Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сьогодні Україна стоїть перед нагальною потребою здійснення широкомасштабної реформи місцевого самоврядування та унормування адміністративно-територі...полностью>>
'Реферат'
Разработана кластерная восемнадцатигрупповая система химических элементов до N220, в основу которой положен кластерный принцип строения электронных о...полностью>>
'Статья'
Когда мне сказали, что Виталий Лазаревич Гинзбург посетит нашу конференцию, то я не поверил. Редко случается такое событие, когда нобелевский лауреат ...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Классификация доходов в управленческом учете. Оценка материалов и ее влияние на себестоимость и прибыль....полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний торговельно-економічний інститут

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра психології, соціології та права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

__________ Сусіденко В.Т.

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Для всіх напрямів підготовки

Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

Для всіх напрямів підготовки

Вінниця 2011

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено

Укладачі: Котик І.О., кандидат психологічних наук, доцент;

Слободиська О.А., кандидат історичних наук

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри психології, соціології і права ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 2 від 31.01.2011 р.) методичною комісією факультету товарознавства, маркетингу та туризму ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 1 від 25.02.2011 р.) та на засіданні методичної ради ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 1 від 30.03.11р.)

Рецензенти: Опольська Н.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ВНАУ;

Киричук А.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, соціології та права ВТЕІ КНТЕУ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Для всіх напрямів підготовки

Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

Для всіх напрямів підготовки

Укладачі: Котик Інна Олександрівна,

Слободиська Оксана Арнольдівна

ВСТУП

Нова освітня парадигма потребує переходу від фронтальної організації навчання до індивідуальної, від накопичення знань як самодостатнього процесу до виховання вміння оперувати здобутими знаннями. Тому актуальним є методичне забезпечення процесу оволодіння студентами вузу практичними навичками науково-дослідної діяльності, яка формує системність та логічність професійного мислення, творчість та цілеспрямованість майбутньої діяльності.

Зростання вимог до професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів потребує більш активного залучення до науково-дослідної діяльності викладачів та студентів. Успішне володіння навичками дослідження і творчої роботи магістрами допомагає їм порівняно легко включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в практичну площину. У зв’язку з цим до навчальних курсів включено спеціальну навчальну дисципліну «Методологія та організація наукових досліджень».

Мета курсу: вивчення студентами основ­них положень та відомостей про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про організацію та шляхи забезпечен­ня наукових досліджень в державі.

Завдання курсу:

Методичні: забезпечити підготовку майбутніх спеціалістів до проведення наукових досліджень на високому методологічному рівні, що дозволять вирішувати проблеми об'єктивно, з належним науковим обґрунтуванням.

Пізнавальні: сформувати знання з використання методів наукового пізнання для проведення науково-дослідної роботи.

Практичні: сформувати уміння студентів ставити перед собою завдання, для вирішення яких потрібний науковий пошук, а також організації, постановки та проведення науково-дослідної роботи.

Програма складається з таких розділів:

 1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі.

 2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план).

2.1. Опис дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень».

2.2. Тематичний план.

 1. Програма курсу.

 2. Робоча програма дисципліни.

  1. 4.1. Тематика та зміст лекційних і семінарських занять та самостійної роботи студентів.

  2. 4.2. Контроль та критерії оцінювання знань студентів.

 1. Список рекомендованих джерел.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Основна мета викладання дисципліни – оволодіння студентами методичних підходів до організації науково-дослідної роботи та практичними навичками щодо їх застосування в роботі, використання творчого потенціалу студентів для вирішення актуальних питань різних сфер господарської діяльності.

Для досягнення визначеної мети в процесі викладання курсу необхідно

вирішити такі завдання:

 • створити цілісне уявлення про науку як систему знань і знаряддя пізнання;

 • сформувати погляди на методологію наукового пізнання;

 • ознайомити зі спеціальними та загальнонауковими методами та принципами дослідження;

 • опрацювати прийоми роботи з науковою літературою;

 • засвоїти правила оформлення результатів наукових досліджень.

Крім суто прикладних вирішуються такі завдання, як вміння приймати власні рішення, орієнтуватися у науковому інформаційному просторі, логічно мислити, творчо і нестандартно ставити і вирішувати складні наукові завдання.

У процесі вивчення дисципліни студенти оволодівають базовими знаннями про понятійно-категоріальний науковий апарат, методологію і методи наукових досліджень; про види та типи відповідних галузі досліджень, особливості їх планування, організації та проведення.

У студентів формуються такі уміння та навички: науковий аналіз теоретичних і практичних проблем відповідного галузевого дослідження, проведення дослідження (складання плану дослідження, формування вибірки, забезпечення валідності), упорядкування, інтерпретація отриманих статистичних даних, кількісний і якісний аналіз результатів дослідження, представлення та виклад матеріалів дослідження.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» викладається після вивчення студентами курсів «Філософія», «Психологія», «Основи наукових досліджень».

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА

ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

2.1. Опис дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»

Дисципліна

Методологія та організація наукових досліджень

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS

1,5

Галузі знань

0305 «Економіка та підприємництво»

1401 «Сфера обслуговування»

Дисципліна гуманітарної та соціально-економічної підготовки за вибором студента

Кількість залікових модулів

1

Напрям підготовки

Для всіх напрямків

Рік підготовки

5

Семестр

1

Модульний контроль

2 години

Освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр»

Лекції

14 годин

Практичні

14 годин

Загальна кількість годин

54

з них аудиторних

30

Вид підсумкового контролю

Залік письмовий

Самостійна робота

24 години

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

МК

СРС

Разом

Форма контролю

Денна

5

1

14

14

2

24

54

Письмовий залік


2.2.Тематичний план

Назва теми

Кількість годин

Форми контролю

Всього годин

з них

для ауд. роб.

Для СРС

Лекції

Практ.

СРС

МК

ТЕМА 1. Наука – продуктивна сила розвитку суспільства.

7

2

2

3

Т

ОК

ТЕМА 2. Історія становлення та розвитку науки та наукових досліджень.

7

2

2

3

Т

Д

ТЕМА 3. Організація збору, обробки та аналізу економічної інформації.

8

2

2

4

Т

БС

ТЕМА 4. Методологія та методи наукових досліджень.

7

2

2

3

Т, УО, ІЗ

ОК

ТЕМА 5. Організація і проведення наукового дослідження.

7

2

2

3

Т

ОНД

ТЕМА 6. Загальні вимоги та правила оформлення результатів дослідження.

8

2

2

4

Т, УО, ІЗ

Р

ТЕМА 7. Систематизація результатів економічного дослідження. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність

8

2

2

4

КТ, УО, ІЗ

С,

ОК

Модульний контроль

2

2

Разом (кількість кредитів - 1,5)

54

14

14

24

2

Підсумковий контроль

Письмовий залік


Умовні позначення: УО – усне опитування;

ОК – опорний конспект;

КТ – комп’ютерне тестування;

Т – тестування;

БС – складання бібліографічного списку;

Р – реферат;

Д – доповідь;

ОНД– обґрунтування НД;

С – стаття;

ІЗ – перевірка індивідуальних завдань.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бюлетень

  Документ
  Основи сучасної екології : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. – 6-те вид., допов. – К. : Персонал, 2009. – 408 с. – бібліогр. с. 390-395.
 2. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 3. Докористування України (далі нубіп україни) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України серії аг № 582089 від 17

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ № 582089 від 17.
 4. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.
 5. Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Волинському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ № 585899 від 15.

Другие похожие документы..