Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Толерантность: основные термины и определения / Министерство культуры Российской Федерации; ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культур...полностью>>
'Документ'
2.4. Нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потре...полностью>>
'Решение'
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного пога...полностью>>
'Конкурс'
В конкурсі на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» (вік до 35 років включно) можуть брати участь штатні викладачі університет...полностью>>

Главная > Регламент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 1 до

рішення дев»ятої сесії міської ради шостого скликання

від 25 травня 2011року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету

Комсомольської міської ради

1. Загальні положення

1.1.Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Комсомольської міської ради є бухгалтерською службою виконкому Комсомольської міської ради (надалі – відділ).

Відділ створюється за рішенням міської ради, підзвітний і підконтрольний їй, підпорядкований виконкому та міському голові.

1.2.В своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями міського голови, а також положенням про відділ.

1.3.  Це положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу, повноваження її керівника – начальника відділу та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

2. Структура відділу.

2.1.До складу відділу входять: начальник відділу-головний бухгалтер, два головних спеціалісти, завідувач та головний спеціаліст сектору обліку розрахунків та майна.

2.2. Структура відділу затверджується міською радою. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

      

3. Основними завданнями відділу є:

     1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установи та складення звітності; 

     2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

     4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

     5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
 

     4.Відділ здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних коштів.

 

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

     1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням автоматизованої системи фінансової звітності та в подальшому бухгалтерського обліку ; 

     2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

     3) здійснює поточний контроль за:
    -  дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
  - правильністю зарахування та використання власних надходжень установи;

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів;

     4) своєчасно подає звітність;

     5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів; 

     6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
  -  використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
  -  інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

     7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
 8) забезпечує:
 - дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 -  достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
 - повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 - зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
 - користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
 - відповідні структурні підрозділи установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

     9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

     10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів.

     11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 

  6. Відділ має право:
 

     1) представляти установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

     2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних коштів первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

     3) одержувати від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

     4) вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.
 

 7. Начальник відділу-головний бухгалтер.

Начальник відділу – головний бухгалтер підпорядковується та є підзвітним міському голові.

     Начальник відділу- головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 8 цього положення, міським головою за погодженням з управлінням Державного казначейства у м Комсомольську.

     Погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу –головного бухгалтера здійснюється міським головою в порядку, встановленому Мінфіном.
 

    8. Начальник відділу – головний бухгалтер повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:
 

     1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за фахом та на керівних посадах не менш як п'ять років - для особи, що претендує на посаду начальника відділу бюджетної установи – головного розпорядника бюджетних коштів для інших організацій;

     2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
 

     9. Прийняття (передача) справ начальником відділу-головним бухгалтером, у разі призначення на посаду або звільнення з посади, здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.
 

    10. Начальник відділу-головний бухгалтер:

     1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

     2) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

     3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

     4) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

     5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

     6) погоджує кандидатури працівників установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

     7) подає керівникові установи пропозиції щодо:
  -  визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

   -   визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;
  -  призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;
  - вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;
  - створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
  - визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
  - притягнення до відповідальності працівників відділу, у тому числі працівників бухгалтерських служб розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
  - удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
  - організації навчання працівників відділу, у тому числі працівників бухгалтерських розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
  - забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

     8) підписує звітність та документи, які є підставою для:
  - перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);
  - проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
  - приймання і видачі грошових коштів;
- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
  - проведення інших господарських операцій;

     9) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
 10) здійснює контроль за:
  - відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;
- складенням звітності;
  - цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
  - дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;
  - правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
  - відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспортам бюджетних програм та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
  - станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та установ, які їй підпорядковані;
  - додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
  - оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
  - розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;
  - усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
  - виконанням головними бухгалтерами розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів функцій з контролю;

     11) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

     12) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.
 

    11.Начальник відділу-головний бухгалтер у разі отримання від міського голови розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові органу Державної казначейської служби за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення.
 

     Начальник управління Державного казначейства у м Комсомольську розглядає в триденний строк отримане повідомлення та здійснює у разі встановлення факту порушення бюджетного законодавства заходи відповідно до законодавства, про що інформує у письмовій формі міського голову та начальника відділу-головного бухгалтера. Якщо факт порушення не встановлено, керівник зазначеного органу інформує про це у письмовій формі керівника бюджетної установи та начальника відділу-головного бухгалтера.
 

     12. Начальник відділу-головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.
 

 13. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу-головному бухгалтерові.
 

 14. У разі тимчасової відсутності начальника відділу-головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на завідувача сектору з обліку розрахунків та майна, а у разі відсутності завідувача сектору відповідно до розпорядження міського голови – на іншого працівника відділу.
 

15. Організація та координація діяльності начальника відділу-головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються управлінням Державного казначейства у м Комсомольську шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу-головного бухгалтера, проведення оцінки його діяльності.
 

16. Оцінка виконання начальником відділу-головного бухгалтера своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.
 

17. Начальник відділу- головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із чинним законодавством України.

Секретар міської ради С. О. Калашнік

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Дев»ята сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від__________________2011 року

Про затвердження положення про відділ

бухгалтерського обліку та звітності

виконавчого комітету Комсомольської

міської ради

Відповідно до ч.3 ст. 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови КМУ № 59 від 26.01.11 р. «Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», враховуючи пропозиції міського голови та постійної комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів (протокол №________ від__________________2011 р.) Комсомольська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності

виконавчого комітету Комсомольської міської ради в новій редакції (додаток 1).

2. Дане положення набирає чинності з моменту прийняття, крім підпунктів 1 і 3

пункту 5, підпункту 2 пункту 8 та пункту 15 щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

3.Вважати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення 22 сесії п»ятого скликання від 20.03.2008 р.» Про внесення змін в структуру виконавчих органів

Комсомольської міської ради», «Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності».

Міський голова Супрун С.А.

Виконавець: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Стайко Н.І.

Погоджено:

Керуючий справами Кошара Л.Б.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів Биндич Л.М.

Начальник юридичного

відділу Таран О.П.

Секретар міської ради Калашнік С.О.

( ДокументСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламент (3)

  Регламент
  1. Це положення визначає завдання та функціональні обов’язки бухгалтерської служби Чугуївського професійного ліцею , повноваження її керівника — головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.
 2. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламент (2)

  Регламент
  1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, повноваження її керівника - начальника відділу та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.
 3. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, регламент

  Регламент
  1.1. Відділ бухгалтерського обліку є самостійним структурним підрозділом адміністрації Ленінського району Миколаївської міської ради, знаходиться в безпосередній підпорядкованості першому заступнику голови адміністрації.
 4. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Державного казначейства України, іншими нормативно-правовими актами, що регламент

  Регламент
  3.У своїй діяльності відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та
 5. Затверджую в о. начальника Територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області

  Документ
  1.1. Дане Положення про відділ бухгалтерського обліку, персоналу та контролю (скорочена назва – відділ БО персоналу та контролю) територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області, (далі - територіальне управління)

Другие похожие документы..