Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тематика курсовых работ'
Аудит операций по расчетным и валютным счетам предприятия Аудит расчетов по оплате труда Аудит учета материальных ценностей Аудит учета производственн...полностью>>
'Документ'
Большую часть поселений РФ составляют малые города и посёлки с численностью населения до 50 тысяч человек (88,4%) на очистных сооружениях которых обра...полностью>>
'Документ'
Мусульманское мореходство разделилось на две совершенно обособленные области: Средиземное море и Индийский океан. Связи между ни­ми препятствовал Суэ...полностью>>
'Программа дисциплины'
Настоящий спецкурс предназначен для студентов-юристов старших курсов, изучивших основные отрасли отечественного и зарубежного права и желающих расшир...полностью>>

Програма вступних випробувань за спеціальністю «Облік І аудит» «спеціаліст» І «магістр»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Луцького НТУ

__________ В.В. Божидарнік

«____»______________2010 р.

ПРОГРАМА

вступних випробувань

за спеціальністю

«Облік і аудит»

«спеціаліст» і «магістр»

Розглянуто та схвалено на засіданні

приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № __від «__» ______ 2010р.)

Луцьк 2010

Зміст

1.Бухгалтерський облік

1.1. Загальні методичні рекомендації………………………….4

1.2. Програма курсу….………………………………………….5

1.3. Перелік теоретичних питань для вивчення

дисципліни……………………………………………………….14

1.4.Список літератури………………...……………..................17

2. Економічний аналіз

1.1. Загальні методичні рекомендації………............................20

1.2. Програма курсу……………………..…………...................21

1.3. Перелік теоретичних питань для вивчення дисципліни…….………………………………………………...27

1.4.Список літератури……….…………………………............29

3. Управлінський облік

1.1. Загальні методичні рекомендації………............................30

1.2. Програма курсу……………………...….………….............31

1.3. Перелік теоретичних питань для вивчення дисципліни….…………………………………………………....36

1.4.Список літератури…………………………………………..39

4. Фінансовий облік

1.1. Загальні методичні рекомендації………………….……...40

1.2. Програма курсу…………………………………….............41

1.3. Перелік теоретичних питань для вивчення дисципліни……………………………………………………….44

1.4.Список літератури…………………………………………..46

5.Аудит

1.1. Загальні методичні рекомендації………………………....50

1.2. Програма курсу…………………………………….............50

1.3. Перелік теоретичних питань для вивчення дисципліни……………………………………………………….53

1.4.Список літератури…………………………………………..55

1. Бухгалтерський облік

1.1. Загальні методичні рекомендації по вивченню дисципліни

Курс "Бухгалтерський облік" вивчається по програмі, затвердженій на засіданні кафедри обліку і аудиту.

При вивченні курсу рекомендується:

- ознайомитися з питаннями кожної теми по літературних джерелах і коротко їх законспектувати,

- з метою самоперевірки сформулювати відповіді на контрольні запитання.

Якщо при вивченні курсу у студента виникнуть запитання, відповіді на які він не зможе знайти в рекомендованій літературі, то необхідно звернутися в університет на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, який читає дисципліну.

Загальні вказівки

Вивчення предмета "Бухгалтерський облік" передбачає оволодіння студентами знаннями з теорії бухгалтерського обліку й основами його методології, первинним обліком окремих господарський проектів, синтетичним обліком і порядком складання звітності.

Одним з основних питань бухгалтерського обліку є вивчення предмета і методу бухгалтерського обліку.

Вивчаючи предмет, необхідно розглянути склад і класифікацію господарських засобів і джерел їх утворення на підприємствах всіх форм власності як основи для подальшого вивчення змісту окремих елементів методу бухгалтерського обліку, принципи обліку основних господарських процесів (постачання, виробництва та реалізації) і відповідних господарських операцій та класифікацію бухгалтерських рахунків за економічним змістом, призначенням і структурою. Така послідовність вивчення матеріалу сприяє поступовому засвоєнню студентами синтетичних та аналітичних рахунків і більш осмисленому розумінню ними плану рахунків бухгалтерського обліку та принципів його побудови.

Для кращого засвоєнням студентами матеріалу програми й активізації учбового процесу слід максимально використовувати типові бланки первинних документів, регістри бухгалтерського обліку, таблиці, опорні конспекти, технічні засоби навчання тощо.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет і метод бухгалтерського обліку, склад і класифікацію господарських засобів підприємств і джерел їх утворення;

 • бухгалтерські документи і вимоги до їх оформлення;

 • рахунки бухгалтерського обліку;

 • класифікацію рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом, призначенням і структурою;

 • план рахунків бухгалтерського обліку господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності;

 • сучасні форми організації бухгалтерського обліку;

 • порядок складання і подання бухгалтерської звітності.

Студенти повинні вміти:

 • оформляти бухгалтерські документи;

 • відкривати в облікових регістрах рахунки бухгалтерського обліку;

 • складати бухгалтерські проводки по основних господарських операціях і відображати їх в облікових регістрах на рахунках синтетичного й аналітичного обліку;

 • підраховувати обороти і визначити залишки по рахунках;

 • складати оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках;

 • складати бухгалтерський баланс.

Список рекомендованої літератури приведений в кінці цих методичних вказівок.

1.2. Програма курсу

Тема 1. Господарський облік, його суть і значення

Загальна характеристика та історія розвитку господарського обліку як найважливішого знаряддя управління народним господарством в умовах ринкової економіки. Вимоги до обліку. Вимірники, які застосовують в обліку, їх особливості і значення. Види обліку, їх характеристика і взаємозв'язок.

Вивчаючи цю тему, студенти-заочники повинні знати, що господарський облік виник з потреби управління матеріальним виробництвом. Щоб керувати виробничими процесами, треба знати конкретні факти господарського життя, а для цього їх треба обліковувати.

Господарський облік - це система спостереження, вимірювання і реєстрації господарських процесів з метою контролю та управління ними. Облік повинен бути точним, об'єктивним і своєчасним. Від обліку вимагається простота і ясність, повнота й економність.

В Україні встановлено єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності для підприємств, їх об'єднань та госпрозрахункових організацій (крім банків) незалежно від форм власності. Головними завданнями бухгалтерського обліку є:

— забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних та фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

— своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

— формування повної і достовірної інформації про господарський процес та результати діяльності підприємства або установи, необхідної для оперативного керівництва і управління, а також для її використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними та банківськими установами та іншими зацікавленими органами.

Підприємства, організовуючи бухгалтерський, облік, самостійно встановлюють форму бухгалтерської роботи, форми і методи бухгалтерського обліку, розробляють систему внутрішньогосподарського виробничого обліку, звітності та контролю, визначають права працівників на підпис документів.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Сфера застосування бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку. Залежність об'єктів бухгалтерського обліку від форм власності і функцій підприємства.

Господарські засоби підприємств, їх класифікація і структура. Господарські процеси та їх результати.

Джерела утворення (формування) господарських засобів і їх класифікація.

Метод бухгалтерського обліку. Основні елементи методу бухгалтерського обліку, послідовність застосування їх на практиці, взаємозв'язок між ними.

Методичні вказівки

Бухгалтерський облік, як наука, має свій предмет і метод. Вивчення того, що обліковується, розкриває зміст предмета бухгалтерського обліку, а вивчення того, як ведеться бухгалтерський облік та якими основними способами він здійснюється, дозволяє охарактеризувати його мету.

Зміст предмета бухгалтерського обліку визначається об'єктами обліку. Бухгалтерський облік повинен забезпечити спостереження і контроль за господарськими засобами та джерелами їх формування. Господарська діяльність спричиняє рух засобів та джерел їх формування, бухгалтерський облік відповідно повинен відображати господарські процеси.

Слід чітко знати основні елементи методу бухгалтерського обліку та їх характеристику.

До основних елементів належать: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, система рахунків, спосіб подвійного запису, спосіб балансового узагальнення, звітність.

Тема 3. Документація господарських операцій

Документація та її значення. Машинні носії облікової інформації. Класифікація документів. Вимоги до змісту та оформлення документів.

Основні реквізити документів. Шляхи скорочення документації і спрощення документів. Раціональна будова форм документів. Уніфікація і стандартизація документів.

Порядок складання документів та їх оформлення. Відповідальність за складання документів; законність і правильність відображення у документах господарських операцій; виправлення помилкових записів.

Порядок приймання, перевірки та обробки документів залежно від ступеня механізації й автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

Документообіг, його організація. Організація зберігання документів.

Студентам-заочникам слід з'ясувати, що бухгалтерський документ це письмовий доказ того, що господарська операція дійсно була проведена, або письмове розпорядження на право її здійснення.

Спосіб оформлення господарської операції документами носить назву документації. Документація використовується в управлінні виробництвом. Особливо велике значення документів для попереднього та наступного контролю, для забезпечення збереження власності.

Документи мають і правове значення. Первинні документи повинні складатися у момент здійснення операції, а якщо неможливо  то після закінчення операції. При складанні документів на машинозчитувальних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок і власними силами зробити їх копії на паперових носіях на вимогу контролюючих або судових органів та своїх клієнтів.

Щоб забезпечити своєчасний і точний облік, необхідно налагодити таку систему виписування та опрацювання документів, яка сприяла б максимальному прискоренню документообороту. Документооборот - це шлях проходження кожного документу через всі стадії його оперативної та облікової обробки від місця складання або надходження на підприємство до архіву.

Тема 4. Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс, його будова і зміст. Актив і пасив балансу. Статті балансу. Обумовленість рівності підсумків активу і пасиву балансу. Залежність змісту і будови балансу від форм власності та особливостей галузей народного господарства. Вплив господарських операцій на баланс. Чотири типи балансових змін.

Бухгалтерський баланс - це спосіб групування й узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату.

Графічно баланс має форму таблиці. Ліва її частина показує господарські засоби підприємства і називається активом. Права - відображає джерела формування господарських засобів і називається пасивом. Актив і пасив розділяються на окремі статті. Підсумки активу і пасиву завжди повинні бути рівними. Статті активу і пасиву групуються за розділами.

У господарських процесах засоби підприємства та їх джерела постійно змінюються. Вони відображаються в балансі збільшенням або зменшенням залишків (сум) на відповідних балансових статтях.

Рух засобів та джерел їх формування призводить до появи або ліквідації статей балансу. При цьому рівність між загальною сумою господарських засобів та джерел їх утворення зберігається. Є чотири типи змін у балансі:

1. зміни у активі балансу: одна стаття збільшується, а інша зменшується на суму операції; сума балансу залишається без змін;

2. зміни у пасиві балансу: одна стаття збільшується, а інша зменшується на суму операцій; сума балансу залишається без змін;

3. одночасне збільшення статей активу і пасиву балансу на суму операцій; сума балансу збільшується на суму операцій;

4. одночасне зменшення статей активу і пасиву балансу; сума балансу зменшується на суму операцій.

Тема 5. Система рахунків і порядок відображення в них господарських операцій

Рахунки бухгалтерського обліку; їх призначення, будова і структура. Характеристика рахунків господарських засобів (активних). Характеристика рахунків джерел утворення господарських засобів (пасивних) і їх цільового призначення. Характеристика активно-пасивних рахунків, їх структура.

Обороти і залишки (сальдо) на рахунках, порядок їх визначення.

Подвійний запис відображення господарських операцій на рахунках, його суть і контрольне значення. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Рахункові формули, їх види, порядок складання. Хронологічні і систематичні записи господарських операцій на рахунках.

Взаємозв'язок між балансом і рахунками.

Рахунки синтетичного й аналітичного обліку, призначення та їх взаємозв'язок. Поняття про субрахунки, їх роль в обліку.

Перевірка і узагальнення даних бухгалтерського обліку. Оборотні відомості по рахунках синтетичного обліку (прості, шахові), порядок їх складання і контрольне значення. Оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку, їх структура, порядок складання і контрольне значення. Сальдові відомості, їх застосування і порядок складання.

Методичні вказівки

Слід з'ясувати, що для поточного обліку всіх змін, які відбуваються у складі господарських засобів та джерел їх формування, застосовують рахунки.

Рахунки бухгалтерського обліку  це спосіб групування, поточного контролю та відображення у грошовій оцінці засобів господарства, їх джерел і господарських операцій. Для кожного виду господарських засобів, їх джерел та господарських операцій відкривають окремі рахунки, наприклад: «Каса», «Основні засоби», «Готова продукція», «Статутний капітал».

Рахунок має форму двосторонньої таблиці, ліву частину якої називають умовним терміном «дебет», а праву — «кредит». Дебет і кредит показують взаємозв'язок між рахунками при відображенні на них господарських операцій.

Рахунки бувають активні, пасивні, активно-пасивні. Активними називаються рахунки, призначені для обліку господарських засобів. У активних рахунках на дебеті записують початкове сальдо (залишок) і його збільшення, а в кредит - зменшення. У пасивних рахунках, навпаки, в кредит записують початкове сальдо і його збільшення, а в дебет — зменшення. Активно-пасивні рахунки відображають одночасно засоби і джерела утворення господарських засобів.

Студентам треба чітко засвоїти правила записів господарських операцій на рахунках та визначення по них залишків (сальдо).

Кожна господарська операція викликає подвійну і рівновелику зміну у складі господарських засобів та джерел їх формування. Це дає можливість відображати господарські операції на рахунках способом подвійного запису, тобто операцію записують двічі, на двох взаємопов'язаних рисунках - по дебету одного рахунку і по кредиту іншого в однакових сумах.

Синтетичними називають такі рахунки, які дають узагальнюючі дані про господарські засоби, джерела і процеси по економічно однорідних групах у грошовому виразі. Наприклад, рахунки «Основні засоби», «Готова продукція» тощо.

Аналітичні - це рахунки, які деталізують зміст синтетичних рахунків по окремих видах господарських засобів, джерелах та процесах. Так, до синтетичного рахунку «Готова продукція» ведуть аналітичні рахунки за окремими видами продукції.

Взаємозв'язок між аналітичними та синтетичними рахунками полягає в тому, що:

1) сума початкових залишків по аналітичних рахунках дорівнює початковому синтетичному рахунку;

2) сума оборотів по дебету аналітичних рахунків дорівнює обороту по дебету синтетичного рахунку;

3) сума оборотів по кредиту аналітичних рахунків дорівнює обороту по кредиту синтетичного рахунку;

4) сума кінцевих залишків по аналітичних рахунках дорівнює кінцевому сальдо по синтетичному рахунку.

Кожен окремий рахунок не має даних, які б характеризували господарську діяльність підприємства в цілому. У той же час бухгалтерські записи по кожному рахунку не можуть бути перевірені без взаємозв'язку їх із записами по інших рахунках, а без такої попередньої перевірки не можна складати бухгалтерський баланс. Тому необхідно періодично узагальнювати дані поточного бухгалтерського обліку з метою перевірки записів по рахунках, складання балансу і загальної характеристики господарської діяльності підприємства.

Одним з важливих засобів узагальнення інформації є оборотні відомості. Вони складаються як на основі даних синтетичних, так і аналітичних рахунків. Іноді ці відомості по аналітичних рахунках замінюють сальдовими відомостями. Оборотні відомості складаються не завжди, а лише при певній техніці обліку. В них записують тільки загальні обороти по дебету і кредиту синтетичних рахунків і не відображають кореспонденцію між рахунками. Це зменшує аналітичне і контрольне значення оборотної відомості. Лише у шахматній оборотній відомості дається розшифрування оборотів по кореспондуючих рахунках.

Тема 6. Принципи обліку основних господарських процесів

Основні економічні показники господарської діяльності промислових підприємств. Принципи оцінки господарських засобів у народному господарстві. Три стадії руху засобів промислових підприємств. Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. Калькуляція як спосіб групування витрат та обчислення собівартості. Відображення в поточному обліку процесу реалізації продукції підприємства. Визначення фінансових результатів (прибутків, збитків) від реалізації продукції та принципи їх обліку.

Виконання поставлених перед промисловими підприємствами завдань значною мірою залежить від правильної організації бухгалтерського обліку їх господарської діяльності.

Ця діяльність складається із трьох взаємопов'язаних господарських процесів: постачання, виробництва, реалізації.

Процес постачання це сукупність операцій по забезпеченню підприємств купованими засобами праці, необхідними для промислового підприємства. Постачальникам виробництва сплачують оптову вартість придбаних матеріальних цінностей. У процесі постачання підприємства несуть витрати. До них належать послуги автотранспорту, оплата вантажникам за навантаження, і розвантаження, вартість одноразової тари. Всі ці витрати називаються транспортно-заготівельними.

Перед бухгалтерським обліком процесу постачання стоять завдання забезпечити оприбуткування придбаних предметів (матеріалів) та визначити їх собівартість. Поточний облік руху матеріальних цінностей здійснюється, як правило, за обліковими цінами. Відхилення від облікових цін (транспортно-заготівельні витрати) обліковують на окремих аналітичних рахунках.

Відхилення від облікових цін, що відносяться на витрачені матеріали, підлягають щомісячному списанню на ті ж бухгалтерські рахунки, на які списано матеріали.

Основним процесом господарської діяльності є процес виробництва, завдання якого:

1. облік витрат виробництва по об'єктах обліку та елементах затрат;

2. облік виходу продукції по кожному об'єкту обліку та виробничому підрозділу;

3. обчислення собівартості одиниці продукції або виконаних робіт і послуг.

Облік витрат на виробництво і вихід продукції організовують у розрізі господарських структурних підрозділів.

Витрати на організацію та управління виробництвом, на утримання і експлуатацію машин та обладнання обліковують на окремих рахунках і списують щомісячно або щоквартально в нормативному (плановому) розмірі з наступним віднесенням відхилень фактичних витрат від нормативних (планових) на відповідні рахунки по обліку витрат на виробництво.

Загальна сума витрат на виробництво в цьому випадку визначається додаванням прямих і непрямих виробничих витрат.

У системі бухгалтерських рахунків для поточного обліку витрат на виробництво застосовують рахунки «Виробництво», «Загальновиробничі витрати», «Адміністративні витрати», «Витрати на збут» тощо.

Перед бухгалтерським обліком процесу реалізації стоять такі завдання:

1. визначення фактичного обсягу реалізації продукції (скільки яких видів продукції реалізовано у натуральних і грошових вимірниках за звітний період);

2. визначення фактичної собівартості реалізованої продукції;

3. виявлення фінансового результату від реалізації продукції.

Для того щоб виконати ці завдання, у бухгалтерському обліку використовується рахунок 90 «Собівартість реалізації», 70 «Доход від реалізації», 79 «Фінансові результати».

На дебеті цього рахунку 79 «Фінансові результати» записують реалізовану продукцію за плановою собівартістю з наступним коректуванням у кінці звітного періоду до рівня фактичної собівартості, адміністративні витрати, витрати на збут продукції. На кредиті рахунку 79 «Фінансові результати» обліковують виручку від реалізації продукції.

У кінці звітного періоду порівнюють обороти по дебету і кредиту рахунку 79 «Фінансові результати». Кредитовий залишок показує суму прибутку, а дебітовий - збиток.

Тема 7. Класифікація рахунків бухгалтерського облікуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступних випробувань за спеціальністю „ Менеджмент інноваційної діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр"

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальностями „Менеджмент організацій”, „Менеджмент інноваційної діяльності”, проводиться за
 2. Програма вступних випробувань за спеціальністю „Логістика", освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр"

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю „Логістика”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 3. Програма вступних випробувань за спеціальністю „Банківська справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр" (1)

  Документ
  Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю „Банківська справа” проводиться за результатами комплексного фахового тестування.
 4. Програма вступних випробувань з предмета «організація І методика аудиту» для абітурієнтів напряму підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" за спеціальністю „облік І аудит"

  Документ
  Дисципліна “Організація і методика аудиту” належить до тих дисциплін, які забезпечують професійну економічну підготовку бакалаврів зі спеціальності “Облік і аудит”.
 5. Програма вступних випробувань з предмета «фінансовий облік 1, 2» для абітурієнтів напряму підготовки 0501 "Економіка І підприємництво" за спеціальністю „облік І аудит"

  Документ
  Од­нією з визначних подій останніх років є введення в дію Закону України “Про бухгалтерсь­кий облік та фінансову звітність в Україні”, Плану рахунків бухгалтерсько­­го обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій

Другие похожие документы..