Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Дисциплина «Жизнь микроорганизмов в экстремальных условиях» посвящена изучению экстремофильных микроорганизмов. В данном курсе рассматриваются биораз...полностью>>
'Документ'
18-19 января 2011 года в Таврическом дворце Петербурга – штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств – участников стран СНГ состоялась междун...полностью>>
'Документ'
.3. Эффективное использование информационных потоков для реализации ценовой стратегии. .4. Реализация ценовой стратегии на предприятии....полностью>>
'Документ'
Почему грузины – такой великодушный и гостеприимный народ? Ответ очень прост: знаменитое грузинское гостеприимство берет начало еще в бронзовом пери...полностью>>

Пвнз донецький університет економіки та права на правах рукопису забаренко юнона олександрівна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Використання математичного моделювання для дослідження ефективності податкового планування на підприємстві відбите і в роботі Карпової В.В. [85]. Пропонована автором математична модель представлена формулою розрахунку економії податкових платежів по двох альтернативних проектах. При цьому проекти податкового планування засновано на схемі оптимізації податкових платежів з делегуванням податкових зобов'язань по договорах комісії структурі-сателиту, що застосовує спрощену систему оподаткування із сплатою 6% (у проекті №1) і 10% (у проекті № 2) єдиного податку. В результаті вироблюваних розрахунків приймається проект, що приносить велику економію. Таким чином, моделювання податкового планування автор пропонує засновувати на використанні однієї з найбільш поширених лазівок в податковому законодавстві – системі єдиного податку.

У роботі Вишневського В.П. і Стешенко С.Г. для вивчення впливу податків на діяльність промислових підприємств і доходи бюджету за допомогою економіко-математичної моделі було проведено ряд обчислювальних експериментів, яки призначено для виявлення, з одного боку, наслідків зниження податків на результати діяльності промислових підприємств, і з іншого боку, наслідків зменшення податкового тиску на підприємства для бюджету [24]. Модель заснована на варіюванні екзогенних розмірів ставок податку, що задаються, на прибуток, ПДВ і нарахувань на заробітну плату в інтервалі 0 ч 100 % і оцінки сили дії таких змін на розмір прибутку підприємства і зростання доходів бюджету. Таким чином, дане дослідження зачіпає аспекти зовнішнього впливу державної політики податкових ставок на внутрішні показники діяльності підприємства з урахуванням зворотних зв'язків.

У розробленій Білопольською Т.В. і Жерліциним Д.М. імітаційній моделі податкових потоків на підприємстві як першочергова мета виділено „визначення щоденної потреби в грошових коштах, призначених для погашення поточних зобов'язань по податках і зборах, а також суми коштів, що перераховуються до бюджету щомісячно” [8, с.93]. Тому запропонована цими авторами імітаційна модель дозволяє проводити планування сум обов'язкових платежів на поточний податковий період, але не моделювати механізм податкового планування на підприємстві.

Аналіз розробок в області моделювання податкових процесів показує, що питання створення ефективних оптимізаційних моделей механізму податкового планування на підприємстві продовжують залишатися актуальними і вимагають подальшого розвитку.

Оскільки стратегічне податкове планування на підприємстві є похідною довгострокових управлінських рішень, які зв'язані, перш за все, з інвестиційною діяльністю, те моделювання процесів податкового планування доцільно засновувати на використанні показників і методів оцінки інвестиційних проектів у поєднанні з показниками, що характеризують податкову ситуацію на підприємстві. При цьому в якості основного показника, що служить мірилом прибутковості проекту, можливе використання чистої приведеної вартості (Net Present Value, NPV), в розрахунку якої вплив податків враховується з максимальною повнотою, а найбільш ємким показником, що характеризує податкову ситуацію на підприємстві, можна рахувати податковий тягар (Tax Burden, ТВ).

Метою моделювання процесів податкового планування на підприємстві в широкому розумінні є вивчення впливу оподаткування на інвестиційну поведінку підприємства, або, іншими словами, оцінка залежності між рівнем податкового тиску на підприємство і ухвалюваними підприємством інвестиційними рішеннями.

При цьому можливі два варіанти вибору напряму аналізу – кількісний і якісний.

Перший з них пов'язано з дослідженням ефекту масштабу проекту. Припустимо, підприємство чекає вибір з ряду інвестиційних проектів одного найбільш оптимального, тобто того, при якому цільові критерії NPV і ТВ досягають свого оптимуму: NPV → max, TB → min.

За інших рівних умов:

 1. один і той же об'єкт вкладення (або еквівалентні об'єкти);

 2. технологія виробничого циклу ідентична;

 3. інтенсивність притоки грошових коштів однакова;

 4. терміни окупності (тривалість) проектів рівні;

 5. ціна на продукцію, що випускається (товарну), однакова і так далі

зміни ключового показника – обсягу продажів в одиницях продукції, а відповідно і доходу (виручки) від реалізації продукції – можуть бути пов'язані виключно з масштабними рівнями проектів (величина інвестицій за одним проектом більша, ніж по іншому). В умовах необмеженості доступу до джерел засобів проблема вибору інвестиційного проекту вирішується на користь масштабнішого: "крупні інвестиції вимагають значних, але завжди виправданих витрат" [13, Т1, с.209].

Проте якщо ринок капіталів недосконалий, і доступність фінансових коштів обмежує інвестиції, найбільш суттєвим є вибір іншого варіанту аналізу – вивчення впливу податкової стратегії підприємства не стільки на зміну рівня інвестицій, скільки на зміну структури інвестицій.

Нехай однозначно ухвалено рішення про запуск інвестиційного проекту з певною сумою первинних капіталовкладень, тобто заданого масштабу (або прийняті n проектів однакових масштабів). В цьому випадку завданням дослідження є визначення найбільш ефективного використання засобів, що вкладаються у виробництво, шляхом вибору оптимального по структурі напряму інвестування. При даному підході, розглядаючи підприємство як замкнуту економічну систему із зворотним зв'язком, аналізу піддається можливість підвищення стабільності системи шляхом відповідних змін в ній самій. Не маючи можливості контролювати економічне середовище, в якому воно діє, підприємство може змінювати елементи своєї системи, щоб бути здатним реагувати на той або інший вхід найбільш ефективним чином.

В області податкового планування на підприємстві дана ідея має наступне втілення: в умовах недосконалості ринку капіталів і актуальної для більшості підприємств проблеми обмеження обсягів інвестицій доступністю фінансових коштів в центрі дослідження повинне знаходитися вивчення впливу податкової стратегії підприємства на зміну не масштабу, а структури інвестицій. В цьому випадку завданням дослідження є визначення найбільш ефективного використання засобів, що вкладаються у виробництво, шляхом вибору оптимального по структурі напряму інвестування.

Інвестиціями є фінансові вкладення в збільшення виробничих ресурсів, які, у свою чергу, характеризуються двома основними показниками – виробничими фондами і чисельністю працівників. Тому завданням моделі є пошук на стадії розробки інвестиційного проекту таких шляхів розподілу співвідношення вкладень в основні чинники виробництва – праця і капітал, які б забезпечили при заданому обсязі первинних інвестицій і відсутністю можливості варіювання масштабами капіталовкладень і встановлюваними державою на макрорівні розмірами податкових ставок максимізацію його ринкової вартості, мінімізуючи при цьому суму сплачуваних підприємством податків і супутніх їм податкових витрат.

В рамках подальшої формалізації процесів управління податковими потоками підприємства визначимо первинні умови моделі:

1. Модель розглядається не для діючого економічного суб'єкта із сталою структурою витрат і прогнозованим обсягом продажів, а для планованих виробництва і фінансово-господарської діяльності деякого підприємства-представника промислової сфери, що знаходиться на початковій стадії – стадії створення оптимального інвестиційного проекту.

2. Підприємство припускає діяти в умовах досконалої конкуренції і максимізувати свою ринкову вартість, стикаючись з фіксованими факторними цінами w для витрат на працю (L) і r на витрати капіталу (K).

3. Аналізується один проект, що генерує один грошовий потік. Новий проект не впливає на існуючі грошові потоки фірми.

4. Не розглядається інфляційний вплив на грошовий потік з часом, а також дисконтована сума втрат.

5. Підприємство сплачує три податки: податок на прибуток (Ti), податок на заробітну плату (відрахування на соціальні заходи) (Tw) і ПДВ (Tv).

6. Воно випускає продукцію, що повністю реалізовується протягом розрахункового періоду. Залишки незавершеного виробництва, готовій продукції на складі, відвантажена, але не сплачена продукція не утворюються.

Використовувані обмеження спрощують модель, проте вона містить достатню інформацію, що дозволяє досить точно описувати процеси, що вивчаються, і ухвалювати адекватні управлінські рішення. Крім вищесформульованих загальних допущень при описі конкретного порядку розрахунків будуть додатково введені і інші обмеження, що носять вужчий характер і що відносяться до особливостей розрахунків окремих показників.

На основі вказаних початкових передумов реалізацію моделі податкового планування на промисловому підприємстві необхідно проводити в послідовності, яку представлено в додатку В:

  1. Розрахунок планованої суми інвестиційних вкладень у проект.

  Промислове підприємство приймає інвестиційне рішення, що вимагає вкладення засобів в обсязі I0. Величина початкових інвестицій I0 складається з суми вкладень в збільшення виробничих ресурсів, які характеризуються двома основними показниками  виробничими фондами (K0) і чисельністю працівників (L0).

  Оскільки проект вимагає вкладень як в основні, так і в оборотні засоби, величина початкових інвестицій в капітал K0 представлена двома складовими  основним капіталом (K0*) і оборотним капіталом (K0**):

  (2.23)

Співвідношення між оборотними коштами і кількістю основних фондів задане особливостями технологічних процесів підприємства, є постійною величиною протягом терміну дії проекту і у вартісному виразі визначається таким чином:

 =, 0<<1 (2.24)

Тоді первинні інвестиції в капітал підприємства складуть:

  , (2.25)

  де V  ставка вхідного ПДВ.

Інвестиційні вкладення в трудові ресурси IL математично можуть бути представлені наступним виразом:

w), (2.26)

де w  середня ставка зарплати одного робочого до вирахування податків; L0  чисельність промислово-виробничого персоналу;

w  ставка відрахувань до соціальних фондів.

Таким чином, загальна величина первинних вкладень в даний інвестиційний проект повинна бути запланована на рівні:

+ w), I0 = const (2.27)

2. Розрахунок вартості вироблюваної продукції.

Вартість виробленої підприємством товарної продукції за умови використання двох взаємозамінних чинників – капіталу і праці, описується формулою виробничої функції типу Кобба-Дугласа:

, (2.28)

де Yi* – вартість продукції, що випускається (товарної);

A – виробничий параметр;

Ki – витрати капіталу;

Li – витрати праці;

б – коефіцієнт приватної еластичності виробництва;

i – варіант розрахунків [92, с.126–127].

3. Розрахунок фондоозброєності виробництва.

У двофакторній виробничій функції типу Кобба-Дугласа (формула 2.28) оцінка взаємозв'язку ресурсів при використовуваній агрегованій економічній технології проводиться на основі показника залежності між кількістю капіталу і праці, які витрачено на виробництво продукції, тобто на запуск виробничого циклу. Дане співвідношення, яке виступає характеристикою нульового порядку виробничої функції типу Кобба-Дугласа, є одним з традиційних показників – фондоозброєністю і визначає значення обсягу основних фондів, що доводяться на одного працівника, наступною формулою:

mi , (2.29)

де mi – фондоозброєність виробництва.

Обмеження на зміну значень Ki* и Li можна представити в наступному вигляді:

,

де Kmax и Lmax – гранично можливі величини витрат основного капіталу і праці, які є допустимими за технологічних умов виробництва, що склалися на підприємстві.

4. Розрахунок виручки підприємства від реалізації вироблюваної продукції.

Оскільки промислове підприємство, що розглядається в моделі, є платником ПДВ, то його виручка від реалізації Yi розраховується як вартість проведеної продукції з урахуванням податку:

(2.30)

5. Розрахунок прибутку підприємства.

Прибуток підприємства i-го періоду Pi складе різницю між вартістю проведеної продукції (без ПДВ) і витратами виробничих ресурсів:

(2.31)

де d – норма амортизаційних відрахувань;

r – ціна капіталу, який вкладено в інвестиції.

6. Розрахунок сум податків, що сплачуються підприємством.

Даний етап передбачає динамічне моделювання зобов'язань підприємства по трьом групам податків – на прибуток, ПДВ і на зарплату (відрахувань на соціальні заходи).

Вважатимемо, що в умовах даної моделі податок на прибуток стягується в кінці звітного періоду i з прибутку, розрахованого відповідно до формули (2.31), причому тільки у тому випадку, коли цей прибуток додатний. Тоді сума Ti податку на прибуток складе:

, (2.32)

де i – ставка податку на прибуток підприємства.

Розрахунок зобов'язань по ПДВ (TVi) проводиться кредитним методом:

(2.33)

Податок на заробітну плату (відрахування на соціальні заходи) Twi розраховується виходячи з розміру фонду оплати праці і ставки нарахувань на зарплату і складає:

(2.34)

Сумарні зобов'язання по даних групах податків TLi є сукупністю зобов'язань підприємства по кожному з них:

(2.35)

7. Розрахунок податкового тягаря.

Величина податкового тягаря підприємства (TB) визначається як відношення суми податків, нарахованих за розрахунковий період i до знов проведеної за цей час вартості:

, (2.36)

де MZi − матеріальні витрати за період i.

8. Розрахунок величини трансакційного коефіцієнта.

Використання в моделі трансакційного коефіцієнту обумовлено економічним сенсом даного показника, який засновано на теорії трансакційних витрат неоінституціональної економічної парадигми [110-113]. Податкові витрати підприємства можна розділити на дві основні групи – безпосередні і супутні. Безпосередніми податковими витратами є самі суми податків, які нараховано за певний період за наслідками фінансово-господарської діяльності і обов'язкових для перерахування підприємством до бюджету держави. Проте крім рестрикційної складової податкової системи промислове підприємство в сучасних умовах стикається з наявністю високих трансакційних витрат ведення бізнесу, основна питома вага яких доводиться на податкове адміністрування, що має складну структуру і методику стягування податкових платежів.

Податкове планування здатне в тій чи іншій мірі згладити, а по можливості і зовсім элиминировать інституційні ризики, що виникають у зв'язку з оподаткуванням діяльності промислових підприємств, тобто супутні податкові витрати, а також зменшити негативну дію високого податкового навантаження (як відносного показника безпосередніх податкових витрат).

Коефіцієнт, що вводиться, є функцією від податкоемкости виробництва, яка виражається через показник податкового тягаря на підприємство, і враховує додаткові трансакційні витрати, пов'язані з проведенням заходів щодо податкового планування:

(2.37)

де kt – трансакційний коефіцієнт, kt 0;1,

– функціональна залежність, економічна природа якої досліджується в п.3.1.

У свою чергу kt відображає вплив податкового тягаря на два основні чинники, які пов'язано з проведенням заходів щодо податкового планування: витрати податкового адміністрування і витрати ризику податкових перевірок, які пов'язано з вірогідністю ревізій з боку контролюючих органів і подальшим застосуванням штрафних санкцій по їх результатах. Сукупність даних чинників здатна надавати корегуючи дію на рішення про інвестування, які засновано виключно на міркуваннях про очікувану прибутковість. kt дозволяє оцінити податкову ризиковість інвестицій, а потім визначити, чи є рівень очікуваної прибутковості достатнім для компенсації передбачуваного ризику.

9. Розрахунок сукупного грошового потоку підприємства.

Сукупний грошовий потік Di є доходом підприємства, що залишається в його розпорядженні після обов'язкових виплат – податків, инвестиційних доходів вкладників та ін., і розраховується таким чином:

(2.38)

10. Розрахунок чистого грошового потоку підприємства.

Величина чистого грошового потоку підприємства розраховується як різниця між всіма позитивними і негативними грошовими потоками, яка залишається у розпорядженні підприємства в кінці розрахункового періоду i:

(2.39)

При цьому в пропонованій моделі традиційне рахування чистого грошового потоку скоректоване на суму додаткових трансакційних податкових витрат ktTL, які пов'язано із здійсненням заходів щодо податкового планування на підприємстві.

11. Розрахунок чистої приведеної вартості інвестиційного проекту.

Чиста приведена вартість розраховується таким чином :

, (2.40)

де r* – річна (ефективна) банківська процентна ставка; r – ціна капіталу проекту.

Розраховуючи NPVi, зробимо припущення, що ризик, який пов'язано з грошовими потоками проекту, і ризик, який пов'язано з банківськими депозитами, однакові. Отже, в цьому випадку банківську процентну ставку r* як ціну капіталу, що вкладено в банк, можна брати як норму дисконтування проекту за ціною капіталу, що вкладено в інвестиційний проект, тобто для даного проекту r = r*.

При припущенні r = r* формула (2.40) прийме наступний вигляд:

(2.41)

12. Визначення цільової функції моделі.

Цільовою функцією (ЦФ) досліджуваної моделі є максимізація чистої приведеної вартості інвестиційного проекту:

(2.42)

Таким чином, метою пропонованої оптимізаційної моделі, яка призначена для етапу створення інвестиційного проекту, є пошук такого співвідношення капіталу і праці при заданому обсязі первинних інвестицій, яке б забезпечило максимально можливе значення NPV з урахуванням податкових наслідків схвалюваного інвестиційного рішення.

Моделювання механізму податкового планування з використанням представленої економіко-математичної моделі доцільно в наступних двох основних напрямах:

 1. Обґрунтування концептуальної можливості використання моделі на прикладі деякого підприємства-представника промислової сфери, в якості котрого розглядається вся промислова галузь України. Дана частина припускає наступні основні лінії дослідження:

вивчення впливу зміни співвідношення між двома виробничими чинниками – капіталом і працею при незмінному обсязі первинних інвестицій на величину цільової функції;

визначення характеру залежності рівня додаткових трансакційних податкових витрат від величини податкового тягаря;

аналіз сукупної дії двох аспектів – як співвідношення капіталу і праці, так і трансакційного коефіцієнту – на параметри цільової функції.

 1. Практична апробація ефективності розробленої моделі на основі застосування її результатів для конкретних інвестиційних проектів діючих промислових підприємств.

Запропоновану імітаційну модель реалізовано в програмному середовищі Мicrosoft Excel, застосування якого, крім досягнення основних цілей моделі, дозволить також поліпшити розуміння процесів реалізації інвестиційного проекту, формування і погашення податкових зобов'язань на підприємстві, випробовувати можливі стратегії поведінки даної системи за різних первинних умов, наочно прослідкувати динаміку податкових відрахувань у взаємодії з потоками грошових коштів на підприємстві.



Скачать документ

Похожие документы:

 1. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Рішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми

  Диплом
  Заслухавши та обговоривши інформацію Бондарчук О. І., доктора психологічних наук, професора, наукового керівника творчого колективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти
 4. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (3)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 5. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2008 рік Харків 2009

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2008 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.

Другие похожие документы..