, рисунків та ін. розміщувати відповідні матеріали у вигляді додатків після списку використаної літератури.

Передбачено два варіанти виконання контрольної роботи (на вибір студента):

 1. в учнівському зошиті – обсяг 20-25 сторінок. Текст роботи пишеться з обох сторін листів зошита, сторінки нумеруються, кресляться стандартні поля для зауважень рецензента.

 2. у печатному вигляді – обсяг 8-12 листів. Текст роботи пишеться з однієї сторони листа формату А4.

В кінці роботи ставиться дата і підпис.

Якість контрольної роботи оцінюється відносно вірності та самостійності відповідей на поставлені питання.

Контрольна робота здається викладачу з курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» після закінчення першого етапу навчання. В процесі захисту роботи студент зобов'язаний відповісти на запитання, щодо суті контрольної роботи. Студенти, які не виконали контрольну до іспиту не допускаються.

Теми контрольних робіт розподіляються в залежності від початкової літери прізвища студента на вибір з запропонованого переліку.

Розподіл контрольних робіт

Початкова літера

прізвища

Номера варіантів

контрольних робіт

А, Б, В, Г

1, 8, 15, 22

Д, Є, Е, Ж,

2, 9, 16, 23

3, І, К, Л,

3, 10, 17, 24

М, Н, О, П,

4, 11, 18, 25

Р, С, Т, У,

5, 12, 19, 26

Ф, X, Ц, Ч,

6, 13, 20, 27

Ш, Щ, З, Ю, Я

7, 14, 21, 28

Тематика контрольних робіт

Варіант № 1

 1. Грошова система: поняття та основні елементи.

 2. Формування кредитної системи США. Особливості розвитку грошо­вої системи США до 1913 р. Федеральний резервний акт 1913 р. та зміни у кредитній системі. Федеральна резервна система, її становлення та ор­ганізаційна структура.

 3. Особливості грошового обігу та валютного становища Японії у період після другої світової війни. Перетворення ієни у регіональну резервну валюту. Сучасна грошова система Японії.

Література: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 23.

Варіант № 2

 1. Типи грошових систем: біметалізм та його характеристика.

 2. Кредитна система США: комерційні банки та їх характеристика.

 3. Грошовий обіг Росії до першої світової війни. Грошова реформа 1839-1843 pp. Підготовка та проведення грошової реформи 1892-1897 pp., її наслідки. Система банківської емісії.

Література: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 24.

Варіант № 3

 1. Типи грошових систем: монометалізм та його характеристика.

 2. Кредитна система США: спеціальні кредитно-фінансові інститути. Особливості концентрації банків у США.

 3. Грошовий обіг та банки Росії у період першої світової війни. Крах золотої валюти. Інфляція. Грошово-кредитна система напередодні жовтневого періоду 1917 р.

Література: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 24.

Варіант № 4

 1. Сучасна грошова система та її характерні риси.

 2. Грошово-кредитна політика США, її еволюція та особливості в сучасних умовах.

 3. Становлення та розвиток кредитної системи Японії. Особливості розвитку кредитної системи Японії до другої світової війни та після неї. Банк Японії, його управління, функції та операції.

Література: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 22.

Варіант № 5

 1. Національна валютна система: поняття та основні елементи.

 2. Грошова система Великобританії: Особливості історичного розвитку. Інфляція у період та після першої світової війни. Грошова реформа 1925-1928 pp. Інфляція у період другої світової війни та у післявоєнні роки. Падіння ролі фунта стерлінгів у міжнародних розрахунках.

 3. Комерційні банки Японії, особливості їх ор­ганізації та операцій. Спеціальні кредитно-фінансові установи.

Література: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 26.

Варіант № 6

 1. Види валютних систем: золотий стандарт та його характеристика.

 2. Сучасна структура грошового обігу у Великобританії. Готівковий та безготівковий оборот.

 3. Особливості банківської системи Японії. Грошово-кредитна політика Японії. Особливості та механізм грошо­во-кредитного регулювання.

Література: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 26.

Варіант № 7

 1. Види валютних систем: Бреттон-Вудська валютна система.

 2. Кредитна система Великобританії: особливості історичного розвитку. Банк Англії: його утворення, функції та роль.

 3. Грошова реформа 1922-1924 pp. у радянській Росії та її наслідки.

Література: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 26.

Варіант № 8

 1. Види валютних систем: Ямайська валютна система та її характеристика.

 2. Кредитна система Великобританії: комерційні банки та їх характеристика.

 3. Грошово-кредитна система СРСР у роки великої вітчизняної війни та грошова реформа 1947 р.

Література: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 26.

Варіант № 9

 1. Європейська валютна система. Етапи розвитку. Європейський валютний союз.

 2. Спеціальні кредитно-фінансові інститути банківської системи Великобританії. Особливості розвитку та характеристика.

 3. Сучасна грошова система Російської Федерації: грошова одиниця та грошовий обіг. Особливості грошового обігу. Інфляція та її наслідки для економіки Російської Федерації.

Література: 2, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 23, 26.

Варіант № 10

 1. Поняття та структура сучасної кредитної системи країн Заходу. Види кредитних установ.

 2. Механізм грошово-кредитного регулювання у Великобританії.

 3. Платіжна система Російської Федерації та шляхи її удосконалення.

Література: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23.

Варіант № 11

 1. Форми капіталістичного кредиту та їх характеристика.

 2. Еволюція грошової системи Франції. Інфляція у період та після першої світової війни. Грошова реформа у 1928 p. та причини збереження Францією золотого стандарту у роки світової економічної кризи 1929-1933 pp.

 3. Кредитна система Росії до першої світової війни. Кредитна реформа 1895-1897 pp. Утворення, будова, функції та роль Дер­жавного банку. Поява та розвиток комерційних банків, їх концентрація та монополізація. Інші кредитні установи.

Література: 3, 6, 8, 9, 22, 24.

Варіант № 12

 1. Концентрація і централізація банківського капіталу як один з найважливіших процесів у розвитку кредитної системи капіталістичних країн.

 2. Інфляція у роки другої світової війни та післявоєнні роки у Франції, її особливості. Зона франка.

 3. Організація і розвиток кредитної системи СРСР у відбудовний період (1921-1925 рр.). Розвиток грошово-кредитної системи у період індустріалізації та колективізації (1926-1929 рр.).

Література: 6, 7, 9, 17, 22.

Варіант № 13

 1. Конкуренція в банківській сфері як один з найважливіших процесів у розвитку кредитної системи капіталістичних країн.

 2. Сучасна структура грошового обігу у Франції. Готівковий та безготівковий оборот. Особливості грошового обігу Франції як члена Європейського союзу.

 3. Кредитна реформа 1930-1932 pp. у СРСР.

Література: 6, 7, 9, 17, 22.

Варіант № 14

 1. Державне регулювання кредитно-фінансових інститутів. Грошово-кредитна політика центральних банків: основні форми та їх характеристика.

 2. Особливості розвитку кре­дитної системи Франції після другої світової війни. Банк Франції.

 3. Утворення власної грошової системи в Україні. Спроби створення національних грошей в історії України. Основні задачі, передумови та наслідки проведення грошової реформи 1996 р. Формування механізму регулювання обігу національних грошей.

Література: 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 22.

Варіант № 15

 1. Утворення електронних систем банківських переводів.

 2. Комерційні банки та спеціальні кредитно-фінансові інститути Франції, їх характеристика.

 3. Грошово-кредитні системи колоніально-залежного типу. Основні ри­си таких систем. Боротьба молодих країн за національну грошово-кредитну систему. Утворення національних центральних банків. Випуск національ­них валют. Контроль за іноземними банками.

Література: 6, 9, 15, 18, 20.

Варіант № 16

 1. Основні етапи розвитку грошових і кредитних систем: Пе­рехід від металевих до паперових грошових систем під час першої світової війни. Світова економічна криза 1929-1933 pp., її особливості та наслідки для кредитних систем. Валютні блоки.

 2. Еволюція грошової системи Німеччини. Грошова система Німеччини до першої світової війни. Гіперінфляція у роки першої світової війни. Грошова ре­форма 1924 р. Грошова система Німеччини у період підготовки та під час другої світової війни. Грошова реформа 1948 р.

 3. Кредитна система у перехідний до ринкової економіки період. Роз­пад єдиної радянської кредитної системи. Формування національних кре­дитних систем у країнах, що утворилися на базі колишнього СРСР.

Література: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 17, 25, 26.

Варіант № 17

 1. Закономірності розвитку грошових і кредитних систем у період другої світової війни та у післявоєнні роки (до другої половини 50-х років).

 2. Інфляція у ФРН у період після другої світової війни, її особливості. Валютне становище ФРН. Еволюція ролі марки у Європейській валютній системі. Сучасна грошова система Німеччини.

 3. Кредитна система Російської Федерації: особливості розвитку та структура.

Література: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 17, 23, 25, 26.

Варіант № 18

 1. Поняття та структура сучасної кредитної системи країн Заходу. Види кредитних установ.

 2. Грошова система США в період світової економічної кризи 1929-1933 рр. Інфляція в період другої світової війни та у післявоєнні роки.

 3. Еволюція кредитної системи Німеччини. Німецький федеральний банк (Бундесбанк), його організаційна структура, управління, завдання та функції. Комерційні банки: гроссбанки, регіональні та інші, особливості їх організації та операцій.

Література: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 25.

Варіант № 19

 1. Форми капіталістичного кредиту та їх характеристика.

 2. Сучасна структура грошового обігу США.

 3. Спеціальні кредитно-фінансові установи Німеччини. Грошово-кредитна політика. Особливості грошово-кредитного регу­лювання у Німеччині.

Література: 3, 6, 8, 9, 10, 15, 21, 22, 25.

Варіант № 20

 1. Концентрація і централізація банківського капіталу як один з найважливіших процесів у розвитку кредитної системи капіталістичних країн.

 2. Генезис грошової системи Японії. Особливості розвитку грошової системи та грошового обігу до другої світової війни. Інфляція у період другої світо­вої війни. Зміни у грошовій системі та структурі грошового обігу у післявоєнні роки.

 3. Центральний банк Російської Федерації. Основні цілі, функції та операції ЦБ РФ.

Література: 6, 8, 9, 17, 23.

Варіант № 21

 1. Конкуренція в банківській сфері як один з найважливіших процесів у розвитку кредитної системи капіталістичних країн.

 2. Грошовий обіг в США в умовах домонополістичного капіталізму. Федеральний резервний акт і реорганізація системи банківської емісії.

 3. Кредитна система України: особливості розвитку та структура. Національний банк України, його функції, задачі, основні напрямки політики.

Література: 3, 6, 9, 10, 17, 21.

Варіант № 22

 1. Грошова система: поняття та основні елементи.

 2. Державне регулювання кредитно-фінансових інститутів. Грошово-кредитна політика центральних банків: основні форми та їх характеристика.

 3. Боротьба країн, що розвиваються, за валютну незалежність. Валютні блоки. Валютні зони. Ломейські конвенції. Зона франка. Роль грошово-кредитного співробітництва у вирішенні економічних проблем країн, що розвиваються. Колективні валюти країн, що розвиваються.

Література: 2, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 22, 23.

Варіант № 23

 1. Типи грошових систем: біметалізм та його характеристика.

 2. Сучасна структура грошового обігу США.

 3. Становлення та розвиток кредитної системи Японії. Особливості розвитку кредитної системи Японії до другої світової війни та після неї. Банк Японії, його управління, функції та операції.

Література: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 22.

Варіант № 24

 1. Типи грошових систем: монометалізм та його характеристика.

 2. Кредитна система США: комерційні банки та їх характеристика.

 3. Грошова реформа 1922-1924 pp. у радянській Росії та її наслідки.

Література: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 22.

Варіант № 25

 1. Сучасна грошова система та її характерні риси.

 2. Кредитна система США: спеціальні кредитно-фінансові інститути. Особливості концентрації банків у США.

 3. Еволюція грошової системи Німеччини. Грошова система Німеччини до першої світової війни. Гіперінфляція у роки першої світової війни. Грошова ре­форма 1924 р. Грошова система Німеччини у період підготовки та під час другої світової війни. Грошова реформа 1948 р.

Література: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 25.

Варіант № 26

 1. Національна валютна система: поняття та основні елементи.

 2. Грошова система Великобританії: Особливості історичного розвитку. Інфляція у період та після першої світової війни. Грошова реформа 1925-1928 pp. Інфляція у період другої світової війни та у післявоєнні роки. Падіння ролі фунта стерлінгів у міжнародних розрахунках.

 3. Комерційні банки Японії, особливості їх ор­ганізації та операцій. Спеціальні кредитно-фінансові установи.

Література: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 26.

Варіант № 27

 1. Види валютних систем: золотий стандарт та його характеристика.

 2. Сучасна структура грошового обігу у Великобританії. Готівковий та безготівковий оборот.

 3. Комерційні банки та спеціальні кредитно-фінансові інститути Франції, їх характеристика.

Література: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 26, 27, 28.

Варіант № 28

 1. Види валютних систем: Бреттон-Вудська система.

 2. Кредитна система Великобританії: комерційні банки та їх характеристика.

 3. Сучасна структура грошового обігу у Франції. Готівковий та безготівковий оборот. Особливості грошового обігу Франції як члена Європейського союзу.

Література: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 26.

Варіант № 29

 1. Види валютних систем: Ямайська валютна система та її характеристика.

 2. Спеціальні кредитно-фінансові інститути банківської системи Великобританії. Особливості розвитку та характеристика.

 3. Сучасна грошова система Російської Федерації: грошова одиниця та грошовий обіг. Особливості грошового обігу. Інфляція та її наслідки для економіки Російської Федерації.

Література: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 22, 23, 26.

Варіант № 30

 1. Основні етапи розвитку грошових і кредитних систем: Пе­рехід від металевих до паперових грошових систем під час першої світової війни. Світова економічна криза 1929-1933 pp., її особливості та наслідки для кредитних систем. Валютні блоки.

 2. Особливості банківської системи Японії. Грошово-кредитна політика Японії. Особливості та механізм грошо­во-кредитного регулювання. Основні напрямки регулювання.

 3. Платіжна система Російської Федерації та шляхи її удосконалення.

Література: 2, 6, 9, 10, 23.

 1. .

Перелік навчально-методичної літератури

 1. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник. – К.: «А.С.К.», 1998. – 286 с.

 2. Боринець С.А. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2-ге вид., перераб. й доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 365 с.

 3. Бровкова Е.Г., Продиус И.П.. Финансово-кредитная система государства. – К.: «Сирин», 1997. – 224 с.

 4. Бункина М.К. Национальная экономика. Учебное пособие. – М.: Дело, 1997. – 272 с.

 5. Гроші та кредит / За ред. М.І. Савлука. – К.: Либідь, 1992. – 330 с.

 6. Денежное обращение и кредит при капитализме: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 365 с.

 7. Денежное обращение и кредит СССР: Учебник / Под ред. А.Я. Ротлейдера. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 328 с.

 8. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.

 9. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для вузов / Ред. Жуков Е.Ф. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1999. – 624 с.

 10. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.

 11. Іванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 305 с.

 12. Киреев А.П. Международная экономика: Учебник для вузов. В 2-х ч. – Ч.2. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 484 с.

 13. Ключников И.К., Торкановский В.С. Коммерческие банки США в системе государственно-монополистического. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. – 192 с.

 14. Лагутин В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998. – 169 с.

 15. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Банки. – М.: А.О. «Финстатинформ», 1994.

 16. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика: Учебное пособие. – М.: Финстатинформ, 1995. – 128 с.

 17. Общая теория денег и кредита: Учеб. для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. – 359 с.

 18. Опыт экономических реформ в развивающихся странах / Под ред. Н.А. Карагодина, А.Я. Эльянова. – М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1992. – 286 с.

 19. Отчет и мировом развитии. 1989: Финансовые системы и развитие / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 206 с.

 20. Платіжні системи: Навч. посібник для вузів / Ющенко В.А. та ін. – К.: Либідь, 1998. – 414 с.

 21. Усоскин В.М. Финансовая и денежно-кредитная система США. – М.: Финансы, 1976. – 134 с.

 22. Федоренко В.М., Федоренко А.В. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 288 с.

 23. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479 с.

 24. Хромов П.А. Экономическая история СССР. Период промышленного и монополистического капитализма в России: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1982. – 240 с.

 25. Шенаев В.Н., Макаров В.С. Финансовая и денежно-кредитная система ФРГ. – М.: Финансы, 1977. – 126 с.

 26. Ющенко В.А., Мищенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

Додаткова література

 1. Алмазова О.Л., Дубоносов Л.А. Золото и валюта: прошлое и настоящее. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 156 с.

 2. Аникин А.В. Золото: международный экономический аспект. – М.: Междунар. отношений, 1988. – 336 с.

 3. Берже П. Денежный механизм. Пер. с фр. / Общ. ред. Л.Н. Красавиной. – М.: А/О Изд. группа «Прогресс», 1993. – 144 с.

 4. Гроші / Упоряд., авт. вступ. ст. А.А. Чухно. – К.: Україна, 1997. – 510 с.

 5. Красневская З.Я. Деньги на любой цвет и вкус: Очерки о валютах зарубежных стран. – Мн.: Амалфея, 1997. – 96 с.

 6. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. П.Д. Лановика. – К.: Вікар, 1999. – 737 с.

 7. Настоящий доллар США / Ванцент Трубакс. – М.: ИНТЭК ЛТД, 1993. – 16 с.

 8. От доллара до иены. Путеводитель по валютам мира / Сост. М.Р. Глуховский. – М.: ТОО «Артель-пресс», 1995. – 115 с.

 9. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Укр. контекст. – К.: Техніка, 1999. – 336 с.

 10. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под общ. ред. В.И. Голубовича. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997. – 432 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни конституційне право зарубіжних країн

  Документ
  Тодика Ю. Н., доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України; Ярмиш О. Н., доктор юридичних наук,
 2. Державне право зарубіжних країн

  Документ
  Навчальний посібник являє собою комплекс навчально-методичних ма­теріалів до курсу "Державне (конституційне) право зарубіжних країн", який є обов'язковим для викладання у вищих юридичних закладах III-IV рівня акредитації.
 3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Банківські операції» для спеціальності 050104 «Фінанси» напрям 0501 «Економіка І підприємництво»

  Конспект
  Банки — це один із найважливіших інститутів ринкової економіки. Вони являють собою центри організації міжгосподарських розрахунків у грошовій формі, центри зберігання тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб та центри кредитування
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет

  Документ
  При вивченні цієї навчальної дисципліни студент має засвоїти закономірності та основні етапи еволюціі, принципи побудови та особливості форм організаціі грошових та кредитних систем зарубіжних країн в умовах існування розвинутих фінансових

Другие похожие документы..