Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
В канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне дать краткие знания о ней через живопись и песни, воспитание чувства патриотизма и уважения к т...полностью>>
'Документ'
На данном этапе развития экономических и политических преобразований, происходящих в Российской Федерации и соседних государствах, преемниках бывшего ...полностью>>
'Конкурс'
Переможці міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з історії, політології, правознавства, краєзнавства, археології, географії, геології ...полностью>>
'Документ'
Экономика нужна школе, а школа нужна экономике. Школа - арена первых самостоятельных экономических действий ребенка: покупка пирожков в буфете, "...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ| УНІВЕРСИТЕТ»

Економічний факультет

Кафедра “Фінанси і кредит”

«Затверджую»

Зас. директора з навчальної роботи

____________________М.Г.Осінній

«_____»___________________2011 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни

«Місцеві фінанси»

для підготовки ОКР «Бакалавр»

напрям підготовки:

6.030508 «Фінанси та кредит»

Термін навчання 4 рік

Підготували: к.е.н. Бугаєва Т.М.

Сімферополь 2011

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ| УНІВЕРСИТЕТ»

Економічний факультет

«Затверджую»

В.о.декана економічного факультету

____________________В.М.Дятел

«_____»___________________2011 р.

Робоча навчальна програма

дисципліни «Місцеві фінанси»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси»

Курс – 4

Семестр – 8

Кількість кредитів -

Лекцій – 40 годин

Лабораторно – практичних занять – 36 годин

Самостійна робота – 32 години

Контроль – залік

Сімферополь 2011

Робоча учбова програма складена к.е.н, доцентом кафедри фінанси і кредит Бугаєвой Т.М. на підставі тимчасової програми по дисципліні «Місцеві фінанси» для спеціальностей галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», затвердженою навчально-методичною|учбово-методичною| комісією економічного факультету, протокол № ___ від «____»______________20__ р.

Робоча програма розглянута|розглядувати| і затверджена на засіданні кафедри фінанси і кредит. Протокол №___ від “___”______20__р.

Робоча програма розглянута|розглядувати| і затверджена на засіданні методичної комісії економічного факультету. Протокол №___ від “___”______20__р.

Дисципліна “Місцеві фінанси “ є|з'являється| одному з базових при підготовці фахівців|спеціалістів|-фахівців|спеціалістів| в області економіки, бухгалтерського обліку|урахування|, фінансів. Ця дисципліна вивчається студентами після|потім| ознайомлення з|із| такими дисциплінами, як: “Державні фінанси”, “Бюджетна система”, “Бюджетний менеджмент”, що дає можливість|спроможність| закріпити отримані|одержувати| знання і почати|розпочинати| професійну підготовку фахівців з економіки.

Одночасно дисципліна забезпечує вивчення таких дисциплін, як: „Фінансовий ринок”, „Податкова система”.

Вивчення дисципліни „Місцеві фінанси” є|з'являються| необхідною умовою підготовки фахівців з фінансів вищої кваліфікації. Особливо важливу|поважну| роль ця дисципліна грає в підготовці фахівців з банківської справи|речі|, фінансів, бухгалтерського обліку|урахування| і аудиту. Вона забезпечує науково-теоретичну і методологічну основу для формування системи знань по конкретно прикладним дисциплін за фахом “Фінанси”.

Мета|ціль| учбової дисципліни “ Місцеві фінанси“ – надання знань про суть|сутність| і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно – територіальних утворень і механізм їх функціонування.

Предметом даної дисципліни є|з'являється| фінансові стосунки у сфері місцевих бюджетів і взаємовідношення з|із| державним бюджетом.

В процесі вивчення дисципліни послідовно розглядаються|розглядують|: теоретичні і організаційні основи місцевих фінансів (суть|сутність| місцевих фінансів, склад, функції); місцеві бюджети як визначальна ланка місцевих фінансів, роль місцевих органів влади в реалізації фінансової політики держави, фінансові ресурси місцевого самоврядування|самоуправління| і напряму|направлення| їх використання, суть|сутність| і інструменти бюджетного регулювання у взаєминах місцевих бюджетів з|із| Державним бюджетом, фінанси підприємств комунальної форми власності.

Вивчення дисципліни “Місцеві фінанси” повинно забезпечити з боку студентів:

ЗНАННЯ:

 • структури місцевих бюджетів і принципів їх формування;

 • організаційних основ складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв'язку з|із| проектом Державного бюджету України;

 • джерел формування і основних напрямів|направлень| використання засобів|коштів| місцевих бюджетів;

 • інструментів міжбюджетного регулювання;

 • системи управління фінансами і фінансового контролю на регіональному рівні;

 • організації казначейської системи виконання місцевих бюджетів;

 • особливостей організації фінансів підприємств комунальної форми власності.

УМІННЯ:

- проводити планування|планерування| величини, складу і структури доходів місцевих бюджетів всіх рівнів;

 • складати розрахунки за витратами бюджетів, забезпечити цільовий напрям|направлення| бюджетних коштів, проводити нормування витрат бюджету, забезпечити необхідний склад витрат, збалансувало бюджетів

 • розробляти і застосовувати в практичній роботі кошториси доходів і витрат бюджетних установ, планувати|планерувати| об'єми|обсяги| бюджетних коштів;

 • розкривати шляхи|колії| раціонального використання бюджетних коштів, економії витрат бюджет всіх рівнів, ефективного застосування|вживання| матеріальних фінансових ресурсів в бюджетних установах.

 1. Розподіл фонду|фундації| учбового часу по модулях, видах занять і відповідних темах

Тематичний план дисципліни

№ зачет-ного кредиту

№ і назва

змістовного модуля

Загальна кількість годин

Кількість кредитів

Розподіл часу

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Лек-ції

Семінарсько-практичні заняття

1

Змістовний

модуль 1

54

20

18

16

Змістовний

модуль 2

54

20

18

16

ВСЬОГО

108

40

36

32

2.1.Зміст|вміст| лекційного матеріалу по модулях і темах.

Лекції – 40 годин

№№

Найменування модулів, тим і їх короткий зміст

Об'єм в годиннику

Змістовний модуль 1

1.

Суть|сутність|, склад і основи організації місцевих фінансів.

Формування науки про місцеві фінанси. Теорії виникнення категорії місцеві фінанси.

Суть|сутність| місцевих фінансів і причини їх появи

Місцеві фінанси як система

Функції місцевих фінансів

4

2.

Фінансова політика місцевих органів влади.

Призначення, зміст|вміст|, основні принципи і завдання|задачі| фінансової політики.

Стратегія і тактика фінансової політи­ки|.

Вплив фінансової політики на економічне і соціальне разви­тие держави.

4

3.

Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади.

Основи становлення і розвитку бюджетної системи України.

Організація і управління виконання місцевого бюджету. Правові основи виконання місцевих бюджетів.

Суть фінансової незалежності місцевого самоврядування і проблеми її зміцнення.

4

4.

Формування дохідної бази місцевих бюджетів.

Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування|самоуправління|.

Склад прибуткової бази і джерела формування доходів місцевого самоврядування|самоуправління|.

Економічна роль і історія виникнення місцевого оподаткування.

4

5.

Система витрат місцевих бюджетів.

Склад і динаміка витрат місцевих бюджетів. Загальний|спільний| процес виконання місцевого бюджету за напрямами витрат.

Методи планування витратної частини місцевих бюджетів.

Виконання витратної частини місцевих бюджетів.

Порядок фінансування витрат місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення Система контролю за витратами і запобігання заборгованості по ним.

2

6.

Фінансове вирівнювання і бюджетне регулювання.

Зміст міжбюджетних стосунків і особливості їх організації.

Поняття і види бюджетного унітаризму і бюджетного федералізму.

Інструменти міжбюджетних стосунків. Бюджетне регулювання, його цілі і методи.

Суть і необхідність фінансового вирівнювання. Бюджетні трансферти і їх види.

2

Змістовний модуль 2

7.

Бюджетний процес на місцевому рівні.

Поняття, характеристика і стадії формування бюджетного процесу.

Принципи формування і розподілу місцевих бюджетів.

Складання, твердження і виконання місцевого бюджету.

Історичний аспект створення позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування в Україні.

Нормативно-правова база функціонування вне­бюджетных фондів місцевого самоврядування в Україні і її розвиток.

4

8.

Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства.

Зміст|вміст| і принципи організації фінансів підприємств| різних галузей економіки.

Суть|сутність| фінансів підприємств, їх склад, функції.

Особливості організації і функціонування фінансів різних форм власності.

4

9.

Фінанси підприємств комунального господарства.

Поняття про комунальну власність. Об'єкти права комунальної власності.

Особливості функціонування і фінансова діяльність підприємств комунальної власності. Види комунальних підприємств.

Поняття фінансових ресурсів комунальних підприємств і їх види.

4

10

Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного| комплексу.

Склад і особливості організації фінансів житлово-комунального господарства.

Класифікація і угрупування витрат|затрат| ЖКГ. Планування|планерування| і калькуляція собівартості послуг підприємств житлово-комунального господарства.

Фінансова діяльність підприємств житлового господарства. Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.

4

11

Управління місцевими фінансами в Україні.

Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні.

Види контролю і завдання|задачі|, функції виконувані місцевими фінансовими органами.

Поняття системи касового виконання місцевих бюджетів і казначейське обслуговування місцевих бюджетів.

Контроль і аудит фінансової діяльності органів місцевого самоврядування|самоуправління|.

2

12

Світовий досвід|дослід| організації місцевих фінансів.

Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах. Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування

Особливості формування доходів і витрат місцевих бюджетів в зарубіжних країнах.

Зарубіжний досвід|дослід| створення|створіння| місцевих позабюджетних фондів|фундацій|.

2

2.2. Зміст|вміст| семінарських (практичних) і інших занять.

Семінарські (практичні) заняття – 36 години

№№

Найменування модулів, тим і їх короткий зміст
К-сть годин
Форма контролю
Місце проведення
Змістовний модуль 1

1.

Суть|сутність|, склад і основи організації місцевих фінансів.

Теорії виникнення категорії місцеві фінанси.

Суть|сутність| місцевих фінансів і причини їх появи

Місцеві фінанси як система

Формування науки про місцеві| фінанси|

Становлення системи| місцевих| фінансів|

Система місцевих| фінансів| та їх роль в економічній|

системі| держави|

Прозорість та оптимальна децентралізація| системи| державних| фінансів| як передумови| її ефективного| функціонування|

Функції місцевих| фінансів| та економічний| механізм| управління| територіями|

Функція територіальної| громади| її роль

та правовий| статус

Основі фінансової автономії місцевих органів влади

4

Тк

Ауд.

2.

Фінансова політика місцевих органів влади.

Призначення, зміст|вміст| фінансової політики.

Цілі і завдання|задачі| фінансової політики.

Принципи реалізації фінансової політики.

Стратегія і тактика фінансової політи­ки|.

Характеристика типів і видів політики.

Показники оцінки ефективності фінансової політи­ки|.

Вплив фінансової політики на економічне і соціальне разви­тие держави.

2

Тк

Ауд.

3.

Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади.

Основи становлення і розвитку бюджетної системи України.

Правові основи виконання місцевих бюджетів.

Суть|сутність| фінансової незалежності місцевого самоврядування|самоуправління| і проблеми її зміцнення.

Основі бюджетної| системи| Україні

Роль місцевих| бюджетів| у|біля| фінансовій| системі| держави|

Загальна організація| та управління| виконанням| відповідного| місцевого| бюджету

Економічній і політичний| вплив| на бюджет органу місцевого| самоврядування|

Реформа адміністративно-територіального| устрою|улаштую| в Україні та її вплив| на виконання| бюджетної| політики|

Розвіток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції Україні

4

Тк

Ауд.

4.

Формування прибуткової бази місцевих бюджетів.

Суть|сутність| фінансової незалежності місцевого самоврядування|самоуправління| і проблеми її зміцнення.

Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування|самоуправління|.

Склад прибуткової бази місцевого самоврядування|самоуправління|.

Тенденції формування прибуткової бази місцевих органів влади.

Економічна роль і історія виникнення місцевого оподаткування. Практика місцевого оподаткування в Україні.

Джерела формування| доходів| місцевого| самоврядування| за рівнями| місцевих| бюджетів|

Місцеві позики| в Україні

Нетрадіційні джерела| доходної| частини| самоврядних| бюджетів|

Оподаткування органів| самоорганізації| населення|

Місцеві податки та збори

2

Тк

Ауд.

5.

Система витрат місцевих бюджетів.

Склад і динаміка витрат місцевих бюджетів. Загальний|спільний| процес виконання місцевого бюджету за напрямами витрат.

Методи планування витратної частини місцевих бюджетів.

Виконання витратної частини місцевих бюджетів.

Порядок фінансування витрат місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення Система контролю за витратами і запобігання заборгованості по ним.

Загальній процес| виконання| місцевого| бюджету за видатками|

Аналіз виконання| відповідного| бюджету за доходами та видатками|

Моніторінг виконання| бюджету

Порівняння виконання| місцевих| бюджетів|

Державні закупівлі| на місцевому| рівні|

Віконання бюджету капіталовкладень|

Порядок|лад| фінансування| видатків| місцевих| бюджетів| на здійснення| програм| соціального| захисту| населення| за рахунок| субвенції| з державного бюджету

Порядок|лад| перерахування| субвенцій| на проведення| видатків| з

пільг| та субсидій| населенню|

Система контролю за видатками| та запобігання| заборгованості| з них

Організація надання| державних| і громадських| послуг|.

Констітуційні гарантії| з надання| громадських| послуг| органами місцевого| самоврядування| в Україні

Фінансування делегованих| повноважень| органами місцевого| самоврядування|

Фінансування власних| повноважень| органами місцевого| самоврядування|

Методі планування| видаткової| частини| місцевих| бюджетів|

Ефектівне використання| видаткової| частини|

Взаємовідносині між| органами місцевого| самоврядування

4

Тк

Ауд.

6.

Фінансове вирівнювання і бюджетне регулювання.

Зміст міжбюджетних стосунків і особливості їх організації.

Бюджетне регулювання, його цілі і методи.

Суть і необхідність фінансового вирівнювання. Бюджетні трансферти і їх види.

Поняття та принципи| бюджетного унітаризму|

Визначення та види бюджетного федералізму|

Концепція бюджетної| децентралізації|

Концепція субсидарності|

Історія становлення| і розвитку| бюджетних| відносин| в Україні

Інструменти міжбюджетних| відносин|

Регіональне вирівнювання| в системі| міжбюджетних| відносин|

Формула розподілу| обсягу| міжбюджетних| трансфертів|

Вертікальні дисбаланси| та їх фінансове| вирівнювання|

Горізонтальні фіскальні| дисбаланси| та їх вирівнювання|

Реформування міжбюджетних стосунків в Україні

2

Тк

Ауд.

Змістовний модуль 2

7.

Бюджетний процес на місцевому рівні.

Принципи формування і розподілу місцевого бюджету.

Поняття і характеристика формування бюджетного процесу.

Зміст|вміст| і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

Учасники бюджетного процесу і їх повноваження. Координація діяльності учасників бюджетного процесу.

Поняття бюджетного розпису. Методи прогнозування доходів і витрат місцевого бюджету.

Складання, твердження і виконання місцевого бюджету.

Історичний аспект створення| позабюджетних| фондів| органів| місцевого| самоврядування| в Україні.

Правова база формування| позабюджетних| фондів| місцевих| рад .

Організація регіональних| цільових| фондів|.

Доход місцевих| позабюджетних| фондів|.

Резервні фонди: правова база, надходження та видатки .

Досвід|дослід| формування валютних фондів|фундацій| місцевих рад|порад|.

Особливості сучасної практики створення цільових фондів органів місцевого самоврядування в Україні.

4

Тк

Ауд.

8.

Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства.

Зміст|вміст| і принципи організації фінансів підприємств| різних галузей економіки.

Особливості організації і функціонування фінансів різних форм власності.

Необхідність залучення фінансових ресурсів в економіку регіонів.

Вплив малого і середнього бізнесу на наповнення місцевого бюджету.

2

Тк

Ауд.

9.

Фінанси підприємств комунального господарства.

Поняття про комунальну власність.

Об'єкти права комунальної власності.

Види комунальних підприємств.

Особливості функціонування і фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

Поняття фінансових ресурсів комунальних підприємств і їх види.

Поняття комунального кредиту і механізму його використання.

Порядок|лад| складання, затвердження|затвердження| і виконання кошторисів комунальних підприємств

4

Тк

Ауд.

10

Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного| комплексу.

Склад і особливості організації фінансів житлово-комунального господарства.

Проблеми розвитку житлово-комунального господарства в Україні.

Класифікація і угрупування витрат|затрат| ЖКГ.

Планування|планерування| і калькуляція собівартості послуг підприємств житлово-комунального господарства.

Фінансова діяльність підприємств житлового господарства. Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.

Комунальні платежі і методи управління ними.

2

Тк

Ауд.

11

Управління місцевими фінансами в Україні.

Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні.

Види контролю, завдання|задачі| і функції виконувані місцевими фінансовими органами.

Системи касового виконання місцевих бюджетів

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.

Особливості складання звітності про виконання місцевих бюджетів

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

Контроль і аудит фінансової діяльності органів місцевого самоврядування|самоуправління|.

2

Тк

Ауд.

12

Світовий досвід|дослід| організації місцевих фінансів.

Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах.

Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

Склад і структура регіональних фінансових ресурсів зарубіжних країн.

Особливості формування доходів місцевих бюджетів в зарубіжних країнах.

Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.

Управління витратами місцевих бюджетів.

Особливості і принципи фінансового вирівнювання.

Особливості залучення приватного капіталу до фінансування регіонального розвитку в окремих країнах.

Зарубіжний досвід|дослід| створення|створіння| місцевих позабюджетних фондів|фундацій|.

Роль місцевих позик в системі місцевих фінансів.

4

Тк

Ауд.

2.3. Зміст|вміст| самостійної роботи.

Самостійна робота – 32 години

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ПО ДИСЦИПЛІНІ

Змістовний модуль 1

1.Особливості і характерні|вдача| ознаки фінансових стосунків у сфері місцевих фінансів.

2.Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад|порад| народних депутатів.

3.Особливості функціонування фінансового механізму на місцевому рівні.

4.Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.

5.Управління фінансами на місцевому рівні.

6.Економічне і соціальне значення місцевих бюджетів.

7.Має рацію і обов'язки місцевих органів влади і управління по формуванню і використанню бюджетів.

8.Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів.

9.Види місцевих бюджетів і особливості їх формування і використання.

10.Джерела, склад і структура доходів місцевих бюджетів.

11.Види податкових надходжень|вступів| до місцевих бюджетів.

12.Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів.

13.Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Змістовний модуль 2

1.Місцеві позики|позички| як інструмент поповнення доходів місцевих бюджетів.

2.Основні напрями|направлення| використання засобів|коштів| місцевих бюджетів.

3.Склад і структура витрат місцевих бюджетів.

4.Особливості планування|планерування| витрат на освіту|утворення|.

5.Проблеми фінансування витрат на лікувальні установи.

6.Інструменти міжбюджетних стосунків, що діють.

7.Власні доходи місцевих бюджетів – основа фінансової незалежності місцевого самоврядування|самоуправління|.

8.Види бюджетних трансфертів.

9.Особливості фінансового планування|планерування| в бюджетній сфері на місцевому рівні.

10.Контроль фінансових органів за формуванням і використання засобів|коштів| місцевих бюджетів.

11.Прибуток підприємств комунальної власності і її розподіл.

12.Структура місцевих бюджетів в зарубіжних країнах.

Питання для самостійної роботи

 1. Ідейно-теоретичні основи виникнення місцевого самоврядування|самоуправління|.

 2. Історичне коріння інституту місцевого самоврядування|самоуправління|.

 3. Місцеве самоврядування|самоуправління| в незалежній Україні.

 4. Становлення місцевих податків і зборів.

 5. Особливості природи існування податків.

 6. Основи побудови|шикування| системи оподаткування в Україні.

 7. Загальні|спільні| критерії оптимального оподаткування.

 8. Методи розмежування прибуткових джерел центрального і місцевого бюджетів.

 9. Історія виникнення місцевих податків і зборів.

 10. Сучасне місцеве оподаткування в країнах з|із| ринковою економікою.

 11. Земства і їх роль в становленні місцевого оподаткування в Україні.

 12. Інститут місцевих фінансів в Радянському Союзі|спілці|.

 13. Інститут місцевого оподаткування в незалежній Україні.

 14. Недоліки|нестачі| системи місцевого оподаткування в Україні.

 15. Шляхи|колії| реформування системи місцевого оподаткування.

 16. Суспільно-економічне значення і роль місцевих бюджетів.

 17. Фінансова основа місцевого самоврядування|самоуправління|.

 18. Правові основи місцевих фінансів в Україні.

 19. Територіальне суспільство|товариство|: поняття, функції, роль, правовий статус

 20. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів

 21. Зарубіжний досвід|дослід| забезпечення самостійності місцевих бюджетів

 22. Зарубіжний досвід|дослід| створення|створіння| місцевих позабюджетних фондів|фундацій|

 23. Зарубіжний досвід|дослід| місцевого оподаткування

24.Зарубіжний досвід|дослід| розвитку комунального кредиту в системі місцевих фінансів.

25.Зарубіжний досвід|дослід| використання бюджетних трансфертів

26. Зарубіжний досвід|дослід| фінансового вирівнювання

27. Касового виконання місцевих бюджетів в зарубіжних країнах

28. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні платежі в зарубіжних країнах

3. Критерії оцінки знань студентів.

Критеріями оцінки засвоєних знань в процесі контролю є|з'являються|:

При усних відповідях:

 • повнота розкриття питання;

 • логічність викладу, культура мови|язика|;

 • переконаність, емоційність і аргументированність|;

 • використання основної і додаткової літератури;

 • аналітичні здібності, уміння робити|чинити| порівняння, виводи|висновки|.

При письмових завданнях|задаваннях|:

 • повнота розкриття питання;

 • цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати виводи|висновки|;

 • акуратність оформлення письмової роботи;

 • підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних технічних засобів|коштів|.

Визначення ступеня|міри| володіння матеріалом з|із| подальшою|наступною| її оцінкою використовуються наступні|такі| рівні досягнень студента.

Високий рівень. Студент вільно володіє учбовим матеріалом на основі обов'язкової і додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних і колективних завдань по самостійній роботі.

Достатній рівень. Студент володіє певним об'ємом учбового матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань і умінь для формування виводів, допускає неістотні неточності.

Задовільний рівень. Студент володіє учбовим матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною учбового матеріалу, уміє використовувати знання в стандартних ситуаціях.

Низький рівень. Студент володіє учбовим матеріалом поверхнево і фрагментарно.

Незадовільний рівень. Студент не володіє учбовим матеріалом.

Список літератури
 1. Благун І.Г. Фінанси: Навч.посібник /І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 314 с.

 2. Венгер В.В. Фінанси: Навч.посібник /В.В.Вегнер. – К.: ЦУЛ, 2009, 432с.

 3. Владимиров К.М. Місцеві фінанси : Навч. посібник / К.М.Владимиров, Н.Г.Чуйко, О.Ф.Рогальский. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2006. - 352 с

 4. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : Навч. посібник/ М.І.Карлін. -К.: Кондор, 2004. -384 с.

 5. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч.посібник. – К.: Знання,1999

 6. Кудряшов В.П. ФІнанси : Навч. посібник/ В.П.Кудряшов. -Херсон: ОЛДІ-плюс, 2006. -352 с.

 7. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальній посібник.-К.: ЦУЛ, 2003.

 8. Місцеві фінанси : Підручник / Ред. О.П.Кириленко. - К. : Знання, 2006. - 677 с

 9. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник /За ред. Т.Т.Морозової. – М.: ЮНИТИ,1997

 10. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) : Навч. посібник/ В.М.Опарін. -3-тє вид.. -К.: КНЕУ, 2006. -240 с.

 11. Петленко Ю.В. Місцеві фінанси : Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси"(усіх форм навчання) / Ю.В.Петленко, О.Д.Рожко. - К. : Кондор, 2004. - 282 с

 12. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 312 с.

 13. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : Навч. посібник / О.О.Сунцова ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Центр навч.літ., 2005. - 560 с

 14. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій : Підручник/ В.М.Суторміна. -К.: КНЕУ, 2004. -566 с.

 15. Теорія фінансів : Навч. посібник/ Ред. О.Д.Василик. -К.: Центр навч.літ., 2005. -480 с.

 16. Финансы : Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций : Учеб. пособие/ Ред. А.П.Вожжов. -2-е изд., исправ. и доп.. -К.: Знання, 2005. -269 с.

 17. Фінанси : Навч. посібник/ В.С.Загорський, О.Д.Вовчак, І.Г.Благун, І.Р.Чуй. -К.: Знання, 2006. -247 с.

 18. Фінанси : Навч. посібник/ Ред. В.І.Оспіщев. -К.: Знання, 2006. -415 с.

 19. Фінанси : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ О.Р.Романенко, С.Я.Огородник, М.С.Зязюн. -К.: КНЕУ, 2006. -387 с.

 20. Фінанси зарубіжних корпорацій : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисцип.. -К.: КНЕУ, 2002. -88 с.

 21. Фінанси у запитаннях і відповідях/ Ред. О.Д.Данілов. -К.: Видавничий дім "Комп"ютерпрес", 2006. -444 с.

 22. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2001.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань «Право» за напрямом 060100 «Правознавство»

  Документ
  Теорія держави та права: Навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гусарєв С.Д., Горова О.Б., Пендюра М.М., Завальний А.
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни податкове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Податкове право” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін, протокол № 11від 12 січня 2012р.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни актуальні проблеми банківського права для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство»

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Актуальні проблеми банківського права" для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни банківське право для студентів навчально-наукового інституту права та психології

  Документ
  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ващенко Ю.
 5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи україни» Для студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Укладачі

  Документ
  «Судові та правоохоронні органи України» — це нормативний спеціалізований курс, який вивчається на початку опрацювання юридичної проблематики майбутніми фахівцями (бакалаврами, магістрами) в галузі права.

Другие похожие документы..